دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده: علوم پایه، گروه میکروبیولوژی
(پایاننامه کارشناسی ارشد)
گرایش: میکروبیولوژی
عنوان:
جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس
استاد راهنما:
مجید مقبلی
استاد مشاور:
هاتف آجودانی فر
نگارنده:
مهسا صفاری
به راستی که حمد و ثنا تنها شایستهی خداوند ی است که عالم هستی و مخلوقات را آفرید ، سپس انسان را خلق نمود و او را بر تمام مخلوقات برتری داد ، نه به خاطر تأخّر خلقتش ، که به موجب عقل و عشق تا با آن دو ، پروردگارش را شناخته به او عشق بورزد و به درک اجزای کائنات پردازد. خدای سبحان را سپاس میگویم که توفیق انجام این پروژه را به من کمترین عطا کرد و دزّهای از دانش بیکرانش را به این بندهی حقیر ارزانی فرمود. بر خود فرض میدانم که از زحمات دلسوزانهی اساتید گرامی :
جناب آقای دکتر مجید مقبلی
جناب آقای دکتر هاتف آجودانی فر
سرکار خانم دکتر نازیلا ارباب سلیمانی
جناب آقای دکتر فرقانی فرد
و کلیه عزیزانی که در این مّدت مرا یاری نمودند ، صمیمانه تشکر نمایم. از پروردگار متعال برای ایشان توفیق روز افزون و سلامتی جسم و جان را خواستارم.
تقدیم به خانواده عزیزم که مهر و محبت خالصانه شان ، همواره تحمل دشواریهای زندگی را بر من آسان نمود.
و تقدیم به همسر مهربانم مهندس سعید یعقوبیان فر که مرا در انجام این امر یاری نمودند .
فهرست مطالب
چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………
فصل اول:مقدمه(اهداف تحقیق)………………………………………………………………………..
1- 1 طبقه بندی بروسلا…………………………………………………………………………………..
1-2 بیماری زایی و فاکتورهای بیماری زایی……………………………………………………..
1-2-1 ژن کد کننده آنزیم گلوکان حلقوی سنتتاز (cgs)…………………………..
1-2-2 ژن های aroC و purE …………………………………………………………..
1-2-3 پروتئینهای شوک حرارتی…………………………………………………………….
1-2-4 ژن sod…………………………………………………………………………………….
1-3 اپیدمیولوژی……………………………………………………………………………………………
1-4 خصوصیات بیوشیمیایی……………………………………………………………………………
1-5 علایم بیماری………………………………………………………………………………………….
1-5-1 ناخوشى تحت بالينى (ساب كلينيكال)………………………………………….
1-5-2 بروسلوز حاد و تحت حاد……………………………………………………………
1-5-3 بروسلوز موضعى ( لوكاليزه):……………………………………………………….
1-5-4 عود بروسلوز:…………………………………………………………………………..
1-5-5 بروسلوز مزمن……………………………………………………………………………
1-5-6 بيمارى شبه بروسلوز………………………………………………………………….
1-5-7 بروسلوز ناشى از تلقيح واكسن حيوانى………………………………………..
1-6 انتقال بیماری………………………………………………………………………………………….
1-7 پاسخ های ایمنی میزبان به بروسلا…………………………………………………………….
1-8 روشهای تشخیص…………………………………………………………………………………..
1-9 درمان بیماری ………………………………………………………………………………………..
1-10 واکسیناسیون…………………………………………………………………………………………
1-10-1 تولید پروتئین نوترکیب Omp31…………………………………………….
1-10-2 استفاده از NPAP…………………………………………………………………..
1-10-3 استفاده از بروسلا ملیتنسیس سویه WR201……………………………………..
1-10-4 استفاده ازپروتئینهای غشاءداخلی16و19(Omp16&Omp19)بروسلاآبورتوس
1-10-5 تولید سویه زنده تخفیف حدت یافته با جهش بر روی ژنهایmanBA ،virB2 و asp24 در هر دو سویه بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس
1-10-6 جهش بر روی ژنهای دخیل در سنتز LPS………………………………………….
1-10-7 استفاده از LPS خالص شده بروسلا ملیتنسیس……………………………………
1-10-8 استفاده از پروتئین CP24…………………………………………………………………
1-10-9 نتیجه گیری در مورد بهترین حالت ممکن واکسن انسانی بروسلا ملیتنسیس…
1-10-10 مجوز استفاده از واکسن بروسلا ابورتوس سویه RB51 برای استفاده در گاوها…
1-11 دیواره سلولی باکتری های گرم منفی……………………………………………………….
1-11-1 اندوتوکسین …………………………………………………………………………..
1-11-2 ساختمان LPS ………………………………………………………………………
1-11-3 عملکرد LPS………………………………………………………………………..
1-11-4 تاثیرات LPS………………………………………………………………………….
1-12نایسریا………………………………………………………………………………………………….
1-12-1 پورین های مننگوکوک………………………………………………………….
1-12-2 PorA…………………………………………………………………………………..
فصل دوم: (سابقه وپیشینه تحقیق)
فصل سوم: (مواد و روشها)
3-1 وسایل مورد استفاده ……………………………………………………………………………….
3-2 مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………
3-3 روش کار ……………………………………………………………………………………………..
3-4 رنگ آمیزی گرم …………………………………………………………………………………….
3-5 طرز تهیه استوک ………………………………………………………………………………
3-6 روش استخراج DNA پلاسمیدی …………………………………………………………..
3-6-1 طرز تهیه محلولهای مورد نیاز برای استخراج پلاسمید…………………….
3-6-2 مراحل استخراج DNA پلاسمیدی……………………………………………….
3-7 الکتروفورز …………………………………………………………………………………………..
3-7-1 طرز تهیه ژل آگاروز……………………………………………………………………
3-7-2طرز تهیه بافرTBE(1X)…………………………………………………………….
3-8 بررسی بیان پروتئین……………………………………………………………………………..
3-9 نحوه آماده سازی جایگاه ژل…………………………………………………………………
3-10 روش تهیه بافر متراکم کننده…………………………………………………………….
3-11 روش تهیه بافر جداکننده ……………………………………………………………….
3-12 روش تهیه بافر تانک……………………………………………………………………..
3-13 آماده سازی الکتروفورز عمودی……………………………………………………………
3-13-1 آماده سازی پروتئین ………………………………………………………………
3-13-2 بارگذاری پروتئین………………………………………………………………….
3-14 رنگ آمیزی ژل.SDS-PAGE…………………………………………………………..
3-14-1 ساخت محلول رنگ………………………………………………………………
3-14-2 نحوه رنگ آمیزی…………………………………………………………………..
3-15 خالص سازی پروتئین نوترکیب E.coli………………………………………………..
3-16 شکستن سلولها برای آزادسازی پروتئین………………………………………………..
3-17 خالص سازی با ستون نیکل سفارز……………………………………………………….
3-17-1 مواد مورد نیاز برای تهیه بافرهای خالص سازی………………………..
3-18 بردفورد……………………………………………………………………………………………
3-18-1 تهیه معرف بردفورد…………………………………………………………..
3-19 جداسازی LPS بروسلا ملیتنسیس……………………………………………………….
3-19-1 پروتکل جدا سازی LPS……………………………………………………
3-19-2 تهیه محلول دیالیز یا بافرفسفات…………………………………………..
3-20 سنجش غلضت LPS بروسلا ملیتنسیس……………………………………………..
3-20-1 تهیه LPS منحنی استاندارد………………………………………………….
3-21 روش کونژوگاسیون LPS با PorA…………………………………………………..
3-22 خالص سازی کونژوگاسیون………………………………………………………………..
فصل چهارم:(نتایج )
4-1 احیا باکتری نوترکیب PorA……………………………………………………………….
4-2 استخراج DNA پلاسمیدی ……………………………………………………………….
4-3 بررسی بیان پروتئین …………………………………………………………………………..
4-4 خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA………………………………………………..
4-5 بردفورد…………………………………………………………………………………………….
4-6 جداسازی LPS بروسلا ملیتنسیس………………………………………………………
4-7 سنجش غلظت LPS بروسلا ملیتنسیس………………………………………………
4-8 کونژوگاسیون LPS باPorA………………………………………………………………
فصل پنجم: (بحث)…………………………………………………………………………………..
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………..
فهرست جدول ها
جدول1-1 طبقه بندی بروسلا……………………………………………………………………………………………
جدول 1-2 مقایسه بیماری زایی گونه های مهم بروسلا……………………………………………………….
جدول1-3 فراوانی شکایات بیماران مبتلا به بروسلوز بستری…………………………………………………
جدول1-4 فراوانی بعضی از یافته های بروسلوز طی چند فقره مطالعه…………………………………….
جدول 3-1 بافر جدا کننده 12%…………………………………………………………………………………………
جدول3-2 بافر متراکم کننده 6%…………………………………………………………………………………………
جدول3-3 بافر تانک………………………………………………………………………………………………………..
جدول3-4 تهیه معرف بردفورد………………………………………………………………………………………….
جدول3-5 تهیه معرف مورد استفاده در سنجشLPS…………………………………………………………..
فهرست شکل ها
شکل1-1 انواع سلولهایی که توسط باکتری بروسلا آبورتوس در میزبان طبیعی و در میزبان تصادفی درگیر میشوند…………………………………………………………………………………………………………………….
شکل1-2 شکل فرضی از تعاملات باکتری بروسلا آبورتوس با ماکروفاژ……………………………………
شکل 3-1 الکتروفورز با ژل پلی اکریل آمید…………………………………………………………………………..
شکل 4-1 کشت پارویی……………………………………………………………………………………………………..
شکل 4-2 DNA پلاسمیدی……………………………………………………………………………………………..
شکل4-3SDS-PAGE,PorA ………………………………………………………………………………………..
شکل 4-4 باند خالص سازی شده PorA……………………………………………………………………………..
شکل 4-5 معادله منحنی استاندارد برای سنجش غلضت پروتئین خالص سازی شده PorA………..
شکل4-6 باندهای LPSبروسلا ملیتنسیس…………………………………………………………………………….
شکل 4-7 معادله منحنی استاندارد سنجشLPS…………………………………………………………………..
چکیده
بروسلوز یکی از پنج بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است که در اثر آلودگی با باکتری های جنس بروسلا به وجود می آید . بروسلاها ، باکتری های کوچک ، غیر متحرک ، گرم منفی کوکوباسیل و درون سلولی اختیاری که در طیف وسیعی از حیوانات ایجاد بیماری می کنند . بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس عمده ترین گونه های عامل بروسلوز انسانی هستند. واکسنهای بروسلوز حیوانی شامل باکتریهای غیر فعال شده و یا سویه های زنده تخفیف حدت یافته دو مشکل اساسی در انسان ایجاد می کنند: نخست آنکه گاهی ایجاد بیماری مینمایند و دوم آنکه با واکنشهای ازدیاد حساسیت ناخواسته همراه اند. در همین راستا در سالهای اخیر ایمنی زایی با آنتی ژنهای مختلفی از گونه های بروسلا به شکل مونووالان طبیعی کونژوگه و یا نوترکیب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.از بین عوامل ویرولانس این ارگانیسم ،لیپوپولی ساکارید(LPS) بعنوان عامل ویرولانس اصلی شناخته شده است و سویه های جهش یافته و فاقد این جزء از دیواره سلولی، فاقد ویرولانس و توان بقای درون سلولی هستند.همچنین LPS به لحاظ ایمونولوژیک آنتی ژن اصلی سطح سلولی بروسلا محسوب میشود. به همین دلیل امروزه استفاده از LPS بروسلا به دلیل داشتن خواص آنتی ژنیک و ایمونوژنیک قوی جهت طراحی و تولید یک واکسن موثر انسانی بسیار مورد ارزیابی و مطالعه قرار میگیرد.امروزه پژوهش های متعددی در زمینه واکسن های زیر واحدی مونووالانت و یا کونژوگه ،با جایگزینی اجزاء دیگر باکتری از جمله پروتئین های غشاء خارجی جهت ایجاد پاسخ های ایمنی وابسته به لنفوسیتTصورت گرفته است وزیکول غشاء خارجی مننگوکوک(OMV) متشکل از پروتئینهای کلاس 1 تا 4،فسفولیپید پلی ساکارید کپسولی و لیپواولیگوساکارید میباشد،این ماکرومولکول در خلال سیر رشد باکتری در بدن میزبان رها میشود و پژوهش ها نشان میدهد که نقش عمده ای را در القائ ایمنی حفاظت بخش پس از ابتلا به بیماری دارد.از مهمترین اجزائ این ماکرومولکول میتوان به PorA،از خانواده کلاس1 پروتئین غشائ خارجی اشاره نمود که توانایی ایجاد پاسخ های باکتریسیدی را دارد. علاوه بر این وجود سایر ترکیبات از جمله لیپوالیگوساکارید و فسفولیپیدها،دارای خاصیت آدجوانتی بوده و پاسخ حفاظتی مناسبی را در انسان ایجاد مینمایند.
در این مطالعه ویال لیوفلیزه، حاوی porA ای که داخل E.coli کلون شده بود احیا گردید سپس برای اطمینان از اینکه porA روی پلاسمید باکتری کلون شده است استخراج DNA پلاسمیدی انجام شد.در مرحله ی بعد بیان پروتئین porA انجام گردید و برای شناسایی و بررسی کیفیت و کمیت پروتئین ، با روش SDS-PAGE بررسی شد. برای بیشترین بیان ،خالص سازی پروتئین با ستون کروماتوگرافی (نیکل – سفاروز) انجام گردید وسپس با انجام بردفورد غلظت پروتئین بدست آمد.در مرحله ی بعد LPS بروسلا ملیتنسیس جداسازی گردید و برای بررسی کیفیت و کمیت آن با روش SDS-PAGE بررسی شد وسپس با انجام ازمایش غلظت LPS بدست آورده شد.در نهایت LPS بروسلا ملیتنسیس با porA نیسریا کونژوگه گردید.
بیشترین بیان پروتئین porA در ساعت چهارم و پنجم در محدوده ی باند 65KD مشاهده شد . پس از خالص سازی پروتئین یک باند تک در محدوده ی 65KD مشاهده گردید و با انجام بردفورد غلظت پروتئین porA ،5 میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد.رویSDS-PAGE باندهای LPS مشاهده شد .با انجام ازمایش غلظت LPS ، 97/3میکروگرم برمیلی لیتر بدست آمد.

کلمات کلیدی:لیپوپلی ساکارید ، بروسلا ملیتنسیس، نیسریا مننژیتیدیس، وزیکول غشای خارجی (OMV) ،porA
فصل اول
مقدمه
1-1-طبقه بندی بروسلا:
بروسلاها جزء آلفا پرتئوباکتریا1 هستند و از نظر فیلوژنیک با باکتریهای پاتوژن و همزیست2 (از جمله ریزوبیوم و آگرباگتریوم) گیاهان ، پارازیت های داخل سلولی جانوران ( از جمله بارتونلا و ریکتزیا) و فرصت طلب ها و آزادزیها مانند اوکراباکتریوم و کلوباکتر مرتبط می باشند .(کلاسن وهمکاران،1996؛ مورنو و همکاران ،2002 ؛ پریسنت و همکاران،2002 )
جنس بروسلا بر اساس تفاوت آنتی ژنتیک ، میزبان اصلی ، کشت باکتری در محیط ها و شرایط فیزیکوشیمیایی مختلف ، واکنش با آنتی سرمهای اختصاصی و تشابه DNA به هفت گونه تقسیم می گردد ، خصوصیات کلی این گونه ها در جدول( 1-1) آمده است . تاکنون 7 بیووار در بروسلا آبورتوس ، 3 بیووار در بروسلا ملی تنسیس و 5 بیوار در بروسلا سویس را مشخص نموده اند . در سایر گونه ها تاکنون بیووار خاصی شناخته نشده است (مورنو و همکاران،2002 ؛یانگ،1995؛جاوتز و همکاران،1998؛کو و همکاران،2003)

جدول 1-1: طبقه بندی بروسلا
نام گونهبیوتایپ(ها) میزبان طبیعیقدرت بیماریزایی در انسانبروسلا آبورتوس9 و6-1گاومتوسطبروسلا ملی تنسیس3-1 بزو گوسفندشدیدبروسلاسویس3و1خوکشدید2خوکضعیف4گوزن آمریکا شمالیمتوسط5جوندگانشدیدبروسلا کانیس-سگضعیفبروسلا اویس-گوسفند-بروسلانئوتومه-جوندگان-بروسلاماریس-دولفینمتوسط
طبقه بندی دیگری بر اساس خصوصیات مولکولی ژنهای پروتئین های غشائ خارجی بروسلا صورت گرفته است . در این طبقه بندی سوش های جدا شده گونه بروسلا ماریس از دلفین ، بالن و سمور از یک طرف ، و از طرف دیگر سوش های جدا شده از خوک آبی ، بر اساس پلی مورفیسم در لوکوس omp2 به دو گروه سیتاسینز1 و پینیپدز2 تقسیم بندی نمود . همچنین بر اساس الگوی اثر انگشت ژن IS711 این دو گروه از هم قابل تمایز هستند . در طبقه بندی جدید تعداد گونه های بروسلا 8 تا می باشد که گونه ماریس به دو گونه بروسلا پی نی یدایی3 و بروسلاستاسئی4 تقسیم شده است (یانگ و همکاران،1995) .

1-2- بیماریزای و فاکتورهای بیماریزایی:
بروسلوز یکی از پنج بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است که در اثر آلودگی با باکتری های جنس بروسلا به وجود می آید . بروسلاها ، باکتری های کوچک ، غیر متحرک ، گرم منفی کوکوباسیل و درون سلولی اختیاری که در طیف وسیعی از حیوانات ایجاد بیماری می کنند . بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس عمده ترین گونه های عامل بروسلوز انسانی هستند(یانگ و همکاران،1995؛کوربل،1997).
گونه‌هاي بروسلا در محيط کشت جامد، معمولاً به صورت کلني‌هاي صاف، شفاف، آبي متمايل به سفيد تا کهربائي، رشد مي‌کنند. البته رشد بروسلا کنيس و بروسلا اوويس، به صورت کلني‌هاي خشن و گاهي موکوئيدي مي‌باشد. بروسلامليتنسيس عامل بروسلوز گوسفند و بز، خطرناكترين عامل بيماري تب مالت در انسان است زيرا قدرت بيماري زايي آن نسبت به ساير انواع بروسلا بيشتر است. عامل بيماري تب مالت درحرارت 60 درجه سانتي گراد براي 10 دقيقه، در معرض آفتاب چند ساعته ، در پنير تازه تا 3 هفته، در گرد و غبار به مدت 6 هفته و در مدفوع حيوانات حدود 100 روز مقاومت مي كند. در اين بيماري علاوه بر پيدايش باکتري بروسلا در شيرمقدار توليد شير دام را نيز تا حدود 30 درصد کاهش مي دهد. معمولا گوسفند به سه گونه ميکروب بروسلا مليتنسيس، آبورتوس و اويس آلوده مي شود، ولي بروسلا مليتنسيس در گوسفند و بز بيماري زا مي باشد. عامل بيماري در گاو باکتري بروسلا آبورتوس است. بروسلا اويس در دام هاي نر بيماري زا بوده و سبب تورم مزمن بند بيضه مي گردد. لذا دام نر عامل اصلي عفونت بروسلا اويس است (یانگ و همکاران،1995؛کوربل،1997).
3در اين باكتري ها انواعي از آنتي ژن هاي پروتئيني و پلي ساكاريدي در غشاي خارجي، غشاي داخلي، سيتوپلاسم و فضاي پري پلاسميك مشخص شده است. اين آنتي ژن ها بطور عمده با روش هاي الكتروفورز مانند SDS-PAGE , الكتروفورز دوبعدي، ايمونوبلات و الايزا شناسائي شده اند. دوبری و همکاران(1983)؛گلدبوم وهمکاران(1993) تعدادي از اين آنتي ژن ها در تشخيص بيماري در انسان و حيوا نات بكار مي روند. بعضي ديگر نيز به عنوان كانديد تشخيص طبي در روشهاي حساس تر همچون الايزا يا طراحي واكسن مطرح شده اند. دوبری و همکاران(1983)؛آنات و همکاران(1999) بروسلاها نسبت به نور ، حرارت ، مواد ضدعفونی کننده و اسیدها حساس هستند ، اما در خاک ، مدفوع ، رطوبت و سایه مقاومت دارند و قادرند در خارج سلول تا مدت هاز نده بمانند ( برای مثال 800 روز در کود سرد و یخ زده ) . این باکتریها در محیطهای غنی شده قابل رشدند . رشد تعدادی از گونه های آنها با وجود پنتونات کلسیم ، اریتریتول و 10-5 درصد Co2 ( سویه گونه های بروسلا آبورتوس و بروسلااویس برای جداسازی اولیه نیازمند 10-5 درصد Co2 هستند) تسریع می شود . بروسلاها انگل اختیاری درون سلولی هستند ، این باکتریها پس از ورود به لکوسیت ها در داخل این سلولها تکثیر می یابند و پس از آزاد شدن ، از طریق مجاری لنفی و خون در سیستم رتیکولواندوتلیال نظیر کبد و طحال ، قلب ، ریه ، بیضه و استخوان جایگزین می شوند . تمایل زیاد این باکتریها به جایگزینی در رحم حیوانات به دلیل وجود قند اریتریتول در این اندام است. اکاجیما و همکاران(1994)؛ژانگ و همکاران(2011)؛کوکک و همکاران(2004) . مقايسه بيماريزائى گونه هاى مهم بروسلا در جدول 1-2 نشان داده شده است.
جدول 1-2
گونهبيماريزائيآبورتوسعوارض چركي و ناتوان كننده ناشي از آن غير معمول استسوئيسبه نحو شايعي باعث ايجاد ضايعات چركي و انهدامي ميشود و گرانولوم هاي كازئيفيه غيرقابل افتراق از گرانولوم هاي سلي هم توليد ميكندمليتنسيسبصورت خيلي حادي بروز نموده در مقايسه با بروسلا سوئيس، عوارض ناتوان كننده بيشتري به بار مي آوردكنيسشباهت زيادي به بروسلا آبورتوس، دارد. البته تشابهي بين آنتي ژنهاي آنها موجود نبوده، واكنش متقاطعي با هم نشان نميدهندعفونت با بروسلادر ميزبان‌هاي طبيعي وانسان داراي خصوصيت و طبيعت مزمن مي‌باشد (شکل 1-1). در حقيقت بسياري از ميزبان‌هاي آلوده شده توسط اين باكتري، در طول حيات خود حامل عامل عفونی فوق مي‌باشند. باكتري بروسلا در انسان و در ميزبان‌هاي طبيعي و نيز در آزمايشگاه غالباً در ماكروفاژ مي‌ماند.اين باكتري درون سلول هاي فاگوسيت اختصاصي و غير اختصاصي مخفي مي‌ماند و در درون اجزايي كه شباهت به شبكه آندوپلاسمي دارد تكثير مي‌يابد. ( کوربل،1997)
شکل( 1-1) انواع سلول هایی که توسط باکتری abortus B. در میزبان طبیعی (گاو) و در میزبان تصادفی (انسان) درگیر می شوند.
بافت تروفوبلاست جفت بعنوان ميزبان دوم باكتري به حساب مي‌آيد. محل رشد باكتري در حقيقت سطح بين مادري و جنيني مي‌باشد و در اين بافت رشد كرده و علاوه بر عفوني كردن جنين كه باعث سقط جنين مي‌شود، جفت را نيز تحريك مي‌كند.کوربل(1997) بروسلا مكانيسم مرگ سلولي1 را مهار مي‌كند و بدون اينكه تداخلي در فرآيند ميتوزي سلول ميزبان ايجاد كند، همانند سازي كرده و تكثير مي‌يابد. کامالی و همکاران(2006) بررسي‌هاي پاتوژنيسيتي و نحوه بيماريزايي اين باكتري بسيار مهم مي‌باشد چرا كه اين باكتري برخلاف ساير ارگانيسم‌ها، عوامل و فاكتورهاي تهاجمي مانند كپسول، فيمبريا، فلاژل، اگزوتوكسين، اگزوآنزيم‌ها، سيتوليزين‌ها و ساير عوامل تهاجمي را ندارد. بررسيهاي ژنومي سه گونه از اين باكتري نيز نشان داده كه ژنوم اين باكتري توالي‌هاي عملكردي لازم جهت فاكتورهاي تهاجمي را ندارد. ليكن داشتن خصوصيات مهم ديگري باعث شده است كه اين باكتري بتواند در درون ميزبان باقي بماند و تكثير كند (شکل1-2). در مطالعات مختلف نشان داده شده است كه باكتري اين توانايي را دارد كه در ماكروفاژ‌هاي ميزبانهاي مختلفي همچون گاو، انسان و موش باقي بماند.(اسکندروس،2011)
شکل(1-2) شکل فرضی از تعاملات باکتریB. abortus با ماکروفاژ، فلشهای سفید نشان دهنده تداخلات ویژه ای است که از طریق اجزاء سلولی بروسلا اثر می کنند.
تعدادی از عوامل ژنی موثر شامل موارد زیر می باشد:
1-2-1ژن کد کننده آنزیم گلوکان حلقوی سنتتاز1 (cgs)
گلوکان حلقوی B(1-2) یک پلی ساکارید پری پلاسمیک موجود در داخل پاتوژن گیاهی می باشد که تنظیم کننده خاصیت اسمزی می باشد. آن در عوامل پاتوژنی چونAgroacterium tumefaciens و Rhiobium meliloti موجود است. گلوکان حلقوی B(1-2) در باکتری بروسلا نیز موجود می باشد. در بروسلا این قند توسط آنزیم سنتز کننده گلوکان حلقوی B(1-2) تولید می‌شود. این آنزیم توسط ژن cgs کد می‌شود. موتان هایی از گونه واکسنB. abortus S19 که در آنها ژن cgs حذف شده بود قادر به تولید این آنزیم نبودند و در محیط کشت و در موجود زنده به صورت تضعیف شده عمل می کردند(سری و همکاران،1987).
1-2-2 ژن های aroC و purE
فاگوزوم های ماکروفاژ حاوی مواد غذایی بسیار کم و محدودی برای باکتری داخل سلولی بروسلا می باشند. بنابراین انواع موتاسیون یافته باکتری بروسلا که جهش در مسیرهای متابولیسم ضروری آنها ایجاد شده است، تضعیف شده بوده و خاصیت تهاجم کمتری را دارا می‌‌باشند. به عنوان مثال ژن aroC1 کد کننده آنزیم کریسمات سنتتاز2 می باشد که تبدیل 5-انول پرویل شیکمات-3- فسفات (EPSP) را به کوریسمیک اسید3 را کاتالیز می کند. در حقیقت محصول ژن aroC آنزیمی می باشد که مسیر متابولیسمی به نام مسیر aro را کاتالیز می کند و محصولات نهایی این مسیر، اسیدهای آمینه آروماتیک و فولیک اسید می باشد. از آن جهت که محصول ژن aroC در مسیرمتابولیسمی نقش دارد موتاسیون در ژن aroC باعث ایجاد اختلاف متابولیسمی شدید در باکتری می‌شود و در حقیقت این گونه های موتاسیون یافته در مسیر متابولیسمی (موتانت های اگزوتروف) جهت تولید واکسنهای زنده تضعیف شده مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در باکتری B. Suis نوع موتاسیون یافته ای ایجاد کردند که در آن موتاسیون در ژن aroC ایجاد شد. مطالعات بعدی تائید کرد که این گونه موتاسیون یافته تضعیف شده می باشد. همچنین نوع موتاسیون یافته ای از باکتری B. melitensis تولید شده است که در این باکتری حذف در ژن PurE که محصول آن در مسیر متابولیسمی بیوسنتز اینوزین نقش دارد اتفاق افتاده است و این باکتری در محیط کشت in vitro و در موجودات زنده آزمایش شده به صورت تضعیف شده می باشد و جهت رشد وابسته به پورین می گردد(یانگ،1983؛واترر و همکاران،2011 ).
1-2-3 پروتئین های شوک حرارتی
بیان عوامل ژنی خاص در باکتری بروسلا باعث می شود که بتواند شرایط سخت داخل سلولی را تحمل کند. از جمله این عوامل می توان به پروتئین های شوک حرارتی1 اشاره کرد. موتاسیون در تعدادی از عوامل ژنی تولید کننده این دسته از پروتئینها نشان می دهد که تعدادی از آنها در باقی ماندن و تهاجم باکتری بروسلا نقش دارند. به عنوان مثال محصول ژن dnaK، پروتئینی از دسته پروتئین های شوک حرارتی می باشد و موتاسیون در این ژن از باکتری B.suis نشان داد که این باکتری در رده های سلولی ماکروفاژ انسانی به صورت تضعیف شده می‌باشد. همچنین محصول ژن htrA آنزیمی به نام سرین پروتئاز می باشد که تحت عنوان پروتئین A نیازمند به حرارت بالا2 نامیده میشود و در گروه پروتئینهای شوک حرارتی تقسیم بندی می گردد. با موتاسیون حذفی در ژن htrA از باکتری بروسلا آبورتوس در مطالعات in vitro و در موجود زنده نشان داده شده که باکتری به صورت تضعیف شده می‌باشد( کاساتلا،1999).
1-2-4 ژن sod
آنزیم سوپر اکسید دسموتاز3 که محصول ژن sod می باشد، قسمتی از سیستم محافظتی ضد اکسیدان را بر عهده دارد که باکتری را در برابر اثرات سمی رادیکالهای اکسیژن محافظت می کند و این مکانیسم حفاظتی را از طریق تبدیل رادیکالهای سوپراکسید به پراکسید هیدروژن و یا پراکسید اکسیژن انجام می دهد. لذا این ژن نقش مهمی را در بقای داخل سلولی باکتری بروسلا بر عهده دارد. به عنوان مثال موتاسیون در ژن sod در باکتری B. abortus سویه S2308 منجر به تولید باکتری تضعیف شده در داخل ماکروفاژ موش BALB/C شده است(دلرو،2002).
1-3- اپیدمیولوژی :
بروسلاها باکتریهای گرم منفی و به شکل کوکوباسیل به طول 5/1-6/0 میکرومتر و قطر 7/0-5/0 میکرومتر هستند . این باکتریها غیر متحرک و شدیداً هوازی بوده ، اسپور ، پلاسمید ، فلاژل ، پیلی واگزوتوکسین مشخصی ندارند. رشد آن‌ها کند است ولي در محيط کشت Brucella Broth در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد و PH 6/7به نحو مطلوبي رشد مي‌نمايند. انواع بروسلا در حيوانات شامل سويه‌هاي زيراست:بروسلا ملیتنسیس4 ،بروسلا آبورتوس5،بروسلا سویس6،بروسلا کنیس7 و بروسلا نئوتومه8 گونه‌هاي بروسلا در محيط کشت جامد، معمولاً به صورت کلني‌هاي صاف، شفاف، آبي متمايل به سفيد تا کهربائي، رشد مي‌کنند. البته رشد بروسلا کنيس و بروسلا اوويس، به صورت کلني‌هاي خشن و گاهي موکوئيدي مي‌باشد. بروسلامليتنسيس عامل بروسلوز گوسفند و بز، خطرناكترين عامل بيماري تب مالت در انسان است زيرا قدرت بيماري زايي آن نسبت به ساير انواع بروسلا بيشتر است. عامل بيماري تب مالت در حرارت 60 درجه سانتي گراد براي 10 دقيقه، در معرض آفتاب چند ساعته ، در پنير تازه تا 3 هفته، در گرد و غبار به مدت 6 هفته و در مدفوع حيوانات حدود 100 روز مقاومت مي كند. در اين بيماري علاوه بر پيدايش باکتري بروسلا در شيرمقدار توليد شير دام را نيز تا حدود 30 درصد کاهش مي دهد. معمولا گوسفند به سه گونه ميکروب بروسلا مليتنسيس، آبورتوس و اويس آلوده مي شود، ولي بروسلامليتنسيس در گوسفند و بز بيماري زا مي باشد. عامل بيماري در گاو باکتري بروسلا آبورتوس است. بروسلا اويس در دام هاي نر بيماري زا بوده و سبب تورم مزمن بند بيضه مي گردد. لذا دام نر عامل اصلي عفونت بروسلا اويس است .(اوده،2000) رايجترين شکل انتقال باکتري در دامها، خوردن باکتري موجود در ترشحات دستگاه تناسلي گاو هاي آلوده مثل ترشحات مهبل، جنين سقط شده و مايعاتي که همراه با آن دفع مي شود(مثل جفت و…) است.دفع دوره اي باكتري عامل بيماري از طريق شير حيوانات مبتلا، ترشحات رحمي در دامهاي فاقد علائم باليني و سقط جنين مخاطرات فراواني را براي ساير دامها و همچنين انسان در بر دارد. در ۶۰ تا۷۲درصد موارد ميکروب از راه پوست و در ۱۶ تا ۳۰درصد از راه غذا وارد بدن انسان مي شود.البته در موارد نادر سرايت از راه تناسلي و دستگاه تنفسي صورت مي گيرد. مصرف شير خام وفراورده هاي لبني آلوده خصوصا پنير تازه، سر شير و بستني خامه دار ، فله (تهيه شده از آغوز) از جمله راههاي انتقال بيماري به انسان است. دامهاي بيمار بعد از بهبودي ايمني مي يابند ولي براي مدت
نامشخص و طولاني ناقل بيماري مي مانند. پس از سقط جنين يا تولد گوساله دوره اي وجود خواهد داشت که طي آن حيوان تعداد زيادي ميکروب بروسلا را دفع خواهد کرد که ممکن است حيوانات ديگر از طريق خوراکي و يا جفت گيري آلوده شوند، لذا بايد توجه کرد که در صورت مشاهده عوامل منتشر کننده بيماري مثل جفت و ترشحات دستگاه تناسلي سريعا اين مواد را از دسترس بقيه دام ها دور کرد.از جمله عواملي که باعث انتقال آلودگي به انسان مي شوند مي توان به موارد زير اشاره کرد:
 آلوده بودن ظروف مورد استفاده در حين شير دوشي تماس مستقيم با بافتهاي آلوده دامي مثلا در هنگام كمك در زايمان دام مبتلا و يا تماس با پوست و مواد دفعي دامهاي مبتلا تنفس گرد و غبار موجود در هواي طويله و اصطبل دامها و يا آزمايشگاه هااحتمال انتقال بيماري از طريق خون ، پيوند مغز استخوان و انتقال مكانيكي آلودگي توسط حشرات نيز وجود دارد.( اوده،2000 )
سیر طبیعی
دوره نهفتگی بیماری معمولا 5 تا 60 روز و بیشتر بین 1 تا 2 ماه و ندرتا چند ماه است. به طور کلی در بسیاری از موارد تعداد ارگانیسم های مهاجم بروسلایی زیاد نبوده دفاع بدن قوی است گرانولوم هم تشکیل نمی شود و بهبودی حاصل می گردد.ضمنا حتی زمانی که تعداد ارگانیسم ها زیاد باشد با درمان سریعی که طی 3-4 هفته پس از شروع عفونت اغاز گردیده و به مدت 6-8 هفته ادامه داده شود گرانولوم های کوچک سریعا از بین می روند و بهبودی کاملی حاصل می شود ولی در صورتی که تعدادارگانیسم ها زیاد باشد و تحت درمان قرار نگیرد گرانولوم های کوچک می تواند به یکدیگر پیوسته گرانولوم های بزرگتری را تشکیل دهند که سرانجام چرکی شده به صورت منبعی برای باکتریمی های مکرر بعدی در می ایند. این بیماری ممکن است به صورت : ناخو شی تحت بالینی (ساب کلینیکال) بروسلوز حاد و تحت حاد بیماری موضعی (لوکالیزه) بروسلوز عود کننده بروسلوز مزمن بیماری شبه بروسلوز بروسلوز ناشی از تلقیح واکسن حیوانی عارض شود. در مجموع مواردبدون علامت بروسلوز حدود 12 برابر موارد با علامت ان براورد شده است. عوارض بروسلوز حاد در 10-30 درصد موارد بروز مینماید.این عوارض در هر عضو یا سیستمی و در هر مرحله ای از بیماری و حتی در بیمارانی که تحت مراقبت هستند می تواند بروز نماید و از طرفی ممکن است این بیماری از ابتدا با بعضی عوارض خود ظاهر شود. حتی بدون توسل به روشهای درمانی بیماری بروسلوز تنها در 15% موارد تا بیش از سه ماه ادامه میابد و میزان مرگ ناشی از بیماری حاد در حدود 2% میباشد. این بیماری در تمام نقاط دنیا وجود دارد و هر یک از گونه های مختلف بروسلا در منطقه ای از جهان دارای وفور بیشتری میباشد . در حال حاضر بروسلوز انسانی به نحو شایعی از روسیه – افریقا- خاورمیانه – هند – اروپا و امریکا گزارش میگردد و طبق گزارش های سازمان جهانی بهداشت سالیانه حدود 500000 مورد به ان سازمان گزارش می شود و گونه ملیتنسیس شایعترین گونه بروسلا میباشد.
روند زمانی
در فصل بهار و تابستان که در واقع فصل حاملگی و زایمان دامها است در اثر تماس با ما حصل حاملگی سقط شده و امثال ان که طی اپیدمی های بروسلوز حیوانی رخ میدهد تماس چوپانان و صاحبان دامهای الوده با انها و مصرف لبنیات الوده این دامها بوسیله سایر افراد موجب بروز موارد زیادی از بروسلوز حاد میگردد . حالت فصلی بیماری در کانون های بروسلوز گوسفندی و تا حدودی کانون های بزی مشخص تر و بارزتر از کانون های گاوی می باشد و در این رابطه عوامل چندی دخالت دارد که یکی از انها دوران شیردهی طولانی گاوها است. (اوده،2000 )
این بیماری در رابطه با مشاغلی نظیر کشاورزی – سلاخی – قصابی – مهندسی کشاورزی و کار در ازمایشگاه های تشخیصی می باشد . در سلاخان قصابان و کارگران مسئول بسته بندی گوشت و کلیه افراد دیگری که به نحوی با گوشت خام تماس دارند(از جمله خانم های خانه دار ) نیز بروسلا میتواند از طریق پوست ناسالم و ملتحمه وارد بدن بشود . دامپزشکان و کارشناسانی که در برنامه های کنترل بروسلوز شرکت می کنند به علت تلقیح اتفاقی واکسن های زنده ضعیف شده به خودشان یا الودگی ملتحمه با چنین واکسنهایی در معرض خطر بیشتری قرار دارند . اپیدمی های بروسلوز همواره ناشی از مصرف شیر غیر پاستوریزه و خامه و پنیر و بستنی بوده است.( اوده،2000 )
در حال حاضر بروسلوز انسانی در کشورهای صنعتی بیشتر در کارگران کشتارگاه ها و قصابان عارض می گردد و بروسلا ملیتنسیس شایعترین گونه بروسلا در سطح جهان میباشد. در کشور ایران بیشتر بیماران مبتلا به بروسلوز را کشاورزان – دام داران و افرادی که از فراورده های دامی پاستوریزه نشده استفاده مینمایند تشکیل میدهند و گاهی با توجه به سابقه دقیق میتوان محل و زمان و نوع لبنیات الوده و حتی حیوان مبتلا را شناسایی نمود . این بیماری در ایران ناشی از گونه ملیتنسیس است ولی با توجه به اینکه بروسلا ابورتوس را نیز به فراوانی از گاوهای نقاط مختلف کشور جدا نموده اند بعید نیست که مواردی از بروسلوز ناشی از گونه ابورتوس نیز در بین افراد ایرانی بروز نماید ولی به علت اشکالات تکنیکی ازمایشگاهی تشخیص داده نشود و یا به علت خفیف بودن علایم بالینی جلب توجه ننماید.( اوده،2000 )

1-4- خصوصیات بیوشیمیایی:
بروسلاها فعالیت پرتئولیتیکی ضعیفی دارند و نمی توانند ژلاتین را هضم و یا گلبولهای قرمز را لیزنمایند . مقاومت بروسلاها در مقابل آنزیم لیزوزیم ، حتی در حضور دترجنت های غیر یونی و عوامل شلاته کننده بیش از باکتریهای گرم منفی روده است . که احتمالاً به دلیل ساختار متفاوت دیواره سلولی و لایه پپتید و گلیکان این باکتریها در مقایسه با سایر باکتریهای گرم منفی است (سنجری و همکاران،1994).
بروسلاها نسبت به نور ، حرارت ، مواد ضدعفونی کننده و اسیدها حساس هستند ، اما در خاک ، مدفوع ، رطوبت و سایه مقاومت دارند و قادرند در خارج سلول تا مدت هاز نده بمانند ( برای مثال 800 روز در کود سرد و یخ زده ) . این باکتریها در محیطهای غنی شده قابل رشدند . رشد تعدادی از گونه های آنها با وجود پنتونات کلسیم ، اریتریتول و 10-5 درصد Co2 ( سویه گونه های بروسلا آبورتوس و بروسلااویس برای جداسازی اولیه نیازمند 10-5 درصد Co2 هستند) تسریع می شود . بروسلاها انگل اختیاری درون سلولی هستند ، این باکتریها پس از ورود به لکوسیت ها در داخل این سلولها تکثیر می یابند و پس از آزاد شدن ، از طریق مجاری لنفی و خون در سیستم رتیکولواندوتلیال نظیر کبد و طحال ، قلب ، ریه ، بیضه و استخوان جایگزین می شوند . تمایل زیاد این باکتریها به جایگزینی در رحم حیوانات به دلیل وجود قند اریتریتول در این اندام است (ثیم و همکاران،1982 ).

1-5- علایم بیماری:
بیماری بروسلوز از معضلات بهداشتی در بسیاری از کشورها از جمله ایران می باشد که به دلیل گستردگی آلودگی در تمام مناطق کشور ، سالانه موجب زیان های اقتصادی بسیار بزرگی می گردد . این بیماری در انسان با علایم آسیب شناسی بسیار متنوع و در دام با سقط جنین و عفونت دستگاه تناسلی حیوان نر همراه است .پوستر و همکاران،(2002) بروسلوز انسانی با تظاهرات گوناگونی شناخته می شود که عموماً دوره کمون بیماری یک تا 3 هفته طول می کشد، ولی ممکن است تا چند ماه نیز به طول انجامد. بیماری عمومی شبیه آنفولانزا با شروع ناگهانی و غافلگیر کننده که با تب مداوم، متناوب یا نا منظم همراه می باشد. در بروسلوز حاد، تب، لرز و عرق زیاد توام با دردهای عضلانی، بی قراری عمومی، ضعف، بی خوابی، سردرد، درد مفاصل، بی اشتهایی و یبوست تظاهر می کند. بیماری اثر زیادی بر سیستم عصبی داشته و به اشکال بی حوصلگی، عصبانیت و افسردگی متظاهر می شود. در بسیاری از بیماران هیپرتروفی غدد لنفاوی محیطی و بزرگ شدن طحال (اسپلنومگالی) و کبد (هپاتومگالی) و ندرتاً زردی اتفاق می افتد. طول دوره بیماری ممکن است از چند هفته یا ماه تا سال و در ارتباط با روشهای درمانی متفاوت باشد. در اشکال مزمن عوارضی جدی چون جراحات دریچه قلب، آندوکاردیت، آبسه های استخوانی، کبدی یا دیگر اعضاء، آنسفالیت، مننژیت، آرتریت چرکی، اسپوندلیت و غیره ممکن است ظاهر شود. این بیماری بیشتر در قسمت های غربی آسیا ، هند ، خاورمیانه ، اروپای جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین شیوع دارد.(پوستر و همکاران،2002)
بروسلوز انسانی به طور عمده در جمعیت های روستایی ، چادر نشینی که انسان ها در ارتباط نزدیک با حیوانات زندگی می کنند ، یافت می شود .در سرتاسر جهان ، بروز گزارش شدة بروسلوز انسانی در مناطق اندمیک بیماری ، به طور وسیعی متنوع و از 01/0< تا 200> در 100000 نفر جمعیت بوده است .
برای مثال در مصر ، جمهوری اسلامی ایران ، اردن ، عمان ، عربستان سعودی و جمهوری عربی ، ترکیب سالانة کلی از بیش از 90000 مورد از بروسلوز انسانی در سال 1990 را گزارش کرده اند(مرکز تحقیقات ژنتیک ملی ایران).بروز پایین گزارش شده در مناطقی که برای بروسلوز اندمیک شناخته شده اند ، ممکن است بازتاب عدم وجود یا سطوح پایین نظارت و گزارش باشد(مرکز تحقیقات ژنتیک ملی ایران).
اگر چه بروز واقعی بروسلوز انسانی برای اغلب کشورها شامل هند ، ناشناخته است ، با این حال بروسلوز انسانی به عنوان یک بیماری مسری مطرح نیست . از این رو شیوع های دسته جمعی از منابع معمول یا شیوع های زمان – مکانی از فاکتورهایی که ریسک عفونت را افزایش می دهند ، ناشی می شوند.(راجان،2002)
نشانی اصلی بروسلوز حیوانی در تمامی حیوانات (به ویژه نشخوار کنندگان)، سقط جنین یا زایش زود رس است. دوره کمون متغیر بوده و نسبت معکوس با سیر تکاملی جنین دارد. هر چند آبستنی پیشرفته تر باشد، دوره کمون کوتاهتر است. عموماً سقط جنین در نیمه دوم دوره آبستنی اتفاق افتاده و غالباً با جفت ماندگی و بدنبال آن متریت همراه بوده که ممکن است به عقیمی منجر شود. خسارت حاصله از عفونت در نتیجه کوتاه شدن دوره شیرداری ناشی از سقط جنین و به تعویق افتادن باروری بعدی به میزان 20 تا 25 درصد تولید شیر تخمین زده می شود. به ویژه حیوانات نشخوار کننده به هنگام آبستنی بسیار حساس بوده، معمولاً آلوده و به سقط جنین دچار می شوند. احتمالاً عفونتهای مزمن سیستم ریتکولو-آندوتلیال، دستگاه تولید مثل، استخوان و دیگر نسوج اتفاق می افتد. (راجان،2002)
اشكال باليني بروسلوز انساني:
1 ) ناخوشي ساب كلينيكال9
2 ) بروسلوز حاد و تحت حاد10
3 ) بيماري موضعي11
4 ) بروسلوز عود كننده12
5 ) بروسلوز مزمن13
6 ) بيماري شبه بروسلوز14
7 ) بروسلوز ناشي از تلقيح واكسن حيواني15
1-5-1 ناخوشى تحت بالينى (ساب كلينيكال)
ناخوشي تحت باليني، بوسيله آزمون هاي سرمي، تشخيص داده ميشود. البته بروسلوز بدون علامت يا بروسلوزي كه از نظر باليني تشخيص داده نمي شود در اغلب موارد در افراد در معرض خطر، نظير كاركنان كشتارگاه ها، كشاورزان و دامپزشكان، رخ ميدهد. بطوري كه بيش از 50% كاركنان كشتارگاه ها و حدود 33% دامپزشكان بررسي شده، واجد عيار بالائي از آنتي بادي هاي ضد بروسلائي، بوده اند بدون اينكه سابقه اي از علائم باليني بروسلوز را ذكر نمايند. ضمنا كودكان ساكن مناطق آندميك، نيز بنحو شايعي دچار ناخوشي ساب كلينيكال ميشوند و در مجموع، موارد بدون علامت بروسلوز، حدود 12 برابر موارد با علامت آن برآورد شده است.( اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم کتاب اول/گفتار نهم)
1-5-2 بروسلوز حاد و تحت حاد
بروسلوز حاد، پس از پشت سر گذاشتن يك دوره كمون چنـد هفته اي تا چند ماهه و به طــور متوسط 3- 2 هفته اي، ممكن است به صورت ناخوشي خفيف (در رابطه با گونه هاي آبورتوس يا كنيس) يا بصورت برق آسا و توكسيك و عوارض بالقوه بعدي (در رابطه با گونه مليتنسيس) تظاهر نمايد.حدود يك سوم بيماران، داراي شروع ناگهاني چند روزه ميباشند در حاليكه بقيه بيماران داراي شروع كندي هستند و بيماري آنها در عرض چند هفته تظاهر مينمايد.علائم بروسلوز، غير اختصاصي و گوناگون ميباشد. حدود 90% بيماران از علائمي نظير حالت كسالت، لرز، تعريق شديد، خستگي و ضعف، شكايت دارند، بيش از 50% بيماران دچار ميالژي ، بي اشتهائي و كاهش وزن هستند، عده كمتري از بيماران مبتلا به آرترآلرژي، سرفه، درد بيضه ، سوزش ادرار، درد چشم ها و يا تاري ديد ميباشند و گرچه زماني تصور مي شد تب مواج، مشخصه بروسلوز است عده كثيري، از بيماران مبتلا به بروسلوز، واجد چنين تبي نيستند و حتي بنحو شايعي دماي بدن مبتلايان به اين بيماري به هنگام صبح، طبيعي بوده و يا مختصري افزايش يافته و به هنگام عصر بر ميزان آن افزوده ميگردد و تب مداوم در 15% بيماران يافت شده و حداكثر دامنه تغييرات روزانه دماي بدن آنها در حدود 4/38 تا 40 درجه سانتيگراد، ميباشد. از آنجا كه ارگانيسم هاي بروسلائي، پاتوژن هاي داخل سلولي هستند در اين بيماران عدم تطابق نبض و تب ممكن است يافت شود.( اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم کتاب اول/گفتار نهم)
اسپلنومگالي، در منابع مختلف، از 10 تا 70 درصد، گزارش شده است و آدنوپاتي ، در21-12 درصد موارد، عارض ميشود و اغلب، در ناحيه گردن ، زير بغل و فوق كلاويكول ، يافت ميگردد كه خود نشان دهنده ورود بروسلا ها به بدن از طريق زخمهاي پوستي يا ناحيه اوروفارنكس ميباشد. هپاتومگالي نيز از شيوع كمي برخوردار است و در كمتر از 10% موارد، يافت ميشود.در موارد حاد و تحت حاد بروسلوز، تست رايت، مثبت ميباشد و ساير يافته هاي آزمايشگاهي، شامل آنمي خفيف، لنفوپني، لنفوسيتوز، ترومبوسيتوپني و ندرتا پان سيتوپني، ميباشد. در صورتي كه بيماري به موقع تشخيص داده و تحت درمان موثري قرار گيرد عده كثيري از اين بيماران، بدون هيچگونه عارضه پايداري، كاملا بهبود مي يابند.ساير علائم بروسلوز حاد، عبارتند از سردرد، درد ناحيه پيشاني يا پس سري، درد كمر و مفاصلقیمت: تومان

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید