مقالات و پایان نامه ها

iehfsj-v4n4p48-en-1

1270001981708 Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 مجله ارگونومیدوره 4، شماره 4، زمستان 1395DOI: 10.21859/joe-04047 تاریخ دریافت مقاله: 1395/04/14تاریخ Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

iehfsj-v4n4p41-fa-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 4، زمستان 1395DOI: 10.21859/joe-04046 تاریخ دریافت مقاله: 1395/03/23تاریخ پذیرش مقاله: 1395/08/01 واژگان کلیدی: خستگی یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای خســتگی، نارســایی شــناختی و آگاهــی از موقعیــت کاریرابط ه معن Read more…

By 92, ago