مجله ارگونومیدوره 5، شماره 1، بهار 1396
1270001981708

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

532184004

DOI: 10.21859/joe-05014
تاريخ دريافت مقاله: 1395/01/12 تاريخ پذيرش مقاله: 1395/12/15

واژگان کلیدی:
گروه ی و بی ن گروه ی ب ه ترتی ب از روش آم اری ت ی اس تیودنت همبس ته و مس تقل اس تفاده ش د. نتای ج درســطح معنــیداری )50/0 P >( آزمایــش شــدند.
ي افتههــا: گ روه هش ت هفت ه برنام ه تمری ن ه وازی منج ر ب ه افزای ش معن یداری در حداکث ر اکسـیژنمصرفــی )10/0 = P( شــد. مقادیــر ســرمی لپتیــن )700/0 = P(، وزن بــدن )200/0 = P(، نمایــه تــوده بــدن0/003) = P(، درص د چرب ی ب دن )200/0 = P( و نس بت دورکم ر ب ه باس ن )310/0 = P( در م ردان چ اقغیرفع ال گ روه تجرب ی کاه ش معن یداری یاف ت. میانگینه ای بی ن گروه ی در متغیره ای وزن، نمای ه ت ودهب دن، درصدچرب ی ب دن، نس بت دورکم ر ب ه باس ن و حداکث ر اکس یژن مصرف ی در بی ن دو گ روه تف اوت معنــیدار داشــت )50/0 P <(.
نتیجهگی ری: نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد ی ک دوره تمری ن ه وازی منتخ ب، تأثی ر مطلوب ی ب ر بهب ودس طوح لپتی ن س رم و حداکث ر اکس یژن مصرف ی م ردان چ اق دارد. تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
شــاخصهای آنتروپومتریــک و حداکثــر اکســیژن مصرفــی ارزیابــی شــد. بــرای مقایســه میانگینهــای درون

لپتینحداکثر اکسیژن مصرفیمردان چاق
مقاله پژوهشی
6886-405849

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین سرم، شاخصهای آنتروپومتریک وحداکثر اکسیژن مصرفی مردان چاق غیرفعالپژمان معتمدی 1، حسین نیک رو 2، کیوان حجازی 2،*
اس تادیار، گ روه فیزیول وژی ورزش، دانش کده تربی ت بدن ی و عل وم ورزش ی، دانش گاه خوارزم ی ته ران، ته ران، ای ران
دانشــجوی دکتــری تخصصــی، گــروه فیزیولــوژی ورزش، دانشــکده علــوم ورزشــی، دانشــگاه فردوســی مشــهد، مشــهد، ایــران
نويس نده مس ئول: کی وان حج ازی، دانش جوی دکت ری تخصص ی، گ روه فیزیول وژی ورزش ،دانش کده عل وم ورزش ی، دانش گاه فردوس ی مش هد، مش هد، ای ران. ایمی ل: [email protected]
چکیده
مقدم ه: لپتی ن، از ژن چاق ی تولی د ش ده، نق ش کلی دی در تنظی م وزن دارد و ب ه عن وان هورم ون ض د چاق ی بی ان میش ود. ه دف از ای ن مطالع ه بررس ی تأثی ر هش ت هفت ه تمری ن ه وازی منتخ ب ب ر س طوح لپتی ن س رم، ش اخصهای آنتروپومتری ک و حداکث ر اکس یژن مصرف ی م ردان چ اق اس ت.
روش کار: تعــداد 20 آزمودنــی در دو گــروه تجربــی) 10 نفــر( و کنتــرل) 10 نفــر( بــه روش نمونهگیــری در دس ترس و هدفمن د انتخ اب ش دند. برنام ه تمری ن ه وازی ش امل 8 هفت ه تمرینـات ه وازی ب ود ک ه در هــر هفتــه 3 جلســه و هــر جلســه بــه مــدت 45 دقیقــه بــا شــدتی معــادل 55 تــا 60 درصــد حداکثــر ضرب ان قل ب ذخی رهای اج را ش د. پی ش از ش روع و در پای ان دوره تمری ن ه وازی، س طوح لپتی ن س رم ،
مقدمه
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بــا وجــود پیشــرفت های مــداوم در عرصــه فنــاوری، صنعــت ،گس ترش روز اف زون ش هر نش ینی و نی ز کاه ش فعالی ت بدنـی ،چاقــی و عــوارض مربــوط بــه آن روز بــه روز جایــگاه مهمتــری را در عرص ه برنامهری زی کلان بهداش تی کش ور مییابن د. چ را ک ه چاقــی بطــور آشــکار بــا بــروز بیماریهــای متعــددی همچــون بیماریه ای قلب ی عروق ی، دیاب ت، اخت لال در چربیه ای خ ون ،فش ار خ ون ب الا و کب د چ رب ارتب اط دارد] 1[. چاق ی ب ه س بب پیامده ای فـراوان و ایج اد مش کلات مختل ف در بی ن م ردم ب ه عنــوان یــک عامــل مســتعد کننــده بیمــاری و همچنیــن یکــی از عل ل مـرگ و می ر در جوام ع ام روزی ش ناخته ش ده اس ت] 2[. در همی ن راس تا، ش ناخت س ازوکارهای مرتب ط ب ا ب روز چاق ی از اهمی ت خاص ی ب ر خ وردار اس ت ک ه یک ی از ای ن م وارد ش ناخت نقــش هورمــون نویافتــه لپتیــن می باشــد کــه در ســالهای اخیــر ب ه نق ش آن در چاق ی، ب ه وی ژه چاق ی در دوران کودک ی و بل وغ م ورد توج ه خاص ی ق رار گرفت ه اس ت] 3[. لپتی ن پروتئین ی 261 اس ید آمین ه ای اس ت] 4[، ک ه ب ه عن وان ژن چاق ی ش ناخته ش ده اس ت و از باف ت چرب ی ترش ح میش ود] 5, 6[. لپتی ن وزن ب دن و تع ادل ان رژی را توس ط گیرندهه ای خ ود در هیپوتالام وس تنظی م میکنــد] 7[، نمایانگــر میــزان ذخیــره چربــی در بــدن اســت] 4, 6[ و در اف راد چـاق تمایـل ب ه غ ذا خ وردن را کاه ش میده د . غلظتهــای لپتیــن بــا چاقــی افزایــش و بــا از دســت دادن وزن کاهــش مییابــد. امــا پاســخ افــراد بــه لپتیــن در جهــت کاهــش وزن متف اوت می باش د، ه ر گ رم باف ت چرب ی زی ر جل دی، لپتی ن ســرمی بیشــتری را نســبت بــه دیگــر ذخیرههــای چربــی مــورد اســتفاده قــرار میدهــد. مطالعــات انســانی نشــان داده اســت کــه اف راد چ اق ب ه عل ت مقاوم ت ب ه لپتی ن اندروژن ی، س طوح لپتی ن بالات ری دارن د. ای ن ام ر ناش ی از ناتوان ی لپتی ن ب رای عب ور از س د خ ون – مغ ز و نقصپی ام رس انی ب ه گیرن ده لپتی ن می باش د 8][. در ی ک مطالع ه نش ان داده ش ده اس ت ک ه غلظ ت س رمی لپتی ن وابس ته ب ه نمای ه ت وده ب دن ب وده و تغیی رات هورمونه ا تیروئی دی تأثی ر ب ر ترش ح ای ن هورم ون از باف ت چرب ی ن دارد 9][. همچنی ن اخت لالات لپتی ن س بب افزای ش اس تعداد چاق ی می ش ود و نتای ج تحقیق ات نش ان داده اس ت ک ه افزای ش لپتی ن عام ل ش روع زود هن گام چاق ی در جون دگان و انس ان اس ت] 3[.
فعالیته ای ورزش ی، روش ی مناس ب ب رای کاه ش درص د چرب ی بــدن، نمایــه تــوده بــدن و نتیجتــاً کاهــش وزن و چاقــی اســت و همچنیــن بــرای تنظیــم بلنــد مــدت وزن بــدن اهمیــت دارد چــرا کــه تــا حــد قابــل ملاحظــهای میــزان متابولیــک در حالــت اســتراحت را افزایــش میدهــد] 10[؛ بنابرایــن می توانــد بــه روش ه ای مختل ف س طوح س رمی لپتی ن را تح ت تأثی ر ق رار ده د.
مطالع ات نش ان میه د، تمرین ات ورزش ی کوت اه م دت کمت ر از 60 دقیق ه، ب ر تولی د و ترش ح لپتی ن تأثی ر ن دارد] 11[. واکن ش لپتیــن درپــی زمانهــای بلنــد مــدت فعالیــت ورزشــی بیشــتر از 60 دقیقــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و محققــان اظهــار نمودنــد کــه بــه طــور کلــی تمرینــات ورزشــی می توانــد چگالــی لپتیــن شــبانه روزی را پاییــن آورد امــا زمان هــای طولانی تــر ورزشــی و تمریناتبلنــد مــدت، ســطوح لپتیــن را بیشــتر دچــار کاه ش می نمای د ک ه احتم الاً ب ه دلی ل ب ر ه م خ وردن تع ادل ان رژی اس ت] 12[. در ای ن زمین ه، ایپ ک س ی و هم کاران) 5102( ب ا بررس ی اث ر 12 هفت ه تمری ن ه وازی ب ا ش دت 60 ال ی 57 درص د ضرب ان قل ب ذخی ره ای ک ه ه ر جلس ه 45 دقیق ه ب ه ط ول میانجامی د ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه تمری ن ه وازی منجرب ه کاه ش معن ی دار مقادی ر آدیپونکتی ن، لپتی ن، نس بت دور کم ر ب ه باس ن و درص د چرب ی ب دن در پای ان دوره تمرین ی می ش ود؛ و ارتب اط معن ی داری مثبت ی بی ن مقادی ر لپتی ن و نمای ه ت وده بــدن و درصــد چربــی بــدن آزمودنیهــا در ایــن پژوهــش دیــده ش د] 5[. در مقاب ل، اوزکان و هم کاران) 2015( اث ر دو ن وع برنام ه تمری ن ه وازی ب ه م دت 16 هفت ه و ه ر هفت ه 4 جلس ه را ب ر هورمونه ای مترش حه از باف ت چرب ی در 40 زن غیرفع ال میانس ال م ورد بررس ی ق رار دادن د. آنه ا ب ه ای ن نتیجه رس یدند ک ه وزن و درص د چرب ی ب دن در پای ان دوره کاه ش معن ی دار یاف ت؛ س طوح آدیپونکتی ن افزای ش معن یدار داش ت؛ ام ا تغیی ر معن ی داری در س طوح لپتیـن و گرلی ن در پای ان دوره مش اهده نش د] 13[. ه ر چن د مطالع ات فراوان ی در م ورد غلظ ت لپتی ن س رم و ارتب اط آن ب ا نمای ه ت وده ب دن ص ورت گرفت ه اس ت ام ا ب ه عل ت دخال ت عواملــی همچــون شــدت، زمــان و نــوع فعالیتهــای ورزشــی و ش رایط جس مانی، جن س و س ن اف راد م ورد آزم ون و همچنی ن نتایــج ض د و نقیــض مطالع ات پیش ین بــه تحقیقــات وس یعتری بــرای تأییــد و صحــت یافتههــای گذشــته نیــاز اســت. همچنیــن ،از آنجــا کــه مطالعــات همهگیــر شناســی در داخــل کشــور نشــان میدهــد کــه جمعیــت زیــادی از جوانــان در مــرز اضافــه وزن و چاقــی هســتند و ســبک زندگــی بیتحرکــی را دنبــال میکننــد؛ بنابرای ن مطالع ه روی نمونهه ای ایران ی دارای اضاف ه وزن و چ اق و در پ ی آن بررس ی و اثب ات اث رات س ودمند فعالیته ای ورزش ی در تغیی ر کیفی ت زندگ ی و راندم ان کاری، بی ش از پی ش اهمی ت مییاب د. در ای ن راس تا، پژوهش گر در ای ن مطالع ه درص دد بررس ی اث ر هش ت هفت ه تمری ن ه وازی برمقادیـر لپتی ن، ش اخص های آنتروپومتری ک و حداکث ر اکس یژن مصرف ی م ردان چ اق غیرفع ال اس ت.
روش کار
آزمودنی ها
ای ن تحقی ق از ن وع نیم ه تجرب ی ب ا ط رح پی ش آزم ون و پ س آزمــون بــود کــه دو گــروه تجربــی و کنتــرل مــورد مقایســه قــرار گرفتن د. نمون ه آم اری ای ن تحقی ق ش امل 20 نف ر م ردان چ اق بــا دامنــه ســنی 20 تــا 24 ســال و نمایــه تــوده بدنــی بــالای 03 کیلوگ رم ب ر مت ر مرب ع بودن د ک ه ب ه روش نمونهگی ری انتخاب ی در دس ترس و هدف دار انتخ اب ش دند. در مرحل ه نخس ت، آزمودنیه ا ب ا ماهی ت و نح وه اج رای پژوه ش آش نا ش دند و ب ر اس اس اینکه هم کاری و ش رکت در پژوه ش ب ه ص ورت داوطلبان ه ب ود؛ آنه ا فــرم رضایــت نامــه را امضــا نمودنــد. معیارهــای ورود بــه مطالعــه ش امل: س الم ب ودن براس اس پرسش نامه تندرس تی، ع دم مص رف دارو، عــدم اســتعمال دخانیــات و عــدم شــرکت در هیــچ برنامــه تمرین ی حداق ل 2 م اه پی ش از ش رکت در برنام ه تمرین ات ای ن تحقی ق ب ود. س پس م ردان چ اق ب ه ط ور تصادف ی در دو گ روه تجرب ی) 10 نف ر( و گ روه کنت رل) 10 نف ر( دس تهبندی ش دند. در ای ن تحقی ق س طح فعالی ت جس مانی اف راد ب ا اس تفاده از پرس ش نام ه ارزیاب ی فعالی ت جس مانی کی زر مش خص ش د] 41[.
تنسنجی
69047949720035

1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بــرای ارزیابــی ویژگیهــای آنتروپومتریــک بــه ترتیــب طــول قــد ب ا قدس نج سـکا )س اخت کش ور آلم ان( ب ا حساس یت 5 میل ی متــر، محیــط باســن و کمــر بــا متــر نــواری )مابیــس/ ژاپــن( بــا حساســیت 5 میلــی متــر و وزن بــه وســیله تــرازوی دیجیتــال کمپانــی Beurer آلمــان )مــدل PS07-PS06( اندازهگیــری ش د. س پس ب رای اندازهگی ری درص د چرب ی ب دن ب ا اس تفاده از کالیپ ر ن وع لافی ت از دو نقط ه )س ه س ر ب ازو و س اق پ ا( اس تفاده شــد. اندازه گیریهــا از ســمت راســت افــراد طــوری گرفتــه شــد ،ک ه در س ه س ر ب ازو چی ن پوس تی وس ط آن در قس مت خلف ی و در س اق ه م در ضخیم تری ن ناحی ه س اق در قس مت داخ ل س اق می زان ضخام ت چرب ی زی ر پوس تی ثب ت ش د. ب ا ق رار دادن آن در فرم ول لومان-اس لاتر می زان درص د چرب ی ب دن بدسـت آم د )معادل ه 1(. از تقس یم محی ط کم ر ب ه محی ط باس ن، نس بت دور کم ر ب ه باس ن) WC( و از تقس یم وزن ب دن ب ر مج ذور ق د ب ه مت ر) BMI( ب ر حس ب کیلوگ رم ب ر مت ر مرب ع ب ه دس ت آم د .جهــت اندازهگیــری دور کمــر بــه باســن، محقــق دور کمــر را بــا ی ک ن وار مت ری در کمتری ن نقط ه )بی ن انته ای پایین ی قفس ه س ینه و ن اف( و دور باس ن در عریض تری ن مح ل )روی کف ل( ب ر حســب ســانتی متــر اندازهگیــری شــد. تمامــی انــدازه گیریهــا در حال ی انج ام ش د ک ه ش رکت کنن دگان از چه ار س اعت قب ل آزم ون از خ وردن و آش امیدن خ ودداری ک رده و حت ی الام کان مثان ه، مع ده و روده آنه ا تخلی ه ش ده ب ود.
1+ )جم ع دو نقط ه س ه س ربازو و س اق پ ا برحس ب میلیمت ر( ×
0/735 = درص د چرب ی: معادل ه 1خون گیری
در ای ن تحقی ق نمونهه ای خون ی در 48 س اعت پیـش از ش روع تمرین ات و 48 س اعت بع د از آخری ن جلس ه تمری ن جم ع آوری شــد. نمونهگیــری در بیــن ســاعات 8 الــی 9 صبــح در آزمایشــگاه از ســیاهرگ دســت چــپ هــر در وضعیــت نشســته و در حالــت اســتراحت انجــام شــد. بــرای تعییــن میــزان اندازهگیــری مقــدار ســرمی لپتیــن بــه روش الایــزا و بــا اســتفاده از کیــت کازابایــو س اخت کش ور ژاپ ن تعیی ن ش د.
حداکثر اکسیژن مصرفی
در ایــن تحقیــق ســطح اکســیژن مصرفــی بیشــینه) VO2max( از آزمــون زیــر بیشــینه یــک مایــل) 1600 متــر( راه رفتــن بــرآورد ش د؛ ب ه ط وری ک ه مس افت ی ک مای ل را ب ا حداکث ر س رعتی ک ه میتوانس تند راه رفتن د. م دت زم ان ط ی ش ده آزم ون ب ه دقیق ه و تع داد ضرب ان قل ب در دقیق ه پ س از اتم ام دوی دن ثب ت ش د و ب ا اضاف ه ک ردن جن س )م رد 1، زن 0( وزن ب ه کیلوگ رم و س ن ب ر حس ب س ال ب ه فرم ول، اکس یژن مصرف ی بیش ینه از طری ق معادل ه زی ر محاس به ش د.
)تع داد ضرب ان قل ب 5/11( – )زم ان اج رای آزم ون 224( – )جنس
595/5( + )سن 7/25( – )وزن 20/02( + 2/5696 = VO2maxبرنامه تمرينی
پروت کل تمرین ی ش امل هش ت هفت ه تمرین ات ه وازی ب ود ک ه در ه ر هفت ه س ه جلس ه و ه ر جلس ه ب ه م دت 45 دقیق ه اج را ش د .
38
مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 1، بهار 1396معتمدی و همکاران

برنام ه تمرین ی ش امل گ رم ک ردن عموم ی ب ه م دت 5 دقیق ه )راه رفت ن، دوی دن ن رم، ح رکات کشش ی و جن ش پذی ری(؛ اج رای تمرین ات ه وازی ب ه م دت 30 دقیق ه ب ا ش دتی مع ادل 55 ت ا 60 درص د حداکث ر ضرب ان قل ب ذخی ره ای روی دس تگاه تردمی ل ب ود. ش دت تمری ن ب ه وس یله ضرب ان س نج) POLAR/ فنلان د( کنت رل ش د. در پای ان ه ر جلس ه تمری ن ورزش ی ب ه م دت 01 دقیقــه بازگشــت بــدن بــه حالــت اولیــه و ســرد کــردن )دویــدن آهســته، راه رفتــن و حــرکات کششــی( انجــام می شــد. در پایــان ط رح )پ س از هش ت هفت ه( مش ابه ش رایط پی ش آزم ون دوب اره تمــام اندازه گیریهــا انجــام و دادههــا جمــع آوری شــد. همچنیــن ،گــروه شــاهد هیــچ فعالیتــی در طــول دوره تحقیــق نداشــتند و غیرفع ال بودن د ) همچنی ن قب ل از مطالع ه حاض ر، ش یوه زندگ ی غیرفع ال داش تند.(روش آماری
در پای ان مرحل ه اجرای ی پژوه ش، دادهه ای جم ع آوری ش ده ب ا کم ک ن رم اف زار SPSS نس خه 16 تجزی ه و تحلی ل ش دند. پ س از تأیی د نرم ال ب ودن توزی ع نظ ری دادهه ا ب ا اس تفاده از آزم ون آم اری کلوموگ روف اس میرنوف و همگن ی واریانسه ا توس ط آزم ون لــون، بــرای مقایســه میانگینهــای درونگروهــی و بینگروهــی بــه ترتیــب از آزمــون آمــاری تــی اســتیودنت در گروههــای وابســته و ت ی مس تقل اس تفاده ش د و ب رای تعیی ن معن یداری نتای ج، س طح )50/0 > P( ب ه عن وان ضابط ه تصمیمگی ری در نظ ر گرفت ه ش د.
یافته ها
مش خصات گ روه تجرب ی و کنت رل در ج دول ش ماره ی ک نش ان داده شدهاس ت. ب ر اس اس ج دول ش ماره دو، هش ت هفت ه برنام ه تمری ن ه وازی منج ر ب ه افزای ش معن یداری در حداکث ر اکس یژن مصرف ی م ردان چ اق غیرفع ال) 10/0 = P( ش د. نتای ج نش ان داد ،پــس از هشــت هفتــه تمریــن هــوازی ســطوح ســرمی لپتیــن در م ردان چ اق غیرفع ال گ روه تجرب ی کاه ش معن یدار داش ته اس ت )700/0 = P(. همچنیــن بــر اســاس نتایــج ایــن جــدول، تغییــرات وزن) 200/0 = P(، نمایــه تــوده بــدن) 300/0 = P(، درصــد چربــی ب دن) 200/0=P( و نس بت دورکم ر ب ه باس ن) 310/0 = P( در پای ان دوره تمریــن هــوازی کاهــش معنــیدار را نشــان داد. میانگینهــای بیــن گروهــی در متغیرهــای وزن) 100/0 = P(، نمایــه تــوده بــدن )100/0 = P(، درصــد چربــی بــدن) 840/0 = P(، نســبت دورکمــر ب ه باس ن) 400/0 = P( و حداکث ر اکس یژن مصرف ی) 100/0 = P( در بی ن دو گ روه تجرب ی و کنت رل تف اوت معن یدار داش ت. ام ا در س طح لپتی ن س رمی تف اوت معن یداری بی ن دو گ روه تجرب ی و کنت رل مش اهده نش د) 50/0 < P(؛ ه ر چن د نتای ج پیشآزم ون و پسآزمــون کاهــش را در گــروه تجربــی نشــان داد.
جدول 2: مقایسه تغییرات میانگینهای درونگروهی و بینگروهی در سطوح لپتین، ترکیب بدن و حداکثراکسیژن مصرفی مردان چاق غیرفعال
گروه هاپیش آزمون )استاندارد(میانگین و انحراف پس آزمون )استاندارد(میانگین و انحراف تغییرات
درون گروه* بین گروه*
وزن )کیلوگرم(†0/001
تجربی92/7 ± 71/8999/7 ± 27/89†0/002
کنترل83/5 ± 169/5014/6 ± 36/880/086
نمايه توده بدن )کیلوگرم برمتر مربع(†0/001
تجربی43/2 ± 31/3145/2 ± 15/31†0/003
کنترل22/3 ± 76/3030/3 ± 87/300/086
درصد چربی بدن )درصد(†0/048
تجربی49/2 ± 05/3657/2 ± 81/35†0/002
کنترل84/4 ± 13/3877/4 ± 07/380/370
نسبت دور کمر به باسن )سانتی متر(†0/004
تجربی89/0 ± 88/081/0 ± 84/0†0/013
کنترل54/0 ± 93/067/0 ± 94/00/194
مترمربع در حداکثراکسیژن دقیقه(مصرفی )کیلوگرم بر †0/000
تجربی57/1 ± 40/3731/1 ± 20/39†0/000
کنترل05/1 ± 30/3722/1 ± 20/370/678
لپتین )نانوگرم برمیلی لیتر(0/740
تجربی05/1 ± 00/1287/0 ± 90/10†0/007
کنترل87/0 ± 10/1239/1 ± 20/110/108
جدول 1: میانگین و انحرف استاندارد مشخصات فردی شرکت کنندههای دو گروه در شرایط پیش آزمون
گروه هامتغیرها )انحراف معیار ± میانگین(
سن )سال(قد )سانتی متر(وزن )کیلوگرم(نمايه توده بدن )کیلوگرم/مترمربع(
تجربی) 10 نفر(33/1 ± 70/2146/6 ± 169/3092/7 ± 71/8943/2 ± 31/31
کنترل) 10 نفر(71/1 ± 60/2133/5 ± 169/5083/5 ± 169/5022/3 ± 76/30
† معنی دار بودن * معنی داری در سطح 50/0 < P
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

* مقادیر بیانگر مقدار P-Value هستندبحث
69047949720035

1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ه دف ای ن مطالع ه بررس ی تأثی ر تمرین ات ه وازی ب ر حداکث ر اکســیژن مصرفــی، شــاخص های آنتروپومتریــک و لپتیــن ســرم م ردان چ اق غیرفع ال ب ود. تحقی ق حاض ر نش ان داد ک ه تمری ن ه وازی منتخ ب ب ه م دت هش ت هفت ه س بب کاه ش معن ی دار در س طوح لپتی ن س رم در گ روه تجرب ی ش ده اس ت. ای ن نتیج ه ب ا یافته ه ای لچس تین و هم کاران) 2015( همخوان ی دارد] 51[، درصورتیک ه نتای ج بدس ت آم ده از تحقی ق حاض ر ب ا یافته ه ای لامب رت و هم کاران) 2003( همخوان ی ن دارد] 16[. لچس تین و هم کاران) 2015( گ زارش کردن د ک ه ش رکت ک ردن در تمرینات منظ م بدن ی منجربـه کاه ش معن ی داری در س طوح لپتی ن 02 م رد تمری ن کـرده نس بت ب ه گ روه کنت رل می ش ود] 15[. در مقابــل، لامبــرت و همــکاران) 2003( بــا بررســی اثــر تمرینــات بدنــی منظــم در ســالمندان دارای کمبــود وزن نشــان دادنــد ،س طوح لپتی ن پلاس مایی پ س از مداخل ه ب ه ط ور معن ی داری افزای ش یاف ت] 16[. می ت وان نتیج ه گرف ت ک ه چربی ه ا ب رای س وختن، ب ه اکس یژن بیش تری احتی اج دارن د. در اث ر تمرین ات هــوازی دانســیته مویرگــی افزایــش می یابــد بدیــن معنــی کــه خــون و اکســیژن بیشــتری بــه بافــت عضلانــی می رســد و بــدن طــی فعالیت هــای بلنــد مــدت زیــر بیشــینه کــه اکســیژن بیش تری در دس ترس اس ت جه ت ب رآوردن ان رژی م ورد نی از ،از متابولیســم چربی هــا اســتفاده می کنــد] 17, 18[. بنابرایــن چ ون لپتی ن از چربی ه ا مش تق می ش ود ل ذا ب ا کاه ش چرب ی بــدن میــزان لپتیــن نیــز کاهــش می یابــد. هم چنیــنقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید