مجله ارگونومیدوره 4، شماره 2، تابستان 95DOI: 10.21859/joe-0402438
تاریخ دریافت مقاله: 1395/01/19تاریخ پذیرش مقاله: 1395/03/29

واژگان کلیدی:
SPSS
یافتهه ا: بیش ترین ظرفی ت ه وازی مام وران آت ش نش انی ،)L/min( 3/65 و)mL/kgmin( 74/4 بدس تآم د. نتای ج حاص ل از آزم ون آم اری نش ان داد ک ه ارتب اط معن اداری بی ن حداکث ر ظرفی ت ه وازی و نمای هت وده بدن ی و می زان ورزش در هفت ه وج ود دارد )50/0 < P(. همچنی ن بی ن حداکث ر ظرفی ت ه وازی و س نس یگار کش یدن و خس تگی هن گام کار، رابط ه معن اداری مش اهده نش د )50/0 < P(.
نتیجهگی ری: بررس ی ظرفی ت قلب ی ری وی آتشنش انان ب ه دلی ل حساس یت ش غلی و انج ام وظای ف س ختدر ش رایط دش وار ب ه منظ ور کاه ش احتم ال ب روز آس یب ب رای آتشنش ان و مجروحی ن حادث ه بس یار مه م میباش د. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد حداکث ر اکس یژن مصرف ی و ظرفی ت قلب ی ری وی آتشنش انان م وردبررس ی، از حداق ل مق دار توصی ه ش ده توس ط انجم ن بی ن الملل ی مام وران آتشنش انی بیش تر میباش د ک ه میتوان د ب ه دلی ل وج ود برنامهه ای منظ م آمادگ ی جس مانی ای ن س ازمان باش د. تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
16 م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار گرف ت.

،

حداکثر ظرفیت هوازیآتش نشان هاتست پله
مقاله پژوهشی
15409-405849

برآورد حداکثر ظرفیت هوازی پرسنل آتشنشان با استفاده از آزمون پله: مطالعه موردی با استفاده از پلهای با قابلیت تنظیم ارتفاع
سجاد فرهادی 1، قاسم حسام 2، زهرا مرادپور 2، مالک اباذری 3، یوسف بابایی مسدرقی 1، *
دانش جوی کارشناس ی ارش د مهندس ی بهداش ت حرف ه ای، دانشـکده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران
مرب ی گ روه مهندس ی بهداش ت حرف ه ای، مرک ز تحقیق ات س امت محی ط و کار، دانش گاه عل وم پزش کی ش اهرود، ش اهرود، ای ران
دانش جوی کارشناس ی ارش د آم ار و اپیدمیول وژی زیس تی، دانشـکده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران
9055612098

نویس نده مس ئول: یوس ف بابای ی مس درقی، دانش جوی کارشناس ی ارش د مهندس ی بهداش ت حرف های، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران. ایمی ل: [email protected]
چکیده
مقدم ه: آتشنش انی یک ی از مش اغلی میباش د ک ه ب ه دلی ل ماهی ت ش غل و خواس تههای فیزیک ی ب الای ای ن ش غل، نی از ب ه ت وان جس مانی و ه وازی بالای ی دارد. در ای ن مطالع ه حداکث ر ظرفی ت ه وازی پرس نل آتشنش ان ب ا اس تفاده از آزم ون پل ه بررس ی ش د.
روش کار: ای ن مطالع ه مقطع ی ب ه ص ورت توصیف ی- تحلیل ی و ب ر روی 73 نف ر از پرس نل آتشنش انی انج ام ش د. در ابت دا اطاع ات دموگرافی ک اف راد توس ط پرسش نامهای جم عآوری ش د. س پس پل های ب ا قابلی ت تنظی م ارتف اع جه ت انج ام تس ت پل ه س اخته ش د و ب ا اس تفاده از روش فرانس یس حداکث ر ظرفی ت ه وازی اف راد ش رکت کنن ده، م ورد بررس ی ق رار گرف ت. نتای ج حاص ل از پرسش نامه و آزم ون پل ه توس ط ن رم اف زار
مقدمه
آتــش نشــانی یکــی از مشــاغلی می باشــد کــه بــه دلیــل ماهیــت ش غل و خواس ته های فیزیک ی ب الای ای ن ش غل، نی از ب ه ت وان جســمانی و هــوازی بالایــی دارد] 1[. وظایفــی ماننــد نجــات گرفتارش دگان و خام وش نم ودن آت ش نیازمن د انج ام فعالیت هایی ماننــد دویــدن، بــالا رفتــن، واکنــش ســریع و … میباشــند] 2[. ترکیبــی از خواســته های فیزیکــی بــالا از کار، تغییــرات ناگهانــی از حال ت اس تراحت ب ه فعالی ت ش دید در زم ان عملی ات، عوام ل اســترسزای محیطــی و روانــی و اســتفاده از لباسهــای ســنگین و گ رم س بب ش ده اس ت ک ه م رگ و می ر ناش ی از بیماریه ای قلبــی عروقــی در میــان آتشنشــانان افزایــش یابــد] 3[.
ب ه منظ ور رس یدگی ب ه مس ائل ایمن ی و بهداش ت آتشنش انان ،انجم ن بی ن الملل ی مام وران آت ش نش انی، خدم ت آتشنش انی بــه همــراه مدیریــت کار بــا ابتــکار ســامتی و تناســب انــدام را توســعه دادنــد. ایــن خدمــت، حداکثــر اکســیژن مصرفــی جهــت بــرآورد نیازهــای هــوازی در وظایــف آتــش نشــانی را دســت کــم 42 میل ی لیت ر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه توصی ه ک رده اس ت ]2[.
حداکثــر اکســیژن مصرفــی ( (VO2-maxعبــارت اســت از حداکثــر توانای ی ف رد ب رای مص رف اکس یژن در حی ن فعالی ت فیزیک ی ب ر حس ب میلیلیت ر ک ه در م دت ی ک دقیق ه ب ه ازاء ه ر کیلوگ رم وزن بــدن آن را مصــرف میکنــد. VO2-maxیــک معیــار پذیرفتــه شــده بــرای ارزیابــی تناســب قلبــی و ریــوی افــراد میباشــد کــه می زان آن وابس ته ب ه عملک رد چه ار ارگان قلب ی عروق ی، ری وی ،عضانــی اســکلتی و سیســتم اکســیژن رســانی و هموگلوبیــن می باشــد. از ایــن رو هرگونــه اختــال یــا بیمــاری در هــر یــک از ارگانه ای ف وق میتوان د باع ث کاه ش حداکث ر ت وان فیزیک ی ه وازی در اف راد مبت ا ش ود] 4[.
تعییــن حداکثــر تــوان فیزیکــی هــوازی بــا دو روش مســتقیم و غیــر مســتقیم انجــام میشــود کــه می تــوان بــه آزمونهــای روی نوارگــردان، آزمونهــای روی دوچرخــه کارســنج، آزمونهــای پیــاده روی یــا دویــدن و آزمونهــای پلــه (Step Test) اشــاره کــرد] 5[. مزی ت آزمونه ای پل ه نس بت ب ه آزمونه ای دیگ ر ای ن اسـت کــه بــه تجهیــزات گــران نیــاز ندارنــد، نیازمنــد کالیبــره شــدن نیســتند و بــه آســانی در جمعیــت بزرگ تــری بــه کار میرونــد 6][. ب رای انج ام تس ت پل ه پروتکله ای مختلف ی پیش نهاد ش ده اس ت ک ه در ه ر پروت کل ارتف اع پل ه، ن رخ ب الا و پایی ن رفت ن از پل ه، م دت زم ان پل ه زدن و رابط ه محاس به VO2-maxمتف اوت اســت] 7[.
بیش تر آزمونه ای پل ه روی پله های ی ب ا ارتف اع ثاب ت و ب دون در نظ ر گرفت ن ق د اف راد طراح ی ش ده اند. پلههای ی ب ا ارتف اع بلن د ممک ن اس ت در اف راد کوت اه ق د پی ش از دس تیابی ب ه ظرفی ت ه وازی واقع ی خس تگی ایج اد کنن د و آزم ون ب ه ج ای ظرفی ت ه وازی، اس تقامت پاه ا را ان دازه گی ری کن د. ب ا تطبی ق ارتف اع پل ه براس اس ق د، احتم ال م ی رود تفاوته ای بیومکانیک ی ناش ی از ق د اف راد از بی ن ب رود و اعتب ار آزمونه ای پل ه افزای ش یاب د .تنظیــم ارتفــاع پلــه براســاس زوایــای مختلــف ران و زانــو انجــام میشــود] 8[.
مطالعــات زیــادی جهــت تعییــن بهتریــن زاویــه ران انجــام شــده اســت کــه بزرگتریــن زاویــه 90 درجــه و کوچکتریــن زاویــه 56 درج ه ب وده اس ت. اخت اف ای ن مح دوده ب ه چه ار چ ارک 56،
3/37، 7/81 و 90 تقســیم شــده اســت. تحقیقــات قبلــی ارتبــاط بیش تر ضرب ان قل ب ب ا ظرفی ت ه وازی را در ارتف اع پل ه متناس ب ب ا زاوی ه ران 3/73 درج ه نس بت ب ه س ه زاوی ه دیگ ر را نش ان داده اس ت] 9[. کالپپ ر و فرانس یس زاوی هٔ ران 3/73 درج ه را بهتری ن زاویــه بــرای تنظیــم ارتفــاع پلــه در افــراد بــا قدهــای مختلــف پیش نهاد کردن د] 10, 11[. از آنج ا ک ه کارای ی پل ه زدن از زاوی هٔ کش ش زان و تأثی ر می پذی رد، بنابرای ن تنظی م ارتف اع پل ه براس اس زاویــهٔ زانــو ممکــن اســت باعــث بــالا رفتــن کارایــی نــرخ بــالا و پایی ن رفت ن از پل ه و اعتب ار آزمونه ای پل ه در ب رآورد VO2-maxش ود. ب ر ای ن اس اس مطالع ه حاض ر ب ا ه دف بررس ی حداکث ر ظرفی ت ه وازی پرس نل آتشنش ان ب ا اس تفاده از آزم ون پل ه ب ا پل های ب ا قابلی ت تنظی م ارتف اع، انج ام ش ده اس ت.
روش کار
ایــن مطالعــه مقطعــی بــه صــورت توصیفــی- تحلیلــی بــر روی پرســنل آتشنشــانی شهرســتان همــدان انجــام گردیــد. تعــداد کل پرس نل آت ش نش انی 138 نف ر ب وده اس ت ک ه همگ ی م رد میباشــند. حجــم نمونــه بــا اســتفاده از رابطــه شــماره 1 و 2 در ســطح اطمینــان 95 درصــد و انحــراف معیــار 74/3 میلــی لیتــر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه و 06/0=d ، 73 نف ر تعیی ن گردی د] 21[.
62252036678

فرمول 1:
فرمول 2:
ســپس پرسشــنامه ای تنظیــم گردیــد و کلیــه خصوصیــات دموگرافی ک اف راد مانن د س ن، س ابقه کار، ق د، وزن، می زان ورزش در هفت ه و مص رف س یگار در آن گنجان ده ش د. در ابت دا اف رادی کــه مبتــا بــه بیمــاری بودهانــد و یــا دارو مصــرف میکردنــد از مطالع ه ح ذف ش دند و پ س از آن ه دف تحقی ق اط اع رس انی شــد و بعــد از کســب رضایــت از افــراد مــورد مطالعــه، از طریــق مصاحبــه اطاعــات دموگرافیــک افــراد ثبــت گردیــد. بیشــترین ظرفیــت هــوازی بــر اســاس روش فرانســیس انــدازه گیــری شــد 11][. در روش فرانس یس، زاوی ه 3/73 درج ه ران، ب ه عنوان بهترین زاوی ه ب رای تنظی م ارتف اع پل ه در اف راد ب ا قده ای مختل ف در نظر گرفت ه ش ده اس ت. پ س نی از ب ه پل ه ای ب ود ک ه قابلی ت تنظی م ارتفــاع داشــته باشــد. پلههــای قابــل تنظیــم موجــود در بــازار بشــکل پالتهــای بــا ضخامــت 5 ســانتیمتر میباشــند کــه قــرار دادن پالته ا روی ه م ارتف اع پل ه را افزای ش میده د. رن ج ارتف اع ایــن پلههــا بشــکل گسســته )مثــاً 5، 01، 15 و …( میباشــد و ام کان تنظی م پل ه ب ر روی ارتف اع م ا بی ن اینه ا وج ود ن دارد .جهــت حــل ایــن مشــکل در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از تختــه ،لول ه و ج ک خ ودرو، پل ه ای س اخته ش د ک ه تغیی ر ارتف اع پل ه ب ا تغییــر ارتفــاع جــک، امکانپذیــر بــود )شــکل 1(.
در مطالعــه حســام و همــکاران پایایــی ایــن پلــه بــا ضریــب همبســتگی ICC برابــر 0/886 و روایــی آن بــا 0/737= r مــورد تأییــد قــرار گرفــت] 31[.
س پس براس اس روش فرانس یس ب ا توج ه ب ه ق د اف راد، ارتف اع پله توس ط رابط ه ش ماره 3 ب ه دس ت آم د] 11[. تنظی م ارتف اع پل ه ب ر اس اس ای ن رابط ه زاوی ه 3/73 درج ه ران را تأمی ن میکن د:
فرمول 3:
(I_h×L_f) 0.7162=H_f
شکل 1: پله با قابلیت تنظیم ارتفاع
ک ه در ای ن رابط ه Hf ارتف اع پل ه ب ه س انتیمتر ، Ih ارتف اع ق د ب ه س انتیمتر و Lf نس بت ارتف اع ران ب ه ق د میباش د ک ه نس بت ارتفـاع ران ب ه ق د ب ا توج ه ب ه س ن و جن س از طری ق ج دول ش ماره 1 بدس ت آم د] 11[.
پ س از تنظی م ارتف اع پل ه، طب ق روش فرانس یس بایس تی، اف راد 6 ت ا 17 س ال ب ا ن رخ 22 ب ار در دقیق ه و اف راد 18 ت ا 34 س ال ب ا نـرخ 26 ب ار در دقیق ه ب ه م دت 3 دقیق ه عم ل پل ه زدن را انجــام دهنــد. پــس از 3 دقیقــه پلــه زدن، فــرد در همــان حالــت ایســتاده، بــه مــدت 5 ثانیــه اســتراحت کــرده، ســپس بــه مــدت 15 ثانیــه تعــداد نبــض توســط نبض ســنج دیجیتــال اندازهگیــری گردی د. نهایت اً تع داد نب ض ان دازه گی ری ش ده در رابط ه ش ماره 4 ق رار داده ش د و می زان VO2-max محاس به گردی د] 11[.
فرمول 4:
VO2 Max = 97/71 – (776/0 × تعداد نبض در 51 ثانیه)
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95فرهادی و همکاران
920-89999

پــس از جمــع آوری دادههــا، تجزیــه تحلیــل آمــاری دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS16 صــورت گرفــت. بــرای بررســی ارتبــاط متغیرهــای کمــی بــا یکدیگــر بــا توجــه بــه نرمــال و غیرنرمــال بــودن داده هــا، از آزمونهــای همبســتگی پیرســون و اســپیرمن اســتفاده شــد. جهــت تعییــن اختــاف میانگیــن2- VOmax در دو گــروه نیــز از آزمــون t مســتقل اســتفاده گردیــد. کلیــه آزمونهــا در ســطح معنــاداری 05/0 α=انجــام پذیرفــت.
یافته ها
مطالعــه حاضــر در اواخــر فصــل بهــار در دمــای بیــن 20 تــا 22 درج ه س انتی گ راد در کلی ه ایس تگاه های آت ش نش انی شهرس تان هم دان ص ورت پذیرف ت. ارتف اع از س طح دری ا شهرس تان هم دان 1741 مت ر و مح ل م ورد مطالع ه ف ارغ از س ر و ص دا ب وده اس ت .مقادیــر بــه دســت آمــده بــرای ضربــان قلــب در قبــل و بعــد از آزم ون و حداکث ر ظرفی ت ه وازی، در ج دول 2 ارائ ه ش ده اس ت .
میانگیــن بیشــترین ظرفیــت هــوازی 3/65 (L/min) و 47/4 (mL/kgmin)بدس ت آم د.
69047949719997

خصوصی ات دموگرافی ک افـراد م ورد مطالع ه و ارتب اط آنهـا ب ا حداکثــر ظرفیــت هــوازی( (VO2-maxدر جــدول 3 ارائــه گردیــده اس ت. ب ر اس اس نتای ج، از لح اظ آم اری بی ن س ن و س ابقه کار ب ا VO2-maxارتب اط معن اداری مش اهده نگردی د ) 50/0 < P0( ام ا ای ن ارتب اط بی ن نمای ه ت وده بدن ی و ورزش در هفت ه ب ا VO2-maxاز لح اظ آم اری معن ادار ب ود ) 50/0 < P0(.
همچنی ن نتای ج حاص ل از آزم ون آم اری T مس تقل نش ان داد ک ه ارتب اط معن اداری بی ن میانگی ن VO2-max در دو گ روه س یگاری و غی ر س یگاری وج ود ن دارد ) 50/0 < P0(.
جدول 1: نسبت ارتفاع ران به قد )fL( با توجه به سن و جنس افراد [11]
سن < 18 17 16 15 14 13 12111096-8
0/267 0/268 0/269 0/270 0/270 0/270 مرد0/2570/2590/2630/2660/269
0/263 0/264 0/265 0/266 0/268 0/267 زن0/2580/2620/2640/2670/268
جدول 2: نتایج ضربان قلب، حداکثر ظرفیت هوازی
میانگین ± انحراف معیار 6/13 ± 8/78 bpm ، HR before
20/02 ± 6/127 bpm ، HR after
0/531 ± 65/3 L/min ، Vo2 Max
3/85 ± 4/47 mL/kgmin ، Vo2 Max
62
جدول 3: خصوصیات فردی و دموگرافیک افراد مورد مطالعه و ارتباط آن ها با حداکثر ظرفیت هوازی) 73=n (
میانگین ± انحراف معیارP-Value
قد3/671 ± 71/5
وزن73/77 ± 33/11
نمایه توده بدنی9/42 ± 3/3900/0*
سن8/33 ± 7/7281/0*
سابقه کار8 ± 80/8260/0**
ورزش در هفته68/5 ± 12/4840/0**
* آزمون پیرسون
** آزمون اسپیرمن
جدول 4: میانگینmax-VO2 در دو گروه سیگاری وغیر سیگاری
P-Value تعداد )%( *0/051 (61) 21 سیگاری
(16) 48 غیرسیگاری
* آزمون T مستقلبحث
در مطالعــه حاضــر حداکثــر ظرفیــت هــوازی پرســنل آتشنشــان بــا اســتفاده از آزمــون پلــه، مــورد بررســی قــرار گرفــت. اندازه-گیــری VO2-max در مطالعــه حاضــر نشــان داد ک ه مق دار VO2-maxدر آتشنش انان م ورد بررس ی 4/47 میل ی لیت ر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه می باش د. نتای ج ای ن مطالع ه مشــابه بــا نتایــج مطالعــه کیانمهــر و همــکاران میباشــد .کیانمه ر و هم کاران حداکث ر ظرفی ت ه وازی آت ش نش انان را ب ا اس تفاده از تس ت تردمی ل بررس ی کردن د ک ه حداکث ر ظرفی ت ه وازی را 53/47 میل ی لیت ر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه گــزارش کردنــد) 12(. دازال و همــکاران حداکثــر اکســیژن مصرف ی آتشنش انان در آزم ون WFI-TM را 6/43 میل ی لیتر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه گ زارش کردن د ک ه کم ی ب ا نتای ج مطالعــه مــا اختــاف دارد کــه ایــن اختــاف میتوانــد بــه دلی ل BMI بالات ر جامع ه م ورد بررس ی در مطالع ه دازال و همــکاران باشــد] 41[.
بررســی ارتبــاط نمایــه تــوده بدنــی بــا VO2-maxدر مطالعــه حاض ر نش ان داد ک ه ارتب اط معن اداری بی ن ای ن متغیره ا بــه صــورت معکــوس وجــود دارد. یعنــی مقــدار VO2-maxبــا افزایــش نمایــه تــوده بدنــی کاهــش مییابــد. بســیاری از مطالع ات ارتب اط بین افزای ش وزن و BMI و کاه ش VO2-maxرا گ زارش کردن د] 19-15[. ب ا افزای ش وزن و BMI می زان نیــاز بــدن بــه خونرســانی بــه بافتهــا افزایــش می یابــد و بــا توجــه بــه اینکــه ظرفیــت قلــب محــدود اســت خونرســانی بخوبــی صــورت نمیگیــرد و ســبب کاهــش اکســیژن در دســترس بافت هــا می شــود. همچنیــن افزایــش چربــی اط راف قل ب ک ه معم ولاً ب ه دلی ل چاق ی اتف اق م ی افت د ،ق درت پمپ اژ قل ب را کاه ش داد و س بب کاه ش ظرفی ت قلب ی میش ود] 20[. ب اور و هم کاران ظرفی ت قلب ی ری وی اف راد ب ا BMI کمت ر از 25 را 25 درص د بیش تر از اف راد ب ا BMIبیشــتر از 30 گــزارش کردنــد] 51[.
69047949719997

در ای ن مطالعـه ارتب اط معن ی داری بی ن س ن و VO2-maxیاف ت نش د. اگرچ ه نتای ج برخ ی از مطالع ات مش ابه مطالع ه حاضــر می باشــد و ارتبــاط معنــی داری بیــن ســن و 2- VOmax یافــت نکردنــد] 21[ ولــی در بســیاری از مطالعــات کــه تع داد اف راد در دس ته بندیه ای س نی براب ر هس تند ای ن ارتب اط معن ی دار ب ود] 15, 16[. در مطالع های ک ه پریت و و هم کاران جه ت تعیی ن ارتب اط بی ن س ن و VO2-maxانج ام دادن د، اف راد را در 3 گ روه س نی 10 س اله ق رار دادن د. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد ب ا افزای ش س ن، حداکثـر اکس یژن مصرفــی کاهــش می یابــد] 22[. دلیــل عمــده عــدم ارتبــاط بیــن ســن و VO2-maxدر مطالعــه حاضــر، می توانــد قــرار گرفتــن اکثــر افــراد در محــدوده ســنی 29 تــا 39 ســال و وج ود تع داد ک م اف راد در محدودهه ای س نی پ رت باش د.در مطالعــه حاضــر بیــن مقــدار ورزش در هفتــه و VO2-maxارتب اط معن اداری مش اهده ش د ک ه همس و ب ا نتای ج دیگ ر مطالع ات میباش د] 15, 61, 21[. ب ا افزای ش فعالی ت بدن ی ،نی از بافته ا و س لول های ب دن ب ه اکس یژن و م واد مغ ذی افزای ش مییاب د. ب رای تأمیـن ای ن نی از و نیـز ب رای دف ع مــواد زایــد تولیــد شــده توســط ســلول ها، جریــان خــون و فعالیــت قلــب و تهویــهٔ ریــوی زیادتــر می شــود. همچنیــن عضلــهٔ قلــب بــا قــدرت و ســرعت بیشــتری خــون را پمــپ میکن د و فعالی ت دسـتگاه تنف س نی ز ب ا افزای ش عم ق و س رعت تنف س، افزای ش مییاب د. در ص ورت داش تن برنام هٔ ورزشــی مرتــب در زندگــی روزانــه، بــه تدریــج عضلــهٔ قلــب و دســتگاه تنفــس در اثــر تمریــن قویتــر شــده و ظرفیــت قلبــی ریــوی فــرد را افزایــش میدهــد] 23, 24[. بــاور و هم کاران در مطالع ه ای ارتب اط بی ن م دت زم ان ورزش در هفتــه و VO2-max را بررســی کردنــد. میانگیــن مــدت زمــان ورزش در هفتــه در گــروه مــورد مطالعــه 102 دقیقــه بــوده اس ت. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد می زان VO2-maxدر دو گ روه ب ا م دت زم ان ورزش کمت ر از 150 دقیق ه و بیش تر از 150 دقیقــه تفــاوت معنــاداری دارد] 51[.
در مطالعــه حاضــر بیــن میانگیــن VO2-maxدر دو گــروه س یگاری و غی ر س یگاری تف اوت معن اداری مش اهده نگردی د کــه بــر خــاف نتایــج مطالعــات دیگــر می باشــد] 52-72[. مص رف س یگار میتوان د باع ث اش باع خ ون از من و اکس ید کربــن شــده و در نتیجــه باعــث کاهــش حمــل اکســیژن و در نهایــت کاهــش در VO2-maxگــردد] 24[. نتایــج مطالعــه چوبینــه و همــکاران مشــخص ســاخت کــه بیــن VO2-maxو س یگار کش یدن ارتب اط معن ی داری وج ود دارد) 0/029 = P( ب ه گون های ک ه میانگی ن VO2-maxدر اف راد س یگاری) 14/0 + 15/2( ب ه ط ور معن ی داری کمت ر از میانگی ن آن در اف راد غیرســیگاری) 33/0 + 76/2( میباشــد] 12[.
ام ا در مطالع ه م ا چنی ن وضعیت ی مش اهده نگردی د. ش اید عل ت آن ک م ب ودن قاب ل توج ه تع داد افراد س یگاری نس بت ب ه غی ر س یگاریها ب وده و ای ن ع دم تع ادل باع ث عدم نش ان دادن اث ر س یگار ب ر VO2-maxش ده باش د. همچنی ن ممک ن
64
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95فرهادی و همکاران

اس ت برخ ی از اف راد ب ه دلی ل مباح ث فرهنگ ی و اجتماع ی جامع ه از پاس خ درس ت ب ه س ؤال اس تعمال س یگار اجتن اب کنن د. البت ه می زان تف اوت P-value بدس ت آم ده) 150/0( از P-value ح د معن ی داری) 05/0( بس یار ناچی ز می باش د.
ایــن مطالعــه میتوانســت بــا بررســی پارامترهــای خونــی و ارتبــاط آنهــا بــا VO2-maxبســیار جامع تــر گــردد کــه ایــن موضــوع را می تــوان بعنــوان محدودیــت مطالعــه در نظــر گرفــت.
نتیجه گیری
در ای ن مطالع ه حداکث ر ظرفی ت ه وازی پرس نل آتشنش ان بــا اســتفاده از پلــه قابــل تنظیــم بررســی شــد. بررســی ظرفی ت قلب ی ری وی آتشنش انان ب ه دلی ل حساس یت ش غلی و انج ام وظای ف س خت در ش رایط دش وار ب ه منظ ور کاه ش احتم ال ب روز آس یب ب رای آت ش نش ان و مجروحی ن حادث ه بس یار مه م می باش د. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد حداکث ر اکس یژن مصرف ی و ظرفی ت قلب ی ری وی آتشنش انان م ورد بررس ی، از حداق ل مق دار توصی ه ش ده توس ط انجم ن بی ن الملل ی مام وران آت ش نش انی بیش تر میباش د ک ه میتوان د بــه دلیــل وجــود برنامه هــای منظــم ورزشــی و آمادگــی جس مانی ای ن س ازمان باش د. همچنی ن در ای ن مطالع ه بی ن حداکث ر ظرفی ت ه وازی و نمای ه ت وده بدن ی و می زان ورزش در هفت ه رابط ه معن اداری مش اهده ش د ول ی بی ن حداکث ر ظرفی ت ه وازی و س ن، س یگار کش یدن و خس تگی هن گام کار، رابط ه معن اداری مش اهده نگردی د.
سپاسگزاری
نویســندگان از مدیریــت محتــرم آتــش نشــانی همــدان بــه علــت حمایتهــای بی دریــغ و همچنیــن از مســئول ایمنــی و بهداشــت و پرســنل زحمتکــش ایــن ســازمان بــه علــت مشــارکت و همــکاری مناســب در طــی انجــام ایــن مطالعــه تشــکر صمیمانــه خــود را ابــراز مینماینــد.
10.1080/10803548.2013.11077014 PMID: 24321645
Haugen TA, Tonnessen E, Hem E, Leirstein S, Seiler S. VO2max characteristics of elite female soccer players, 1989-2007. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(3):515-21. DOI: 10.1123/ijspp.2012-0150 PMID: 23412586
Vanhecke TE, Franklin BA, Miller WM, deJong AT, Coleman CJ, McCullough PA. Cardiorespiratory fitness and sedentary lifestyle in the morbidly obese. Clin Cardiol. 2009;32(3):121-4. DOI: 10.1002/ clc.20458 PMID: 19301295
Zare Derisi F, Rastegar L, Hosseini S, Daneshmandi H, Choobineh A, Mohammadbeigi A. [Correlation of Astrand and ACSM Protocols in Estimating the Maximum Aerobic Capacity (Vo2-Max)]. J Erg. 2014;1(3):27-35.
Mohammadifard N, Shams HR, Paknahad Z, Sajadi F, Maghroon M, Safari H. [Relationship between obesity and cardiovascular risk factors in adults living in central Iran: Results of Isfahan Healthy Heart Program]. Iran J Nutr Sci Food Tech. 2009;3(4):19-28.
Choobineh A, Barzideh M, Gholami T, Amiri R, Tabatabaei HR, Almasi Hashyanie A. Estimation of Aerobic Capacity (VO2-max) and Study of its Associated Factors among Male Workers of Industrial Factories in Sepidan/Fars Province, 2009. J Med Sci. 2010;10(1):1-12.
Prieto JA, Gonzalez V, Del Valle M, Nistal P. The influence of age on aerobic capacity and health indicators of three rescue groups. Int J Occup Saf Ergon. 2013;19(1):19-27. DOI: 10.1080/10803548.2013.11076963
PMID: 23498702
Hoeger B, Diether M, Ballester PJ, Kohn M. Biochemical evaluation of virtual screening methods reveals a cell-active inhibitor of the cancer-promoting phosphatases of regenerating liver. Eur J Med Chem. 2014;88:89-100. DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.08.060 PMID: 25159123
Lee CL, Chang WD. The effects of cigarette smoking on aerobic and anaerobic capacity and heart rate variability among female university students. Int J Womens Health. 2013;5:667-79. DOI: 10.2147/IJWH. S49220 PMID: 24204174
Kitahara Y, Hattori N, Yokoyama A, Yamane K, Sekikawa K, Inamizu T, et al. Cigarette smoking decreases dynamic inspiratory capacity during maximal exercise in patients with type 2 diabetes. Hiroshima J Med Sci.
.63-92:)2(16;2102 PMID: 22916510
Miyatake N, Numata T, Nishii K, Sakano N, Suzue T, Hirao T, et al. Relation between cigarette smoking and ventilatory threshold in the Japanese. Environ Health Prev Med. 2011;16(3):185-90. DOI: 10.1007/ s12199-010-0178-6 PMID: 21431801
Suminski RR, Wier LT, Poston W, Arenare B, Randles A, Jackson AS. The effect of habitual smoking on measured and predicted VO2(max). J
Phys Act Health. 2009;6(5):667-73. PMID: 19953845
RefeRences
Geibe JR, Holder J, Peeples L, Kinney AM, Burress JW, Kales SN. Predictors of on-duty coronary events in male firefighters in the United States. Am J Cardiol. 2008;101(5):585-9. DOI: 10.1016/j.amjcard.2007.10.017 PMID: 18308003
International Association of Fire Fighters IAoFC. The Fire Service Joint Labor Management Wellness/Fitness Initiative. 3rd ed. New York: International Association of Fire Fighters; 2008.
El-Kader SMA. Aerobic Exercise Training Improves Cardiopulmonary Fitness among Firefighters. Eur J General Med. 2010;7(4).
Bassett DR, Jr., Howley ET. Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. Med Sci Sports Exerc. 2000;32(1):70-84. PMID: 10647532
Rogers D, Prasad SA, Doull I. Exercise testing in children with cystic fibrosis. J R Soc Med. 2003;96 Suppl 43:23-9. PMID: 12906322
Selig SE, Gosling CM, Carlson JS. A multi-stage step test protocol for people with low exercise capacity. Clin Kinesiol. 2000;54(3):67-71.
Mackenzie B. Performance Evaluation Tests. 1st ed. London: Jonathan Pye; 2005.
Agha alinejad H, .Gharakhanlo, R., M. M. [The maximum step test designed by the Tarbiat Modares Step Test (TMST) to estimate maximal oxygen uptake (VO2 MAX)]. Olympics. 2009;2(46):17-26.
Shapiro A, Shapiro Y, Magazanik A. A simple step test to predict aerobic capacity. J Sports Med Phys Fitness. 1976;16(3):209-14. PMID: 979230
Culpepper MI, Francis KT. An anatomical model to determine step height in step testing for estimating aerobic capacity. J Theor Biol. 1987;129(1):1-8. PMID: 3455455
Francis KT. A new single-stage step test for the clinical assessment of maximal oxygen consumption. Phys Ther. 1990;70(11):734-8. PMID:
2236217
Kianmehr P, Nazem F. Evaluation of validity and capability of professional function test of Iranian firemen. J Mil Med. 2011;13(3):147-53.
Hesam G, Ebrahimi MH, Khosravi F, Sattari R, Dehghani F, Moradpoor Z. Validity and Reliability of the Height Adjustable Step for Step Test. J Knowled Health. 2016;11(2):38-43.
Dolezal BA, Barr D, Boland DM, Smith DL, Cooper CB. Validation of the firefighter WFI treadmill protocol for predicting VO2 max. Occup Med (Lond). 2015;65(2):143-6. DOI: 10.1093/occmed/kqu189 PMID: 25567508
Baur DM, Christophi CA, Cook EF, Kales SN. Age-Related Decline in Cardiorespiratory Fitness among Career Firefighters: Modification by Physical Activity and Adiposity. J Obes. 2012;2012:710903. DOI: 10.1155/2012/710903 PMID: 22666557
Daneshmandi H, Fard AR, Choobineh A. Estimation of aerobic capacity and determination of its associated factors among male workers of industrial sector of Iran. Int J Occup Saf Ergon. 2013;19(4):667-73. DOI:
estimating the Maximum Aerobic capacity of fire fighters Using The step Test; A case study With Height Adjustable steps
sajjad farhadi 1, Ghasem Hesam 2, Zahra Moradpour 2, Malek Abazari 3, Yousef Babayi Mesdaraghi 1, *
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Department of Occupational Health Engineering, Occupational and Environmental
Health Research Center, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
Department of Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
9001512969

* Corresponding author: Yousef Babayi Mesdaraghi, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: Firefighting is amongst jobs that require high physical strength and high aerobic capacity. These are required because of the nature and the physical demands of the job. The maximum aerobic capacities of firefighters were investigated using the step test. Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 73 firefighters. At first, demographic information was collected by a questionnaire. Then, the step was built with adjustable height, for step testing, and using the Francis method, maximum aerobic capacity of the participants, was studied. The results of the questionnaire and step test were analyzed by the SPSS 16 software.
Results: maximum aerobic capacity of firefighters was calculated as 3.65 L/min and 47.4 mL/kgmin. Moreover, the results of statistical analysis revealed a significant relationship between body mass index and exercise, and maximum aerobic capacity (P < 0.05). Also no significant relationship was found between maximum aerobic capacity, age, smoking and work-related fatigue (P > 0.05).
conclusions: Studying the firefighters cardiorespiratory capacity, to reduce the probability of firefighters injuries is very important due to occupational sensitivity and having to perform difficult tasks under demanding circumstances. The results of this study showed that maximal oxygen uptake (vo2 max) and cardiopulmonary capacity of examined firefighters are greater than the minimum amount recommended by the international association of firefighters, which can be due to regular physical fitness programs conducted by the organization.
15354-7234Original Articl
e

Original

Articlقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید