پایان نامه

c (3072)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3083)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارویی دانشکده علوم و فناوریهای نوین گروه زیست شناسی پايان نامه برای دريافت درجه كارشناسيارشد «M.Sc» گرایش سلولی و مولکولی عنوان: بررسی جهشهای شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3073)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.SC)) عنوان: بررسي آلودگي فاژهاي لاکتوباسیل‌های بومي جدا شده از نمونه‌هاي لبنی ایران استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3084)

به نام خدا معاونت پژوهش و فناوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالبم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منضور پاس داشت مقام Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3074)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی گرایش میکروبی عنوان بررسی ایمنی همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3085)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم گروه زیست شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان استاد راهنما دکتر هومن شجیعی استاد مشاور دکتر عبدالحسین شیروی دانشجو سکینه اکبرپور Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3075)

بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم معاونت پژوهش و فن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3086)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ‬‬‬‬‬‬‬ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ زیست شناسی گرایش میکروب شناسی‬‬‬‬‬‬‬ عنوان بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتي بيوتيك‌هاي گروه آمينوگليكوزيدي (HLAR) در انتروکوکوس فكاليس با روش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3076)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته زیستشناسی گرایش بیوشیمی عنوان بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3087)

معاونت پژوهش و فناوری فرم منشور اخلاق پژوهش اینجانب مریم حاجی حسینی دانشجوی رشته زیست‏شناسی گرایش میکروبیولوژی تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام. 1- اصل برائت: Read more…

By 92, ago