5100321309624

مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان 6931 خان محمدی و همکاران تعیین میشود. پس از ارزیابی اولیه و بررسی پوسچرهای نامناسب و آنالیز پستها دوره ارگونومی برای کارگران و سرپرستان به برگزار گردید و سپس انجام مداخلات ارگونومیک در قالب پروژههای بهبود در دستور کار تیمهای مهندسی فرایند و خدمات فنی قرار گرفت. پس از انجام مداخلات ارگونومی به کارگران مدت 6 ماه، زمان داده شد تا با توجه به آموزشهای دیده شده و مداخلات اجرا شده در پستهای کاری خود مطابقت پیدا کنند. لازم به ذکر است در این مدت از پستهای کاری بازدید گردید و در پستهایی که نیاز به اصلاح و آموزش و تذکر بود اقدامات لازم صورت پذیرفت. برخی طرحها نیاز به توقف خطوط تولید داشته و با توجه به پیوسته بودن خطوط تولید محدودیتهایی از این قبیل مطرح بوده است که با توجه به برنامه انجام پروژهها، مواردی که نیاز به توقف خطوط تولیدی داشتهاند در تعطیلات تابستانی/زمستانی و یا تعطیلات آخر هفته انجام گردید. همچنین در خصوص خرید ابزار و تجهیزات نیز بایستی طرح توجیهی در قالب افزایش بهرهوری و یا کاهش ریسکهای ایمنی و بهداشتی و بهبود کیفیت تدوین و به نظر مدیریت ارشد سازمان برسد. پروسه مذکور زمانبر بوده و با توجه به وجود مشکلات عدیده موجود در صنعت خودروسازی تأیید و اجرایی شدن برخی طرحها با گذشت زمانروبرو گردید. پس از گذشت 6 ماه از انجام مداخلات مهندسی ارگونومیک و همچنین برگزاری دوره آموزشی بمنظور تعیین اثربخشی اقدامات انجام شده در کاهش شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در اندامهای گوناگون در پستهای کاری اصلاح شده، مجدداًمجددا توسط چک لیستهای QEC فعالیتها مورد ارزیابی قرار گرفت و سطح مواجهه نواحی گوناگون بدن با ریسک فاکتورهای اسکلتی-عضلانی ارزیابی شد .
و با توجه به بررسی تصاویر پوسچرهای اصلاح شده و میزان امتیاز QEC بهبود اقدامات مورد سنجش قرار گرفت.
یافتهها
در ابتدا رابطه ویژگیهای دموگرافیک جامعه مورد مطالعه با شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی افراد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مطابق زیر بدست آمد:
نتایج حاصلنشان میدهد بیشترین فراوانی در جامعه مورد مطالعه مربوط به گروه سنی 16-41 سال/3) 13%( میباشد و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی کمتر و یا مساوی 11 سال/4) 05%( است. حداقل سن جامعه مورد مطالعه 24 سال و حداکثر سن 59 سال میباشد. درضمن میانگین سن افراد 4/12 سال میباشد. در ضمن بیشترین فراوانی در جامعه مورد مطالعه مربوط به سابقه کار 00-05 سال/5) 40%( میباشد و کمترین فراوانی مربوط به سابقه کار کمتر و یا مساوی 5 سال%6/2) ( است. حداقل سابقه
کار در جامعه مورد مطالعه 4 سال و حداکثر سابقه کار 22 سال میباشد. درضمن میانگین سابقه کار افراد مورد مطالعه 3/01

01309624

مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 خان محمدی و همکاران
مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان 6931 خان محمدی و همکاران ایستگاه مونتاژ اکسل و فعالیت انتقال دستی فنر روی فیکسچر با ضریب/4 33 درصد و سطح ریسک 4
ایستگاه مونتاژ اکسل و فعالیت انتقال گاری به خط اصلی بصورت دستی با ضریب 3/30 درصد و سطح ریسک 4
ایستگاه مونتاژ محورها و فعالیت نصب کرپی روی اکسل با ضریب/2 63 درصد و سطح ریسک 1
جهت تعدیل ریسک فاکتورهای ارگونومی فعالیتهای فوق مداخلات مهندسی به شرح زیر طراحی و اجرا گردیده است:
ایستگاه شاسی: فعالیت جابجایی دستی شاسی به ایستگاه بعد –وینچ نمودن خط شاسی و کشیدن خط توسط تسمه- ایستگاه نصب متعلقات روی شاسی: فعالیت نصب جعبه باطری روی شاسی –نصب جرثقیل و ابزار حمل جابجایی و نگه داشتن جعبه باطری-
ایستگاه پیش مونتاژ اکسل جلو: فعالیت انتقال دستی فنرها روی فیکسچر- نصب جرثقیل و ابزار حمل جابجایی فنرها روی فیکسچر
ایستگاه اکسل: فعالیت انتقال گاری به خط اصلی مونتاژ اکسل
–طراحی و ساخت ابزار بادی Easy Mover –
ایستگاه نصب محورها: فعالیت بستن کورپی روی اکسل –طراحی و ساخت بازویی و بالانسر-
پس از اجرای مداخلات وبرگزاری دوره آموزشی ارگونومی برای کارگران و سرپرستانپرسشنامه های نقشه نگاشت بدن پس از گذشت 6 ماه از انجام مداخلات ارگونومیک و تطابق کارگران با شرایط جدید در اختیار کارگران قرار گرفته است .همچنین ارزیابی ریسک فاکتورها با روش QEC جهت فعالیتهایی که مداخلات ارگونومیک درآنها اجرا شده بود انجام گردید که میزان اثر بخشی مداخلات ارگونومیک و آموزش به شرح زیل ایفاد میگردد:
چهارگانه مورد ارزیابی به روش QEC بر حسب ایستگاههای کاری در کارگران خط

شناسایی

نامناسب

در

شده

روش

QEC

انجام

بدنی

اصلاح

شده
درصد
بعد

از
وضعیتهای
مداخلات

ارگونومیک

مداخلات
بعد

انجام

از

ارگونومیک

1

53
%

2

61
%

4

55
/
5
%

4

51
%

4

1
/
11
%

03

4
/
54
%

شناسایی

نامناسب

در

شده

روشقیمت: تومان


پاسخی بگذارید