1084933897274

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 3، پاییز 1395DOI: 10.21859/joe-04033
تاریخ دریافت مقاله: 1395/03/04تاریخ پذیرش مقاله: 1395/04/06

واژگان کلیدی:
نوب ت کار بترتی ب 4/01 ± 01/8 و 08/2 ± 14/9 ب ود و بی ن دو گ روه از نظ ر میانگی ن دندانه ای پوس یدهترمی م ش ده، خ ارج ش ده و ش اخص پریودنت ال )DMFT( اخت اف آم اری معن ی داری یاف ت نش د. آنالی زرگرس یون چن د متغی ره نش ان داد ک ه س ن ی ک عام ل پیش گویی کنن ده DMFT ب وده اس ت )100/0 P <(.
ب ا متغیره ای دیگ ری چ ون تع داد ب ارداری و زایم ان، س ابقه کار، اضط راب و وضعی ت اقتص ادی ارتب اط معن یداری یاف ت نش د.
نتیج ه گی ری: نتای ج ای ن تحقی ق نش ان داد ک ه نوب ت کاری ب ه عن وان ی ک فاکت ور مس تقل اث ر گ ذار ب رس امت ده ان و دن دان مط رح نمیباش د. ام ا ب ا توج ه ب ه میانگی ن ش اخص DMFT و مس ئولیت ش غلیپرس تاران، ض رورت توج ه بیش تر ب ه ای ن گ روه ش غلی احس اس میگ ردد. تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
یافتههــا: نتایــج مطالعــه مشــخص کــرد کــه میانگیــن شــاخص DMFT در پرســتاران نوبــت کار و غیــر
،

نوبت کاریسامت دهان و دندانپرستارانشاخص DMFTمقاله پژوهشی
بررسی ارتباط نوبت کاری و سلامت دهان و دندان در پرستاران
15408-759701

آرام تیرگر 1، سیمین زهرا محبی 2، فرشته شانهای 3، مریم نیکپور 4، سیدعلیرضا پرهیز 5، *
دانش یار گ روه پزش کی اجتماع ی، مرک ز تحقیق ات عوام ل اجتماع ی مؤثر بر س امت، پژوهش کده س امت، دانش گاه عل وم پزش کی باب ل، باب ل، ایران
دانش یار گ روه س امت ده ان و دندانپزش کی اجتماع ی، دانش کده دندانپزش کی، دانش گاه عل وم پزش کی ته ران، ته ران، ای ران
دندانپزش ک، مرک ز تحقیق ات جمجم ه ف ک و ص ورت، دانش گاه عل وم پزش کی ته ران، ته ران ،ای ران
دانشــجوی مقطــع دکتــری پژوهشــی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت ،پژوهشــکده ســامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل، بابــل، ایــران
اس تادیار بخ ش جراح ی ف ک و ص ورت، دانش کده دندانپزش کی، مرک ز تحقیق ات جمجم ه ف ک و ص ورت، دانش گاه عل وم پزش کی ته ران، ته ران، ای ران
نویســنده مســئول: ســیدعلیرضا پرهیــز، اســتادیار بخــش جراحــی فــک و صــورت، دانشــکده دندانپزش کی، مرک ز تحقیق ات جمجم ه ف ک و ص ورت، دانش گاه عل وم پزش کی ته ران، ته ران، ای ران .
[email protected] :ایمیــل
چکیده
مقدم ه: نوب ت کاری ع اوه ب ر تاثیرات ی ک ه ب ر وضعی ت جس می، روان ی و اجتماع ی دارد ممک ن اس ت ب ر س امت ده ان و دن دان نی ز مؤث ر باش د. مطالع ه اخی ر ب ا ه دف ارتب اط نوب ت کاری و س امت ده ان و دن دان در پرس تاران نوب ت کار انج ام ش د.
روشکار: ای ن مطالع ه بص ورت مقطع ی در می ان 121 پرس تار زن ش اغل در بیمارس تانهای تح ت پوش ش دانش گاه عل وم پزش کی ته ران ط ی س الهای 1393 و 1394 انج ام پذیرف ت. وضعی ت س امت ده ان و دن دان ب ا اس تفاده از ش اخص) DMFT Index, decayed missing filling teeth( بص ورت بالین ی توس ط ی ک دندانپزش ک م ورد بررس ی ق رار گرف ت. دادهه ا ب ا اس تفاده از آزمونه ای آم اری ت ی، مج ذور کای و رگرس یون چن د متغی ره م ورد پ ردازش ق رار گرفتن د.
مقدمه
نوب ت کاری ک ه یک ی از ره آورده ای پیش رفت ف ن آوری اس ت ب ه معن ای کار در زمانه ای غی ر معم ول روز )بط ور ق راردادی 6 عص ر تــا 7 صبــح( میباشــد کــه در بســیاری از ســازمانهای خدماتــی و صنای ع م ورد اس تفاده ق رار میگی رد] 1[. ب ر اس اس ی ک بررس ی انجــام شــده در اتحادیــه اروپــا در 15 کشــور آن قــاره طــی ســال 2000 تنهــا 24 درصــد از جمعیــت شــاغل در ســاعات عــادی یــا اس تاندارد روز و در روزه ای کار معم ول )از دوش نبه ت ا جمع ه( کار میکردنــد. بــه بیــان دیگــر اکثــر نیروهــای کار بــه صــورت نوبــت کاری مش غول ب ه کار ب وده و ی ا بخش ی از زم ان کار آنه ا ب ه س اعات غیــر متعــارف امتــداد مییافــت] 2[. گفتنــی اســت تعــداد نوبــت کاران در ای ران مانن د دیگ ر کش ورهای جه ان رو ب ه افزای ش اس ت ،ام ا آم ار دقیق ی در ای ن خص وص در دس ترس نیس ت] 3[.
یکی از گروههای ش غلی که به علت نـ وعِ کـ ار، نوبــــ ت کــــ اری در آن همــــ واره وجــــ ود دارد، کارکنــــ ان خدمات سامت و به وی ژه پرس تاران هـ ستند. پرسـ تاران ب رای فراه م ک ردنِ نیازهـ ای بیمـ اران مجبــور بــه انجــام کــار در تمــ ام ســاعات شــبانه روز میباش ند. می زان بالای ش یوع پدیـ ده نوبـ ت کـ اری در پرسـ تاران و حساسـ یت بـ الای کـ ار ایـ ن افـ راد دلیل مناسبی برای مطالعه و بررس ی مش کات مــ رتبط بــ ا نوبــ ت کــ اری در آن ان ب ه ش مار میآیــد] 4[. امــروزه نوبــت کاری بــه عنــوان یــک عامــل مؤثــر در س امت اف راد، بی ش از پی ش م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت] 5[.
کار در طــول شــب موجــب اختــال در ســاعت بیولوژیــک بــدن )ریتــم ســیرکادین(، بــر هــم خــوردن نظــم و کاهــش در ترشــح هورمــون ماتونیــن] 6[ و بدنبــال آن اختــال در چرخــهٔ خــواب و بیــداری] 7[ میشــود. مطالعــات نشــان دادهانــد کــه نوبــت کاری ع اوه ب ر پیامده ای نامطل وب جس می] 8[ مانن د اخت ال خ واب 8][ عــوارض گوارشــی] 9[ عــوارض قلبــی و عروقــی] 10[ ســندرم متابولی ک] 11[ چاق ی] 12[ و دیاب ت تی پ 13] 2[ ب ا اث رات منف ی ب ر س امت روان ی و اجتماع ی هم راه ب وده و موج ب آس یب ب ه زندگــی خانوادگــی میشــود.
نوب ت کاری ع اوه ب ر تاثی رات ذک ر ش ده ممک ن اس ت ب ر س امت دهــان و دنــدان هــم مؤثــر باشــد چــون در افــراد نوبــت کار رفتــار تغذی های تغیی ر میکن د. در می ان نوب ت کاران مص رف وعدهه ای غذایــی در زمانهــای نامناســب )نصــف شــب(، مصــرف غذاهــای آم اده ب ا مش خصات تغذی های نامناس ب، نوش یدنیهایی ح اوی قن د ب الا و کافئی ن افزای ش مییاب د] 14[. ه م چنی ن احتم ال ریس ک رفتاره ای پرخط ر مانن د مص رف س یگار و ال کل ب الا م یرود، ک ه میتوان د موج ب افزای ش بیماریه ای پریودنت ال ش ود] 51, 61[. برخ ی از مطالع ات نش ان دادهان د ک ه می زان افس ردگی و اضط راب نوبــت کاران در مقایســه بــا همتایــان روزکار بالاتــر میباشــد] 5[ کــه میــزان بالاتــر اختــالات روانــی نیــز میتوانــد بــر ســامت ده ان و دن دان مؤث ر باش د] 17, 18[. ریس ک بالات ر بیماریه ای سیس تمیک مانن د دیاب ت در اف راد نوب ت کار نی ز میتوان د دلی ل دیگــری بــر احتمــال اثــر ســوء نوبــت کاری بــر ســامت دهــان و دن دان آن ان بش مار آی د] 91[.
پوســیدگی دندانهــا و مشــکات پریودنتــال امــر شــایعی اســت ک ه ع اوه ب ر اث رات منف ی جس می، عملک ردی و بیولوژی ک ب ا پیامدهــای ســوء اقتصــادی، اجتماعــی و روانــی در افــراد مبتــا همــراه اســت] 20, 21[ بــا توجــه بــه احتمــال ارتبــاط بیــن رفتارهــای فــردی و تغذیــهای نوبــت کاران بــا ســامت دهــان و دن دان و از س ویی پیامده ای منف ی حاص ل از مش کات پریودنت ال بــر ســامت و آســایش افــراد، بــه نظــر می رســد شــیوع بالاتــر مش کات پریودنت ال را بت وان یک ی از دیگ ر پیامده ای منف ی ای ن الگ وی کار در نوب ت کاران قلم داد ک رد. گفتن ی اس ت ب ه عقی ده گروهــی از صاحبنظــران، برخــورداری و دسترســی بــه شــرایط مطل وب ده ان و دن دان در ه ر ف رد ب ه ان دازه مراقبته ای پزش کی و خدمــات درمانــی حائــز اهمیــت اســت] 20, 12[.
بــا توجــه بــه جســتجوهای بعمــل آمــده و عــدم دســتیابی بــه مس تنداتی در ارتب اط ب ا اخت الات ده ان و دن دان در می ان نوب ت کاران و از س ویی اهمی ت س امت ده ان و دن دان در زندگ ی ه ر ف رد، ب ر آن ش دیم ت ا ب ا ه دف ارتق اء س امت ای ن گ روه از ارائ ه کنن دگان خدم ات بهداش تی- درمان ی )پرس تاران( و همچنی ن دیگر نیروه ای نوب ت کار، ب ه بررس ی وضعی ت بهداش ت ده ان و دن دان و ابت ا ب ه برخ ی از اخت الات مرتب ط در آن ان بپردازی م.
روشکار
ایــن مطالعــه بصــورت مقطعــی در میــان 121 پرســتار زن شــاغل )اعــم از روزکار و نوبــت کار( در بیمارســتانهای تحــت پوشــش دانش گاه عل وم پزش کی ته ران ط ی س الهای 1393 و 1394 انج ام پذیرف ت. نمون ه گی ری ب ه ص ورت خوش های از چه ار مرک ز درمان ی ش امل بیمارس تانهای ش ریعتی، ام ام خمین ی )ره(، ولیعص ر )ع ج( و س ینا، و در ه ر خوش ه ب ه ص ورت در دس ترس و آس ان انج ام ش د .معیاره ای ورود ش امل پرس تاران دارای مـدرک لیس انس و س ابقه کاری بی ش از دو س ال، و معیاره ای خ روج از مطالع ه ش امل ابت اء ب ه بیماره ای م ادرزادی ده ان و دن دان، انج ام رادیوتراپ ی و ش یمی درمان ی و ع دم تمای ل ش رکت در مطالع ه ب ود.
روش کار بدیــن صــورت بــود کــه پــس از توضیــح دربــاره اهــداف پژوه ش ب ه پرس تاران و جل ب رضای ت جه ت ش رکت در مطالع ه ، فرمه ای مرب وط ب ه اطاع ات دموگرافی ک )س ن، وضعی ت اقتصادی اجتماع ی( و تاریخچ ه مامای ی و پزش کی )تع داد س قط، ب ارداری ،زایم ان، فرزن دان، ش یردهی، دیاب ت، آرتری ت روماتوئی د، ک م خون ی ش دید، بیم اری قلب ی، فش ارخون ب الا، ص رع، اخت الات روان ی و مص رف داروه ا( ب رای ه ر ی ک از آن ان تکمی ل میش د. ب ه منظ ور بررس ی می زان اضط راب، از پرسش نامه 10 س والی اضط راب برگرفته از پرسش نامه )90-symptom checklist( 90-SCLاس تفاده ش د .پرسش نامه اخی ر اب زاری روا و پایاس ت] 22[ ک ه در ای ران هم توس ط مدبرنی ا و هم کاران اس تاندارد س ازی ش ده اس ت] 23[. ه م چنی ن تمــام نمونههــا از نظــر ســامت دهــان و دنــدان توســط شــاخص
)DMFT )decayed, missing, filled tooth و) communityperiodontal index CPI( توس ط ی ک دندانپزش ک آم وزش دی ده و کالیب ره ش ده م ورد معاین ه ق رار گرفتن د ک ه اطاع ات حاص ل در چ ک لیس ت مخص وص وارد میگردی د] 24[. ش اخص DMFT ب ر روی یونی ت و ب ا مش اهده بالین ی و ب ه کم ک س وند ان دازه گی ری گردیــد. دندانهــای هایپوپاســتیک، دندانهــای کشــیده شــده بــه دلی ل تروم ا یا ارتودنس ی جزء ش اخص DMFT محاس به نگردیدند .ب رای تعیی ن ش اخص CPI ب ر اس اس معیاره ای WHO ده ان ب ه
6 ناحیــه تقســیم میشــد) S1 تــا S6( شــش دنــدان دندانهــای
تیرگر و همکاران مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 3، پاییز 1395
س ال ب ود ک ه در پرس تاران روزکار ب ه ط ور معن ی داری بالات ر از همتای ان نوب ت کار ب وده اس ت) 100/0 P <(. ه م چنی ن بی ن دو گ روه از نظ ر تع داد ب ارداری، زایم ان و ش یردهی اخت اف معن ی داری یاف ت ش د) 100/0 P <(. ام ا از نظ ر متغیره ای تع داد اف راد خان واده، می زان درآم د، میانگی ن نم ره اضط راب، مص رف س یگار و رعای ت بهداش ت ده ان و دن دان )اس تفاده از مس واک، ن خ دن دان ،ده ان ش ویه( در بی ن گروهه ای مطالع ه اخت اف آم اری معن ی داری مش اهده نش د. اطاع ات بیش تر در ای ن رابط ه در ج دول 1 و 2 ارائ ه ش ده اس ت.
هیچی ک از پرس تاران م ورد بررس ی مص رف س یگار نداش ته و ه م چنی ن هم ه پرس تاران ای ن مطالع ه از مس واک و 70 درص د از ن خ دن دان اس تفاده میکردن د . 16، 11، 62، 63، 31 و 46 در نواحــی ششــگانه انتخــاب گردیدنــد .
ارزش ای ن ش اخص ب ر اس اس اع داد و کدگ ذاری پریودنش یوم و ب ه ص ورت زی ر: 0=س الم 1=خونری زی حی ن پ روب 2= وج ود ج رم لثه و زی ر لث ه 3= پاک ت ک م عم ق ت ا 5-4 میلیمت ر 4=پاک ت عمی ق 6 میلیمت ر و بیش تر ب ا کم ک پ روب پریودنت ال تعیی ن گردی د] 52[.
دادهه ای بدس ت آم ده از طری ق ن رم اف زار SPSS نس خه فارس ی 12 ب ا آزمونه ای آم اری ت ی، مج ذور کای و رگرس یون چن د متغی ره م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار گرفتن د. مطالع ه حاض ر ب ا کس ب مجوز از کمیت ه اخ اق دانشـ گاه عل وم پزش کی ته ران و ب ا کـد ط رح تحقیقات ی 940118 انج ام ش د.
یافته ها
بــا توجــه بــه دادههــا، میانگیــن ســنی پرســتاران 72/7 ± 43
جدول 1: میانگین و انحراف معیار اطاعات دموگرافیک و اضطراب در پرستاران مورد مطالعه
t-Test کل )121 = n(، انحراف معیار ± میانگین غیر نوبت کار )48 = n(،
انحراف معیار ± میانگین نوبت کار )73 = n(، انحراف معیار ± میانگین متغیر
P < 0/001 34/13 ± 7/27 38/79 ± 7/07 31/06 ± 5/61 سن
P < 0/001 0/77 ± 1/00 1/31 ± 1/03 0/42 ± 81/0 تعداد بارداری
P < 0/001 72/0 ± 0/90 1/22 ± 0/88 0/39 ± 0/75 تعداد زایمان
P < 0/001 10/23 ± 6/50 14/29 ± 6/18 7/57 ± 5/22 سابقه کاری
NS 2/49 ± 1/05 2/56 ± 0/87 2/46 ± 1/16 تعداد افراد خانواده
NS 5/22 ± 4/03 5/20 ± 2/65 5/23 ± 4/74 نمره اضطراب
901800809997

09719997

.Not significant ،NS *
جدول 2: فراوانی و فراوانی نسبی متغیرهای مرتبط با وضعیت بهداشتی دهان و دندان در پرستاران مورد مطالعه
Exact Fisher تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( NS در آمد
(2/16)47 (2/45)62 48 )65/(8 ضعیف
(8/83)74 (8/54)22 (2/43)52 متوسط
NS مسواک
(001) 021 (001) 84 (001) 37 بلی
(0)0 (0)0 (0)0 خیر
NS نخ دندان
68 )56/(2 22 )45/(8 (36) 64 بلی
53 )43/(8 26 )54/(2 (73) 72 خیر
NS دهان شویه
5 )3/15( 0)0( 5 )6/(8 بلی
خیر7)/39( 6848 (100)116 (96/85)
21
جدول 3: میانگین و انحراف معیار شاخص های سامت دهان و دندان )DMFT- CPITN( در گروه های مطالعه
آزمون نوبت کارغیر نوبت کارکل
میانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیار متغیر
P = 0/067 1/00 ± 1/38 1/29 ± 1/36 0/82 ± 1/36 دندان های پوسیده
P = 0/16 4/74 ± 3/35 5/27 ± 3/03 4/39 ± 3/53 دندانهای ترمیم شده
P = 0927 2/87 ± 2/12 2/85 ± 2/03 2/89 ± 2/20 دندانهای کشیده شده
P = 0/056 8/62 ± 3/68 9/41 ± 2/80 8/10 ± 4/10 شاخص پریودنتال
میانگیــن دندان هــای پوســیده، ترمیــم شــده، خــارج شــده و شــاخص پریودنتــال در پرســتاران نوبــت کار و غیــر نوبــت کار از اختــاف آمــاری معنــی داری برخــوردار نبودهانــد )جــدول 3(.
هــم چنیــن آنالیــز رگرســیون چنــد متغیــره نشــان داد کــه بیــن متغیــر ســن و DMFT ارتبــاط معنــی داری وجــود دارد) P0/001 <(. امــا بــا متغیرهــای دیگــری چــون ســابقه کار، تعــداد ب ارداری و زایم ان، و وضعی ت اقتص ادی و اضط راب ارتب اط معن ی داری یاف ت نش د. ب ا ح ذف اث ر ای ن متغیره ا ه م، نوب ت کاری ب ه عن وان ی ک فاکت ور مس تقل اث ر گ ذار ب ر س امت ده ان و دن دان نبــوده اســت) 72/0P = (.
بحث
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی دو شــاخص بالینــی مهــم در دندانپزش کی یعن ی DMFT و CPITN در می ان پرس تاران نوب ت کار و غیرنوبــت کار و تفــاوت احتمالــی وضعیــت حاکــم از حیــث ای ن ش اخصها در می ان آنه ا ب ود. نتای ج مطالع ه نش ان داد ک ه ب ا ح ذف متغیره ای مداخل ه گ ری چ ون س ن، تع داد ب ارداری و زایم ان و وضعی ت اقتص ادی و اجتماع ی نی ز تف اوت آم اری معن ی داری بی ن دو گ روه یاف ت نش د. البت ه گفتن ی اس ت ک ه ب ا توج ه ب ه ش واهد علم ی موج ود در خص وص عوام ل مؤث ر ب ر س امت دهــان و دنــدان] 15, 16[ انتظــار میرفــت کــه نوبــت کاری بــر س امت ده ان و دن دان تاثیرگ ذار ب وده و پرس تاران غی ر نوب ت کار از وضعی ت بهت ری در مقایس ه ب ا نوب ت کاران برخ وردار باش ند.
از جملــه عوامــل مهــم و مؤثــر در پیشــگیری از بیماری هــای پریودنت ال، رفتاره ای س امتی مرتب ط ب ا ده ان و دن دان مانن د اســتفاده از مســواک و یــا نــخ دنــدان می باشــد] 26[. کارانــز مینویســد: اگــر دندانهــا یــک بــار طــی 24 الــی 48 ســاعت بــا هم ه وس ایل و ب ا دق ت تمی ز ش وند، کاف ی خواه د ب ود] 72[. و یــا اســتفاده از نــخ دنــدان باعــث می شــود پــاک میکروبــی از نواح ی بی ن دن دان ح ذف ش ود و ع دم اس تفاده از آن احتم ال ابت ا ب ه بیماریه ای لث ه را بیش تر میکن د] 28[ نتای ج مطالع ه حاضــر نشــان داد کــه پرســتاران مــورد بررســی از رفتارهــای بهداشــتی نســبتاً” مناســب در ایــن خصــوص برخــوردار بودهانــد ،ب ه ط وری ک ه هم ه آن ان حداق ل روزی یکب ار مس واک میزدن د و تقریب اً 70 درص د آن ان از ن خ دن دان اس تفاده میکردن د. آنج ام آزم ون آم اری مج ذور کای از ع دم اخت اف معن ی داری آم اری بی ن گروهه ای م ورد بررس ی حکای ت داش ت. بناب ر ای ن چنانچ ه رفتاره ای بهداش تی در خص وص س امت ده ان را موثرتری ن عامل ب ر وضعی ت ده ان و دن دان بدانی م، ش اید ع دم اخت اف معن ی دار آم اری از ای ن حی ث در پرس تاران نوب ت کار و غی ر نوب ت کار ناشــی از تشــابه بســیار رفتــار در گروههــای مــورد بررســی باشــد.
میانگیــن شــاخص DMFT در ایــن مطالعــه 86/3 ± 26/8 بــود ،ای ن مق دار ه ر چن د نش ان دهن ده ای ن مطل ب اس ت ک ه ب ه طور متوس ط در ه ر ی ک از پرس تاران حداق ل 8 ع دد دن دان کش یده ش ده ی ا ترمی م ش ده و ی ا پوس یده در ده ان دارن د، در مقایس ه ب ا نتای ج مطالع ات مش ابه کش ورها مانن د نیج ر )7/5)DMFT = 29][، اوگانــدا )4/3)DMFT = 30][ بــالا میباشــد. علــت ایــن مســئله احتمــالاً می توانــد بالابــودن شــاخص DMFT کــودکان کش ور م ا در مقایس ه ب ا اه داف س ازمان بهداش ت جهان ی] 13[ و دیگ ر کش ورها باش د. ام ا در مقایس ه ب ا مطالع ات داخ ل کش ور از جمل ه ب ا مطالع ه عبدالعظیم ی) 1391( و هم کاران] 32[ روی گروه ی از زن ان در زاه دان ب ا میانگی ن ش اخص DMFT 5/7 ± 43/11 و بیناب اج و هم کاران در گناب اد] 33[ ب ا میانگی ن 29/4 ±
29/10 ب ه مرات ب کم ت ر اس ت. در ای ن ارتب اط اخت اف مش اهده شــده را میتــوان بــه مــواردی ماننــد میــزان تحصیــات، اشــتغال آن ان ب ه حرف های وابس ته ب ه عل وم پزش کی و بهداش ت، آگاه ی بالات ر در زمین ه بهداش ت و س امت، و ه م چنی ن برخ ورداری از تمک ن مال ی دانس ت.
ه م چنی ن در مطالع ه حاض ر میانگی ن دندانه ای ترمی م ش ده 4/74)( بیشــتر از دندانهــای کشــیده شــده) 87/2( و پوســیده
1/00)( ب وده اس ت ک ه ب ا مطالع ه دهیم ی و هم کاران) 0102( ک ه درمی ان دانش جویان دندانپزش کی انج ام ش د] 34[ و مطالع ه هســکوپ در فرانســه] 35[ هــم خوانــی داشــت، کــه ضمــن همس ویی ب ا ادل ه ف وق، احتم الاً” می توان د نش انه ای از نگ رش و توج ه ج دی ای ن گ روه ش غلی ب ه س امت ده ان باش د.
یافتههــای حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســن، تعــداد بــارداری )زایمــان( و ســابقه کاری پرســتاران غیــر نوبــت کار بــه ط ور معن ی داری بالات ر از گ روه نوب ت کار ب وده اس ت )ج دول 1(. ب ا توج ه ب ه ای ن ک ه در کش ور م ا معم ولاً پرس تاران باس ابقه و ب ه تب ع آن ب ا س ن بالات ر ب ه ص ورت ثاب ت صب ح و ی ا غی ر نوب ت کار مش غول ب ه کارن د یکس ان ک ردن گروهه ای مطالع ه ب ا ای ن متغیره ا ام کان پذی ر نش د ام ا ب ا آنالی ز رگرس یون چن د متغی ر اث ر ای ن متغیره ا ح ذف ش د.
ب ا افزای ش س ن پرس تاران ش اخص DMFT ه م ب ه ط ور معن ی داری افزای ش یاف ت .Natto ZS و همکاران ش) 2015( در مطالع ه خ ود گ زارش کردن د، اف راد بزرگت ر از 30 س ال DMFT بالات ری نس بت ب ه گ روه جوانت ر داش تند] 36[. ام ا در مقاب ل محققی ن دیگــر گــزارش کردنــد: هیــچ تفاوتــی در تجربــه، شــیوع و شــدت پوســیدگی) DMFT( در ســنین متفــاوت وجــود نــدارد] 73[. همانط ور ک ه در مت ون علم ی ب ه م وارد متع ددی از ای ن حقیق ت ب ر میخوری م، افزای ش س ن یک ی از عوام ل مؤث ر ب ر بیماریه ای پریودنت ال ب ه ش مار میآی د] 36[ بناب ر ای ن یک ی از یافتههـای ای ن مطالع ه در همس ویی کام ل ب ا دیگ ر مطالع ات حاک ی از آن ب ود ک ه ب ا س ن ش اخص DMFT ب الا رفت ه اس ت.
در مطالع ه حاض ر مش خص ش د بی ن تع داد ب ارداری و ش اخص DMFT ارتبــاط معنــی داری یافــت نشــد. در مطالعــه ای کــه توســط Radnai و همــکاران در میــان گروهــی از زنــان در دوره بعــد از زایمــان انجــام گرفــت، گــزارش شــد: بیــن ســن، تعــداد بــارداری و زایمــان و ســابقه کاری نمونههــا بــا شــاخص DMFT ارتبــاط معنــی داری یافــت شــد] 38[. افزایــش تعــداد بــارداری و ب ه تب ع آن مش کات مرب وط ب ه آن دوران در میانگی ن ش اخص DMFT ممک ن اس ت مؤث ر باش د. ام ا در خص وص عام ل ب ارداری و زایم ان، اعتق اد ب ر آن اس ت ک ه عام ل مهم ت ر ع دم آگاه ی و ک م اهمی ت ش مردن س امت ده ان اس ت، ک ه باع ث می ش ود در دوران بــارداری دندانهــا بــه جــای آنکــه بــا رعایــت بهداشــت و مراقبتهــای دورهای نگــه داشــته شــوند، بــه راحتــی کشــیده می شــوند] 93[.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 3، پاییز 1395تیرگر و همکاران

در مطالع ه حاض ر، مقایس ه دادهه ای مرب وط وضعی ت اقتص ادی حاکــی از عــدم نقــش ایــن عامــل در میــزان شــاخص DMFT پرس تاران م ورد مطالع ه ب وده اس ت. گرچ ه نق ش تمک ن مال ی و وضعی ت اقتص ادی در بس یار از جنبهه ای بهداش ت و س امت و از جمل ه بهداش ت ده ان و دن دان ان کار ناپذی ر اس ت ام ا تفاوته ای موجــود در گروههــای نوبــت کار و غیــر نوبــت کار از میــزان قابــل ماحظ های برخ وردار نب وده اس ت. در مطالع های ک ه توس ط Polk و همکارانــش) 2010( در میــان دانــش آمــوزان پنســیلوانیا انجــام پذیرف ت، مش خص گردی د وضعی ت اقتص ادی اجتماع ی ضعی ف ب ا می زان بالات ری از DMFT و ش یوع بیش تر پوس یدگیهای ش دید همــراه بــوده اســت. البتــه آنهــا خاطــر نشــان کردهانــد کــه گــر چ ه وضعی ت اقتص ادی اجتماع ی ضعی ف ب ا دفع ات کمت ری از مس واک زدن، ن خ ک ردن دن دان، فلورای د تراپ ی، اس تفاده کمت ر از فیش ور س یانت و دریاف ت م وارد کمت ری از خدم ات دندانپزش کی هم راه ب ود، ام ا چنی ن وضعیت ی در ده ان و دن دان دان ش آم وزان لزوم اً” متأث ر از رفتاره ای بهداش تی نب وده و عوام ل دیگ ری در شــکل گیــری آن مؤثــر هســتند] .40[ نتایــج مطالعــه اخیــر نیــز تقریبــاً” بــا چنیــن اســتنتاجی همخوانــی دارد چــرا کــه علیرغــم رفتاره ای بهداش تی نس بتاً” مطل وب )از حی ث اس تفاده از مس واک و نــخ دنــدان(، همچنــان شــاخص DMFT در پرســتاران مــورد مطالع ه از میانگی ن بالای ی برخ وردار ب وده اس ت.
از محدودیتهــای ایــن مطالعــه می تــوان بــه عــدم بررســی رفتارهــای تغذیــه ای و یــا برخــی دیگــر از رفتارهــای مؤثــر بــر وضعیــت پریودنتــال اشــاره کــرد. چــه بســا محاســبه میانگیــن DMFT در ص ورت کس ب اطاع ات مربوط ب ه رفتاره ای تغذیه ای م ا را ق ادر ب ه تش خص ارتب اط پی ش بین ی ش ده مینم ود. البت ه محدودی ت تع داد نمونهه ا در مقایس ه ب ا ان واع عوام ل تأثی ر گ ذار بــر ســامت دهــان و دنــدان نیــز میتوانــد از دیگــر محدودیتهــا و نق اط ضع ف ای ن مطالع ه بش مار آی د. از این رو اس تمرار تحقی ق در پیرامــون همیــن موضــوع بــا حجــم گســترده تری از نمونههــا و بررس ی دقی ق رفتاره ای تغذی ه ای توصی ه میگ ردد. بدیه ی اس ت ب ا توج ه ب ه تأثی ر ان کار ناپذی ر عوام ل وابس ته ب ه ش غل، پ ی ب ردن ب ه رابط ه نوب ت کاری و س امت ده ان و دن دان مس تلزم مطالعــه در دیگــر گروههــای شــغلی میباشــد.
نتیجه گیری
کســب نتیجــه عــدم تفــاوت معنــی دار آمــاری از نظــر شــاخص DMFT و CPITN بیــن پرســتاران نوبــت کار و غیــر نوبــت کار ای ن اس تنباط را ایج اد می نمای د ک ه نق ش عام ل نوب ت کاری در س امت ده ان و دن دان از س هم کمت ری در مقایس ه ب ا رفتاره ای بهداش تی برخ وردار اس ت. گرچ ه ب ا توج ه ب ه محدودی ت اطاعات موج ود، انج ام تحقیق ات گس ترده تر ض روری ب ه نظ ر می رس د.
سپاسگزاری
09719997

از معاون ت تحقیق ات و فن اوری دانشـگاه عل وم پزش کی ته ران و تم ام پرس تارانی ک ه در اج رای ای ن ط رح ب ا م ا هم کاری کردن د ،سپاس گذاری میگ ردد. ای ن مقال ه حاص ل پای ان نام ه دانش جویی و ط رح تحقیقات ی ب ا ک د 9440118 می باش د.
23
Oscarson N, Kallestal C, Lindholm L. A pilot study of the use of oral health-related quality of life measures as an outcome for analysing the impact of caries disease among Swedish 19-year-olds. Caries Res. 2007;41)2(:85-92. DOI: 10.1159/000098040 PMID: 17284908Derogatis LR, Rickels K, Rock AF. The SCL-90 and the MMPI: a step in the validation of a new self-report scale. Br J Psychiatry. 1976;128:280-9. PMID: 1252693Modabernia MJ, Shojaie Tehranie H, Falahi M, Faghirpour M. Normalizing SCL-90-R Inventory in Guilan High-School Students. J Guilan Univ Med Sci. 2010;19)75(:58-65.
Sheiham A. Oral health, general health and quality of life. Bull World Health Organ. 2005;83)9(:644. DOI: /S0042-96862005000900004 PMID: 16211151Klokkevold P, Newman MC, Takei H. Carranza Clinical Periodontology. Philadelphia: Saunders; 2006.
Varenne B, Petersen PE, Ouattara S. Oral health behaviour of children and adults in urban and rural areas of Burkina Faso, Africa. Int Dent J. 2006;56)2(:61-70. PMID: 16620033Carranza jr F. Newman MG Clinical Periodontology. Philadelphia: Wb Saunders Co.; 1996.
Mahmoodabad SM, Tanekaboni NR. [Survey of some related factors to oral health in high school female students in Yazd, on the basis of health behavior model )HBM(]. J Birjand Univ Med Sci. 2008;15)3(:40-7.
Petersen PE, Kaka M. Oral health status of children and adults in the Republic of Niger, Africa. Int Dent J. 1999;49)3(:159-64. PMID: 10858749Muwazi LM, Rwenyonyi CM, Tirwomwe FJ, Ssali C, Kasangaki A, Nkamba ME, et al. Prevalence of oral diseases/conditions in Uganda. Afr Health Sci. 2005;5)3(:227-33. DOI: 10.5555/afhs.2005.5.3.227 PMID: 16245993Nokhostin MR, Siahkamari A, Akbarzadeh Bagheban A. [Evaluation of oral and dental health of 6-12 year-old students in Kermanshah city]. Iran South Med J. 2013;16)3(:241-9.
Ghanbariha MRLM, Badiee MR, Abdolazimi Z. [The Relationship between Dental Caries and Some Socio-economic Factors in 35- 44 Years Old Adults in Some Urban Areas of Sistan & Baluchestan]. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci Health Serv. 2012;20)4(:454-63.
Bahri N, Iliati H, Salarvan dS, Mansorian M. [Assessment of DMFT Index in Pregnant Women and its Relationship with Knowledge, Attitude and Health Behaviors in Terms of Oral and Dental Cares]. Iran J Obst, Gyncol Infertil. 2009;15)3(:13-20.
Deyhimi P, Eslamipour F, Naseri HA. [DMFT and the effect of dental education on orodental health of dental students in Isfahan School of Dentistry]. 2011;6)4(:384-9.
Hescot P, Bourgeois D, Doury J. Oral health in 35-44 year old adults in France. Int Dent J. 1997;47)2(:94-9. PMID: 9448793Natto ZS, Petersen FF, Niccola Q. The prevalence and severity of dental caries in Chad: a pilot study. Niger Postgrad Med J. 2014;21)3(:241-4. PMID: 25331241Garcia-Cortes JO, Mejia-Cruz JA, Medina-Cerda E, Orozco-De la Torre G, Medina-Solis CC, Marquez-Rodriguez S, et al. [Experience, prevalence, severity, treatment needs for dental caries and care index in Mexican adolescents and young adults]. Rev Invest Clin. 2014;66)6(:505-11. PMID: 25729867Radnai M, Gorzo I, Nagy E, Urban E, Eller J, Novak T, et al. [Caries and periodontal state of pregnant women. Part I. Caries status]. Fogorv Sz. 2005;98)2(:53-7. PMID: 15957501RIGI LM, Ghanbariha M, Badiee M, Abdolazimi Z. The Relationship between Dental Caries and Some socio-economic Factors in 35-44 years old Adults in some urban Areas of sistan & Baluchestan. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci Health Serv. 2012.
Polk DE, Weyant RJ, Manz MC. Socioeconomic factors in adolescents’ oral health: are they mediated by oral hygiene behaviors or preventive interventions? Community Dent Oral Epidemiol. 2010;38)1(:1-9. DOI: 10.1111/j.1600-0528.2009.00499.x PMID: 19845711REFEREncEs
Iverson RD, Maguire C. The relationship between job and life satisfaction: Evidence from a remote mining community. Hum Relat. 2000;53)6(:807-39.
Zamanian Z, Salimian Z, Daneshmandi H, Ali Mohammadi Y. [The REBA Technique Ergonomic Assessment of Musculoskeletal Disorders Risk Level among Midwives of Shiraz State Hospitals]. J Urmia Nurs Mideife Fac. 2014;12)1(:18-24.
Zamanian Z, Dehghani M, Mohammady H, Rezaeiani M, Daneshmandi H. [Investigation of Shift Work Disorders among Security Personnel]. Int J Occup Hygiene. 2012;4)2(.
Berger AM, Hobbs BB. Impact of shift work on the health and safety of nurses and patients. Clin J Oncol Nurs. 2006;10)4(:465-71. DOI: 10.1188/06.CJON.465-471 PMID: 16927899Kangavari M, Saranjam B, Mohammadpour H, Ranjbarian M,
Teimori G, Mehri A. Investigating Prevalence and Factors Associated with Shift Work Disorder in Nurses of Selected Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2014. J Occupat Environ Health. 2016;1)1(:50-7.
Spengos K, Tsivgoulis E, Tsivgoulis A, Zakopoulos N, Vemmos KN. Circadian and seasonal distribution of cardioembolic strokes due to atrial fibrillation. Hellenic J Cardiol. 2004;45:234-41.
Beers TM. Flexible schedules and shift work: replacing the 9-to-5 workday. Monthly Lab Rev. 2000;123:33.
Somayeh B, Mehdi P, Habiballah D. [The Relation between Shift Work, Fatigue and Sleepiness and Accidents among Workers in Sugar Factory]. J Occupat Hygiene Engin. 2014;1)3(:45-52.
Knutsson A. Health disorders of shift workers. Occup Med )Lond(. 2003;53)2(:103-8. PMID: 12637594Asare-Anane H, Abdul-Latif A, Ofori EK, Abdul-Rahman M, Amanquah SD. Shift work and the risk of cardiovascular disease among workers in cocoa processing company, Tema. BMC Res Notes. 2015;8:798. DOI: 10.1186/s13104-015-1750-3 PMID: 26682743Wang XS, Armstrong ME, Cairns BJ, Key TJ, Travis RC. Shift work and chronic disease: the epidemiological evidence. Occup Med )Lond(. 2011;61)2(:78-89. DOI: 10.1093/occmed/kqr001 PMID: 21355031Tenkanen L, Sjoblom T, Harma M. Joint effect of shift work and adverse life-style factors on the risk of coronary heart disease. Scand J Work Environ Health. 1998;24)5(:351-7. PMID: 9869306Pan A, Schernhammer ES, Sun Q, Hu FB. Rotating night shift work and risk of type 2 diabetes: two prospective cohort studies in women. PLoS Med. 2011;8)12(:e1001141. DOI: 10.1371/journal. pmed.1001141 PMID: 22162955Lowden A, Moreno C, Holmback U, Lennernas M, Tucker P. Eating and shift work – effects on habits, metabolism and performance. Scand J Work Environ Health. 2010;36)2(:150-62. PMID: 20143038Obeid P, Bercy P. Effects of smoking on periodontal health: a review. Adv Ther. 2000;17)5(:230-7. PMID: 11186143Gautam DK, Jindal V, Gupta SC, Tuli A, Kotwal B, Thakur R. Effect of cigarette smoking on the periodontal health status: A comparative, cross sectional study. J Indian Soc Periodontol. 2011;15)4(:383-7. DOI: 10.4103/0972-124X.92575 PMID: 22368364Kumar A, Kardkal A, Debnath S, Lakshminarayan J. Association of periodontal health indicators and major depressive disorder in hospital outpatients. J Indian Soc Periodontol. 2015;19)5(:507-11. DOI: 10.4103/0972-124X.167161 PMID: 26644715Alkan A, Cakmak O, Yilmaz S, Cebi T, Gurgan C. Relationship Between Psychological Factors and Oral Health Status and Behaviours. Oral Health Prev Dent. 2015;13)4(:331-9. DOI: 10.3290/j.ohpd.a32679 PMID: 25197739Karoli R, Fatima J, Jafri R, Siddiqi Z, Shukla V. Status of periodontal health in patients with type 2 diabetes mellitus at a teaching hospital of North India. Indian J Endocrinol Metab. 2012;16 Suppl 1:S127-9. DOI: 10.4103/2230-8210.94247 PMID: 22701837Dorri M, Sheiham A, Tsakos G. Validation of a Persian version of the OIDP index. BMC Oral Health. 2007;7:2. DOI: 10.1186/1472-7-13862 PMID: 17257407The Relationship of shift Work and Oral Health in nurses
Aram Tirgar 1, simin Zahra Mohebbi 2, Fereshteh shaneie 3,
Maryam nikpour 4, Alireza Parhiz 5, *
Associate Professor, Social Determinants of Health (SDH) Research Center, Health
Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
Associate Professor, Community Oral health Department. School of Dentistry,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Dentist, Craniomaxillofacial Research Center, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
PhD Student, Social Determinants of Health (SDH) Research Center, Health
Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
Assistant Prof, Oral & Maxillofacial Surgery Department, Craniomaxillofacial Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
117525522156

* Corresponding author: Alireza Parhiz, Assistant Professor, Oral & Maxillofacial Surgery Department, Craniomaxillofacial Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: Shift work, in addition to its effects on physical, psychological and social status, may impact on oral health. The aim of this research was to assess the relationship between shift work and oral health in nurses.
Methods: This cross-sectional study was carried out on 120 nurses working in a hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences during 2015-2014. Oral health status and DMFT index )Decayed, Missing and Filling Teeth( was assessed by a dentist through clinical examination. Data were analyzed using SPSS 22 software, chi-squared test, independent samples t-test and multiple logistic regressions test.
Results: The results showed that the means of DMFT index in shift work nurses and nonshift work nurses were 4.10 ± 8.10 and 2.8 ± 9.41, respectively. There was no significant difference between decayed, missing and filled teeth and periodontal DMFT index in both groups. Multiple logistic regression analysis revealed that age was a significant predictor of DMFT indictor )P < 0.001(. No significant relationship was found in DMFT index with gravid, parity, family income, anxiety and work experience.
conclusions: This study demonstrated that shift work was not an independent factor affecting oral health. However, regarding the DMFT index mean differences and nurses’ job responsibilities, it seems necessary to pay more attention to this occupational group.
123878-7236Original Articl
eقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید