پایان نامه

c (3096)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی گرایش عمومی عنوان بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3107)

معاونت پژوهش و فناوری فرم منشور اخلاق پژوهش اینجانب نیکتا سجادی دانشجوی رشته زیست‏شناسی گرایش میکروبیولوژی تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام. 1- اصل برائت: التزام Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3097)

واحد علوم و تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی (M.Sc) موضوع بهینه سازی فرآیند تولید پروتئینهای نوترکیب در سیستم بیان موقت TGE (Transient Gene Expression) از دیدگاه Scale –Up در بیوپروسه استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3098)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی پايان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیکگیاهی (M.Sc) عنوان: بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera از تیره Boraginaceae استاد راهنما: دكترناهید مسعودیان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3099)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.Sc ) گرایش: زیست سلولی تکوینی عنوان تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3079)

دانشگاه ارومیه دانشکده علوم گروه زیست شناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی عنوان: بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3080)

دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی (گرایش علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی) بررسی تاثیر محلولپاشی نانوکلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347 از: سمرقند واله اساتید راهنما: دکتر اکبر نورستهنیا دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3081)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم پایه گروه آموزشی میکروبیولوژی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش: میکروبیولوژی عنوان: بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3071)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش: زيست سلولي تكويني عنوان پایان نامه: بررسي ارتباط پلي مورفيسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)، FGB Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3082)

دانشکده علوم گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی تاکسونومی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای بلوط ایرانی(Lindl. Quercus brantii) در بخشی از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولی SRAP پژوهش Read more…

By 92, ago