دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
پایانامه کارشناسی ارشدM.Sc ) (
گرایش: میکروبیولوژی
عنوان
جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به فرم عود کننده ولوواژینیت کاندیدیایی ( RVVC ) شهرستان گناباد در سال 1390
استاد راهنما:
دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی
استاد مشاور:
دکتر هاتف آجودانی فر
نگارنده:
مرضیه صحت پور
شهریور 93
تقدیر و تشکر:
سپاس بیکران یکتای بی همتا را که لطفش بر ما عیان است، ادای شکرش را هیچ زبان و دریای فضلش را هیچ کران نیست و اگر در این وادی هستیم، همه محبت اوست.
با احترام و سپاس از:
پدرم ، استوارترین تکیه گاهم
مادرم ، سبزترین نگاه زندگیم
آنها که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند.
همسرم ، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم، دلیل بودنم، که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
خواهرها و برادرم ، همسفران مهربان زندگیم، که با هم آغاز کردیم، در کنار هم آموختیم و به امید هم به آینده چشم می دوزیم. قلبم لبریز از عشق به شماست و خوشبختی تان منتهای آرزویم.
خانواده مهربان همسرم ، که با لطف بی دریغشان در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبانم هستند.
فرزندم ، که نشانه لطف الهی در زندگی من است.
و هزاران سپاس و تقدیر نثار اساتید دانشمند و محترم داور، راهنما و مشاور که با راهنماییها و نکته سنجی های خود راهبر و مشوق من در انجام این تحقیق بوده اند.
استاد محترم داور: جناب آقای دکتر محمدی مقدم
استاد محترم راهنما: جناب آقای دکتر محمد حسن مینوئیان
استاد محترم مشاور: جناب آقای دکتر هاتف آجودانی فر
هم چنین سپاس از مساعی، همکاری و نقطه نظرات جناب آقای دکتر فرزاد کتیرایی که همواره آسمان صبر و دشت علمشان فرا راه تلاشم بوده است.
در پایان نیز لازم است از کلیه کسانی که به هر نحوی در انجام این کار یاری ام نموده اند، تشکر نمایم، و از خداوند متعال آرزوی موفقیت و شادکامی همه آنها را خواستارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
مقدمه1
اهداف این تحقیق:4
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده5
1-1 ) قارچ شناسی پزشکی :6
1-2 ) عفونت های قارچی :7
1-3 ) مخمرها (Yeasts) :8
1-3-1 ) روشهای شناسایی مخمرها :9
1-4 ) عفونت فرصت طلب :9
1-5 ) کاندیدا و کاندیدیازیس :10
-5-1 ) تاریخچه :10
1-5-2 ) بیولوژی :11
1-5-3 ) تاکسونومی کاندیدا :12
1-5-4 ) ژنتیک و بیولوژی مولکولی کاندیدا :12
1-5-5 ) ریخت شناسی و شناسایی کاندیدا :13
1-5-6 ) ایمنی در مقابل کاندیدا :14
1-5-7 ) كانديديازيس :14
1-5-7-1 ) عفونتهای ایجاد شده در اثر گونه های کاندیدا :17
1-5-7-2 ) کاندیدا آلبیکنس :18
1-6 ) ولوواژينيت كانديدائي :19
1-6-1 ) علایم ولوواژینال :20
1-6-2 ) مراحل بیماری زایی کاندیدا :21
1-6-3 ) عوامل مربوط به پاتوژن :22
1-6-4 ) عوامل مربوط به میزبان :23
1-6-5 ) ايمني در ولوواژينيت كانديديايي :27
1-6-6 ) تشخیص RVVC :28
1-6-7 ) درمان :28
1-6-8 ) عوامل مؤثر بر روی درمان :28
1-7 ) تعاریف اولیه ‌از شیمی ‌دارویی :28
1-7-1 ) سیر تاریخی شیمی ‌دارویی :29
1-7-2 ) تاریخ معرفی شیمی ‌دارویی به عنوان علم :29
1-7-3 ) جنبه‌های بنیادی داروها :29
1-7-4 ) کاربرد داروها :30
1-8 ) داروهای ضد قارچی :30
1-8-1 ) آزول ها :31
1-8-2 ) آنتی بیوتیک های پلی اِن :32
1-8-3 ) مقاومت گونه های مختلف کاندیدا علیه داروهای ضد قارچی :32
1-8-4 ) مکانیسم های مقاومت در برابر عوامل ضد قارچی :32
1-9 ) مکانیسم اثر فلوکونازول :33
1-9-1 ) فرمول شیمیایی فلوکونازول :33
1-9-2 ) مکانیسم مقاومت کاندیدا علیه فلوکونازول :34
1-9-3 ) نحوه استفاده از داروهای آزول :34
فصل سوم : مواد و روش ها41
3-1) اسامی تعدادی از مواد، وسایل و دستگاه های مورد استفاده:42
3-1-1) مواد و محیط کشت های مورد ازمایش:42
3-1-2) وسایل و دستگاه های مورد استفاده:42
3-2) مواد و روش ها:45
3-2-1) جمع آوری نمونه ها:45
3-2-2) بررسی مستقیم میکروسکوپی:45
3-2-3)کشت روی محیط:46
تهیه محیط کشت سابورو دکستروز آگار:46
3-2-4) تشخیص آزمایشگاهی گونه های کاندیدا :47
3-2-4-1) بررسی پرگنه در محیط کروم آگارکاندیدا:47
3-2-4-2) آزمایش ایجاد لوله زایا :48
3-2-4-3)مورفولوژی و بررسی کلامیدوکونیدی بر روی کورن میل آگار( CMT80 ) :48
3-2-4-4)بررسی ایجاد کلامیدوکونیدی در محیط کازئین اگار:49
3-2-4-5) رشد در دمای 45 درجه سانتی گراد :49
3-2-4-6) واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR و RAPD :50
3-2-5) تهیه سوسپانسیون سلول مخمری کاندیدا آلبیکنس:54
3-2-6 ) روش میکرودیلوسین :54
3-2-7 ) موارد کنترل مثبت و کنترل منفی آزمایشات :55
3-2-8 ) انتقال میکروپلیت ها به گرم خانه ( گرم خانه گذاری ) :55
3-2-9 ) کشت مجدد محتویات هر یک از حفرات میکروپلیت روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ( SC ) :56
فصل چهارم: نتایج58
4-1 ) نتایج حاصل از شناسایی کاندیدا آلبیکنس توسط روش PCR-RFLP :59
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری71
5-1 ) ارزیابی تعیین گونه های کاندیدا در مبتلایان به ولوواژینیت عود کنندکاندیدایی:72
5-2 ) ارزیابی عملکرد ضد قارچی داروی فلوکونازول روی قارچ کاندیدا آلبیکنس :74
منابع :79
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1- برخی از گونه های بیماریزای کاندیدا و نام مرحله جنسی آنها16
جدول2- مشخصات مورفولوژیک گونه های بیماریزای پر اهمیت کاندیدا16
جدول- 3 مروری بر انواع عفونتهای کاندیدایی و عوامل مستعدکننده آنها17
جدول 4-2 : تعداد و درصد عدم رشد قارچ ( کشندگی ) کاندیدا آلبیکنس61
جدول 4-1 : نتایج فعالیت های مهار رشد ( MIC90 ) و قارچ کشی ( MFC ) داروی فلوکونازول روی سویه های قارچ کاندیدا آلبیکنس60
جدول 4-3 : تعداد و درصد مهار رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس61
جدول 4-4 : میانگین و انحراف معیار غلظت کشندگی قارچ کاندیدا آلبیکنس62
جدول 4-5 : میانگین و انحراف معیار مهار کنندگی قارچ کاندیدا آلبیکنس62
جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار سن در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی62
جدول 4-7 : مقایسه گروه های سنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی63
جدول 4-8 : مقایسه تعداد دفعات زایمان در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی64
جدول 4-9 : بررسی وضعیت بارداری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی64
جدول 4-10 : بررسی شدت علائم بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی65
جدول 4-11 : بررسی عوارض جسمی و روحی ناشی از ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان66
جدول 4-12 : بررسی سابقه استفاده از داروی فلوکونازول در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی67
جدول 4-13 : بررسی سابقه استفاده از داروهای ضد قارچی ( غیر از فلوکونازول ) در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی68
جدول 4-14 : بررسی سابقه ابتلا به بیماری های خاص در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی68
جدول 4-15 : بررسی سابقه استفاده از دارو در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی69
جدول 4-16 : بررسی روش درمانی در موارد قبلی بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی70
جدول 4-17 : بررسی وضعیت سیستم ایمنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی70
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 : مقایسه درصدی گروه های سنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی63
نمودار 4-2 : مقایسه درصدی شدت علائم بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی66
نمودار 4-3 : مقایسه درصدی عوارض جسمی و روحی ناشی از ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان67
نمودار 4-5 : مقایسه درصدی وضعیت سیستم ایمنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی70
نمودار 4-4 : مقایسه درصدی سابقه استفاده از دارو در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی69
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل3 -1: گرم خانه43
شکل3 -2 : اتوکلاو44
شکل3 – 3 : هود لامینار44
شکل 3– 4 : میکروسکوپ نوری44
شکل3 – 5 : کشت کاندیداروی محیط سابرو دکستروز آگار46
شکل3- 6 : محیط سابرودکستروز آگار ( قبل از کشت قارچ )46
شکل 3– 7 : وجود كانديدا آلبيكنس در محيط كروم آگار48
شکل3- 8 : مرحله ورتکس در استخراج DNA51
شکل3- 9 : مراحل استخراج DNA52
شکل3 – 12 : پر کردن حفره های میکروپلیت توسط سمپلر و سر سمپلر در روش میکرودیلوسین55
شکل 3– 13 : رشد کاندیدا آلبیکنس روی محیط SC بعد از برداشت از حفرات میکروپلیت57
شکل3- 11 : روش میکرودایلوشن در پلیت 96 خانه ای57
شکل3- 14 : نحوه قرائت نتایج در کشت مجدد از خانه های تلقیح شده57
شکل 4-1 : الکتروفورز DNA استخراج شده از گونه های کاندیدا59
شکل 4-2 : تشخیص مولکولی گونه های کاندیداآلبیکنس59
چکیده
زمینه و هدف: میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.
روش کار: جدایه ی مخمری مورد آزمایش مستقیم، کشت و آزمایش های تکمیلی برای شناسایی گونه های مختلف کاندیدا از قبیل روش های مولکولی PCR RFLP ) ( و غیر مولکولی (سابرو دکستروز آگار، کروم آگار، تست لوله زایا) قرار گرفتند. سپس فلوکونازول بر روی هر کدام از نمونه ها به روش میکرودیلوسیون براث آزمایش شد و حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت قارچ کشی داروها اندازه گیری و حساسیت آنها تعیین شد.
یافته ها: در بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی ایزوله های جدا شده مشخص شد تأثیر داروی ضد قارچی فلوکونازول علیه سویه های کاندیدا آلبیکنس حاصل از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده حساس وابسته به دوز می باشد.
نتیجه گیری : با استفاده از یافته های حاصل از این تحقیق می توان گفت در ولوواژینیت کاندیدایی حاد یا مزمن شاید فلوکونازول تأثیر روی سویه های کاندیدا آلبیکنس داشته باشد ولی در ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده یا باید از فلوکونازول با دوز بالا استفاده شود یا از داروهای دیگر ضد قارچی استفاده شود.
واژگان کلیدی: ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده، فلوکونازول، کاندیدا آلبیکنس.

فصل اول
مقدمه
عفونت هاي فرصت طلب ناشي از مخمرها در دهه هاي اخير اهميت زيادي يافته است(30).علت اين مسئله روند رو به تزايد اين عفونت ها از لحاظ بروز و شيوع در جامعه و در بين عفونت هاي بيمارستاني است .
كانديديازيس طيفي از بيماري هاي قارچي فرصت طلب است كه در افراد مستعد به شكل عفونت هاي سطحي ساده تا عفونت هاي سيستميك ايجاد مي شود(45).
امروزه كانديديازيس از بيماري هاي مهم عفوني مطرح در جهان است و در حدود 25 تا 50 درصد عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه و 8 تا 15 درصد كل عفونت هاي بيمارستاني را كانديديازيس تشكيل می دهد(69).
ولوواژینیت کاندیدیایی دومین عفونت شایع دستگاه تناسلی زنان پس از واژینوز ناشی از باکتری های بی هوازی است. حدود 75 درصد از خانم ها حداقل یک بار در طول عمر خود دچار عفونت کاندیدیایی واژن می شوند. اين بيماري ممكن است به صورت حاد، مزمن و يا عود كننده تظاهر نمايد. اغلب زنان به فرم حاد بيماري مبتلا مي گردند (49.50). میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده 1(RVVC) توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. (RVVC) حالتی است که در آن علایم بیماری در طول یک سال حداقل 3 بار و یا بیشتر تکرار گردد(34.35). این علایم ممکن است شدید و همراه با تحمل رنج و ناراحتی قابل ملاحظه ای برای آنان باشد(51.49).
علایم محلی ولواژینال شامل ترشحات زرد شيري، غليظ و غشا كاذب خاكستري در سطح مخاط واژن همراه است(19). در اين بيماري سوزش ادرار بسيار شايع بوده و ترشحات واژن افزايش مي يابد، اما شايع ترين علامت خارش ناحيه واژن است كه اغلب در طول دوره قبل از قاعدگي شديدتر مي شود(100).
شایع ترین مخمرهای جدا شده از واژن شامل کاندیدا آلبیکنس (۸۵ تا ۹۰ درصد) کاندیدا گلابراتا (۵ تا10 درصد) وکاندیدا تروپیکالیس (۱ تا ۳ درصد) می‌باشد. سایر گونه‌های مخمری که از شیوع کمتری برخوردارند عبارتند از کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا کروزه‌یی، کاندیدا فاماتا (۵/۰ تا ۲ درصد) می باشند.
عامل بيماري قارچي فرصت طلب از جنس كانديدا مي باشد كه به صورت همزيست در دستگاه گوارش، مخاطات، پوست انسان و ساير حيوانات بوده و حتي در محيط نيز يافته مي شود. اين عامل در شرايطي كه مقاومت ميزبان به صورت موضعي يا سيستميك به صورت اوليه و يا ثانويه در اثر عوامل مستعد كننده بيماري كاهش يابد، قادر به ايجاد بيماري در هر ناحيه از بدن خواهد بود. وجود محدوديت هايي همچون تعداد كم داروهاي ضد قارچي، سمي بودن آنها براي سلول هاي بدن يا كاهش حساسيت يك سري از گونه هاي كانديدا به اين داروها، همواره به عنوان معضلات اساسي در درمان بيماري مطرح بوده اند(38).
از دلایل مهم ایجاد بیماری واژینیت کاندیدایی عودکننده، حذف ناقص کاندیدا از واژن پس از درمان ضدقارچی است، هر چند ممکن است علایم بالینی و التهابات بیمار کم شود، اما ارگانیسم به تعداد کم در واژن میماند و منجر به ناقل شدن بیمار می گردد(76).
بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.
اهداف این تحقیق:
1. تعیین گونه های کاندیدایی مقاوم به داروی فلوکونازول در درمان بیماران مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده ( RVVC ) شهرستان گناباد می باشد.
2. تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی ( MIC ) داروی فلوکونازول روی نمونه های کاندیدایی مبتلایان به ولوواژینیت عود کننده.
3. تعیین حداقل غلظت قارچ کشی ( MFC ) داروی فلوکونازول روی نمونه های کاندیدایی مبتلایان به ولوواژینیت عود کننده.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
1-1 ) قارچ شناسی پزشکی :
قارچ شناسی2 به معنای مطالعه قارچ ها است. بیش از 50000 گونه قارچ وجود دارد، که اکثر آنها برای انواع انسان سودمند هستند. این قارچ ها در طبیعت یافت می شوند و وجود آنها برای تجزیه و بازیافت مواد آلی ضروری است (36).
برخی از قارچ ها با ایفای نقش در تولید مواد غذایی و نوشابه های الکلی، تا حدود زیادی کیفیت زندگی ما را بهبود می بخشند. عده دیگری از قارچ ها با تهیه متابولیسم های ثانویه مفید و فعال از نظر زیستی، نظیر آنتی بیوتیک ها (مثل پنی سیلین3) و داروهای سرکوب کننده ایمنی ( مثل سیکلوسپورین4) ، خدمت عظیمی به علم پزشکی کرده اند(9).
همه قارچ ها ارگانیسم هایی یوکاریوک هستند و هر سلول قارچی حداقل یک هسته و غشای هسته ای ، شبکه آندوپلاسمی ، میتوکندری و دستگاه ترشحی دارد. اکثر قارچ ها هوازی اجباری یا اختیاری هستند. آنها کموتروفیک5 هستند، آنزیم هایی ترشح می کنند که انواع بسیاری از مواد آلی را به مواد مغذی محلول تجزیه می کنند و سپس این مواد مغذی به صورت غیر فعال جذب سلول قارچ شده و یا به روش انتقال فعال وارد آن می گردند. عفونت قارچی را مایکوزها6 می نامند(9).
اکثر قارچ های بیماری زا برونزاد هستند و زیستگاه طبیعی آنها در آب، خاک و بقایای مواد آلی است. مایکوزهایی که میزان بروز آنها از همه بیشتر است، یعنی کاندیدیاز7 و درماتوفیتوزها8 ، به وسیله قارچ هایی ایجاد می شوند که بخشی از فلور میکروبی طبیعی انسان هستند و یا برای بقاء در بدن انسان به عنوان میزبان، تا حدود زیادی تطابق پیدا کرده اند. به منظور سهولت میکوزها را می توان با عناوین سطحی ، جلدی ، سیستمیک و فرصت طلب9 رده بندی کرد(10).
درمان اکثر میکوزها مشکل است. خوشبختانه ، هم اکنون توجه و علاقه فرآیندها به قارچ های مهم از نظر پزشکی و همچنین نسبت به جستجو برای یافتن عوامل بیماری زایی قارچ ها و اهداف درمانی بالقوه آنها جلب شده است(10).
1-2 ) عفونت های قارچی :
عفونت هاي قارچي10 اگرچه در گذشته شيوع كمتري نسبت به عفونت هاي باكتريايي11 و ويروسي12 داشته اند، ولي در چند دهه اخير مسؤول افزايش چشمگيري در ميزان بروز بيماري بوده اند. در بررسي انجام شده مابين سا لهاي 1979 الي 2000 در آمريكا بروز عفونت هاي قارچي 207 درصد افزايش داشته است(35).
در يك بررسي ديگر انجام شده در آمريكا مابين سال هاي 1980 تا 1997 نشان داده شده كه ميزان مرگ و ميرناشي از عفونت هاي قارچي افزايش يافته و به عنوان يكي از متداول ترين علل مرگ و مير از رتبه دهم به رتبه هفتم ارتقاء يافته است (36).
عوامل مستعدكننده اي مانند استفاده وسيع و طولاني مدت از آنتي بيوتيك ها، كورتون ها13، داروهاي سركوب گر ايمني14 و بيماري هاي زمينه ايي همچون ديابت، ايذر و بدخيمي ها و … سبب شده اند كه بيماري هاي قارچي خصوصاً كانديديازيس نسبت به گذشته رو به افزايش باشند. در طي يك تحقيق گونه هاي كانديدا به عنوان چهارمين عامل از عوامل مرگ و مير ناشي از عفونت هاي گردش خون به حساب آمده و 35 درصد از موارد عفونت هاي خوني منجر به مرگ را، شامل شده اند . (36.37).
عامل بيماري قارچي فرصت طلب از جنس كانديدا مي باشد كه به صورت همزيست در دستگاه گوارش، مخاطات، پوست انسان و ساير حيوانات بوده و حتي در محيط نيز يافته مي شود. اين عامل در شرايطي كه مقاومت ميزبان به صورت موضعي يا سيستميك به صورت اوليه و يا ثانويه در اثر عوامل مستعد كننده بيماري كاهش يابد، قادر به ايجاد بيماري در هر ناحيه از بدن خواهد بود. وجود محدوديت هايي همچون تعداد كم داروهاي ضد قارچي، سمي بودن آنها براي سلول هاي بدن يا كاهش حساسيت يك سري از گونه هاي كانديدا به اين داروها، همواره به عنوان معضلات اساسي در درمان بيماري مطرح بوده اند(38).
عفونتهای قارچی واژن15 در 95-85 درصد موارد در اثر کاندیداآلبیکنس16 بوجود می آیند . کاندیدا آلبیکنس را میتوان از واژن 20 درصد زنان بدون علامت جدا کرد(74.75).
عفونت هاي فرصت طلب ناشي از مخمرها در دهه هاي اخير اهميت زيادي يافته است(39).علت اين مسئله روند رو به تزايد اين عفونت ها از لحاظ بروز و شيوع در جامعه و در بين عفونت هاي بيمارستاني است . بيماري هاي ناتوان كننده اي مثل ايدز، ديابت مليتوس و بدخيمي ها و نيز افزايش كاربرد كاتترهاي وريدي، پيوند اعضاء، داروهاي ضد سرطان، آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف و درمان با كورتيكو استروئيدها17 از جمله زمينه هاي مساعد كننده ابتلا به عفونت هاي مخمري است (38).
اهميت شناسائي عوامل قارچي متنوع اين عفونت ها را در چند جهت مي توان خلاصه نمود : 1) برخي از اشكال باليني خاص با برخي از عوامل خاص مرتبط هستند. به عنوان مثال بيماران مبتلا به لوسمي بيشتر به كانديدا آلبيكنس مبتلا مي شوند در صورتي كه بيماران واجد تومورهاي سخت در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به عفونت هاي ناشي از كانديدا گلابراتا18 هستند. 2) ويرولانس هر كدام از گونه هاي مخمري با يكديگر متفاوت بوده و شرط لازم درك پاتوژنز عفونت ها،تعيين هويت عامل عليتي بيماري است .3) گونه هاي مختلف نسبت به داروهاي ضد قارچي حساسيت متفاوتي دارند. به عنوان مثال حساسيت كانديدا تروپيكاليس19 كمتر از كانديدا گلابراتا نسبت به فلوكونازول 32-4 برابر كانديدا آلبيكنس است. همچنين كانديدا لوزيتانيا20 داراي مقاومت نسبي ذاتي به آمفوتريسين 21B است، پيدا كردن منابع عفونت و درك راه هاي انتقال بيماري به ويژه در طغيان هاي بيمارستاني مستلزم شناسائي گونه ها است. (40.41).
1-3 ) مخمرها (Yeasts) :
مخمرها22 قسمت عمده اي از فلور نرمال پوست و سطوح مخاطي را شامل مي شوند و هنگامي كه ميزبان به هر علتي دچار نقص ايمني شود، موجب عفونت هاي قارچي فرصت طلب سطحي، جلدي، مخاطي و يا سيستميك مي شوند. عفونت هاي مخمري از جمله كانديديازيس از مهم ترين و شايع ترين عفونت هاي قارچي فرصت طلب هستند كه به صورت حاد، تحت حاد و مزمن در پوست، ناخن، سطوح مخاطي واژن، برونش، ريه و دستگاه گوارش ايجاد مي شوند گاهي نيز منتشر شده و كليه، كبد، ريه و قلب را گرفتار مي سازند(11). واكنش ميزبان در برابر بيماري از يك التهاب مختصر تا بروز ضايعات چركي و گرانولوماتوز23 در تغيير است. در چند دهه اخير افزايش چشمگيري در عفونت هاي ايجاد شده توسط اين ارگانيسم ها اتفاق افتاده است و افزايش بروز عفونت هاي فرصت طلب مخاطي و سيستميك توسط مخمرها با افزايش جمعيت بيماران با سيستم ايمني ناكارآمد و هم چنين پيشرفت در علم پزشكي و استفاده از روش هاي درماني جديد در ارتباط بوده است(42.43).
1-3-1 ) روشهای شناسایی مخمرها :
شناسایی مخمرها براي درك روابط اپيدميولوژيك عفونت – محيط و شناخت مخازن، منابع و منشأ بيماري ضروري است. روش هاي متعددي از گذشته تا حال براي تعيين هويت مخمرها و در رأس آنها كانديداها به كار رفته است. اين روش ها را كلاً مي توان به دو گروه فنوتيپيك24 و ژنوتيپيك25 تقسيم نمود. از جمله روشهاي گروه اول عبارت است از: مرفولوژي مخمرها در محيط عصاره مالت آگار26، روش هاي جذب و تخمير قندها ) اجراي اين روش ها بسيار متنوع بوده از متدهاي قديمي كشت در لوله هاي حاوي محيط مايع) روش ويكرهام( تا استفاده از ديسك ها ي قندي)اگزانوگرافي27( ، استفاده از كیتهاي تجارتي مثل API و بالاخره روش هاي جديد اتومات مثل سيستم Vitek در تغيير است، روشهاي سرولوژي ) مثل سيستم تجارتي (Candida Check، روش كشت روي محیط هاي رنگ زا مثل (CHROMagar Candida) و روش هاي ديگر(107.108).
روش هاي ژنوتيپي نيز متنوع بوده، از جمله مي توان به استفاده از پرايمرهاي اختصاصي در PCR و
multiplex- PCR ، استفاده از پروب هاي اختصاصي هرگونه، ،PCR-RFLP ، تعیین توالي نواحي ژني خاص و real-time PCR اشاره نمود (109).
1-4 ) عفونت فرصت طلب :
اکثر بیمارانی که به عفونت های فرصت طلب مبتلا می شوند به بیماری های زمینه ای وخیم و اختلال دفاع های میزبان دچار هستند. عفونت های فرصت طلب در افراد واجد کفایت ایمنی هم مشاهده می شوند. در حین عفونت ، اکثر بیماران پاسخ های ایمنی سلولی و همورال قابل ملاحظه ای نسبت به آنتی ژن های قارچی نشان می دهند (74).
عفونت کاندیدا می تواند سطحی یا تهاجمی باشد. عفونت سطحی اغلب در پوست یا غشای مخاطی تأثیر می گذارد و می تواند با موفقیت با داروهای ضد قارچی موضعی درمان شوند. با این حال عفونت های قارچی تهاجمی اغلب تهدید کننده زندگی هستند، که احتمالاً به علت روش های تشخیصی ناکارآمد و نامناسب اولیه در درمان داروهای ضد قارچ است(34).
عوامل خطر برای کاندیدیازیس تهاجمی شامل : عمل جراحی ( به خصوص جراحی شکم ) ، سوختگی ، اقامت طولانی مدت در بخش مراقبت های ویژه ، آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و سرکوب کننده های سیستم ایمنی هستند(34).
پیشرفت در عملکردهای پزشکی به عنوان مثال : شیمی درمانی ، پیوند عضو ، دیالیز ، تغذیه تزریقی و کاتاتر وریدی مرکزی همچنین به تهاجم و کلونیزاسیون قارچ ها کمک می کنند. (34).
1-5 ) کاندیدا و کاندیدیازیس :
-5-1 ) تاریخچه :
در حدود 200 سال زمان نیاز بود تا عامل بیماری تراش28، اولین شکل بیماری کاندیدیازیس که توصیف شده است، بدرستی تشخیص داده شود. اولین اشاره به لفظ تراش در سال 1665 میلادی توسط Pepys بوده است، هرچند منبع اصلی و نسخه اصلی اولین توصیف از این بیماری مربوط به بقراط است که در چهارصد سال قبل از میلاد مسیح در دو بیمار آنرا توصیف کرده است(77). در سال 1846 میلادی Berg در یک مطالعه علمی بر روی بیماری، ارتباط بیماری را با قارچها نشان داد. در سال 1839 میلادی Langenbeck عامل بیماری را برای اولین بار جدا کرد و در سال 1847 میلادی، Robin آنرا تحت عنوان Oidium albicans طبقه بندی کرد. این اولین بار بود که لفظ آلبیکنس(به معنای سفید کردن یا سفید شدن) درباره عامل تراش بکار برده شد. در سال 1888 Hansen عامل بیماری در گروه مونیلیا قرار داد. در سال 1923 Berkhout بدلیل آنکه این موجود زنده به وضوح با گونه های مونیلیا تفاوت داشت، نام ژنریک کاندیدا (بر گرفته از یک لغت لاتین به معنای لباس سفیدی که کاندیدا های مجلس سنا در روم باستان بر تن میکردند)، را برای آن پیشنهاد داد. در سال 1931 Benham بدنبال ملاک های تشخیص این قارچ، خصوصیات تشخیصی آنرا تشریح کرد. و در سال 1954 میلادی در هشتمین کنگره گیاه شناسی رسماً کاندیدا آلبیکنس به عنوان عامل بیماری پذیرفته شد. در سالهای 1950 تا 1990مطالعات اغازین انجام شده خصوصا در زمینه تاکسونومی،بیوشیمی و میکروسکوپی بسط یافت(112).
جنبه های بیولوژی مولکولی در طی دهه 80 میلادی با کشف دیپلوئید بودن ژنوم کاندیدا آلبیکنس و وجود هتروزیگوسیتی طبیعی در بین جدایه ها انتشار یافت(113).روشهای ترانسفورماسیون، جداسازی ژنها، حذف ژنها، تایپینگ سوشها و آنالیز کروموزومها گسترش یافت. تعیین توالی اسید های نوکلئیک در ژنوم کاندیدا آلبیکنس کامل شده است و مدارک جدیدی دال بر وجود مرحله جنسی در آن بدست آمده است(114).
کاندیدیازیس بعنوان یک معضل بالینی ، اصولا در بیمارانی که سیستم ایمنی شان29 به مخاطره افتاده است همچنان باقی مانده است. این اتفاق ناگهانی نبوده است – در حالیکه توجه به کاندیدا آلبیکنس به عنوان مهمترین گونه بیماریزا بیشتر بوده است – اکنون سایر گونه ها از قبیل کاندیدا گلابراتا ، کاندیدا کروزئی30 و کاندیدا دابلی نینسیس31 نیز از نظر بالینی اهمیت پیدا کرده باشند. تا حدی این مسئله مربوط به پیشرفت های علمی در این زمینه است. استفاده از فلوکونازول که به عنوان یک داروی جایگزین برای آمفوتریسین B توجهات را به خود جلب کرد، منجر به ظهور برخی از گونه ها به عنوان گونه بیماریزا شد که مقاومت ذاتی یا اکتسابی به این دارو داشتند(115).
1-5-2 ) بیولوژی :
جنس کاندیدا شامل حدود 200 گونه متفاوت است ، اما تنها تعداد کمی از گونه ها پاتوژن های فرصت طلب انسان هستند و سبب عفونت میزبان ناتوان یا دارای نقص ایمنی می شوند(115).در واقع 65% از گونه های کاندیدا توان رشد در 37 سانتی گراد را ندارند؛ خصوصیاتی که در واقع برای بیماریزایی یک عامل عفونی لازم است(116).
کاندیدا یک مخمر تخم مرغی کوچک با دیواره نازک و قطرm 4,6 % است و جوانه تولید می کند. ارگانسیم های این جنس درون بافت به 3 فرم هستند. بلاستوپور32 ، سودوهیف33 و هیف34. کاندیدا به آسانی بر روی محیط کشت ساده رشد می کند. لیز سانترفیوژنی به جدا کردن آن از خون کمک می کند. گونه ها توسط آزمایش بیو شیمیایی ( در حال حاضر توسط وسایل اتوماتیک )یا بر روی آگارهای خاص شناسایی می شوند(116).
از نکات قابل توجه این است که تعداد عوامل بیماریزای کاندیدایی رو به افزایش است که تغییر در طبقه بندی و نیز کشف گونه های جدید نیز در آن دخیل بوده است. بطور مثال کاندیدا گلابراتا در ابتدا در خانواده کاندیدا قرار نداشت و کاندیدا دابلی نینسیس از گونه آلبیکنس جدا شده است. برخی گونه نیز بالقوه برای بیماران درگیر از نظر سیستم ایمنی بیماریزا هستند. گونه های کاندیدا اغلب برای انسان غیر بیماریزا اند و بصورت ساپروفیت در محیط وجود دارند، اما گونه های بیماریزا معمولا از بیماران و یا میزبانهای انسانی و حیوانی گزارش شده اند، بنابراین اعتقاد بر این است کاندیدیازیس منشأ درونی35 دارد(84).
جنس کاندیدا متشکل از اجرام 36قارچی هتروژنی است که به شکل مخمری رشد می کنند و اغلب گونه ها در کنار فرم مخمری اشکال فیلامنتی مثل هایف کاذب نیز ایجاد می کنند( جدول -1). اما در
این بین کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا دابلینینسیس ایجاد میسلیومهای حقیقی می کنند و به آنها پلی مورفیک می گویند. در آزمایشگاهها از روی خصوصیات میکروسکوپی و عوامل موثر بر رشد برای تشخیص استفاده می کنند(جدول-2).
بطور معمول از آزمایش ایجاد لوله زایا در محیط سرم، و بررسی ایجاد کلامیدوکونیدی در محیط کورن میل آگار، رشد در محیط کروم آگار کاندیدا و الگوی جذب کربوهیدراتها برای تشخیص گونه ها استفاده می شود.
1-5-3 ) تاکسونومی کاندیدا :
در گذشته گونه های جنس کاندیدا بدلیل فقدان مرحله جنسی (تلئومورف) در دسته قارچهای ناقص37 قرار می گرفتند، از سوی دیگر مرحله جنسی برخی گونه های مختلف بیماریزا و غیر بیماریزا بتدریج توصیف شد اما با این وجود همچنان از نظر تاکسونومیک در دسته قارچهای ناقص قرار می گیرند و با نام آنامورف (مرحله غیر جنسی) نامیده می شوند. اغلب گونه های کاندیدا از نظر جنسی جزء آسکومیستها طبقه بندی می شوند و بررسی توالی ها DNA مراحل جنسی و غیر جنسی ارتباط با آسکومیستها را ثابت می کند. همچنین برخی از خصوصیات درباره گونه های کاندیدا وجود دارد که نشان می دهد به آسکومیستها تعلق دارند. برای مثال، اوره آز منفی، فاقد کپسول، تخمیر کننده، اینوزیتول منفی هستند؛ در دیواره سلولی بتا گلوکان می سازند و توانایی تولید نشاسته و پیگمان کاروتنوئید را بر خلاف بازیدیومیستها ندارند. مرحله جنسی(کونژوگاسیون) در محیط های مثل V8 اگار، محیط عصاره مخمر مالت آگار و محیط McClary’s استات در گونه های هتروتالیک38 قابل القاء است(115).
1-5-4 ) ژنتیک و بیولوژی مولکولی کاندیدا :
مطالعه در سطح ژنوم و DNA کاندیدا آلبیکنس به دلیل این حقیقت که این مخمر بطور ثابت دارای ژنوم دیپلوئید و بدون مرحله جنسی است، دچار اشکال است زیرا ایجاد یک موتانت نیازمند تخریب با حذف ژن یا ژنهای مشابه و همسان در هر دو آلل در ژنوم است، که باعث مشکلات و پیچیدگی در تمام مطالعات بیان ژن و تنظیم ژنی در این موجود زنده شده است. علیرغم این معظلات اطلاعات کاملی درباره بیولوژی این مخمر بدست آمده است و در سایتهای مختلف مربوطه موجود است. صدها توالی DNA در Gene bank database ثبت شده است. پیچیدگی های زیادی در ژنوم کاندیدا وجود دارد؛ کدون سه تایی CUG که بطور نرمال یک رزیدوی لوسین را کد می کند در گونه های کاندیدا سرین را کد می کند. این اختلاف در اثر تغییرات در ساختارهای حلقوی tRNA سرین در کاندیدا می باشد و ممکن است در خاصیت ترموتولرانسی گونه های کاندیدا دخیل باشد. همچنین کدون CTG به لوسین ترجمه می شود در کاندیدا آلبیکنس به سرین ترجمه می شود. با وجود آنکه مرحله جنسی در کاندیدا آلبیکنس شناخته نشده است اما ژنهای همولوگ با ساکارومایسس سرویسیه که در تولید عوامل جفت گیری39 و سایر عملکرد های مرتبط با میوز دخیل اند یافت شده اند. نقش این ژنها در کاندیدا آلبیکنس شناخته نشده است. البته محتمل بنظر نمی رسد که کاندیدا آلبیکنس دارای مرحله جنسی پنهان یا شناخته نشده ای باشد زیرا ژنوم کاندیدا آلبیکنس بسیاری جهش های ژنی کشنده منفرد است که با یک الل دیپلوئید عملکردی و اصلی به توازن رسیده اند. در واقع یک سازماندهی مجدد ژنی40 جایگرین مرحله جنسی حقیقی در کاندیدا آلبیکنس شده است (117.118).
کاندیدا آلبیکنس دارای هشت کروموزموم دوتایی است که از یک تا 7 نامگذاری شده اند، بعلاوه یک کروموزم R که از نظر اندازه بسیار متغیر است. تعداد کروموزوم در برخی از گونه های دیگر نیز شناسایی شده است، در کاندیدا گلابراتا و کاندیدا پاراپسیلوزیس41 14، در کاندیدا گیلرموندی42 و کاندیدا کروزئی 8، کاندیدا کفیر43 18 و در کاندیدا تروپیکالیس 12 می باشد. کاندیدا تروپیکالیس نیز همانند کاندیدا آلبیکنس ژنوم دیپلوئید دارد ولی کاندیدا گلابراتا هاپلوئید است. اندازه کروموزموم ها از Mb 0.5 تا 4.5 است و در تمام گونه ها بجز گلابراتا اندازه آنها از ساکارومایسس بزرگتر است(119).
1-5-5 ) ریخت شناسی و شناسایی کاندیدا :
گونه های کاندیدا در محیط کشت یا بافت به صورت سلول های مخمری بیضی شکل ( به اندازه 6-3 میکرومتر ) رشد می کنند. همچنین هنگامی که جوانه های آنها به رشد خود ادامه می دهند ولی از یکدیگر جدا نمی شوند، ریسه های کاذب تشکیل می شوند، و زنجیره هایی از سلول های دراز به وجود می آورند که در محل تیغه های بین سلولی، فشرده یا منقبض شده اند. (119).
1-5-6 ) ایمنی در مقابل کاندیدا :
اساس مقاومت در مقابل کاندیدا پیچیده است و به طور کامل شناخته نشده است. پاسخ های ایمنی با واسطه سلولی، به ویژه سلول های CD در کنترل و مهار کاندیدا جلدی – مخاطی اهمیت فراوانی دارند و احتمالاً نوتروفیل ها44 برای مقاومت در برابر کاندیدیاز سیستمیک ضروری و حیاتی هستند (115).
1-5-7 ) كانديديازيس :
كانديديازيس طيفي از بيماري هاي قارچي فرصت طلب است كه در افراد مستعد به شكل عفونت هاي سطحي ساده تا عفونت هاي سيستميك ايجاد مي شود(26). اين عفونت به صورت حاد، تحت حاد و مزمن در پوست، ناخن، مخاط دهان و واژن، برنش، ريه و دستگاه گوارش ظاهر مي گردد و در حالت سيستميك، ساير اعضاي بدن از قبيل كليه، كبد، قلب و ساير قسمت هاي ديگر بدن را آلوده مي نمايد (68). این ارگانیسم همه جا در طبیعت حضور دارند و بر روی اشیاء بی جان ، درون غذاها و بر روی حیوانات یافت می شوند و همزیست های نرمال انسان هستند (68). گستره اين بيماري ها از عفونت هاي سطحي و مخاطي ساده تا عفونت هاي سيستميك خطرناك و حتي عفونت هاي منتشره كشنده ، كشيده شده است .عوامل عليتي بيماري ، قارچ هاي مخمري متعلق به جنس كانديدا مي باشند.
اگرچه موارد کاندیدیاز از زمان های گذشته در بیماران ناتوان توصیف شده است، اما ظهور گونه های کاندیدا به عنوان پاتوژن های شایع انسانی مربوط به زمان، معرف رویکردهای درمانی مدرن است که مکانیسم های دفاعی طبیعی میزبان را سرکوب می کنند. از میان این پیشرفت های نسبتاً اخیر، مهمترین آنها مصرف مواد آنتی باکتریال است که فلور میکروبی نرمال انسان را تغییر می دهد (45).
امروزه كانديديازيس از بيماري هاي مهم عفوني مطرح در جهان است و در حدود 25 تا 50 درصد عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه و 8 تا 15 درصد كل عفونت هاي بيمارستاني را كانديديازيس تشكيل می دهد (69).
در حقیقت سیستم نظارت عفونت های بیمارستانی ملی ( NNISS ) گزارش داده اند گونه های کاندیدا به عنوان پاتوژن های جریان خون بیمارستانی هستند. تخمین زده اند که میزان مرگ و میر بالاتر از 45% است که احتمالاً به دلیل تشخیص ناکارآمد و درمان ضد قارچی نامناسب اولیه است (34).
اغلب افراد) نه همه ( اين قارچ را در زمان تولد در طي عبور از كانال زايمان كسب مي كنند. قارچ در بدن فقط بصورت كلني و در تعادل با ساير ميكروارگانيسمها زندگي ميكند و بصورت ساپروفيت شايع روي سطوح مخاطي بويژه دهان، دستگاه گوارشي و واژن ديده مي شود، اما عوامل مختلف مي توانند اين تعادل را بهم زده و منجر به بروز بيماري علامت دار پيشرونده فعال گردند (70.71).
عوامل متعددي نظير چسبندگي، مداومت تماس، ديمورفيسم45، تشكيل جرم تيوب46، حساسيت تماسي، تغييرشكل فنوتيپي، تداخل با سيستم ميزبان، سينرژيسم با باكتري ها و توليد هيدرولازها47 يا ساير متابوليت ها به عنوان عوامل ويرولانس كانديدا آلبيكنس اشاره شده اند (72).
اگرچه كانديدا آلبيكنس شايع ترين عامل كانديدايي مسئول عفونت در اشكال باليني مختلف كانديديازيس بوده و هست، ولي گونه هاي ديگر متعلق به جنس كانديدا از جمله كانديدا
تروپيكاليس، كانديدا گلابراتا، كانديدا پاراپسيلوزيس، كانديدا كروزه اي، كانديدا گيليرموندی و غيره نيز كم و بيش از بيماران جدا مي شوند. اهميت گونه هاي غير آلبيكنس در سال هاي اخير به واسطه بروز مقاومت نسبي در بعضي از اين گونه ها نظير كانديدا تروپيكاليس و كانديدا گلابراتا نسبت به برخي از داروهاي ضد قارچي زيادتر شده است (39.44.46).
با معرفی داروهای ضد قارچی، علل عفونت های کاندیدا از غلبه بودن تقریباً کامل کاندیدا آلبیکنس گفته می شود. در حال حاضر گونه های غیر کاندیدا آلبیکنس تقریباً نیمی از همه موارد کاندیدمی و کاندیدیاز منتشر شده از طریق هماتوژن را تشکیل می دهند، تشخیص این تغییر از نظر بالینی حائز اهمیت است چرا که گونه های مختلف از نظر حساسیت به گونه های ضد قارچ جدیدتر با هم تفاوت دارند (32).
شواهدی وجود دارد که کاندیدا پاراپسیلوزیس مقاوم به عوامل ضد قارچی امکان انتقال عفونت های بیمارستانی را در محیط های بیمارستانی از طریق دستان پرسنل بیمارستان، وسایل داخل رگی و مایعات، افزایش می دهد(30.21).این موضوع باعث افزايش وفور نسبي اين گونه ها مي گردد، ضمن اين كه تعيين فراواني گونه هاي مسئول عفونت ها از نقطه نظر اپيدميولوژيك و كنترل عفونت ها به خصوص در عفونت هاي بيمارستاني ناشي از كانديداها حائز اهميت است.
گونه های کاندیدا به عنوان چهارمین عامل عفونت زای بیمارستانی در آمریکا گزارش شده اند (28.29).در کشورهای توسعه یافته، که تجهیزات درمانی به طور رایج مورد استفاده قرار می گیرند گونه های کاندیدا در حال حاضر از شایع ترین پاتوژن های بیمارستانی هستند (46). بیماری کاندیدیازیس سیستمیک در حال حاضر یکی از بیماری هایی است که دارای میزان مرگ و میر بالایی بوده (48). و هم چنین باعث اقامت طولانی افراد مبتلا در بیمارستان ها و تحمیل هزینه های سنگین درمان می شود.
جدول 1- برخی از گونه های بیماریزای کاندیدا و نام مرحله جنسی آنها
Sexual(teleomorph)Species(anamorph) Not describedC. albicans Not describedC. tropicalis Not describedC. glabrata Not describedC. parapsilosis Issatchenkia orientalisC. krusei Pichia guilliermondii(ohmerii)C. guilliermondii Kluyveomyces marxianusC. kefyr Not describedC. viswanathiiClavisopora lusitaniaeC. lusitaniae Not describedC. dubliniensis Debaryomyces hanseniiC. famata Not describedC. inconspicua Pichia jadaniiC. utilisPichia norvegensis C. norvegensis Yarrowia lipolytica C. lipolytica
جدول2- مشخصات مورفولوژیک گونه های بیماریزای پر اهمیت کاندیدا
CHROM agar Pseudohyphae 1Germ tubeChlamydospore Species Green/blue+++C. albicans Dark blue/ blue grey, with dark halo +–/+C. tropicalis 2 White, pink-purple4_–C. glabrata White, pale pink+–C. parapsilosis Pale pink, purple, rough+/—C. krusei 3 Dark green+++C. dubliniensis Pale pink, purplePrimitive–C. guilliermondiiPink, grayish purpleVariable–C. lusitaniae Pink, purple+–C. kefyr White pinkPrimitive–C. inconspicuaWhite, light pink, purplePrimitive–C. famata
1- بررسی وجود هایف بر روی محیط کورن میل اگار حاوی توئین 80
2- در شرایط خاص توانایی ایچاد کلامیدوکونیدی دارد.
3- کاندیدا کروزئی و کاندیدا اینکانس پیکوآ از نظر فنوتیپی به هم بسیار نزدیک هستند.
4- کاندیدا گلابراتا در صورتیکه در محیط سنتتیک low-ammonium dextrose agar رشد داده شود ایجاد سودوهایف می کند.
در بین گونه های مخمری با اهمیت از نظر پزشکی، کاندیدا آلبیکنس قادر است در اشکال و فرم های مختلف رشد یابد. کاندیدا آلبیکنس قادر است اشکال مخمری گرد، بلاستوکونیدی48 جوانه دار، میسلیوم کاذب49 کوتاه و یا بلند و میسلیوم حقیقی ایجاد می کند بطوریکه اصطلاح پلئومورفیسم را درباره آن بکار می برند. همچنین کاندیدا آلبیکنس تحت شرایط رشد مناسب قادر به ایجاد کلامیدوکونیدی50 است (120).
1-5-7-1 ) عفونتهای ایجاد شده در اثر گونه های کاندیدا :
گونه های کاندیدا مسبب انواع عفونتهای قارچی در بدن انسان و حیوانات می شوند. جدول- 3 عفونتهای کاندیدایی و عوامل مستعد کننده آن را آورده است.
جدول- 3 مروری بر انواع عفونتهای کاندیدایی و عوامل مستعدکننده آنها
نوع بیماری فاکتور مستعد کننده نوع بیماری فاکتور مستعد کننده
ولوواژنیت
داروهای ضدبارداری خوراکی، دیابت، حاملگی
آنتی بیوتیک درمانی
کورتیکوستروئید درمانیعفونت مجاری ادراریسوند های ادراری
انسداد ادراری
جراحی مجاری ادراری
دیابت ملیتوس ازوفاژیت کورتیکوستروئید درمانی سیستمیک، ایدز، سرطان
پیوند های بافتی و سلول بنیادیاندوکاردیت جراحی وسیع
اندوکاردیت یا بیماری دریچه ای باکتریایی قبلی، اعتیاد تزریقی
کاتتر اعصاب مرکزی بلند مدت عفونتهای تحتانی دستگاه گوارش سرطان، جراحی پریکاردیت جراحی تروماتیک،سرکوب ایمنی
عفونتهای دهانی و حلقیافزایش سن، دندان مصنوعی
دیابت، آنتی بیوتیک درمانی
رادیوگرافی سزطان سر و گردن
کورتیکوستروئید درمانی استنشاقی یا سیستمیک شیمی درمانی، ایدز
بدخیمی های خونی، سوءتغذیه
پیوند های بافتی و سلول بنیادیعفونت منتشره از خون پیوند عضو، کلونیزاسیون
استفاده بلند مدت آنتی بیوتیک
جراحی شکمی، تغدیه تزریقی، همودیالیز، سرکوب ایمنی بستری بودن در ICU، پیوند کبد و سلول بنیادی عفونت پوست و ناخن رطوبت موضعی، شستشو و برخورد زیاد با آّببیماری عروق محیطی عفونت دستگاه اعصاب مرکزی جراحیCNS ، شانت ونتریکو پریتونئال کاندیدیازیس جلدی مادرزادی اجسام خارجی داخل رحمی، نارس بودن نوزاد عفونت استخوان و مفاصل تروما، پای دیابتیک، تزریق درون مفصلی کاندیدیازیس جلدی و مخاطی مزمن نقص در سلولهای T لنفوسیت عفونت شکمی جراحی شکمی، پانکراتیت
دیالیز پریتونئال گردشی مداوم
پرفوراسیون عودکننده پنومونی آسپیراسیون عفونت چشمی تروما و جراحی 1-5-7-2 ) کاندیدا آلبیکنس :
کاندیدا آلبیکنس یک قارچ طبیعی ساکن51 حیوان های خو نگرم و انسان ها است (110). کاندیدا آلبیکنس از مهم ترین قارچ های پاتوژن فرصت طلب است که معمولاً به عنوان یک کامنسال ( هم غذا ) در دستگاه گوارش، دستگاه تناسلی و در دهان و فلور ملتحمه مستقر است، و وقتی که میزبان ناتوان یا تسلیم بیماری می شود سبب عفونت می شوند (34). این قارچ بسته به طبیعت میزبان، دو گروه عفونت را به وجود می آورد: عفونت های سطحی) مانند: دهانی، مهبلی وکاندیدیازیس جلدی ( که در افراد سالم هم دیده می شود، عفونت های عمقی) مانند: ریوی، گوارشی،قیمت: تومان

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید