دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.SC)
گرایش: فیزیولوژی جانوری
عنوان:
بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلرید کربن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد اسپراگوداولی
استاد راهنما:
دکتر حیدر آقابابا
استاد مشاور:
دکتر منظربانو شجاعی فرد
نگارش:
زهرا طالبان پور بیات
زمستان 92
تقدیم به :
پیشگاه پروردگارم که عشق را با تمام عظمتش در کالبد خاکی من نهاد
و
آستان مقدس آن غایبی که
حضورش در نگاه باران تجلی می یابد و در عبور نور تعبیر می شود
و
تقدیم به
پدرم
که به من آموخت در زمستان مشکلات بهاری و سبز بمانم او که به من بالیدن در کویر بی آبی آموخت
و
مادرم
ستون سبز زندگیم او که پیچک وجودم در دامانش جان گرفت و شکوفا شد
و
به خواهر و برادرانم که در تمام مراحل زندگی مشوق علمی من بوده اند
و
به همه آنان که دوستدار علم اند.
سپاسگزاری:
از بخت شکر دارم از روزگار هم. خدای را شاکرم که در طوفان سختی ها دست کرامتش از آستین مبارکش برون آمد و هم عطش آتشناکم در فراگیری فزون تر را به جرعه ای از علم فرونشاند وهم، چنین خدمت شیرینی را به کام و مذاقم چشاند. تدوین این کتابت بدون همراهی ها و همگامی های کریمانی بزرگوار میسرم نمی نمود.
شایسته است که ازمساعدت های پر ارج و هدایت های عالمانه استاد ارجمند جناب آقای دکتر حیدر آقابابا به پاس تلاش دلسوزانه، رهنمودهای ارزنده وصبر وحوصله ای که در پاسخ به نادانسته هایم مبذول داشتند، کمال تشکر و قدردانی را ابراز نمایم.
از استاد محترم مشاور سرکار خانم دکتر منظربانو شجاعی فرد به خاطر همکاری ها و همراهی های صمیمانه در تمام مراحل انجام این پایان نامه کمال تشکر و قدردانی را دارم.
ضمن آرزوی توفیق روز افزونشان، امیدوارم که خداوند این نازنینان را بختی بلند و اراده سترگ عنایت بخشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه3
فصل اول: کلیات
اهداف و انگیزه……………………………………………………………………………………………………………………….5
1-1.گیاه کرفس…7
1-1-1. نام های گیاه…7
1-1-2. آثار فارماکولوژیکی……………………………………………………………………………………………………….8
1-1-3. ریخت شناسی…………………………………………………………………………………………………………….8
1-1-4. ترکیبات شیمیایی………………………………………………………………………………………………………..8
1-1-5. ترکیبات آنتی اکسیدان………………………………………………………………………………………………….9
1-1-6. دلایل استفاده از گیاه به عنوان منابع آنتی اکسیدان……………………………………………………………9
1-1-7. اعمال مهم آنتی اکسیدان ها10
1-1-8. آنزیم های آنتی اکسیدان.10
1-1-8-1.سوپراکسید دیسموتاز (SOD)10
1-1-8-2.کاتالاز11
1-1-8-3.گلوتاتیون پراکسیداز(GSH)11
1-1-9. پلی فنول12
1-1-9-1-گروه های اصلی ترکیبات فنولی13
1-1-10. فلاونوئیدها13
1-1-10-1.خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها13
1-1-10-2. شیمی گیاه فلاونوئیدها15
1-1-10-3. آپیژنین16
1-1-10-4. فلاوونوئید ها معمولا به روش های زیر عمل می کنند16
1-1-10-5. فارماکودینامی فلاونوئیدها17
1-1-10-6. جهش زایی و سمیّت ژنی مصرف زیاد فلاونوئیدها17
1-1-11. رادیکال های آزاد18
1-1-11-1. استرس اکسیداتیو18
1-1-11-2. واکنش های رادیکال های آزاد20
1-1-11-3. تقسیم بندی انواع رادیکال های آزاد21
1-1-11-4. انواع گونه های رادیکالی اکسیژن و نیتروژن22
1-1-11-5. روش های مختلف تولید گونه های اکسیژن و نیتروژن22
1-1-11-6. اثر رادیکال های آزاد بر روی چربی ها23
1-1-11-7. سیستم های مقابله با آسیب رادیکال های آزاد23
1-2. کبد24
1-2-1. ساختمان کبد24
1-2-2. تشریح و آناتومی کبد25
1-2-3. بافت شناسی کبد27
1-2-4. سلول های كبدی27
1-2-5. نقش سیستم لنفاوی در عملکرد کبد30
1-2-6. ترمیم بافت در کبد افراد بزرگسال31
1-2-7. اعمال ترشّحي و دفع كبد31
1-2-7-1. متابولیسم و دفع گزنوبیوتیک ها32
1-2-8. متابولیسم کربوهیدرات ها33
1-2-9. متابولیسم لیپید ها34
1-2-10. اختلال هموستاز در بیماری های کبدی35
1-2-10-1. آنزیم های رها شده از بافت کبدی بیمار36
1-2-10-2. ویژگی بافتی37
1-2-10-3. توزیع داخل سلولی آنزیم ها38
1-2-10-4. فعایت نسبی در کبد و پلاسما38
1-2-10-4. مکانیسم آزاد سازی39
1-2-10-5. سرعت پاکسازی آنزیم ها از پلاسما40
1-2-11. انواع بیماری های کبد40
1-2-11-1. مکانیسم ها و الگو های آسیب41
1-2-12. آنزيم آلانين آمينو ترانسفراز (ALT) (GPT) (SGPT) (ALAT)42
1-2-13. آنزيم آسپارات آمينوترانسفراز (AST)43
1-2-14. آنزيم الكالين فسفاتاز (ALP)44
1-2-15. پروتئين تام46
1-2-15-1. ميزان پروتئين هاي خون46
1-2-16. اندازه گیری آلبومین پلاسما48
1-2-17. بیلی روبین پلاسما48
1-2-17-1. بیلی روبین و انواع آن49
1-2-18. وظايف عملي پروتئين هاي پلاسما49
1-2-19. ساخت پروتئين هاي پلاسما50
1-2-20. ازت اوره خون51
1-2-21. کراتینین51
1-3. تتراکلرید کربن و سمّیت آن53
1-3-1. مکانیسم ها ی فعال سازی متابولیکی تتراکلرید کربن54
1-3-2. پراکسیداسیون چربی ها56
1-3-3. نقص در ساخت پروتئین57
1-3-4. به هم خوردن تعادل کلسیم57
فصل دوم: مواد و روش ها
2-1. دستگاه‌ها و لوازم و تجهيزات مورد استفاده60
2-2. تركيبات شيمیايي و مواد مصرفي61
2-3.دستگاه پرکولاتور……………………………………………………………………………………………………………62
2-4. روش تهيه عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس63
2-5. حيوانات مورد استفاده و نحوة ‌نگهداري آنها65
2-6. گروه بندي حيوانات66
2-7. روش دادن عصاره68
2-8. روش تجویز دارو68
2-9. خونگيري از قلب 69
2-10. روش تعيين فعاليت آنزيم آسپارتات آمنيوترانسفراز (AST/GOT) و آنزيم الانين آمينوترانسفراز (GPT/ALT)70
2-11. روش تعيين فعاليت آنزيم الكالين فسفاتاز (ALP)71
2-12. روش تعيين ميزان ‌ آلبومين و بیلی روبین در سرم خون71
2-12. روشهاي تجزيه و تحليل آماري73
فصل سوم: نتایج
3-1. نتایج مربوط به غلظت آنزیم AST در گروه های آزمایشی75
3-2. نتایج مربوط به غلظت آنزیم ALT در گروه های آزمایشی78
3-3. نتایج مربوط به غلظت آلکالین فسفاتاز در گروه های آزمایشی82
3-4. نتایج مربوط به غلظت آلبومین در گروه های آزمایشی85
3-5. نتایج مربوط به غلظت بیلی روبین توتال (T.Billi) در گروه های آزمایشی88
3-6. نتایج مربوط به غلظت بیلی روبین مستقیم (D.Billi) در گروه های آزمایشی91
3-7. مقایسه نتایج مربوط به وزن موشهای صحرایی در پایان آزمایش در گروه های آزمایشی93
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1. بحث98
4-2. نتیجه گیری107
4-3.پیشنهادات108
فهرست منابع
منابع فارسی110
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………….112
Abstract122
فهرست جداول
عنوان صفحه جدول2 -1: گروه بندی نمونه ها بر اساس مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس و تتراکلرید
کربن66
جدول 3-1 مقایسه میانگین غلظت آنزیم AST در گروه کنترل و شاهد………………………………………..76
جدول 3-2: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیروالکلی گیاه کرفس بر میزان غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز77
جدول 3-3 : مقایسه میانگین غلظت آنزیم ALT در گروه کنترل و شاهد……………………………………..79
جدول3-4: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصارههیدروالکلی گیاه کرفس بر میزان غلظت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز80
جدول 3-5: مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه کنترل و شاهد…………………………82
جدول 3-6: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز…..83
جدول 3-7: مقایسه میانگین غلظت آلبومین در گروه کنترل و شاهد…………………………………………….85
جدول 3-8: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان غلظت آلبومین86
جدول 3-9: مقایسه میانگین غلظت بیلی روبین توتال در گروه کنترل و شاهد………………………………..88
جدول3-10: اثر تزریق درن صفاقی(IP) عصاره هیدروالکی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان غلظت بیلی روبین توتال89
جدول 3-11: مقایسه میانگین غلظت بیلی روبین مستقیم در گروه کنترل و شاهد…………………………..91
جدول3-12: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان بیلی روبین مستقیم92
جدول 3-13: مقایسه میانگین وزن موش های صحرایی در گروه کنترل و شاهد……………………………94
جدول3-14: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان
وزن95
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3-1): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم AST در گروه کنترل و شاهد…………………………76
نمودار (3-2): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم AST…………………………………………………………..78
نمودار(3-3): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم ALT در گروه کنترل و شاهد………………………….80
نمودار (3-4): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم ALT……………………………………………………….81
نمودار(3-5): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم ALP در گروه کنترل و شاهد……………………….83
نمودار (3-6): نتایج مربوط به میانگین غلظت آلکالین فسفاتاز………………………………………………………84
نمودار(3-7): نتایج مربوط به میانگین غلظت آلبومین در گروه کنترل و شاهد…………………………………86
نمودار (3-8): نتایج مربوط به میانگین غلظت آلبومین…………………………………………………………………87
نمودار(3-9): نتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین توتال در گروه کنترل و شاهد………………….89
نمودار (3-10): نتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین توتال…………………………………………………90
نمودار(3-11): نتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین مستقیم در گروه کنترل و شاهد……………..92
نمودار (3-12): نتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین مستقیم……………………………………………….93
نمودار(3-13): نتایج مربوط به میانگین وزن موش های صحرایی در گروه کنترل و شاهد……………..95
نمودار (3-14): نتایج مربوط به میانگین وزن موش های صحرایی در پایان آزمایش………………………..96
فهرست شکل ها
عنوان صفحه شکل (1-1): گیاه کرفس…………………………………………………………………………………………………………7
شکل (1-2-): ساختار فلاونوئیدها…………………………………………………………………………………………..16
شکل (1-3-): آسیب بافتی توسط رادیکال ها……………………………………………………………………………21
شکل (1-4): ساختمان هپاتوسیت ها و سلول های کبدی……………………………………………………………29
شکل (1-5): کبد اندامی است که متابولیسم کربوهیدرات را انجام می دهد……………………………………34
شکل (1-6): متابولیسم لیپیدها…………………………………………………………………………………………………35
شکل(2-1):دستگاه پرکولاتور…………………………………………………………………………………………………..63
شکل (2-2): نحوه عصاره گیری………………………………………………………………………………………………64
شکل (2-3): تصویر قفس های نگهداری مو……………………………………………………………………………..65
شکل (2-4): طرز گاواژ………………………………………………………………………………………………………….67
شکل (2-5): نحوه تزریق تتراکلریدکربن و روغن زیتون……………………………………………………………..69
بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلریدکربن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد اسپراگوداولی
به وسیله: زهرا طالبان پور بیات
چکیده:
مشکلات استفاده از داروهای شیمیایی و آثار بجامانده از عوارض جانبی بعضی از داروها منجر به فزونی استفاده از گیاهان دارویی شده است. یافتن دارویی موثر در درمان این اختلالات مورد توجه محققین و پزشکان می باشد. گیاه کرفس (Apium graveolens) از خانوادهApiaceae) ) است که در ایران از این گیاه استفاده غذایی می نمایند و بر این باورند که خواص دارویی مفیدی نیز دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر مسمومیت القایی ناشی از مصرف تتراکلریدکربن (CCl4) درموش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر از نژاد اسپیراگوداولی انجام شد. بنابراین تعداد 40 سر موش به تعداد مساوی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان کنترل و در چهار گروه دیگر توسط CCl4 سمیت کبدی (هپاتوتوکسیک) ایجاد شد. از این چهار گروه، یک گروه به عنوان شاهد و در سه گروه دیگر روزانه به ترتیب 200، 400 و 600 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن حیوان از عصاره هیدروالکلی کرفس به صورت دهانی (گاواژ) داده شد. چهل روز بعد از شروع مطالعه در کلیه گروه ها آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات امینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) و همچنین غلظت های سرمی آلبومین، بیلی روبین توتال و مستقیم که از شاخص های آسیب های کبدی هستند اندازه گیری و با استفاده از آزمون آماری ANOVA و T-testتجزیه و تحلیل گردید. تزریق درون صفاقی تتراکلریدکربن باعث افزایش فعالیت های AST ,ALT ,ALP و کاهش غلظت آلبومین و افزایش غلظت بیلی روبین توتال و مستقیم در مقایسه باگروه کنترل شد. مصرف عصاره گیاه کرفس سبب گردید این فاکتور به طور معنی داری(05/0P≤) به وضعیت نرمال نزدیک شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس در برابر آسیب های کبدی ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن دارای اثرات محافظتی است، که احتمالاً بواسطه اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات پلی فنلی آن در مهار فعالیّت CCl4 و در نتیجه مهار فعالیّت سیتوکروم P450 و اثر خنثی کنندگی رادیکال های آزاد می باشد.
کلید واژه ها: محافظت کبدی، کرفس، تتراکلریدکربن، آنتی اکسیدان، فلاونوئید.
مقدمه
كبد بزرگترين اندام بدن است كه حدود3-5 درصد توده بدن را تشکیل می دهد. یکی از مهم ترين اعمال كبد علاوه بر سوخت و ساز مواد مختلف، سم زدايي مواد آلوده كننده محيطي و داروهاي شيميايي مي باشد. در اكثر موارد در طي عمل سم زدايي، فعال سازي متابوليكي توسط آنزيم هاي سيتوكروم P450 ميكروزوم هاي كبدي باعث ايجاد متابوليت هاي سمي و فعال مي شود كه اين مي تواند موجب آسيب بافت هاي مختلف از جمله كبد شود. تيواستاميد، تتراكلريدكربن، اتانول و استامينوفن از جمله موادي هستند كه بعد از ورود به بدن توسط آنزیم های سیستم سم زدایی سیتوکروم P450 متابولیزه می شود (93). اما با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی بر روی بعضی از بافت های بدن به خصوص کبد، مسئله بازگشت به استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی مد نظر قرار گرفته است.
در این تحقیق از عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس Apium graveolens)) که در طب سنتی از اين گياه براي درمان برخي اختلالات مانند: رماتيسم، سرماخوردگي، سرفه، فشار خون، چربي خون و دل درد استفاده ميشود. مطالعات آزمايشگاهي انجام شده روي اين گياه نشان داد كه اين گياه داراي خواص فيبر ينوليتيك، ضد درد، ضد التهاب، ضد اضطراب، خواب آور و پايين آورنده قند خون است. همچنين مشخص شده است كه اين گياه اثرات آنتي اكسيداني و آرام بخشي دارد، و از تشكيل پلاك هاي چربي در رگها جلوگيري مي كند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر محافظت کبدی گیاه کرفس انجام شده است (20).
اهداف وانگیزه:
از ابتدای تاریخ و حتی پیش از آن منبع اصلی درمان بیماران، گیاهان دارویی بوده است. پیشرفت علم شیمی و ساخت داروهای شیمیایی در قرن اخیر و دوران معاصر، موجب شد برای مدتی پزشکان وبیماران، از این منابع دور شوند. بخاطر عوارض جانبی زیاد داروهای شیمیایی، استقبال مجدد مردم و پزشکان به گیاهان دارویی در سال های اخیر را موجب شده است. مصرف میوه و سبزی همراه با کاهش ابتلا به سرطان می باشد که توسط بلوک و همکاران با انجام 200 مطالعه به اثبات رسید و در 82 درصد از مطالعات آن ها اثر حفاظتی میوه و سبزی از ارگان های بدن به خوبی روشن شده است. همچنین در مطالعه دیگری مشخص شده که ارتباط تنگاتنگی بین مصرف میوه و سبزی و کاهش ابتلا به بیماری های قلبی، عروقی، دیابت، پیری و سرطان وجود دارد (42و65).
بر همین اساس استفاده از گیاهان دارویی پیوسته مورد توجه بوده است و از آنجایی که کبد یکی از ارگان های کلیدی در اعمال متابولیکی و ترشحی است و باید مخلوط مناسبی را از گردش خون برای تمام اعضاء فراهم سازد و همچنین خارج کردن تمام سموم از بدن نیز بر عهده کبد می باشد، همواره با مواد سمی و متابولیت های فراوانی مواجه هست و اختلالاتی که در کبد ممکن است پیش آید فراوان و متنوع است و در حال حاضر، تعداد داروهای شیمیایی که برای درمان اختلالات کبدی استفاده می شوند بسیار کم هستند که عوارض زیادی نیز از خود برجای می گذارند. لذا این موضوع بر اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در درمان کبد می افزاید (20). یکی از مهمترین منابع آنتی اکسیدان های طبیعی، ترکیبات فنلی موجود درگیاهان می باشند. ترکیبات فنلی یا پلی فنلی که به طور گسترده در گیاهان وجود دارند، بالغ بر 8000 نوع گزارش شده است (31و38).این ترکیبات دارای خاصیت ضد اکسیدانی، ضد التهابی، ضد ترومبوز، ضد میکروبی، ضد آلرژی و دارای پتانسیل محافظت قلبی و گشاد کنندگی عروق می باشند(31، 34، 89).
از آن جایی که در کشورمان عوامل دارویی محافظت کننده کبدی کمتری در دسترس بوده و از طرفی بیمار‌های کبدی ناشی از عواملی همچون هپاتیت ویروسی و داروها تا حدی شایع است، لازم است داروهای گیاهی موجود در کشور که به طریق سنتی برای این موارد مصرف می شوند بررسی گردند . با توجه به شواهدی که وجود دارد چه از نظر طب عامه وچه از نظر مقالات علمی در این زمینه، گیاه کرفس به عنوان تنظیم کننده ومقوی کبد ی در نظر گرفته شده است (20). لذا این گیاه برای بررسی اثرات حفاظتی روی کبد انتخاب شده است (19).
اثرات آنتی اکسیدانی عصاره بسیاری از گیاهان از جمله خارمریم، کاسنی، شیرین بیان، همیشه بهارئ، شاتره و برگ بامبو اثبات شده است (33، 44،55). برخی عصاره های خام گیاهی مورد استفاده در طب سنتی، منبعی غنی از ترکیباتی با خواص پیشگیری کننده و حفاطت کننده، به ویژه در کبد هستند (43و56). Hinneburg و همکاران در سال 2006 فعالت آنتی اکسیدانی برخی از سبزی ها و ادویه ها (ریحان، برگ بو، جعفری، سرو کوهی، تخم بادیان، رازیانه، زیره سبز، هل و زنجبیل) را بررسی کردند و گزارش نمودند که عصاره ریحان قدرت آنتی اکسیدانی قابل مقایسه تورولوکس (معادل ویتامین E) دارد (55). این نتایج را می توان به گیاه کرفس نیز تعمیم دارد، زیرا خواص آنتی اکسیدانی وآنتی باکتریال آن گزارش شده است (29).
1-1-گیاه کرفس
میوه رسیده خشک شده گیاه Apium graveolens L. از خانواده چتریان (Apiaceae ) است که حداقل دارای 2در صد اسانس می باشد (9).
1-1-1-نام های گیاه
لاتین: Apium graveolens
فارسی: کرفس
عربی: کرفس نیطی
انگلیسی:Celery,marsh parsley آلمانی: Echter Sellerie فرانسه:Celeri, Ache, Ache des marais
شکل1-1: گیاه کرفس (9).
3
1-1-2-آثار فارماکولوژیکی
اسانس گیاه ضد اسپاسم، بادشکن، خواب آور، محرک و مقوی است. ریشه در شربت برای سفتی کبد و طحال کاربرد دارد. افشره به شکل های مختلف تهیه می شود و برای سرطان های بدون زخم، سختی کبد و طحال، توده های پستان، تومورهای چشم و معده، تومورهای سرد و سرطان های توام با زخم کاربرد دارد. گیاه برای آثار قاعده آوری، سقط آوری، کاهنده قند خون و افت فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد (20).
1-1-3-ریخت شناسی
گیاهApium graveolens ، گیاهی است دو ساله، به ارتفاع تا 100 سانتی متر با رایحه ای قوی و شاخص و ساقه گوشتی و توپر. برگ ها یک یا دو بار شانه ای؛ قطعات برگ ها 5 تا 50 میلی متر، مثلثی، لوزی یا سر نیزه ای در حاشیه لب دار و دندان ارهای یا دال بر. چتر ها با پایه ای کوتاه یا بدون پایه و غالبا قرار گرفته در برابر یک برگ تعداد انشعابات چتر 4 تا 12 عدد بدون برگک و یا برگچه و میوه 5/1 تا 2 میلی متر و تخم مرغی پهن می باشد (9).
1-1-4-ترکیبات شیمیایی
از نظر ترکیبات شیمیایی کرفس طبق بررسی های دانشمندان شیمی و آزمایشگاه ها دارای کمی اسانس روغنی فرّار و آپیئین1 است. میوه آن در حدود 3-2 درصد اسانس زرد رنگ مایل به سفید دارد که شامل دی-لیمونن 602، دی سلینن3 و 3-5/2 درصد سدانولید4 و 5/0 درصد از سدانوئیک اسید انیدرید5 می باشد. به علاوه در تخم آن در حدود 10 درصد مواد غیر محلول وجود دارد (9).
از جمله ترکیبات موجود در گیاه کرفس فلاونوئیدهایی از جمله آپیجنین7- o- آپيوسيلگلوكوزيد و لوتئولين 7- o- آپيوسيلگلوكوزيد می باشد(22).
1-1- 5-ترکیبات آنتی اکسیدان
ترکیباتی که قادر هستند در مقادیر کم نسبت به مقدار سوبسترا، از اکسیداسیون سوبسترا جلو گیری کنند و یا آن را به تأخیر بیاندازند. مانع اثر مخرب رادیکال های آزاد می شوند و نقش مهمی در محافظت بدن انسان ایفا می کنند (81). فلاونوئیدهای موجود در گیاهان از جمله فلاونوئید آپیژنین و لوتئولین موجود در کرفس جزء منابع آنتی اکسیدانی این گیاه می باشند. این ترکیبات می توانند هم در پیشگیری و هم در درمان بیماری‌های حاصل از آسیب‌های مواد اکسیدان استفاده شوند (104و105).
1-1-6-دلایل استفاده از گیاه به عنوان منابع آنتی اکسیدان
گیاهان در معرض میزان زیادی از اکسیژن قرار دارند و بنابراین سرشار از سیستم های آنتی اکسیدان هستند. همچنین گیاهان محدوده وسیعی از ضد اکسیدان ها را برای انسان ها فراهم می کنند. همچنین رژیم های غنی از گیاهان همراه با کاهش خطر بیماری های وابسته به سن مانند انواع سرطان ها، دیابت، آترواسکلروز و فراموشی می باشد و در صورتی که مردم کشورهای پیشرفته میوه و سبزی بخورند سلامتی بیشتری خواهند داشت (55(.
1-1-7-اعمال مهم آنتی اکسیدان ها
باند شدن با کاتالیزورهای فلزی
تجزیه کردن پراکسیدها
کاهش غلظت اکسیژن موضعی
جلوگیری از آغاز واکنش های زنجیره ای
شکستن زنجیره واکنش با هدف جلوگیری از جداشدن هیدروژن توسط رادیکال های فعال(22و51).
1-1-8-آنزیم های آنتی اکسیدان
1-1-8-1-سوپراکسید دیسموتاز (SOD)6
سوپراکسید دیسموتاز، رادیکال آنیون سوپر اکسید (O2-) را به پراکسید هیدروژن و اکسیژن مولکولی تبدیل می کند، در سلول دو فرمSOD وجود دارد: یک نوع آنزیم حاوی فلزات مس/ روی می باشد که در سیتوزول یافت می شود. نوع دیگر که دارای منگنز می باشد که در میتوکندری قرار دارد (1و45).
2O2 – + 2H+ H2 O2 + O2
در بسیاری از واکنش های بیولوژیک که اکسیژن احیاء می شود، رادیکال های سوپراکسید تولید می شوند (85).

1-1-8-2-کاتالاز
کاتالاز آنزیمی است که واکنش تبدیل هیدروژن پراکسید به آب و مولکول اکسیژن را کاتالیز کرده و با این عمل سم زدایی H2O2 را انجام می دهد. کاتالاز آنزیمی است که در اکثر سلول های هوازی وجود دارد و دارای تنوع زیادی است. این آنزیم در بسیاری از سلول های گیاهی و حیوانی، در غشا جداکننده ارگانل‌هایی به نام پراکسی زوم ها، وجود دارد. در بافت های انسانی، غلظت بسیار بالایی از این آنزیم در کبد و اریتروسیت ها و به میزان کمتر، در مغز، قلب و عضلات اسکلتی وجود دارد (85).
1-1-8-3-گلوتاتیون پراکسیداز((GSH7
ترکیب تیولی غیر پروتئینی است، این آنزیم قادر است احیاء H2O2 را کاتالیز کند:
H2O2 +2 GSH 2H2O + GSSG
این آنزیم علاوه بر ایفای نقش کاتالیزوری در واکنش احیای H2O2، دارای نقش مهم تری در ارتباط با احیای لیپید هیدروکسی پراکسید و تبدیل آن به الکل می باشد . گلوتاتیون به دو حالت احیا (GSH8) و فرم اکسید شده (GSSG9) وجود دارد. سیستم احیاء گلوتاتیون پراکسیداز بزرگترین مکانسیم دفاعی بر علیه ROS10 است و در اثر فقدان یا کمبود این آنزیم، سطح پراکسید ها و اکسید ها در سرم بالا می رود (83). بنابراین عملکرد بیولوژیکی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به این صورت است که می تواند سیستم بیولوژیکی را از اثرات مخرب رادیکال های مشتق از اکسیژن، با کاتالیز کردن احیا هیدروژن پراکسید حفظ کند (83) .
1-1-9-پلی فنول 11
پلی فنول‌ها متابولیت‌های ثانویه گیاهان هستند که به عنوان فیتوآلکسین12، ضد حشره، جذب کننده گرده، رنگ گیاه، ضد اکسیدان و محافظت کننده در برابر نور UV عمل می کنند. این گستره فعالیت زیستی باعث می شود که این ترکیبات در تکثیر و رنگ گیاه و محافظت بر علیه پاتوژن‌ها نقش مهمی داشته باشند (71و85).
پلی فنول‌ها فراوانترین آنتی اکسیدانت رژیم غذایی هستند (57). پلی فنول‌ها به عنوان ضد اکسیدان، ریسک بیماری ناشی از استرس‌های اکسیداتیو را کاهش می‌دهند (85). مطالعات تجربی نقش پلی فنول ها را در جلوگیری از بیماری های قلبی-عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های تخریبی عصب را اثبات کرده است (87). تحقیقات نشان داده است مصرف فلاوونوئید به میزان زیاد، مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق کرونر را بیش از 65% کاهش می دهد و همچنین ریسک سکته سرطان ریه، آسم، و بیمار های انسداد ریوی را کاهش می دهد (21).
1-1-9-1-گروه های اصلی ترکیبات فنولی
پلی فنول‌ها بر اساس تعداد حلقه فنولی و استخلاف‌هایی که به این حلقه ها متصل می شوند به چندین دسته تقسیم می شوند. گروه های اصلی شامل فلاونوئید13، فنولیک اسید14، تانن15، لیگنان16 و استیلبن17 است (87).
1-1-10-فلاونوئیدها
1-1-10-1خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها
فلاونوئیدها خانوادهای از آنتیاکسیدان هایی هستند که در میوه ها و سبزیجات ونیز نوشیدنیهایی مانند چای یافت میشوند هرچند فواید فیزیولوژیکی فلاونوئیدها به مقدار زیادی متوجه خواص آنتی اکسیدانی آن ها بر پلاسما شده است، فلاونوئیدها ممکن است سلول ها را از خطرهای گوناگونی محافظت کنند (7و21). همراهی طولانی فلاونوئیدهای گیاهی با گونههای مختلف حیوانات و سایر موجودات زنده طی تکامل، ممکن است عامل طیف وسیعی از فعالیتهای بیوشیمیایی و داروشناسی این ترکیبات شیمیایی در پستانداران و سایر سیستمهای زیستی باشد. مثالهای شاخص عبارتند از:
مهار اتصال غشاء گامت طی باروری تخم بوسیله کوئرستین در جوجه تیغی دریایی
تنظیم حرکت اسپرم پستانداران بوسیله کوئرستین
تاثیر بر تمایز جنسی
بیش از 40000 فلاونوئید منحصر به فرد از نظر ساختاری در منابع گیاهی شناسایی شدند (21). فلاونوئیدها نیز دارای قوی ترین قدرت آنتی اکسیدانی در بین ترکیبات فنلی می باشند که این خاصیت نیر تحت تاثیر نوع هیدروکسیلاسیون (قرار گرفتن عوامل هیدروکسیل در موقعیت های ارتو، پارا، متا ) می باشد، همچنین قرار گرفتن ترکیبات قندی بر روی ساختار فلاونوئید ها می تواند باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدانی آن ها شود (50).
فلاونوئیدها، ترکیباتی با وزن مولکولی کماند که در تمام گیاهان آوندی یافت میشوند، فنیل بنزو-پیرونها (فنیل کرومون ها) با ردهبندی ساختاری بر اساس هستههای سه حلقهای عادی هستند. بر اساس استخلافشان به فلاوا نولها، آنتوسیانیدینها، فلاون ها، فلاوانونها و چالکونها تقسیم بندی می شوند. مدت هاست که فلاونوئیدها به دلیل دارا بودن فعالیت های ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضدحساسیت، محافظتکنندگی کبد، ضد لخته، ضد ویروس و ضد سرطانی شناخته شده است (9و21).
1-1-10-2-شیمی گیاه فلاونوئیدها
فلاونوئیدها در قلمرو گیاه بسیار عمومی و گسترده هستند. آنها نقش رنگدانه های گیاهی را دارند، مسئول رنگ گل ها و میوه ها می باشند. لغت فلاونوئید از لغت لاتین flavus به معنای زرد مشتق شده است و بسیاری از فلاونوئیدها دارای رنگ زرد هستند (22).
فلاونوئید ها از یک حلقه بنزنی متصل به ساختمان بنزو گاما پیرون تشکیل می شود. آنها از 3 واحد استات و یک واحد فنیل پروپان ساخته شده اند (22).
تقریباً 500 فلاونوئید به صورت آگلیکون آزاد و بقیه به صورت o یا c گلیکوزید وجود دارند. گلیکوزیدهای فلاونوئیدی معمولاً محلول در آب هستند.3گروه اصلی از آن ها بر طریق اکسیژناسیون در محل کربن 3 طبقه بندی شده اند، عبارتند از: فلاون ها، فلاونول ها و فلاونون ها (شکل1-2) (22).
شکل (1-2) ساختار فلاونوئیدها (22).
1-1-10-3-آپیژنین
یک فلاونوئید آنتی اکسیدان طبیعی است که در الکل گرم وهیدروکسیدپتاسیم رقیق حل می شود ولی در
آب غیرمحلول است (87). آپیژنین به صورت کریستال های جامد زرد رنگ است که در برگها وساقه های گیاهان آوندی وجود دارد و دارای خواص ضدالتهابی، ضداسپاسمی، ضدتوموری، ضدسرطان وآنتی اکسیدانی است .به آپیژنین -Trihydroxy Flavone 7و5 و4 می گویند (87).
1-1-10-4-فلاوونوئید ها معمولا به روش های زیر عمل می کنند
1-فعال کردن آنزیم های آنتی اکسیدان
2-بازدارندگی اکسیداز
3-کاهش رادیکال های α-توکوفرول
4-پاکسازی مستقیم رادیکال های آزاد اکسیژن
5-شلات کردن فلزات
6-کاهش استرس های اکسیداتیو ایجاد شده توسط نیتریک اکسیداز
7-افزایش ظرفیت ضد اکسیدانی، ضد اکسیدان های با وزن مولکولی کم (32).
1-1-10-5-فارماکودینامی فلاونوئیدها
پروتئین کیناز C (PKC) آنزیم همه جا حاضر وابسته بهca+2 و فسفولیپید چند کاره فسفوریله کننده سرین و ترئونین، در طیف وسیعی از فعالیتهای سلولی شرکت دارد که شامل پیشرفت تومور، میتوژنز، فرآیندهای ترشحی، عمل ضد التهاب سلول و عملکرد لنفوسیت T می باشد. نشان داده شده PKC در شرایط برون تنی به وسیله برخی فلاونوئید ها مهار می شود (21).
1-1-10-6-جهش زایی و سمیّت ژنی مصرف زیاد فلاونوئیدها
فلاونوئیدهای گیاهی مشتقات دی فنیل پروپان هستند که طیف وسیعی از آثار بیوشیمیایی و دارویی رانشان می دهند. خواص آنتی اکسیدانی، اثر توقف سلولی در تومورزایی و توانایی آن ها در مهار طیف وسیعی از آنزیم ها نظیر پروتئین کیناز c، تیروزین پروتئین کیناز و توپوایزومراز 2، منجر به هدایت محققان جهت در نظر گرفتن این ترکیبات به عنوان ترکیبات ضد سرطان زا و محافظ قلب شده است (21).
علی رغم آثار سودمند ظاهری فلاونوئیدها بر سلامت، مطالعات متعدد جهش زایی و سمیّت ژنی آن ها را در پستانداران مشخص کرده است و ممکن است حاصل فعالیت آن ها به عنوان پیش اکسیدان در تولید رادیکال های آزاد که DNA را تخریب می کنند یا مهار آنزیم های مربوط به DNA مانند توپوایزومراز باشد. تخریب DNA اکسیداتیو تصحیح نشده و یا درست تصحیح نشده می تواند منجر به شکست های رشته DNA و جهش شود که ممکن است باعث آسیب های پیش نئوپلاستی غیرقابل برگشت شود. به علاوه، مصرف زیاد این ترکیبات ممکن است آثار حذفی دیگر را در نتیجه خواص داروشناسی متفاوت آن ها فعال کند که ممکن است متابولیسم دارو و اسید آمینه را تغییر دهد، فعالیت سم های ژنی محیطی را تعدیل کند و فعالیت دیگر آنزیم های متابولیز کننده کلیدی را تغییر دهد. هرچند شواهد زیادی وجود دارد که رژیم غذایی غنی از فلاونوئید ممکن است سلامت را پیش ببرد وحفاظت علیه بیماری های وابسته به سن ایجاد کند، در ارتباط با حالات و مقدار مصرف لازم فلاونوئید جهت ایجاد خطر بالقوه برای سلامت اطمینان وجود دارد (21).
1-1-11-رادیکال های آزاد
1-1-11-1-استرس اکسیداتیو
رادیکال های آزاد و سایر (Ros) برای زندگی لازم هستند. چرا که در پیام رسانی سلولی شرکت می کنند و عمل فاگوسیتوزی آن ها جهت از بین بردن باکتری ها لازم است. به علاوه با توجه به عملکردهای لازم و کنترل شده، Ros در تمام موجودات هوازی نیز به عنوان پیامد تنفس میتوکندریایی که اکسیژن را در فرآیند تولید ATP از طریق همراه کردن انتقال الکترون و فسفریله کردن اکسیداتیو مصرف می کند، تولید می شود (21).
محصولات غیر ضروری ROS، یعنی اکسیداتیو می تواند به وسیله فاکتور های برون زاد نظیر داروها و سم های محیطی القا شود (23).
استرس اکسیداتیو به طور بلقوه برای سلول ها مضر بوده وROS در علت شناسی و پیشرفت بسیاری از فرآیند های بیماری مانند سرطان درگیر هستند. هرچند مکانیسم های اکسیداتیو که ROS را جمع آوری می کنند، به وسیله سیستم های آنزیمی اکسیداتیو با وزن مولکولی کم، اندام را از آثار مخرب استرس اکسیداتیو محافظت می کند. در شرایط طبیعی این سیستم های دفاعی آنتی اکسیدانی قادر هستند کهROS راسمیّت زدایی کنند و ماکرومولکول های سلولی و اندامک ها را از تخریب محافظت کنند. اگرچه تحت شرایط اکسیداتیوی بیش از حد، آنتی اکسیدان های سلولی کاهش می یابند وROS می تواند ترکیبات سلولی را تخریب و با فعالیت های بحرانی سلولی تداخل ایجاد کند (1و21).
زمانی که تعادل حیاتی بین نسل رادیکال آزاد و دفاع آنتی اکسیدانی نامطلوب شود. میتواند منجر به آسیب اکسیداتیو شود، این آسیب اکسیداتیو می تواند توسط سیستم های دفاعی endogenous مانند: کاتالاز، سوپراکسیددسموتاز، سیستم گلوتاتیون پراکسیداز، امّا این سیستم ها کاملاً کار آمد نیستند (21و48).
اگرچه پاتوژنز فیبروزیس کبدی کاملاً مشخص نشده است اما بدون شک نمونه های واکنشگر اکسیژن(Reactive Oxygen Species=ROS) نقش مهمی در تغیرات پاتولوژی کبد دارند (48).
آسیب اکسیداتیو فرضیه ارائه شده است به ایفای نقش کلیدی در بیماری های قلبی و عروقی، شروع سرطان، تشکیل آب مروارید، روند پیری، بیماری های التهابی و انواع اختلالات عصبی (21و98).
1-1-11-2-واکنش های رادیکال های آزاد
واکنش های رادیکال های آزاد واکنش های زنجیره ای خود تکرار شونده اند. رادیکال های آزاد مولکول های شدیداً فعال اند که دارای یک الکترون منفرد می باشد. پایداری رادیکال های آزاد بسیار اندک است (12-10 تا 9-10 ثانیه). رادیکال های آزاد با سایر مولکول های واکنش داده و الکترون خود را به آن ها منتقل نموده و یا با کسب الکترون از آن ها به پایداری می رسند. در این روند رادیکال های آزاد جدید تشکیل می شوند شکل (1-3). تنها راه برای پایان بخشیدن به واکنش های زنجیری تولید رادیکال های آزاد، این است که دو رادیکال آزاد با یکدیگر واکنش دهند. در این واکنش الکترون های جفت نشده رادیکال های آزاد باهم جفت می شوند. لکن به دلیل غلظت بسیار کم رادیکال های آزاد و نیز نیمه عمر بسیار کوتاه آن ها، این واکنش بسیار به ندرت رخ می دهد. رادیکال های اکسیژن مخرب ترین رادیکال های موجود در سیستم زیستی هستند. سوپر اکسید (O20)، هیدروکسیل (OH0) و پروهیدروکسیل (O2H0) از جمله مهمترین رادیکال های اکسیژن هستند. رادیکال های آزاد را گاه فرم های فعال اکسیژن نیز می نامند. آسیب بافتی که توسط رادیکال های اکسیژن ایجاد می شود غالباً آسیب اکسیداتیو می نامند و فاکتور های که بدن را در مقابل آسیب های ناشی از رادیکال های اکسیژن محافظت می نماید آنتی اکسیدان نامیده می شود (23).
شکل (1-3): آسیب بافتی توسط رادیکال ها. تغییرات شیمیایی ایجاد شده در پروتئین ها با لیپیدهای موجود در لیپوپروتئین با چگالی کم (LDD) منجر به تشکیل LDL غیر طبیعی می شود (23).
1-1-11-3-تقسیم بندی انواع رادیکال های آزاد
رادیکال های آزاد نیتروژن دار
رادیکال های آزاد اکسیژن دار
رادیکال های آزاد کلردار
یون های فلزات واسطه
رادیکال های آزاد اکسیژن و نیتروژن دو گونه از مهم ترین رادیکال های آزاد هستند (15) .
1-1-11-4-انواع گونه های رادیکالی اکسیژن و نیتروژن
گونه‌های‌رادیکالی اکسیژن شامل سوپر اکسید (O20)، هیدروکسیل (OH0) و پروهیدروکسیل (O2H0) است (23). نیتریک اکسید (NO) و نیتروژن پراکسید (ONOO) دو رادیکال آزاد نیتروژن هستند (15و72).
1-1-11-5-روش های مختلف تولید گونه های اکسیژن و نیتروژن
در شرایط فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن با روش های مختلفی تولید می شوند شامل:
آلودگی محیط زیست
واکنش های ایمنی توسط ماکرو فاژ ها و نوتروفیل ها
واکنش های کاتالیز شده توسط فلزات
داروها
سیگار
لامپ های UV، اشعه گاما،X (30).
1-1-11-6-اثر رادیکال های آزاد بر روی چربی ها
اغلب چربی های موجود در بدن غیر اشباع هستند. در ساختمان این چربی ها باند دو گانه وجود دارد تا بتواند حالت سیال بودن غشا را حفظ کند. این اسید های چرب غیر اشباع، نسبت به حمله رادیکال های آزاد و پر اکسید شدن بسیار حساس هستند. این پر اکسیداسیون، با آسیب به چربی ها و پروتئین های غشا و فقدان آنتی اکسیدان ها همراه است (1).RO ،ROO، OHکه هر سه رادیکال های آزاد فعال هستند، می توانند اتم هیدروژن موجود در اسید های چرب غیر اشباع را به سوی خود جذب کنند. در نتیجه باند دو گانه از بین می رود و زنجیره اشباع می شود و کربنی که هیدروژن خود را از دست داده به صورت رادیکال آزاد در می آید. واکنش های پراکسیداسیون در چربی ها، یک واکنش زنجیره ای است که با تولید مداوم رادیکال های آزاد، زمینه تداوم پر اکسیداسیون را فراهم می کند (1). سلول ها مکانیسم های تدافعی آنتی اکسیدانی وسیعی را در مقابل آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد دارند. این مکانیسم ها شامل آنزیم هایی هستند که برای غیر فعال کردن پراکسیدها و برای نقل و انتقال الکترون ها وترکیبات دیگر، برای به دام انداختن رادیکال های آزاد به کار گرفته می شوند (23).
1-1-11-7-سیستم های مقابله با آسیب رادیکال های آزاد
سیستم های حفاظتی آنزیماتیک: شامل آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز،کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز می باشد.
سیستم های حفاظتی غیر آنزیماتیک: ویتامین های آنتی اکسیدان، آنتی اکسیدان های با وزن مولکولی پایین مثل گلوتاتیون، پروتین های که به مقدار کم در بدن وجو دارند و از عملکرد یون های آهن و مس جلوگیری می کنند مثل ترانسفرین (1).
1-2-کبد
1-2-1-ساختمان کبد
کبد18 ، بزرگترین غده بدن است، که در حدود 1800 گرم در مردان و1400 در زنان وزن دارد (2) و در زیر دیافراگم قرار دارد و در محل خود توسط لیگمان هایی به دیافراگم، پریتوئن، عروق بزرگ و احشاء گوارش فوقانی متصل شده است (18). كبد براي انجام اعمال خود داراي ذخاير زيادي است، و براي اين كه آثار درمانی اختلال اعمال آن ظاهر شود، بايد سه چهارم پارانشيم19 بافت كبد از فعاليّت بازبماند (19).عروق خونی وابران20 روده وارد کبد می شود، و در نتیجه کبد تمامی مواد جذب شده در روده را دریافت می کند. عمل کبد شامل ذخیره مواد، خاصیت سم زدایی21، ترشح، دفع، سنتز مواد و کنترل متابولیسم است. كبد عضوي كه درآن مواد غذايي جذب شده در دستگاه گوارش، براي استفاده درسايرقسمت هاي بدن آماده مي شود. بدين ترتيب اين عضو حد واسطی ميان دستگاه گوارش و خون است (8). کبد بهترین موقعیت را در سیستم گردش خون دارد تا متابولیت ها را جمع کرده، تغییر داده و انباشته کند و همچنین مواد سمی را خنثی و برداشت نماید تخلیه کبد از طریق صفرا صورت می گیرد (16،17،18).
1-2-2-تشریح و آناتومی کبد
پس از پوست، كبد بزرگترين عضو بدن و در عين حال بزرگ ترين غدّه بدن است (17). وزن کبد با سن نژاد، حالت مزاجی وحتی با جنس حیوان تفاوت می کند (16و17). شکل آن مانند نیمه طولی و مایل یک تخم مرغ است. غیر از قسمت کوچکی که منطقه برهنه22 نامیده می شود، سایر قسمت های سطح بیرونی آن از صفاق پوشیده شده است. این پوشش صفاقی کبد را از یک طرف به وسیله رباط داسی شکل به دیافراگم و دیواره جلویی شکم واز طرف دیگر به وسیله چادرینه کوچک به انحنای کوچک معده و دوازدهه وصل می کند. کبد علاوه بر پوشش صفاقی بوسیله کپسول همبندی نیز احاطه شده است.
کبد از طریق شکاف های موجود در خود به لب راست23، لب چپ 16، لب دم دار17 و لب مربعی24 تقسیم می شود. گودی عمیقی که ناشی از فشار کلیه است، در لب راست دیده می شود. لب دم دار دارای دو زایده است. یکی بزرگتر بوده و به نام زایده دم دار25 و دیگری کوچک تر بوده، به نام زایده پاپیلاری26 معروف است (15و46). واحد های فعال و عملی کبد لوبولقیمت: تومان

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید