1-5-3- اهداف پروژه ……………………………………………………………………………….9

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌ها
2-1- جذب و انتقال کادمیم و تأثیر آن بر جذب و انتقال عناصر غذایی در گیاه…….11
2-2- تجمع و سمیت زدایی کادمیم در گیاه ………………………………………………………13
2-3- تأثیر کادمیم بر مراحل متابولیکی گیاه …………………………………………………….14
2-4- تأثیر کادمیم بر فعالیت سیستم های آنتی اکسیدانت و مقدار
پراکسیداسیون چربی……………………………………………………………………………………….16
2-5-تأثیر کادمیم بر تراکم پرولین……………………………………………………………………17
2-6- برطرف کردن کادمیم خاک با استفاده از گیاهان متراکم کننده …………………18
2-7- نقش سیلیکون در کاهش تنش فلزات سنگین ………………………………………..19
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- تهیه بذر…………………………………………………………………………………………………22
3-2- مواد لازم برای تنش کادمیم وتیمارسیلیکون …………………………………………..22
3-3-تهیه محیط کشت برای تنش کادمیم………………………………………………………..22
3-3 -1-روش کار………………………………………………………………………………………23
3-4- اندازه گیری وزن تر ساقه و ریشه گیاهچه گوجه فرنگی …………………………..23
3-5- اندازه گیری مقدار کلروفیل و کاروتنوئید در برگ گیاهچه گوجه فرنگی……23
3-5-1- مواد و محلول های مورد نیاز ………………………………………………………..24
3-5-2- روش آزمایش………………………………………………………………………………..24
3-6- اندازه گیری مقدار آنتوسیانین در برگ گیاهچه های گوجه فرنگی……………..24
3-6-1-مواد و محلولهای مورد نیاز……………………………………………………………….24
3- 6-2- روش آزمایش……………………………………………………………………………..25
3-7- اندازه گیری مقدار اسیدآمینه پرولین در برگ گیاهچه گوجه فرنگی ………25
3-7-1- مواد و محلول های مورد نیاز …………………………………………………………25
3-7-2- تهیه محلول نین هیدرین……………………………………………………………25
3-7-3- روش آزمایش……………………………………………………………………………25
3-8- اندازه گیری مقدار اکسایش لیپیدهای غشایی برگ وریشه ……………………..26
3-8-1- مواد ومحلولهای مورد نیاز……………………………………………………………..26
3-8-2- روش کار ……………………………………………………………………………………26
3-9-اندازه گیری مقدار پتانسیل آنتی اکسیدانی در برگ گیاهچه
گوجه فرنگی………………………………………………………………………………………………….27
3-9-1-مواد ومحلولهای مورد نیاز …………………………………………………………. 27
3-9-2-تهیه عصاره متانولی ……………………………………………………………………27
3-9-3-تهیه محلول استاندارد………………………………………………………………..28
3-9-4-روش کار…………………………………………………………………………………….28
3-10- اندازه گیری مقدار کادمیم برگ و ریشه در گیاهچه گوجه فرنگی…………….29
3-10-1-مواد ومحلول های مورد نیاز………………………………………………………29
3-10-2-روش کار………………………………………………………………………………….30
3-11- تجزیه وتحلیل آماری داده ها ………………………………………………………………31
فصل چهارم: نتایج
4-1- اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر میزان کلروفیل ……………….33
4-2- اثر کادمیم و غلظت ‌های مختلف سیلیکون بر میزان کاروتنوئید…………….34
4-3-اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر میزان
پراکسیداسیون چربی برگ……………………………………………………………………………35
4-4-اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر میزان
پراکسیداسیون چربی ریشه……………………………………………………………………………36
4-5- اثر کادمیم و غلظت ‌های مختلف سیلیکون بر میزان پرولین برگ……………37
4-6- اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر غلظت کادمیم
ریشه و اندام هوایی………………………………………………………………………………………..38
4-7- اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر وزن تر اندام هوایی …………..39
4- 8-اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر وزن تر ریشه‌……………………..40
4-9- اثر کادمیم و غلظت ‌های مختلف سیلیکون بر میزان آنتوسیانین …………….41
4-10- اثر کادمیم و غلظت ‌های مختلف سیلیکون بر میزان
پتانسل آنتی اکسیدانی برگ های گیاه……………………………………………………………….42
4-11-آزمایش خاک…………………………………………………………………………………………43
فصل پنجم: بحث
5-1-بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
کلروفیل و کاروتنوئید برگ ها………………………………………………………………………..45
5-2- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پراکسیداسیون چربی در برگ ها وریشه…………………………………………………………46
5-3- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پرولین برگ ها………………………………………………………………………………………………47
5-4- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
کادمیم در ریشه و برگ ها……………………………………………………………………………..47
5-5- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
وزن تر اندام هوایی و ریشه…………………………………………………………………………..48
5-6- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
آنتوسیانین گیاه……………………………………………………………………………………..49
5-7- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه…………………………………………………………………………………49
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………51
پیشنهادات پژوهشی آینده……………………………………………………………………………………52
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..53
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 4-1- مقادیر کلروفیل تحت تیمار کادمیم و غلظت های
مختلف سیلیکون………………………………………………………………………………….34
شکل 4-2- مقادیر کاروتنوئید تحت تیمار کادمیم و غلظت های
مختلف سیلیکون ………………………………………………………………………………….35
شکل 4-3-مقادیر پراکسیداسیون چربی برگ ها تحت تیمار کادمیم
و غلظت های مختلف سیلیکون ……………………………………………………………..36
شکل 4-4-مقادیر پراکسیداسیون چربی ریشه تحت تیمار کادمیم
و غلظت های مختلف سیلیکون……………………………………………………………….37
شکل 4-5-مقادیر پرولین تحت تیمار کادمیم و غلظت‌های مختلف
سیلیکون………………………………………………………………………………………………38
شکل 4-6-مقدار غلظت کادمیم در اندام زیرزمینی و هوایی تحت
تیمار کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون…………………………………………….39
شکل 4-7-مقادیر وزن تر اندام هوایی تحت تیمار کادمیم و
غلظت‌های مختلف سیلیکون………………………………………………………………….40
شکل 4-8-مقادیر وزن تر ریشه تحت تیمار کادمیم و غلظت‌های
مختلف سیلیکون ……………………………………………………………………………………..41
شکل 4-9 – مقادیر آنتوسیانین تحت تیمار کادمیم و غلظت‌های مختلف
سیلیکون…………………………………………………………………………………………………42

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-10 – مقادیر پتانسیل آنتی اکسیدانی تحت تیمار کادمیم و غلظت‌های
مختلف سیلیکون …………………………………………………………………………………….43

فصل اول

1- مقدمه

1-1- فلزات سنگین و سمیت آنها
الگوی فعالیت های صنعتی امروزی به آلودگی های زیست محیطی،به ویژه آلودگی بافلزات سنگین منجرمی شود[Chehregani and malayeri, 2007] . آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین با حفر معادن و فعالیت‌های صنعتی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی آغاز شد. با گسترش روزافزون صنایع، افزایش آلودگی فلزات سنگین و مساله مقاومت موجودات زنده به این سمیت موضوعی است که بطور وسیع در سی سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است
[Sanita di Toppi and Gabrielli, 1999; Clements et al., 2002].
این آلودگی ها از منابع روبه افزایش فعالیت های انسانی هم چون پساب های صنعتی، فاضلاب های شهری، فعالیت های کشتی‌سازی، باقیمانده سموم کشاورزی، زباله‌های شهری، عملیات حفر معدن و کودهای شیمیایی وارد آب های جاری و خاک ها شده و اثرات سمی خود را بر گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌های خاک اعمال می‌نمایند
Macfarlane and Burchett, 2001] [.
پنجاه و دو عنصر از نود عنصر موجود در طبیعت فلزات سنگین هستند. در میان این فلزات نقره (Ag)، آرسنیک (As)، جیوه (Hg)، کادمیم (Cd)، سرب (pb) وآنتیموان (sb) هیچ عملکرد شناخته شده‌ای بعنوان عنصر غذایی در گیاهان نداشته و کم و بیش دارای اثر سمیت در گیاهان هستند [Niess, 1999].
دانش میان کنش گیاهان و فلزات سنگین نه تنها برای حفظ محیط زیست دارای اهمیت است بلکه برای کاهش خطرات ناشی از حضور فلزات سنگین در زنجیره غذایی نیز مهم است. هرساله بیش ازیک سوم افراد کشورهای توسعه یافته به بیماری های ناشی ازمواد غذایی گرفتار می شوند و میزان مرگ ومیرناشی از بیماری های منتج از آلاینده های مواد غذایی، درکشورهای درحال توسعه، سالانه 2/2میلیون نفر گزارش شده است
[Sichul et al., 2007] .
فلزات سنگین از طریق تغذیه انسان از گیاهان وارد بدن وی می شود. سمیت فلزات سنگین در بدن انسان شامل صدمه به سیستم عصبی، کبد، کلیه‌ها، عروق قلب و بافت استخوان، سرطانزایی و جهش می‌شود که در این میان سمیت کادمیم به طور گسترده‌ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در مورد کادمیم تخمین زده شده است که چنان چه غلظت آن در کلیه از 200 میکروگرم در گرم تجاوز کند اثرات بحرانی در بدن ایجاد خواهد شد
[Das et al., 1997].
انتقال کادمیم در خون بوسیله گلبول های قرمز و پروتئین‌های با وزن مولکولی زیاد هم چون آلبومین صورت می‌گیرد. جذب کادمیم بوسیله کاتیون های دو ظرفیتی و سه ظرفیتی مانند روی (Zn+2) ومنیزیم( Mg+2) کاهش می‌یابد و در اثر کمبود آهن جذب آن افزایش می‌یابد [Goyer, 1991].
1-2- کادمیم و سمیت آن در گیاهان عالی
کادمیم یک عنصر غیرضروری برای گیاه است که می تواند رشد و تکوین گیاه را تحت تأثیر قرار ‌دهد. این ماده در طبیعت بصورت فلز آزاد نیست و اغلب به صورت یک ماده معدنی در ترکیب با عناصر دیگر همچون اکسیژن (Cadmium Oxide)، کلر (Cadmium Chloride) و گوگرد (Cadmium Sulfide) است [Norberg, 1974].
درگزارشی دیگر[Bingham, 1989] بیان شد که کادمیوم عمدتا به صورت یون فلزی آزاد در محلول خاک وجود دارد فرم قابل جذب کادمیوم توسط گیاه کاملا مشخص نشده است ولی به نظر می رسد که ریشه عمدتا یون فلزی آزادCd+2 را از محلول خاک جذب می کند[Alloway, 1990] . عوامل متعددی درجذب کادمیوم توسط گیاه تاثیردارند، که از آن جمله می توان به غلظت کادمیوم خاک و میزان دردسترس بودن آن، تغییر شکل درحضورموادآلی دیگر، ترشحات ریشه، وجود مایکوریزا PH , خاک ، مواد آلی موجود در خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ،پتانسیل احیاکنندگی، دما وغلظت فلزات دیگراشاره نمود. خاکی که دارای غلظت کادمیم 32/0 الی 1 میلی مولار در محلول خاک باشد به عنوان یک خاک آلوده متوسط تا بسیار سمی شناخته می‌شود. [Wagner, 1993]
این ماده از طریق استخراج معادن فلزی، فاضلاب های خانگی و صنعتی، سوزاندن ذغال سنگ، زباله‌های خانگی، کارخانه‌های سیمان، دود اگزوزها، ساییدگی لاستیک های چرخ اتومبیل و نشت روغن های صنعتی در خاک های حاشیه جاده‌ها و ایستگاه‌های تولید برق وارد اکوسیستم می‌شود [Sanita Toppi and Gabrielli, 1999].
کادمیم بعنوان یک آلوده کننده بسیار قوی شناخته شده است که این مسأله به دلیل سمیت شدید آن در غلظت کم و حلالیت بالای آن در آب است. کادمیم جذب عناصر غذایی توسط گیاه را تغییر می‌دهد. این تغییر می‌تواند از طریق رقابت با عناصر پتاسیم (K)، منیزیم (Mg)، کلسیم (Ca)، منگنز (Mn)، مس (Cu)، روی (Zn) و نیکل (Ni) باشد. تأثیر کادمیم بر جذب عناصر ذکر شده یا به دلیل ورود کادمیم از طریق ناقلین غشایی این عناصر باشد یا به علت تأثیر منفی کادمیم بر جمعیت میکروارگانیسم های خاک و تغییر در تحرک عناصر خاک می‌باشد [Moreno et al., 1999].
کادمیم دارای اثرات منفی بر متابولیسم گیاه هم چون کاهش جذب عناصر غذایی، ممانعت از فتوسنتز از راه تأثیر بر متابولیسم کلروفیل و ساختار کلروپلاست ها، فعالیت فتوسیستم II و آنزیم های متابولیسم کربن فتوسنتزی و تغییر در متابولیسم نیتروژن می‌باشد. این عنصر باعث تغییر در ساختمان چربی‌ها و عملکرد غشاها شده و فعالیت آنزیمی وابسته به غشاها مثل
H +ATPase را تحت تأثیر قرار می‌دهد ونیز موجب بسته شدن روزنه‌ها و کاهش مقدار آب گیاه در طولانی مدت می‌شود. کادمیم موجب رشد کمتر و زیست توده کمتر گیاه می‌شود. صدمه به هسته و تغییر در سنتز RNA از اثرات سوء سمیت کادمیم است
Liang, 2005; Karantev et al., 2006] [.
سمیت کادمیم موجب تنش اکسیداتیو می‌شود که این مسأله هم به دلیل تولید رادیکال های آزاد اکسیژن است و هم به دلیل کاهش عملکرد سیستم آنتی اکسیدانت آنزیمی و غیرآنزیمی در گیاه می‌باشد
[Somashekariaiah et al., 1992; Gallego et al., 1996; Sandalio et al., 2001]
در سطح مولکولی کادمیم با تشکیل باندهای تیول فلزی و دگرگونی باندهای سولفیدریل باعث تغییر در ساختمان ثانویه پروتئینها و تغییر در وضعیت اکسیداسیون و احیاء سلول می‌شود. همچنین با دخالت در فرایند انتقال الکترون در کلروپلاست و میتوکندری موجب افزایش تولید رادیکال های آزاد و صدمه به پروتئین‌ها، لیپیدها و بیومولکول های دیگر می‌شود [Prasad et al., 2001].
گیاهان با شبکه درهمی از مکانیسم های فیزیولوژیکی و مولکولی به سمیت کادمیم پاسخ می‌دهند که شامل نگهداری و تجمع فلزات در دیواره سلولی و ترشحات ریشه می‌باشد. کلات شدن درون سلولی فلزات با اسیدهای آلی، آمینواسیدها، فریتین‌ها، فیتوکلاتین ها، متالوتیونین ها و انتقال آنها به درون واکوئل از دیگر موارد است. القای سنتز آنتی‌ اکسیدانت های آنزیمی و غیر آنزیمی نیز جزء پاسخ های دفاعی بیوشیمیایی محسوب می‌شود
[Sanita Toppi and Gabrielli, 1999; Hall, 2002; Cho et al., 2003].
فیتوکلاتین‌ها و متالوتیونین‌ها شناخته شده‌ترین مولکول های پروتئینی متصل شونده به فلزات هستند که غنی از سیستئین می‌باشند. متالوتیونین‌ها توسط ژن بیان میشوند و فیتوکلاتین‌ها بصورت آنزیمی سنتز می‌شوند [Cobbet and Goldsbrough, 2002] .
امروزه تکنیک های بسیاری برای رویارویی با تنش فلزات سنگین به کار می‌رود. برای مثال می توان استفاده از گیاهان متحمل به فلزات سنگین برای پاکسازی محیط (phytoremediation)، استفاده از قارچ مایکوریزا و استفاده از کمپوست را نام برد. تغییر در عناصر غذایی خاک هم چون افزودن سیلیکون به عناصر غذایی خاک و هم چنین تیمار کردن بذرها قبل از کاشت و یا حتی تیمار گیاه کامل با سالیسیلیک اسید، متیل جالسمونات، اکسید نیتروژن و پراکسید هیدروژن از روش هایی است که در سال های اخیر به منظور کاهش تنش کادمیم در گیاهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است
[Schutzendubel and Polle, 2002; Liang, 2005; Karantev, 2006; Keramat, 2009; Popova et al., 2009] .
1-3- سیلیکون و نقش آن در تنش فلزات سنگین
سیلیکون (Silicon) (31درصد) بعد از اکسیژن (49درصد) دومین عنصر فراوان در پوسته زمین است که غلظت آن 1/0 تا 6/0 میلی مولار در محلول خاک می‌باشد. سیلیکون در خاک به صورت اکسیدهای سیلیکون یا سیلیکات ها وجود دارد. گیاهان سیلیکون را بصورت سیلیسیک اسید(Si(OH)4 )جذب می‌کنند [Epstein, 1994].
تجمع سیلیکون در گیاهان بسته به جنس گیاه از 1% تا 10% وزن خشک گیاه متفاوت است. رسوب سیلیکون در داخل و خارج سلول های گیاهی به صورت (SiO2.nH2O) است. بیشتر گیاهان Si را از راه انتشار و جریان توده‌ای جذب می‌کنند، اگرچه گیاهان تجمع دهنده Si مانند گیاهان خانواده گندمیان Poaceae و دم اسبیان Equicetaceae قادرند Si را بصورت فعال نیز جذب نمایند. گیاهان زیادی به خصوص دولپه‌ای‌ها قادر به تجمع زیاد Si در خود نیستند که این مسأله مربوط به تراکم متفاوت در ناقلین Si در ریشه گیاهان است
[Ma, 2004; Curie and Perry, 2007].
اگرچه Si جزء عناصر ضروری محسوب نمی‌شود اما اثرات مفید آن بر رشد، تکوین، باروری و افزایش فعالیت آنزیم های ضداکسنده وکاهش میزان 1ROS درسلول های گیاهی و مقاومت به تنش های زنده و غیرزنده در جنس های مختلف گیاهی مشاهده شده است
[Epstein, 1994; Ma, 2004].
سیلیکون می‌تواند به صورت یک لایه در زیر اپیدرم برگ ها و یا به صورت اجسام سیلیکونی در اپیدرم برگ ها و ساقه، در غلاف برگ ها، در بافت آوندی در دایره محیطیه و آندودرم رسوب کند وگیاه را در برابر از دست رفتن آب به وسیله تعرق کوتیکولی و نیز دربرابرآلودگی های قارچی محافظت می کند. سیلیکون هم چنین دردیواره های سلول های آوند چوبی قرارگرفته واز فرو ریختن آوندها درشرایط تعرق زیاد جلوگیری می کند [Marschner, 1995] .
این رسوب های سیلیکونی گیاه را در مقابل استرس های زنده و غیرزنده محافظت می‌کند [Hodson , 2005].
سیلیکون موجب افزایش تحمل گیاه به تنش های غیرزنده مثل تنش فلزات سنگین، شوری، خشکی، گرما، UV، عدم تعادل عناصر غذایی می‌شود
.[Epstein, 1999; Ma, 2004; Richmond and Sussman, 2003]
مهمترین مکانیسم عمل سیلیکون در کاهش استرس فلزات سنگین، اتصال باندهای سیلیکون- فلز سنگین در مناطق رسوب سیلیکون مثل دیواره سلول های ریشه، برگ و ساقه است [Cunha et al., 2008].
1-4- روش‌های اعمال تنش‌ کادمیم در آزمایشگاه
برای اعمال تنش کادمیم از نمکهای کادمیم مثل کلرید کادمیم CdCl2 یا نیترات کادمیم CdN2O6 استفاده می‌شود. محیط رشد گیاه می‌تواند:

الف- محیط رشد هیدروپونیک
ب- محیط رشد پرلیت(perlit) ، ماسه یا مخلوط پرلیت و ماسه
ج- خاک اسیدی

مراحل گیاه برای اعمال تنش عبارتند از:
الف- القا تنش در مرحله جوانه زنی بذر
ب- القا تنش در مرحله گیاهچه
ج- القا تنش در مرحله بلوغ گیاه
1-5- گوجه فرنگی

شاخهMagnoliophytaردهMagnoliopsidaراستهSolanalesتیرهSolanaceaeجنسLycopersicomگونهL.esculentum
1-5-1- مشخصات گیاه شناسی وشرایط رشد
گوجه فرنگی گیاهی متعلق به خانواده بادمجانیان یا سیب زمینی(Solanaceae) و از جنس گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) و گونه گوجه فرنگی اهلی (Lycopersicum sp) می باشد. گوجه فرنگى به طور ذاتى گیاهى علفى و چندساله است که در تمام نقاط جهان اغلب به صورت یکساله کشت مى شود. این گیاه یکی از محصولات ارزشمند سبزی و صیفی در خاورمیانه به شمار می آید که پس از سیب زمینی از نظر اقتصادی در مقام دوم جهان قرار دارد. خاستگاه اصلی گوجه فرنگی آمریکای مرکزی و جنوبی و به احتمال زیاد سواحل غربی آمریکای جنوبی است. ریشه گیاه گوجه فرنگی عمیق و گاهی به طول یک متر می رسد. ساقه جوان این گیاه علفی ، گرد ، صاف ، شکننده و کرکدار بوده که در اثر مسن شدن گوشه دار و سخت می گردد ، برگ ها متناوب و مرکب می باشد. رنگ برگ ها سبز روشن و پشت آن ها معمولا کرکدار است . گل ها دارای 5 گلبرگ زرد رنگ به هم پِیوسته دارد که در انتها از هم جدا هستند . گلبرگ ها برگشته ، پهن و نیزه ای شکل می باشند . کاسه گل سبز رنگ دارای 5 کاسبرگ بلند و کشیده یا نیزه ای شکل است. پرچم ها 5 عدد با بساک های بزرگ که در روی میله کوتاهی قرار می گیرد.
میوه گوجه فرنگی سته و از 2 تا چند حفره تشکیل شده است. میوه ها گوشتی و دارای تعداد زیادی تخم های قلبی شکل است. بذر گوجه فرنگی کوچک، سبک، پهن و سفید رنگ است.
برای تهیه نشا گوجه فرنگی حرارت یکنواختی بین 18 تا 20 درجه سانتیگراد لازم است. و از این مرجله به بعد حرارت بین 16 تا 18 درجه سانتیگراد در روز و 12 تا 14 درجه سانتیگراد در شب است. هرچه درجه حرارت پایین تر باشد طول مدت جوانه زنی بیشتر است. این گیاه نیاز زیادی به آب دارد. کنترل مقدار و زمان آبیاری در برقراری تعادل بین رشد رویشی و زایشی گیاه و در نتیجه میزان باروری و کیفیت محصول گوجه فرنگی موثر خواهد بود. گوجه فرنگی احتیاج فراوانی به نور دارد . کمبود نور به خصوص در ماه های زمستان باعث کاهش رشد و نمو گیاه شده ، تشکیل گل و رشد میوه را مختل می سازد. خاکی که برای این منظور استفاده می شود باید پوک ، قوی و بافت آن شنی یا شنی لومی بوده و زهکشی در آن به خوبی انجام می گیرد ]تولایی، 1387. هاشمی و میدانی ،1376.راحمی، 1373[.
1-5-2-اهمیت اقتصادی وتغذیه ای
طبق آمار معاونت بهبود امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت گوجه فرنگی فضای باز ایران در سال 1387در حدود000 147هکتار، میزان برداشت300.000 ,5تن و میانگین برداشت در هکتار 36 تن می باشد. ایران پس از کشورهای آمریکا، ایتالیا و چین رتبه سوم تولید گوجه فرنگی را به خود اختصاص داده است . این گیاه یکی از محصولات غذایی پرمصرف در سراسر جهان است ]تولایی،1387[ . نتایج حاصل ازمطالعات نشان داده است که گوجه فرنگی و محصولات آن نقش حفاظتی مهمی را در برابر اشکال مختلف سرطان، به ویژه سرطان پروستات و بیماری های قلبی-عروقی ایفا می کنند. میوه گوجه فرنگی منبع مهمی ازآنتی اکسیدان ها ست که انواع مهم آن شامل رنگدانه های کاروتنوئیدی به ویژه لیکوپن، آسکوربیک اسید و ترکیبات فنولی است. [Jagadeesh et al., 2009]
1-5-3- اهداف پروژه:
-بررسی اثرکادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی
بررسی اثرسیلیکون درکاهش اثرات سوء کادمیوم-
-بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی (پرولین،کلروفیل، آنتی اکسیدان،…) گیاهچه گوجه فرنگی در شرایط شاهد و تنش
فصل دوم
2- مروری برپژوهش ها
2-1- جذب و انتقال کادمیم و تأثیر آن بر جذب و انتقال عناصر غذایی در گیاه


پاسخی بگذارید