1270001981708

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 4، زمستان 1395DOI: 10.21859/joe-04047
تاریخ دریافت مقاله: 1395/04/14تاریخ پذیرش مقاله: 1395/09/28

واژگان کلیدی:
نتای ج نش ان داد ک ه بیش ترین درص د توج ه اف راد در روش نایی 1500 لوک س) 75/99(

روشناییعملکرد شناختیتوجهزمان واکنشمقاله پژوهشی
6391-400449

بررسی اثرات سطوح مختلف روشنایی بر روی میزان توجه و زمان واکنش در شرایط آزمایشگاهی
حبیب الله دهقان 1، زهره محبیان 2،*، قاسم یادگارفر 3
اســتادیار، گــروه مهندســی بهداشــت حرفــهای، دانشــکده بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، اصفهــان، ایــران
دانش جوی کارشناس ی ارش د، گ روه مهندس ی بهداش ت حرف های، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی اصفه ان، اصفه ان، ای ران
اســتادیار، گــروه آمــار زیســتی و اپیدمیولــوژی، دانشــکده بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، اصفهــان، ایــران
نویس نده مس ئول: دانش جوی کارشناس ی ارش د، گ روه مهندس ی بهداش ت حرف ه ای، دانش کده بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ، اصفهــان، ایــران. ایمیــل: [email protected]
614208934

yahoo.com
چکیده
مقدم ه: مطالع ات اندک ی جه ت بررس ی اث ر روش نایی ب ر عملکرده اي ش ناختی اف راد ص ورت گرفت ه اس ت. ام ا ای ن مطالع ات نتوانس ته اند ب ه نتیج ه اي روش ن و قطع ی در ای ن زمین ه دس ت یابن د. پژوه ش حاض ر ب ه بررس ی عملکرده اي ش ناختی دانش جویان در مواجه ه ب ا س طوح مختل ف روش نایی در ش رایط آزمایش گاهی پرداخت ه اس ت.
روش کار: در ای ن مطالع ه تجرب ی 33 آزمودن ی در مح دوده س نی 19-26 س ال ب ه انج ام آزمون ه ای ش ناختی پرداختن د. اف راد درحی ن انج ام آزم ون نرم اف زاری عملک رد پیوس ته ک ه درص د توج ه اف راد را می س نجد و دس تگاه س نجش زم ان واکن ش ک ه زم ان واکن ش اف راد را ان دازه می گی رد، در مع رض مواجه ه ب ا س ه س طح روش نایی مع ادل 200، 500 و1500 لوک س ق رار گرفتن د.
وکمتریــن درصــد توجــه در روشــنایی500 لوکــس )36/99%( بــود. تحلیل هــای آمــاری نشــان داد کــهاخت اف درص د توج ه در س طوح مختل ف روش نایی معن ی دار اس ت )0/004 =P(. همچنی ن نتای ج حاص لاز آنالی ز داده ه ا نش ان داد ک ه افزای ش ش دت روش نایی ق ادر ب ه ایج اد تغیی ر معن ی دار در میانگی ن زم انپاســخ )05/0P>( پاســخ صحیــح )400/=P( خطــای ارائــه پاســخ )100/0=P( پاســخ حــذف )710/0=P( می باش د. ب ا افزای ش ش دت روش نایی زم ان واکن ش اف راد کاه ش یافت ه اس ت. زم ان واکن ش در تم امس طوح روش نایی اخت اف معن ی دار دارد )05/0P>(.
نتیجــه گیــری: نتای ج مطالع ه حاض ر نش ان داد ک ه افزای ش ش دت روش نایی باع ث افزای ش درص دتوج ه و کاه ش زم ان واکن ش در اف راد ش ده اس ت. بنابرای ن ضروریس ت عام ل س طوح مختل ف روش ناییدر طراحــی پســت های کاری کــه مســتلزم اســتفاده از توجــه و یــا زمــان واکنــش مــی باشــند را مدنظــرق رار داد. تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
یافت ه ه ا:%
مقدمه
عوام ل زی ادی می توانن د ب ر رش د، توس عه و به ره وری نی روی کار مؤث ر باش ند دق ت و س رعت کار، راندم ان و قابلی ت اج رای فعالیت هــا از جملــه مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر بهــره وری افــراد مــی باشــدکه ایــن عوامــل خــود می تواننــد تحــت تأثیــر فاکتورهــای محیطــی قــرار گیرنــد]1[. از ســال1990، شــرایط ن وری خ وب ب ه عن وان متع ادل کنن ده نیازه ای انس ان ب ا توج ه بــه مســائل کاری، اقتصادی،زیســت محیطــی و الزامــات طراحــی معمــاری تعریــف شــده اســت. بنابرایــن عملکــرد انســان، بهــره وری انــرژی، فضــای ظاهــری ، ایمنــی، بهداشــت و رفــاه بهبــود بخشــیده شد]2[.روشــنایی نامناســب بــه ایــن معنــی اســت کــه سیس تم بینای ی انس ان ب ا به ره وری بهین ه خ ود کار نمی کن د .چنانچ ه ف ردی در مع رض ش رایط روش نایی نامناس ب ق رار گی رد ممکــن اســت اطاعــات واقعــی از بیــن بــرود و احتمــال اشــتباه نیــروی کاری افزایــش یابــد]3[. انســان ها روزانــه معمــولاً حیــن انج ام کاره ای ش ناختی در مع رض روش نایی هس تند. روش نایی بــرای بینایــی و انجــام بســیاری از وظایــف شــناختی ضــروری اس ت. ب ا ای ن ح ال، روش نایی ن ه تنه ا اطاع ات بص ری را ارائ ه می کن د بلک ه بعن وان ی ک تعدی ل کنن ده قدرتمن د فعالیته ای غیــر بصــری از جملــه بهبــود هوشــیاری و عملکــرد در وظایــف ش ناختی چن د گان ه اس ت]4[. تحقیق ات نش ان داده اس ت ک ه محی ط فیزیک ی ممک ن اسـت س طح خس تگی ذهنـی، نش اط و عملکــرد مــردم را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. مطالعــات متعــددی نش ان داده ان د ک ه روش نایی یک ی از ویژگی ه ای بالق وه زیس ت محیطــی اســت کــه ســامت روانــی، رفتــار و عملکــرد کارکنــان اداری را تح ت تأثی ر ق رار می ده د. بط ور خ اص ای ن مطالع ات نشــان داده انــد کــه رنــگ نــور ســفید و نــوع منبــع روشــنایی می توانــد احســاس هوشــیاری، عملکــرد خودگزارشــی کارکنــان و نی از آنه ا ب رای بازیاب ی اطاع ات در ط ول س اعت کاری منظ م تح ت تأثی ر ق رار ده د]7-5[. مطالعـات آزمایش گاهی متع ددی نشــان داده انــد کــه قــرار گرفتــن در معــرض ســطوح روشــنایی بالاتــر در شــب منجــر بــه ترشــح کمتــر ماتونیــن، افزایــش انگیختگــی فیزیولوژیــک، هوشــیاری ذهنــی بالاتــر، و بهبــود توجــه مســتمر و عملکــرد شــناختی می شــود]8[. قــرار گرفتــن در مع رض ن ور روش ن در ط ول روز ،ب ر روی اف رادی ک ه ب رای اولیــن بــار روشــنایی قابــل توجهــی را تجربــه می کردنــد و یــا از خــواب محــروم بوده انــد، اثــرات ســودمندی را نشــان داده اس ت]9[. ب ا روش نایی کاف ی کارکن ان ق ادر ب ه تولی د محص ول بیشــتر بــا اشــتباهات و خطــای کمتــری هس تند کــه منجــر بــه افزایــش در بررســی عملکــرد روانــی – ذهنــی افــراد، 01-05 درص دی در کارای ی و به ره وری اف راد می گ ردد]10[. در بررس ی عملکــرد روانی-ذهنــی افــراد از شــاخص هایی اســتفاده می شــود کــه نشــان دهنــده وضعیــت شــناختی فــرد می باشــد منظــور از شــناخت کارکردهــای عالــی در مغــز انســان اســت. از جملــه شــاخص های شــناختی مهــم در انســان توجــه و زمــان واکنــش می باشــد. توجــه فراینــدی شــناختی اســت کــه بصــورت تمرکــز انتخاب ی ب ر روی ی ک جنب ه از محی ط ،در حالیک ه س ایر جنبه ه ا نادیــده گرفتــه مــی شــوندتعریف می شــود. توجــه همچنیــن بــه تخصیـص پـردازش مناب ع منتس ب ش ده اسـت]11[. واژه توج ه را می تــوان متناســب بــا تعــداد خطــای افــراد در حیــن انجــام آزم ون تعری ف نم ود. ب ه ای ن ترتی ب ک ه ه ر ق در می زان توج ه فــرد در حیــن انجــام آزمــون بیشــتر باشــد، تعــداد خطــا کمتــر اســت و بالعکــس. همچنیــن توجــه رابطــه نزدیکــی بــا زمــان واکنــش دارد]21[. ایــن مطلــب را می تــوان اینگونــه تفســیرکرد ک ه ه ر ق در س طح توج ه در اف راد ش رکت کننـده در آزم ون بالات ر باش د، زم ان واکن ش در ای ن اف راد کوتاه ت ر خواه د ب ود. عک س ای ن مطل ب نی ز صح ت دارد و ب ا کاه ش س طح توج ه در افــراد، زمــان واکنــش طولانی تــری ثبــت می شــود]31[.
زم ان واکن ش م دت زم ان بس یار کوتاه ی اس ت ک ه بی ن ارائ ه مح رک و ثب ت پاس خ آزمودن ی ط ی می ش ود و معم ولاً در اف راد ســالم ایــن مــدت بیــن 10 تــا 12 صــدم ثانیــه و بــه صــورت ارادی و غیــرارادی )بازتابــی( ظاهــر می گــردد]14[. بــه بیــان دیگــر، زمــان واکنــش مــدت زمانــی اســت کــه طــول می کشــد ت ا ف رد ش رایط را درک نم وده و پاس خی را پ ردازش نمای د]51[.
در مطالعــه ای کــه توســط Georg Hoffmann و همــکاران در ســال2007 باهــدف بررســی اثــرات شــدت های روشــنایی و دماهــای رنــگ متغیــر روی ســولفا توکســی ماتونیــن و خلــق و خــوی افــراد صــورت گرفــت وی نتیجــه گرفــت کــه اســتفاده ازش دت ه ای روش نایی متغی ر ب ا توج ه ب ه ابع اد فعالی ت ب رای خلــق و خــوی مفیــد اســت]61[. Karin C وهمــکاران طــی مطالع ه ای در س ال 2014 ب ا ه دف بررس ی س ودمندی س طوح ش دت روش نایی بالات ر ب رای آن دس ته از اف رادی ک ه از خس تگی ذهنــی رنــج می برنــد کــه ناشــی از فشــار خــواب نیســت بلکــه ناش ی از انج ام اعم ال ذهن ی اس ت ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه شــرکت کننــدگان هنگامــی کــه در معــرض نــور روشــن تر قــرار می گیرن د احس اس خ واب آلودگ ی کمت ر، س رزندگی و ش ادابی بیشــتری می کننــد]8[. طــی مطالعــه ای کــه توســط smolders و درس ال 2012 انج ام ش د نتیج ه گرفتن د ک ه افزای ش ش دت روشــنایی) 1000lux در مقایســه بــا lux 200( باعــث بهبــود عملکردهــای شــناختی، افزایــش هوشــیاری، خــواب آلودگــی کمت ر، ان رژی بیش تر و زم ان واکن ش کوتاه ت ر می ش ود] 17[. ب ا توج ه ب ه مطال ب ذک ر ش ده، اولآ ازآنجای ي ک ه عوام ل فیزیک ي ماننــد روشــنایي مي توانــد باعــث تغییراتــي در عملکــرد شــغلي و رفتارهــاي اجتماعــي چــون افزایــش خطــا، حــوادث و کاهــش کیفی ت محص ولات و در نتیج ه کاه ش به ره وري در نی روي کار ش ود؛ و نظ ر ب ه اینک ه در ای ران نی ز همچ ون س ایر کش ورهاي در ح ال توس عه ه ر س اله ش اهد ب روز ح وادث ش غلي فراوان ي هســتیم و تاکنــون در ایــن زمینــه مطالعــه اي صــورت نگرفتــه اس ت، دوم آ چ ون درص د توج ه و زم ان واکن ش ممک ن اس ت تح ت تاثی ر پارامتره ای روانش ناختی، مس ائل خانوادگ ی، مس ائل کاری و غی ره قرارگی رد ای ن ش رایط در ای ران ب ا س ایر کش ورها اخت اف دارد ل ذا ب رای تعیی ن ارتب اط آنه ا ای ن مطالع ه ص ورت گرف ت.
روش کار
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ای ن مطالع ه تجرب ی ب ا ه دف تعیی ن اث ر س طوح مختل ف ش دت روشــنایی بــر روی میــزان توجــه و زمــان واکنــش دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در ســال 1394 انجــام شــد و کلی ه آزمایش ات در ی ک اتاق ک ب ا ش رایط ج وی کنت رل ش ده ص ورت گرف ت و متغی ر پیام د زم ان واکن ش ب ه عن وان پیام د ثانویــه مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. بــر اســاس میانگیــن میــزان توجــه در ســطوح مختلــف روشــنایی بــه عنــوان پیامــد اولیــه تعــداد نمونه هــا 33 نفــر در محــدوده ســنی 19 تــا 26 ســال ،شــامل 17 مــرد و 16 زن تعییــن گردیــد. نمونه هــا بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند بــا ایــن تعــداد نمونــه محققیــن ق ادر خواهن د ب ود در س طح معن ی داری 5% ب ا احتم ال 80%، اخت اف 7/0 انح راف معی ار می زان توج ه را در س طوح مختل ف روشــنایی کشــف و معنــی دار نشــان دهنــد. بــرای تعییــن اثــر فاکتورهــای محیطــی شــامل روشــنایی) 500،200 و 0051 لوک س( و دم ای محی ط) 22 درج ه س انتیگراد( بارطوب ت 5 ± 02 درص د و ب ر روی عملکرده ای ش ناختی اف راد از آزم ون عملک رد پیوســته جهــت ســنجش میــزان توجــه و دســتگاه reactiontime جهــت ســنجش میــزان زمــان واکنــش اســتفاده شــد. در ایــن مطالعــه میــزان روشــنایی بــا اســتفاده از لامپهــای آفتابــی )بــا دمــای رنــگ 2700( و مهتابــی )بــا دمــای رنــگ 4500( در س طح کار آزمودنی ه ا مع ادل 200،500 و 1500 لوک س و دم ای محیطــی بوســیله دســتگاه تولیدکننــده گرمــا در دمــای c°22 تأمی ن ش د. ط ول م دت زم ان مواجه ه اف راد 5/1 س اعت ب ود .ش رایط ورود ب ه مطالع ه ش امل: ق رار داش تن در مح دوده س نی 40-20 س ال، نداش تن مش کات ضع ف بینای ی، ع دم ابت ا ب ه کورنگ ی، ع دم س ابقه مص رف داروهـای قلبـی، کاه ش دهن ده قنــد خــون، ضــد افســردگی و آرام بخــش، ضــد هیســتامین ها ،داروه ای ض د پارکینس ون وس ایر داروه ا، برخ ورداری از ش نوایی طبیعــی، نداشــتن ســابقه بیماری هــای قلبــی عروقــی، مشــکات تنفس ی و اخت الات خ واب ب ود و ش رایط خ روج از مطالع ه نی ز عــدم تمایــل بــه ادامــه همــکاری از ســوی آزمودنی هــا در نظــر گرفت ه ش د. پ س از انتخ اب نهای ی افـراد واج د ش رایط کلی ه آزمونه ا ب رای اف راد بط ور کام ل ش رح داده ش د. قب ل از ش روع آزمایشـات نی ز بـا توج ه بـه مصوب ه کمیتـه اخ اق دانش گاه از داوطلبــان شــرکت کننــده در پژوهــش رضایــت نامــه شــرکت در طــرح اخــذ و مستندســازی شــد. در ادامــه داوطلبــان بایســتی 6 بــار در اتاقــک حضــور پیــدا می کردنــد ابتــدا آزمــون عملکــرد پیوس ته performance test continuous را انج ام می دادن د 4) ب ار درم دت 5/1 س اعت مواجه ه(. ه دف اصل ی ای ن آزم ون ارزیابــی توجــه یــا گــوش بــه زنگــی و تکانــش گــری اســت. در تمـام گونه ه ای ای ن آزمـون، آزمودنـی می بایس ت ب رای مدت ی توج ه خ ود را ب ه مجموع ه مح رک نسـبتاً س اده )دی داری ی ا شــنیداری( جلــب نمایــد و در هنــگام ظهــور محــرک هــدف بــا فش ردن ی ک کلی د پاس خ خ ود را ارائ ه نمای د. در ای ن آزم ون، در کل 150 محــرک ارائــه می شــد کــه 20 درصــد آن محــرک هــدف )محرکــی کــه آزمودنــی بایــد بــه آن پاســخ دهــد( بــود. م دت زم ان ارائ ه ه ر مح رک 200 ه زارم ثانی ه و فاصل ه بی ن دو مح رک 1 ثانی ه ب ود. انتخ اب ن وع مح رک )ع دد ی ا ش کل( در صفح ه مش خصات ف ردی و انتخ اب مح رک ه دف، در صفح ه نتای ج انج ام می ش د. پـس از ورود اطاع ات شـخصی آزمودنـی در قســمت مشــخصات فــردی، آزمــون اجــرا می شــد. قبــل از اجــرای آزمــون اصلــی، اجــرای آزمایشــی و پــس از آن اجــرای اصل ی انج ام ش د. در آغ از قس مت آزمایش ی و اصل ی، توضیح ات لازم روی صفحــه نمایشــگر ارائــه می شــد کــه آزمایشــگر بایــد آن را بــرای آزمودنــی کامــاً تفهیــم کنــد. بــا اعــام آمادگــی آزمودنـی آزم ون ش روع می ش د. م دت زم ان اج رای آزمایـش، بــا احتســاب مرحلــه آزمایشــی، در کل 200 ثانیــه بــود. در ایــن آزم ون دو خط ای ح ذف و خط ای ارائ ه پاس خ ی ا ارت کاب نم ره گ ذاری ش د. خط ای ح ذف هنگام ی رخ می ده د ک ه آزمودن ی ب ه مح رک ه دف پاس خ نده د و نش ان دهن ده ای ن اس ت ک ه آزمودنـی در درک مح رک دچ ار مش کل شـده اس ت. ایـن ن وع خطــا به عنــوان مشــکل در نگهــداری توجــه تفســیر می شــود و بیانگــر بــی توجهــی بــه محرکهــا خواهــد بــود. خطــای ارائــه پاســخ زمانــی رخ خواهــد داد کــه آزمودنــی بــه محــرک غیــر هــدف پاســخ دهــد ایــن نــوع پاســخ نشــانه ضعــف در بــازداری تکانه ه ا ب ود. ایـن ن وع خط ا بعن وان مش کل در زود انگیختگ ی یــا کنتــرل تکانــه یــا تکانــش گــری تفســیر می شــود. در ایــن آزمـون توس ط رایان ه ای ن دو ن وع خط ا شـمارش ش د وع اوه بــر آن تعــداد پاســخهای درســت و زمــان واکنــش آزمودنــی بــه محــرک محاســبه شــد در ایــن مطالعــه بــا انــدازه گیــری زمــان واکن ش و محاس به تع داد خطاه ای ف رد در حی ن انج ام آزمای ش درصــد توجــه تعییــن شــد بــه این صــورت کــه تعدادپاســخ های صحی ح ب ه تع داد کل پاس خ ها تقس یم ش د و از نتیجـه حاصل ه درص د گی ری ش د. ضرای ب اعتب ار ی ا ب از آزمای ی قس مت های مختل ف آزم ون در دامن ه ای بی ن 59/0 ت ا 93/0 ق رار دارد] 02[. پارامتــر دیگــر در ایــن مطالعــه زمــان واکنــش بــود کــه توســط دس تگاه زم ان س نج واکن ش ان دازه گی ری ش د )آزمودن ی هرب ار در مــدت 5/1 ســاعت مواجهــه 80 مرتبــه ایــن تســت را انجــام مــی داد(. بــرای انــدازه گیــری زمــان واکنــش افــراد از دســتگاه زمــان ســنج واکنــش مــدل PM-RT16881 ســاخت شــرکت پ ارس م دار اس تفاده ش ده اس ت. ای ن دس تگاه زم ان واکن ش فــرد را بــا دقــت یــک هــزارم ثانییــه نشــان می دهــد. دســتگاه زمــان ســنج واکنــش بــرای بررســی وضعیــت ذهنــی فــرد در پاس خ ب ه مح رک اس تفاده می ش ود] 18[. ای ن دس تگاه ط وری تهیــه شــده کــه وقتــی آزماینــده محــرک را بــه کار می انــدازد زمــان ســنج دســتگاه شــروع بــه حرکــت می کنــد و بــا واکنــش آزمودنــی متوقــف می شــود. در ایــن آزمایــش دو عامــت نــوری ب ه رنگ ه ای مختل ف و دو کلی د واکنش ی ک ه در دودس ت ف رد قــرار می گیــرد اســتفاده شــده اســت. محرک هــای نــوری در قس مت عق ب دس تگاه در س مت ف رد م ورد آزمای ش ظاه ر م ی شــیود . فــرد آزمــون گیرنــده در ســمت جلــوی دســتگاه قــرار می گی رد و زم ان واکن ش و خط ای ف رد را ک ه ب ر روی نمایش گر نشــان داده می شــود، ثبــت می کنیــد. ایــن آزمــون در مطالعــات روان ش ناختی کارب رد ف راوان دارد و در مطالع ات م ورد اس تفاده قــرار گرفتــه اســت] 19, 02[.
جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روش آنالیــزOne-Way ANOVAاســتفاده شــد. دادههــا پــس از جمــع آوری بــا نــرم اف زار SPSS ورژن 20 ب ه سیس تم کامپیوت ر انتق ال یافت ه و م ورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافته ها
میانگی ن و انح راف معی ار س ن اف راد م ورد مطالع ه 3/2 ± 1/22 ب ا بیش ینه و کمین ه س نی ب ه ترتی ب 28 و 19 س ال ب ود. نتای ج بــه دســت آمــده از ایــن مطالعــه نشــان دادکــه میانگیــن تعــداد خطاه ا در دم ای c° 22 ب ا افزای ش ش دت روش نایی کاه ش یافت ه اســت. نتایــج حاصــل از بررســی ها نشــان داد کــه بــا گذشــت 09 دقیق ه از مواجه ه اف راد، زم ان واکن ش س اده، تش خیصی، انتخاب ی دورن گ و انتخاب ی دو ص دا در تم ام س طوح روش نایی معن ی دار ش ده اند) 100/0 ˂ P(. نتای ج حاص ل از بررس ی زمانه ای واکن ش در س طوح مختل ف روش نایی نش ان داد ک ه پ س از گذش ت 09 دقیق ه مواجه ه، بیش ترین زم ان واکن ش در روش نایی 200 لوک س و کمتریــن در روشــنایی 1500 لوکــس بــوده اســت. بطــور کلــی نتایــج آزمــون توصیفــی آنــووا نشــان داد کــه بــا افزایــش شــدت روش نایی در حال ت آس ایش حرارت ی زم ان واکن ش بط ور معن ی داری تغییــر میکنــد) 001/ 0˂ P(.
تصوی ر A1- نش ان میده د ک ه پ س از 5/1 س اعت مواجه ه ب ا شــدت روشــنایی 200 لوکــس کمتریــن زمــان واکنــش ســاده در لحظــه صفــر) 292/5 میلــی ثانیــه( وبیشــترین مقــدار آن در 09 دقیقــه) 300/4( بــود. پــس از 5/1 ســاعت مواجهــه باســطح 005 لوک س کمتری ن زم ان واکن ش س اده در لحظ ه 30 دقیق ه) 2/372 میلــی ثانیــه( وبیشــترین مقــدار آن درلحظــه 90 دقیقــه) 2/682 میلــی ثانیــه( بــود. بــا گذشــت 5/1 ســاعت از مواجهــه در ســطح 1500 لوک س کمتری ن زم ان واکن ش س اده در لحظ ه 60 دقیق ه
276/2) میلــی ثانیــه( و بیشــترین مقــدار آن درلحظــه 90 دقیقــه
282/2) میل ی ثانی ه( ب وده اس ت. بط ور کل ی ب ا مقایس ه 3 س طح روش نایی، کمتری ن زم ان واکن ش س اده در روش نایی 500 لوک س 273/2) میلــی ثانیــه( وبیشــترین درســطح 200 لوکــس) 4/003 میل ی ثانی ه( ب ود.
تصوی رB 1- حاک ی از ای ن اس ت ک ه زم ان واکن ش تش خیصی پــس از گذشــت 5/1 ســاعت مواجهــه باســطح 200 لوکــس در لحظــه صفرکمتریــن مقــدار) 434/7 میلــی ثانیــه( ودر 90 دقیقــه بیشــترین مقــدار) 465/4 میلــی ثانیــه( بــود. بــا گذشــت 5/1 ســاعت مواجهــه باســطح 500 لوکــس زمــان واکنــش تشــخیصی در لحظــه صفــر کمتریــن مقــدار) 405/2 میلــی ثانیــه( ودر 06 دقیقــه دارای بیشــترین مقــدار) 426/4 میلــی ثانیــه( بــود. زمــان واکنــش تشــخیصی پــس از مواجهــه بــا ســطح 1500 لوکــس در لحظــه 30 دقیقــه کمتریــن مقــدار) 390/5 میلــی ثانیــه( و در 90 دقیقــه بیشــترین مقــدار) 410/1 میلــی ثانیــه( بــود. بهطــور کل ی ب ا مقایس ه س ه س طح روش نایی، کمتری ن زم ان واکن ش تش خیصی در س طح روش نایی 1500 لوک س) 390/5 میل ی ثانی ه( و بیش ترین مق دارآن در 200 لوک س) 4444/6 میل ی ثانی ه( ب ود.
تصوی ر C1- نش ان میده د ک ه میانگی ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو رن گ پ س از گذش ت 5/1 س اعت مواجه ه ب ا ش دت روش نایی 200 لوکـس در لحظ ه 30 دقیق ه کمتری ن مق دار) 462/8 میل ی ثانی ه( و در 90 دقیق ه بیش ترین مق دار خ ود) 480/9 میل ی ثانی ه( راداش ت. ب ا گذش ت 5/1 س اعت مواجه ه ب ا س طح 500 لوک س کمتری ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو رن گ در لحظ ه صف ر) 8/744 میل ی ثانی ه( و در 90 دقیقه بیش ترین مق دار) 464/7 میل ی ثانیه( را داش ت. پ س از مواجه ه 5/1 س اعته باس طح 1500 لوک س کمتری ن زمــان واکنــش انتخابــی دو رنــگ درلحظــه 30 دقیقــه) 2/134 میل ی ثانی ه( وبیش ترین در 60 دقیق ه) 447/9 میل ی ثانی ه( ب ود . بهطورکل ی ب ا مقایس ه 3 س طح روش نایی کمتری ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو رن گ در روش نایی 1500 لوک س) 431/2 میل ی ثانی ه( وبیش ترین در روش نایی 200 لوک س) 480/9 میل ی ثانی ه( ب ود.
تصوی ر D1- نش ان می ده د ک ه میانگی ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو ص دا ب ا گذش ت 5/1 س اعت مواجه ه ب ا س طح روش نایی 002 لوک س درلحظ ه صفرکمتری ن مق دار) 463/4 میل ی ثانی ه( و در 60 دقیق ه بیش ترین مق دار) 479 میل ی ثانی ه( ب ود. پ س از 5/1 س اعت مواجه ه ب ا س طح 500 لوک س کمتری ن زم ان واکن ش انتخاب ی دوص دا درلحظ ه صف ر) 446/2 میل ی ثانی ه( وبیش ترین در 90 دقیقــه) 464 میلــی ثانیــه( بــود. زمــان واکنــش انتخابــی دوصــدا پــس از 5/1 ســاعت مواجهــه بــا ســطح 1500 لوکــس درلحظ ه 30 دقیق ه کمتری ن مق دار) 421/5 میل ی ثانی ه( ودر 09 دقیق ه بیش ترین مق دار) 444/3 میل ی ثانی ه( ب ود. بط ور کل ی ب ا مقایس ه س ه س طح روش نایی کمتری ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو ص دا در س طح 1500 لوک س) 421/5 میل ی ثانی ه( و در س طح 200 لوک س بیش ترین مق دار) 479 میل ی ثانی ه( ب وده اس ت.
تصویــر E1- نشــان میدهــد بیشــترین تعــداد خطــا در شــدت روش نایی 200 لوک س) 7/4( و کمتری ن در روش نایی 1500 لوک س 6)/1( ب وده اس ت. آزم ون توصیف ی آن ووا نش ان داد ک ه افزای ش ش دت روش نایی ق ادر ب ه ایج اد تغیی ر معن ی دار در تع داد خط ای زم ان واکن ش اف راد اس ت )100/0 ˂ P(.
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

-1953-6031478زمان واکنش انتخابی دوصدا )میلی ثانیه( ،E: میانگین تعداد خطاهای زمان واکنش
نتای ج حاص ل از بررس ی درص د توج ه در مواجه ه ب ا س طوح مختلف ش دت روش نایی نش ان داد ک ه بیش ترین درص د توج ه در روش نایی 1500 لوکــس برابــر بــا 75/99% و کمتریــن درصــد توجــه در روش نایی 500 لوک س براب ر ب ا 36/99% ب وده اس ت. نتای ج حاصل از آنالی ز آزم ون آم اری آن ووا نش ان داد ک ه افزایش ش دت روش نایی در ش رایط آس ایش حرارت ی ق ادر ب ه ایج اد تغیی ر معن ی دار در درص د توج ه پیوس ته اف راد اس ت) 400/0 = P(. نتای ج حاص ل از ای ن آنالی ز نش ان داد ک ه افزای ش ش دت روش نایی باع ث ایج اد تغیی ر معن ی دار در میانگی ن زم ان پاس خ در س طوح مختلف روش نایی ش ده اس ت )100/0 ˂ P(. کمتری ن زم ان پاس خ در س طح 200 لوک س) 1/174
تصویر 1: میانگین زمانهای مختلف واکنش دستگاه reaction time در سطوح مختلف روشنایی
A: میانگین زمان واکنش ساده )میلی ثانیه(، تصویر B: میانگین زمان واکنش تشخیصی )میلی ثانیه( ،C: میانگین زمان واکنش انتخابی دورنگ )میلی ثانیه( ،D: میانگین
میل ی ثانی ه( وبیش ترین در 500 لوک س) 404/1 میل ی ثانی ه( ب ود.
ب ا افزای ش ش دت روش نایی تغیی رات خط ای ارائ ه پاس خ معن ی دار گردی د) 100/0 = P(. بیش ترین خط ی ارائ ه پاسـخ در س طح 200 لوکــس) 5/0( وکمتریــن در ســطح 500 لوکــس) 1/0( بــود .پاســخ حــذف نیــز در ســطوح مختلــف روشــنایی معنــی دار شــد )710/0 = P(. بیش ترین پاس خ ح ذف در س طح 200 لوک س) 3/0( و کمتری ن در 500 و 1500 لوک س) 1/0( ب ود. می زان پاس خ های صحیــح در ســطوح مختلــف روشــنایی معنــی دار شــده اســت )400/0 = P(. بیشــترین پاســخ صحیــح در ســطح 1500 لوکــس
149/6)( و کمتریــن در ســطح 500قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید