پایان نامه

c (3105)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری گرایش میکروبی عنوان تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A سودوموناس Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3104)

معاونت پژوهش و فناوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3103)

تعیین بهترین مرحله پیشرفت جنینی در برابرتاثیرات DMSO و EG به عنوان مواد محافظ انجماد شیشه ای بر روی کیفیت مراحل مختلف شکافتگی در جنین های موش سوری. چکیده مقدمه: روش های گوناگونی برای نگهداری Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3102)

ترکیبات درج شده بر روی بر روی برچسب نمونه های مورد مطالعه از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی چکیده با توجه به افزایش مدرنیته، تقاضا در مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده در بین جوامع Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3101)

دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا – گرایش جانوران دریا عنوان : تجمع زیستی فلزات سنگین(نیکل و کادمیوم) در بافت اسکلتی و رسوبات مرجان های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3100)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری پژوهشکده زیستفناوری پزشکی پایاننامه كارشناسي‌ ارشد در رشته زیستشناسی سلولی- مولکولی عنوان: تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشهای بر بیان ژنهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3099)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.Sc ) گرایش: زیست سلولی تکوینی عنوان تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3098)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی پايان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیکگیاهی (M.Sc) عنوان: بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera از تیره Boraginaceae استاد راهنما: دكترناهید مسعودیان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3097)

واحد علوم و تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی (M.Sc) موضوع بهینه سازی فرآیند تولید پروتئینهای نوترکیب در سیستم بیان موقت TGE (Transient Gene Expression) از دیدگاه Scale –Up در بیوپروسه استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3096)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی گرایش عمومی عنوان بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا Read more…

By 92, ago