1270001981708

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مجله ارگونومیدوره 5، شماره 1، بهار 1396
DOI: 10.21859/joe-05016
تاریخ دریافت مقاله: 1395/11/11 تاریخ پذیرش مقاله: 1396/02/18

واژگان کلیدی:
KIM
یافته ه ا: نتای ج نش ان داد ک ه در وظیف ه تولی د بطری ه ا )ب ا دامن ه خط ر 4( ب ا طراح ی مج دد دامن هخط ر ب ه می زان معن ی دار کاه ش یاف ت )ب ا دامن ه خط ر 2(. همچنی ن نتای ج نش ان داد در وظیف ه تأمی نم واد اولی ه بط ری س ازی ک ه از روش حم ل دس تی ب ار اس تفاده می ش د. )ب ا دامن ه خط ر 3( ب ا طراح یمجــدد دامنــه خطــر بــه مقــدار معنــی دار کاهــش یافــت. )بــا دامنــه خطــر 1(. همچنیــن نتایــج کاهــشش یوع اخت لالات اس کلتی – عضلان ی را در اکث ر اندام ه ا نش ان داد ام ا ای ن کاه ش تنه ا در اندام ه ایش انه، قس مت فوقان ی ب ازو، قس مت تحتان ی پش ت، م چ راس ت و زان و معن ا ب ود.
نتیجــه گیــری: ایــن مطالعــه کاهــش معنــی دار ناراحتی هــای اســکلتی- عضلانــی را بــا طراحــیارگونومیکــی ایســتگاه کار پــس از گذشــت 5 مــاه از زمــان اجــرای مداخــلات نشــان داد. تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
انج ام ش د.

مقدمه
مداخلات ارگونومیکاختلالات اسکلتی- عضلانیپرسش نامه کرنلمقاله پژوهشی
6391-410974

ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی) KIM( و انجام مداخلات ارگونومیکی در واحد بطری سازی یک شرکت تولید کننده مواد شوینده
مجید معتمد زاده 1، اصغر پایون 2، *، رشید حیدری مقدم 3، جواد فرد مال 4، محمد بابا میری 3،پیام حیدری 5
استاد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
دانش جوی کارشناسـی ارش د ارگونومـی، دانش کده بهداش ت، دانشـگاه عل وم پزش کی هم دان ،هم دان، ای ران )نویس نده مس ئول(
مرک ز تحقیق ات عل وم بهداش تی و گ روه ارگونوم ی، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران
گ روه آم ار زیس تی و مرک ز تحقیق ات مدلس ازی بیم اری ه ای غیرواگی ر، دانش کده بهداش ت ،دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران
کارشــناس ارشــد مهندســی بهداشــت حرفــه ای، دانشــکده بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن، قزویــن، ایــران
108158427715

نویس نده مس ئول: اصغ ر پای ون، دانش جوی کارشناس ی ارش د ارگونوم ی، دانش کده بهداش ت ،دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران. ایمی ل: [email protected]
چکیده
مقدمــه: اختــلالات اســکلتی عضلانــی یکــی از شــایع ترین بیماریهــای شــغلی در محیط هــای صنعتــی می باشــند کــه بــه علــل مختلفــی ایجــاد می گردنــد. لــذا هــدف مطالعــه حاضــر، ارزیابــی ارگونومــی بــا روش ش اخص کلی دی) KIM( و انج ام مداخ لات ب ه منظ ور کاه ش آس یب های وارده در قس مت بط ری ســازی یکــی از صنایــع شــوینده اســتان قزویــن می باشــد.
روش کار: ای ن مطالع ه از ن وع مداخل ه ای ب وده ک ه ب ر روی 25 نف ر از پرس نل واح د بط ری س ازی ی ک صنع ت تولی د کنن ده م واد ش وینده در س ال 1395 انج ام ش د. جه ت جم ع آوری داده ه ا از پرسش نامه کرن ل و روش ارزیاب ی ش اخص کلی دی KIM قب ل و بع د از انج ام مداخل ه ارگونومیک ی اس تفاده ش د .تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا آزمون هــای آنالیــز توصیفــی و تحلیلــی بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS16
کار از جملــه عواملــی اســت کــه بــر ســلامتی و پیشــرفت یــک جامعــه در زمینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی تأثیــر زیــادی دارد. محیــط و شــرایط کاری می توانــد عامــل ایجــاد مشــکلات زی ادی ازجمل ه اخت لالات جس می وابس ته ب ه کار باش د ک ه ای ن خــود ســبب کاهــش بازدهــی کاری می گــردد] 1[. آســیب های اســکلتی عضلانــی ناشــی از کار یکــی از بزرگتریــن مشــکلات بهداشــت شــغلی در کشــورهای صنعتــی می باشــد] 2[. در ایــن رابط ه ع دم طراح ی مناس ب محی ط کار و ع دم تناس ب محی ط
1270001981708

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

کار و تجهیــزات بــا شــاغلین و کارگــران باعــث ایجــاد فشــار ،شــرایط و وضعیت هــای بدنــی نامناســب و همچنیــن تکــرار ح رکات اضاف ی می گ ردد ع لاوه ب ر آن افزایـش زم ان مواجه ه کارگ ران ب ا ش رایط و ریس ک فاکتوره ای ارگونومیک ی از عوام ل اصلــی ایجــاد اختــلالات عضلانــی اســکلتی در محیط هــای کاری می باشــند] 3[. بــر اســاس طبقــه بنــدی NIOSH اختــلالات اس کلتی عضلان ی پ س از بیم اری تنفس ی ش غلی از نظ ر ش یوع ،شــدت و امــکان پشــگیری در رتبــه دوم قــرار دارنــد] 4[. توجــه بررســی های بــه عمــل آمــده ســالانه تعــداد زیــادی از کارگــران ب ه عل ت مبت لا ش دن ب ه ای ن اخت لالات اس کلتی عضلان ی ش غل خ ودرا از دس ت داده و ای ن موض وع از نظ ر اقتص ادی و اجتماع ی اثــرات نامطلوبــی بــر ســلامت افــراد جامعــه علــی الخصــوص جوامــع صنعتــی ایجــاد می نمایــد] 5[. از مهمتریــن روش هــا و رویکردهایــی کــه جهــت کاهــش و کنتــرل ریســک فاکتورهــای ارگونوم ی در کاه ش اخت لالات اس کلتی عضلان ی م ورد اس تفاده ق رار می گی رد، اقدام ات کنترل ی ب ا رویک رد مهندس ی و اقدام ات مدیریتــی را می تــوان نــام بــرد. کنترل هــای مهندســی اولیــن و موثرتری ن رویک رد مداخل ه ای ب رای کاه ش ریس ک فاکتوره ای ایجــاد کننــده اختــلالات عضلانــی اســکلتی می باشــند کــه از جملــه ایــن رویکردهــا می تــوان بــه طراحــی شــغل و وظیفــه ،طراح ی مح ل کار، طراح ی اب زار و وس ایل مناس ب ب رای انج ام کار اشــاره نمــود] 6[.
یک ی از روش ه ای ارزیاب ی ش رایط محی ط کار ارزیاب ی فیزک ی می باشــد. اســتفاده از روش هــای فیزیکــی بــه منظــور ارزیابــی چگونگــی انجــام کار جهــت هــر شــغلی بــرای بســیاری از ارگونومیس ت ه ا ض روری می باش د. یک ی از ای ن روش ه ا روش شــاخص کلیــدی KIM می باشــد کــه در ایــن مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه شــده اســت. در مطالعــه ای کــه توســط اس کندری و هم کاران در س ال 1390 ب ا ه دف بررس ی ش یوع اختــلالات اســکلتی –عضلانــی و ارزیابــی ارگونومیکــی ریســک ناشــی از حمــل دســتی بــار را بــا روش شــاخص کلیــدی KIM در بیــن شــاغلین یــک صنعــت خــودرو ســازی انجــام دادندبــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســطح ریســک در بیــن شــاغلینی کــه وظایــف حمــل و جابجایــی دســتی بــار را برعهــده داشــتند در بیشــترین ســطوح خــود قــرار داشــتند] 7[. Kushwaha و همــکاران در ســال 2015 در مطالعــه ای کــه بــا عنــوان ارزیابــی ارگونومیک ی و طراح ی ایس تگاه کار در کابی ن جرثقی ل در ی ک صنعــت فــولاد انجــام دادنــد]8[. ریســک اختــلالات عضلانــی اس کلتی ب ا پرس ش از 27 نف ر از اپراتوره ای جرثقی ل، گ زارش ش د. در ای ن مطالع ه جه ت طراح ی مج دد کابی ن جرثقی ل از نــرم افــزار CATIA-V5 و جهــت ارزیابــی ریســک فاکتورهــا از روش ارزیابــی RULA اســتفاده گردید.ایــن مطالعــه نشــان داد ک ه مداخل ه ارگ و نومی ک در کاه ش ع دم تطاب ق بی ن انس ان- ماشــین و ایجــاد راحتــی در محیــط کار جهــت انجــام کار تأثیــر دارد. همچنیــن در مطالعــات مختلــف دیگــری، تأثیــر معنــادار مداخ لات ارگونومی ک ب رروی کاه ش ش یوع اخت لالات اس کتی-
عضلانــی و بهبــود وضعیــت پوســچر اندام هــای مختلــف بــدن از جملــه مــچ دســت و کمــر گــزارش شــد] 11-9[. لــذا هــدف مطالعــه حاضــر، ارزیابــی ارگونومــی بــا روش شــاخص کلیــدی KIM و انجــام مداخــلات بــه منظــور کاهــش آســیب های وارده در قس مت بط ری س ازی یک ی از صنای ع ش وینده اس تان قزوی ن می باشــد.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع مداخلــه ای بــوده کــه بــر روی 25 نفــر از پرســنل واحــد بطــری ســازی یــک صنعــت تولیــد کننــده مــواد شــوینده در ســال 1395 انجــام شــد. در ایــن مطالعــه جهــت تعیی ن فراوان ی و ش یوع اخت لالات اس کلتی- عضلان ی از پرس ش نامــه ناراحتــی اختــلالات اســکلتی- عضلانــی کرنــل) CMDQ( ک ه روای ی و پایای ی آن توس ط عفیف ه و هم کاران م ورد تأیی د ق رار گرفت ه ب ود اس تفاده گردی د] 12[. همچنی ن جه ت ارزیاب ی س طوح ریس ک از روش ش اخص کلی دی) KIM( اس تفاده ش د .روش نمونــه گیــری در ایــن مطالعــه بــه روش هدفمنــد صــورت پذیرفــت زیــرا تنهــا واحدهایــی می بایســت انتخــاب می شــد کــه بــا توجــه بــه هــدف طــرح و روش ارزیابــی قابــل ارزیابــی می بودن د. حج م نمون ه ب ا توج ه ب ه اینک ه روش ای ن مطالع ه روش ش به آزمایش ی می باش د)پژوهش در ش رایط کامًلا طبیع ی صــورت گرفتــه ( لــذا از کل جمعیــت هــدف افــرادی کــه بــا روش ش اخص کلی دی KIM قاب ل ارزیاب ی بودن د و ب ا ریس ک فاکتوره ای م ورد نظ ر در ای ن روش مواجه ه داش ته اند، انتخ اب شــدند] 13[. همچنیــن ازذکرنــام افــراد درپرســش نامــه پرهیــز گردی د. همچنی ن از وروداف رادی ک ه تمای ل ب ه هم کاری در ای ن طــرح نداشــتند پرهیــز گردیــد.
در نهایــت ایــن مطالعــه در ســه مرحلــه بــه شــرح ذیــل انجــام گردیــد:
مرحلــه اول: جمــع آوری اطلاعــات توســط پرســش نامــه و ارزیابــی ارگونومیــک قبــل از مداخــلات
در ایــن مطالعــه جهــت تعییــن فراوانــی و شــیوع اختــلالات اس کلتی –عضلان ی از پرس ش نام ه ناراحت ی اخت لالات اس کلتی –عضلانــی کرنــل کــه روایــی و پایایــی آن توســط عفیفــه و هم کاران م ورد تأیی د ق رار گرفت ه ب ود، قب ل و بع د از اج رای برنامه هــای مداخلــه ای اســتفاده گردیــد. ایــن پرســش نامــه در ســال 1999 توســط Alan Hedage و همــکاران طراحــی شــده اســت کــه شــامل فراوانــی ناراحتــی، شــدت ناراحتــی و تأثیــر در تــوان کاری در هفتــه کاری گذشــته تنظیــم شــده کــه دارای نقشــه بــدن بــوده و 12 عضــو از بــدن و مجموعــاً 20 قســمت از ب دن را م ورد آنالی ز ق رار می ده د] 12[. درای ن مطالع ه جه ت ارزیابــی ارگونومیکــی از روش شــاخص کلیــدی KIM اســتفاده ش د. ش اخص کلی دی ی ک روش جدی د ب وده و توس ط موسس ه فــدرال ایمنــی و بهداشــت شــغلی آلمــان در ســال 7002-1002 ارائ ه ش ده اس ت. روش KIM یک ی ازکام ل تری ن و معتبرتری ن روش های ارزیاب ی وظای ف دس تی و وظای ف حم ل ب ار می باش د که دارای س ه کار برگ متفاوت می باشد] 14, 51[.
1270001981708

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ارزیاب ی وظای ف بلن د ک ردن؛ نگ ه داش تن و حم ل ب ار KIM-LHC
ارزیابی وظایف کش یدن / هل دادن بار KIM-PP
ارزیابــی وظایــف دســتی )وظایــف غیــر حمــل دســتی بــار( KIM-MHO
در ای ن روش دامن ه خط ر در چه ار س طح ش امل س طوح 4-1 تقســیم می گردنــد. لــذا می تــوان اولویــت اقدامــات اصلاحــی را تعییــن و نســبت بــه آن اقــدام لازم را انجــام داد. در ایــن روش اگ ر دامن ه خط ر در س طح 1 ق رار گی رد، بدی ن معن ی خواه د ب ود ک ه مق دار ب ار ک م، ب روز ب ار فیزیک ی اضاف ی بعی د ب ه نظ ر می رســد و نیــازی بــه اقــدام اصلاحــی نمی باشــد واگــر دامنــه خط ر درس طح 2 ق رار گیردبدی ن معن ی خواه د ب ود ک ه مق دار ب ار افزای ش یافت ه، ب ار فیزیک ی اضاف ی ممک ن اس ت ب رای اف راد بی ش از 40 س ال وکمت ر از 21 س ال رخ ده د. ب رای آن گ روه اف راد، طراح ی مج دد محی ط کار مفی د خواه د ب ود واگ ر دامن ه خط ر در س طح 3 ق رار گیردبدی ن معن ی خواه د ب ود ک ه مق دار ب ار ب ه ش دت افزای ش یافت ه اس ت، ب ار فیزیک ی اضاف ی ممک ن اســت بــرای افــراد عــادی رخ دهــد. طراحــی مجــدد محیــط کار توصیــه می گــردد و در نهایــت واگــر دامنــه خطــر در ســطح 4 ق رار گیردبدی ن معن ی خواه د ب ود می زان ب ار ب الا، ب ار فیزیک ی اضاف ی ب ه احتم ال زی اد رخ می ده د. طراح ی مج دد محی ط کار ض روری اس ت. در ای ن مطالع ه ب ه دلی ل اینک ه از وظای ف اصل ی شــاغلین حمــل دســتی بــار و انجــام وظایــف دســتی در تولیــد بط ری ب وداز روش ش اخص کلی دی KIM اس تفاده ش د.
مرحله دوم: اجرای مداخلات ارگونومیک
پ س از جم ع اطلاع ات توس ط پرس ش نام ه نارحت ی اس کلتی–عضلان ی کرن ل وارزیاب ی ارگونومیک ی وظای ف ب ه روش ش اخص کلی دی KIM و مش خص ش دن دامن ه خطر در وظایف و مش خص ش دن ریس ک فاکتوره ای اصل ی در ای ن روش مداخ لات مناس ب انتخــاب و اجــرا گردیــد. در ایــن مطالعــه مداخــلات مهندســی شــامل تغییــر در روش تخلیــه بطری هــای تولیــد شــده از ســبد فلــزی ثابــت بــه داخــل ســبد پلاســتیکی، طراحــی وســیله ای جه ت کاه ش و ح ذف خ م راس ت ش دن کارگ ر در حی ن تخلی ه بطــری از ســبد بــه کیســه ها، طراحــی وســیله ای ســاده جهــت قس مت تولی د بط ری پ ت جه ت بهب ود وضعی ت کم ر در حی ن پ ر نم ودن کیس ه های مخص وص محص ول پ ت وح ذف مرحل ه حم ل و جابجای ی دس تی کیس ه های م واد اولی ه دس تگاه بط ری س ازی ب ا جایگزین ی روش پمپ اژ م واد اولی ه ب ه مخ زن دس تگاه بط ری س ازی وکاه ش زم ان پوس چر نامناسـب م چ دس ت ب ا خریدی ک دس تگاه تولی د بط ری ب ا قابلی ت تولی د بط ری ب دون ضایع ات وع دم نی از ب ه پلیس ه گی ری ب ا ابزارص ورت پذیرف ت.
مرحل ه س وم: جم ع آوری اطلاع ات و ارزیاب ی تأثی ر مد ا خلا ت
پ س از گذش ت 5 م اه از اج رای مداخ لات، داده ه ای حاص ل از پرس ش نام ه اخت لالات اس کلتی- عضلان ی کرن ل و روش ارزیاب ی ارگونومیکــی شــاخص کلیــدی جهــت آگاهــی از میــزان تأثیــر و کارای ی مداخ لات ص ورت پذیرفت ه و نهایت اً تعیی ن می زان ش یوع اختــلالات اســتخراج و بــا آزمون هــای آنالیــز آمــاری توصیفــی و ت ی زوج ی ب ا ن رم اف زار SPSS16 م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار گرفتن د.
یافته ها
میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه 73/7 ± 48/32 و میانگی ن س ابقه کاری آن ان 99/5 ± 07/6 و 8% از اف راد صب ح کار و 92% ب ه ص ورت چرخش ی فعالی ت می نمودن د. س ایر ویژگی ه ای دموگرافی ک و ش غلی در ج دول 1 ارائ ه ش ده اس ت.
نتای چ تصوی ری قب ل و بع د از مداخ لات در ج دول 2 ارائ ه ش ده است.
جدول 1: ویژگی های دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه) 52 = n(ویژگی های دموگرافیک و انحراف معیار ± میانگین یا )درصد(
شغلیتعداد
زمان کار00/0 ± 00/12
32/48 ± 7/73 سن
6/07 ± 5/99 سابقه کار
شیفت کار
(8)2 روز کار
(0)0 عصر کار
(0)0 شب کار
(29)32 چرخشی
تحصیلات
(21)3 ابتدایی
(46)61 متوسطه
(42)6 دانشگاهی
جدول 2: نتایج تصویری قبل و بعد از مداخلات
بعد ازمداخله قبل از مداخله
جایگزینی و خرید دستگاه جدید با قابلیت تولید بطری بدون نیاز به پلیسه گیری و بهره وری بالا وکاهش زمان استفاده از ابزار دستی و پوسچر نامناسب کمر، مچ و بازوها در زمان پلیسه گیری بطری 820650

وضعیت مچ دست جهت استفاده از ابزار دستی برای پلیسه گیری بطری به مدت طولانی و پوسچر استاتیک زانو و کمر و وضعیت نامناسب بازوها

طراحی وسیله ای جهت قرار گرفتن کیسه ها در ارتفاع مناسب و جلو گیری از خمش کمر در زمان پر نمودن پت ها داخل کیسه 77620-175470

وضعیت کمر جهت پر نمودن پت های تولید شده و جمع آوری آن درون کیسه ها

تخلیه بطری های پلیسه گیری شده به داخل سبد و از سبد به داخل کیسه نصب شده داخل حلقه و حذف خمش و پیچش کمرو بهبود بازوها و زانو و کمر در زمان پر نمودن کیسه ها 78255-197378

وضعیت کمر و پا و زانوو بازوها به دلیل تکرار بسیار زیاد جهت پر کردن کیسه ها بعد از تولید بطری

تامین مواد اولیه دستگاه تولید بطری به صورت
وکیوم از میکسر و حذف حمل دستی بار و بهبود
وضعیت کمر، بازو و زانو 89685-82125

حمل دستی بار و وضعیت بازوها و زانوها و کمر به دلیل حمل بار از روی پله ها جهت تأمین مواد اولیه دستگاه بطری سازی
وضعیت تغییرقسمتی از خط تولید وبهبود فضای کار و جمع آوری بطری داخل سبد پلاستیکی پس از پلیسه گیری 76985-183089وضعیت فضای کار محدود وجمع آوری بطری تولید شده داخل سبد فلزی
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

-5456-2302451تأثی ر مداخ لات ب ر روی ش یوع اخت لالات اندامه ای مختل ف ب دن در تصوی ر 1 ارائ ه ش ده اس ت.
نتای ج ارزیاب ی ریس ک ارگونومیک ی در مطالع ه م ورد نظ ر توس ط روش ش اخص کلی دی در قب ل و بع د ازاج رای مداخ لات در جدول 3 ارائ ه ش ده اس ت. مطاب ق نتای ج حاصل ه، س طح ریس ک در ه ر دو وظیف ه اصل ی کاه ش نش ان داد.
جدول 3: نتایج ارزیابی ارگونومیک با استفاده از روش شاخص کلیدی و سطوح نهایی خطر و اقدام اصلاحی) 25n=(
شغلوظیفه/نوع فعالیتامتیاز پوسچر
قبل از بعد از مداخلهمداخله
بطری سازیوظیفه تولید بطری و جمع 42آوری آن
بطری سازیوظیفه تأمین مواد اولیه 31دستگاه بطری سازی
بــر اســاس نتایــچ ارائــه شــده در جــدول 4، تأثیــر مداخــلات ارگونومیــک بــر روی احســاس درد و ناراحتــی اندامهــای شــانه ،پشــت، بــازو، مــچ و زانــو معنــادار بــود) 50/0 > P(.
بحث
ج دول 4: تأثی ر مداخل ه ارگونومی ک ب ر روی احس اس درد و ناراحت ی در اندامه ای مختل ف ب ا آزم ون ت ی زوج ی
قبل و بعد از مداخلهمعناداری) P-value(
گردن0/235
شانه
راست0/021
چپ0/035
قسمت فوقانی پشت0/097
قسمت فوقانی بازو
راست0/036
چپ0/032
قسمت تحتانی پشت0/001
ساعد
راست0/380
چپ0/061
مچ
راست0/024
چپ20/0
باسن0/524
ران
راست0/256
چپ0/417
زانو
راست0/044
چپ0/023
قسمت تحتانی پا
راست0/142
چپ0/096
پا
راست0/170
چپ0/170
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان دادکــه ناراحتیهــای اســکلتی –عضلانــی در بیــن کارگــران واحــد بطــری ســازی شــایع می باشــد و ل ذا اج رای مداخ لات ارگونومیک ی جه ت کاه ش ناراحتیه ای اســکلتی عضلانــی ضــروری بــود. بــا توجــه بــه میــزان تولیــد بطریهــا در هــر شــیفت کاری توســط هــر دســتگاه کــه بیــش از 2500 بطــری میباشــد و اســتفاده از ابــزار دســتی جهــت پلیســه گیــری، هــم چنیــن انتقــال بطریهــای پلیســه گیــری شــده ازداخــل ســبد فلــزی بــه داخــل کیســه های پلاســتیکی وحمــل دســتی کیســه های مــواد اولیــه بــا وزن 40 کلیوگــرم از قســمت میکســر و طــی مســیر پلههــا تــا محــل تخلیــه دســتگاه بطــری س ازی، ش اغلین ای ن واح د را ب ه دلی ل اعم ال نی روی چنگش ی وپوس چر نامناس ب م چ دس ت وق رار گی ری کم ر، بازوه ا، زانوه ا ،پاهــا در پوســچر نامطلــوب و تکــرار زیــاد، اعمــال نیــرو در حیــن حمــل بــار، درمعــرض ابتــلا بــه ناراحتیهــای اســکلتی-عضلانی قــرار میدهــد. لــذا ایــن فعالیتهــا باعــث وارد آمــدن فشــار بــه اندامهــای مختلــف بــدن پرســنل شــده و میتواننــد زمینــه ســاز بــروز ناراحتیهــای اســکلتی – عضلانــی باشــند] 16[. ایــن مطالع ه نش ان داد ب ا طراحـی مج دد فراین د کار، انج ام وظیف ه وهمچنی ن ح ذف حم ل دس تی ب ار خط رات و ریس ک فاکتوره ای ارگونومیک ی درمحی ط کار کاه ش می یاب د. ای ن روش ها از اص ول کلــی و عمومــی درکنتــرل خطــرات حمــل دســتی بــار درمحیــط کار محس وب میگردن د] 17[.همچنی ن نتای ج حاص ل از ارزیاب ی ب ا روش ش اخص کلی دی KIM دامن ه خط ر را دروظیف ه تولی د بط ری و تأمی ن م واد اولی ه ب ا توج ه ب ه ریس ک فاکتوره ای در مع رض ب ه ترتی ب 4 و 3 نش ان دادک ه نتای ج ای ن مطالع ه ب ا نتایج مطالع های ک ه توس ط H. Kalkis و هم کاران ب ا ه دف ارزیاب ی ب ار کاری در ش غل نظاف ت هت ل و ب ا روش ش اخص کلی دی KIM انج ام گرف ت همخوان ی دارد] 18[. همچنی ن در مطالعهه ای ک ه توس ط انجم ن ف درال ایمن ی و بهداش ت حرف ه ای آلم ان ص ورت پذیرفــت مشــخص گردیــد روش شــاخص کلیــدی KIM جهــت ارزیاب ی ب ار کاری فیزیک ی و مش اغلی ک ه حم ل دس تی ب ار دارن د مناســب می باشــد] 19[. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بعــد ازاجــرای مداخــلات ارگونومیکــی شــیوع ناراحتیهــای اســکلتی- عضلان ی دران دام ه ای مختل ف ب دن کاه ش یاف ت. نتای ج مطالع ه مصب اح و هم کاران نش ان دادک ه مداخل ه ارگونومیک ی می توان د باع ث بهبودوضعی ت بدن؛ایس تگاه کاری وهمچنی ن کاه ش ش یوع
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

اخت لالات اس کلتی عضلان ی در بی ن کارکن ان ش ود] 20[. نتای ج مطالعــه دهقــان وهمــکاران کــه بــا هــدف کاهــش ناراحتیهــای عضلانــی اســکلتی در مونتــاژکاران صنایــع الکترونیــک صــورت پذیرف ت ب ا ای ن مطالع ه همخوان ی دارد] 21[. نتای ج مطالع ه حاضر ب ا مطالع ه ای ک ه توس ط اس کندری و هم کاران و ب ا هدف بررس ی شــیوع اختــلالات اســکلتی –عضلانــی و ارزیابــی ارگونومیکــی ریســک ناشــی از حمــل دســتی بــار را بــا روش شــاخص کلیــدی KIM در بیــن شــاغلین یــک صنعــت خــودرو ســازی صــورت پذیرف ت نی ز همخوان ی نزدیک ی دارد] 7[. از اه داف ای ن مطالع ه در نظرگرفتــن طراحــی تولیــد بــا رویکــرد ارگونومــی بــود کــه ریس ک فاکتوره ای ایج اد کنن ده اخت لالات اس کلتی– عضلان ی را ب ه می زان قاب ل توجه ی کاه ش داد. موس وی و هم کاران نش ان دادندکــه طراحــی خطــوط مونتــاژ بــدون درنظرگرفتــن رویکــرد ارگونوم ی عل ی رغ م افزای ش به ره وری و افزای ش راندم ان تولی د ب ر کاه ش می زان ناراحتیه ای اس کلتی عضلان ی تاثی ری نداش ته و حتــی ایــن ناراحتیهــا در بعضــی از انــدام شــیوع بیشــتری خواه د داش ت] 22[. نتای ج مطالع ه جهانگی ری و هم کاران نش ان داد ک ه مداخ لات ارگونومیک ی پ س از گذش ت 9 م اه تأثی ر قاب ل توجهــی در کاهــش ناراحتیهــای اســکلتی عضلانــی داشــتند 23][. مطالعــه ای کــه Sisay A Workinehو همــکارش تحــتقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید