مجله ارگونومیدوره 4، شماره 3، پاییز 1395DOI: 10.21859/joe-04035
تاریخ دریافت مقاله: 1395/02/25تاریخ پذیرش مقاله: 1395/04/29

واژگان کلیدی:
کیفیت زندگی
همبس تگی پیرس ون ،t مس تقل و رگرس یون خط ی م ورد تحلی ل ق رار گرفتن د.
یافتهه ا: میانگی ن س ن اف راد، م دت تأه ل و س ابقه کار در بیمارس تان ب ه ترتی ب 48/7 ± 18/03،23/7 ±61/10 و 86/7 ± 92/10 ب ود. تع داد فرزن دان، داش تن ش غل دوم، رضای ت از س اعات س پری ش ده ب ا خان واده واعتق اد ب ه تأثی ر ش بکاری ب ر زندگ ی خانوادگ ی عوام ل مؤثر ب ر کیفی ت زندگ ی بودن د )50/0 >P (. بیش ترینارتب اط کیفی ت زندگ ی ب ا بع د س لامت محیط ی )100/0 = r = 0/87،P( و کمتری ن ارتب اط ب ا بع د س لامتاجتماع ی )200/0 = r = 0/75،P( ب ه دس ت آم د.
نتیج ه گی ری: اجتن اب از اش تغال در ش غل دوم، تنظی م علم ی برنامهه ای نوب ت کاری و آموزشه ای مرتب طب ا مهارته ای زندگ ی در نوب ت کاران ب ه افزای ش ارتق اء کیفی ت زندگ ی پرس تاران و بهی اران کم ک میکن د. تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
مطالع ه ش دند. دادهه ا در ن رم اف زار SPSS نس خه 18 ب ا اس تفاده از آزمونه ای آم اری آنالی ز واریان س، ضری ب

پرستاران و بهیارانپرسشنامه WHOQOL-BREEFمقاله پژوهشی
6391-405849

بررسی عوامل شغلی و دموگرافیک مؤثر بر کیفیت زندگی پرستاران و بهیاران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان- 1393وفا فیضی 1، اکرم سادات جعفری رودبندی 2،*، سلمان فرحبخش 3، هوشیار رضایی 4
کارشــناس ارشــد بهداشــت حرفــه ای، مرکــز تحقیقــات محیــط کار، دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان، رفســنجان، ایــران.
کارش ناس ارش د بهداش ت حرف ه ای، گ روه بهداش ت حرف ه ای، دانش کده بهداش ت ، دانش گاه عل وم پزش کی ب م، ب م، ای ران.
کارش ناس ارش د، گ روه بهداش ت حرف های، دانش کده بهداش ت، کمیت ه تحقیق ات دانش جویی ،دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان، کرم ان، ای ران
کارش ناس ارش د، گ روه پرس تاری و مامای ی، دانش کده پرس تاری مامای ی رازی، کمیت ه تحقیق ات دانش جویی دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان، کرم ان، ای ران
108062417537

نویس نده مس ئول: اک رم س ادات جعف ری رودبن دی، کارش ناس ارش د، گ روه بهداش ت حرف های ،دانش گاه عل وم پزش کی ب م، ب م، ای ران. ایمی ل: [email protected]
چکیده
مقدم ه: کیفی ت زندگ ی پرس تاران و بهی اران متأث ر از عوام ل مختلف ی از جمل ه شغلش ان م ی باش دکه ب ر می زان کیفی ت خدم ات آنه ا تأثی ر میگ ذارد. ه دف ای ن پژوه ش بررس ی عوام ل ش غلی و دموگرافی ک مؤث ر ب ر کیفی ت زندگ ی پرس تاران و بهی اران بیمارس تانهای آموزش ی دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان ب ود.
روش کار: پژوه ش حاض ر ی ک مطالع ه مقطع ی اس ت ک ه در س ال 1393 ب ر روی 620 نف ر از پرس تاران و بهی اران انج ام ش د. نمون ه گی ری از ن وع تصادف ی س اده ب ود. اطلاع ات ب ا اس تفاده از ف رم کوت اه )پرسش نامه( کیفی ت زندگ ی س ازمان بهداش ت جهان ی م ورد بررس ی ق رار گرف ت. نوب ت کار ب ودن، داش تن ش غل دوم ،وضعی ت تأه ل، م دت ازدواج و اش تغال همس ر در نظ ام نوب ت کاری ب ه عن وان متغیی ر ه ای مس تقل وارد
مقدمه
یکــی از جنبههــای مهــم و اساســی زندگــی هــر شــخص کــه همــواره در پــی دســت یافتــن بــه آن می باشــد، کیفیــت زندگــی اس ت ک ه ش اخص وس یعی ب وده و تم ام ابع اد زندگ ی از جمل ه ســلامت را شــامل میشــود] 1[. عــلاوه بــر ایــن کیفیــت زندگــی در ارتبــاط بــا رضایــت منــدی و هــدف داری در زندگــی، رشــد شــخصی، برخــورداری از منابــع مــادی و تمــام حوزههایــی اســت ک ه ب ه نوع ی در کیفی ت زندگ ی مؤث ر هس تند] 2[ و ش اخصی ب ا ارزش ب رای ان دازه گی ری وضعی ت س لامتی اف راد در زندگ ی شــخصی و اجتماعــی در تحقیقــات بهداشــت عمومــی و پزشــکی میباش د] 3[. مطالع ات نش ان داده اس ت کیفی ت زندگ ی تح ت تأثی ر بس یاری از عوام ل ش خصی، اجتماع ی و محیط ی میباش د کــه یکــی از مهم تریــن عوامــل تاثیرگــذار، شــغل افــراد میباشــد 4], 5[. اگــر چــه داشــتن شــغل بــرای افــراد یــک منبــع مهــم بــرای امــرار معــاش و کســب موفقیتهــای اجتماعــی اســت، امــا ش رایط نامناس ب روان ی– اجتماع ی محی ط کار تأثی ر منف ی ب ر می زان کیفی ت زندگ ی اف راد دارد] 1[. مش اغل پزش کی و خدم ات درمان ی خصوص اً پرس تاری و بهی اری از جمل ه مش اغلی می باش ند کــه ذاتــاً دارای عوامــل و محرکهایــی از جملــه بــار کاری بیــش از ح د هس تند ک ه ب ه عن وان تهدی دی ج دی ب رای رف اه و آس ایش افــراد و ســطح کیفیــت زندگــی آنهــا بــه شــمار میرونــد] 6[.
پرســتاری و بهیــاری حرفــه ای هســتند کــه بــه واســطه آن
مجموع های از وظای ف بعض اً س خت ب ر عه ده آنه ا ق رار میگی رد و در محیــط کار بــا تعــدادی از استرســورهای فیزیکــی و روانــی از جملــه نوبتهــای کاری طولانــی، ســختی و حجــم بــالای کار و اضاف ه کاریه ای خواس ته و ناخواس ته روب رو هس تند] 7[ همچنین ب ا توج ه ب ه اینک ه پرس تاران و بهی اران بای د نق ش خ ود را ب ه عنــوان یــک عضــو مؤثــر در خانــواده ایفــا کننــد، لــذا بــه نظــر میرس د در ایج اد تع ادل بی ن مس ئولیتهای کاری و خانوادگ ی خــود دچــار مشــکل شــوند و بــه دلیــل درگیــری روانــی بیشــتر و صــرف زمــان کمتــر در امــور خانوادگــی از تضــاد کار- خانــواده بیشــتری رنــج میبرنــد] 8[. مــوارد فــوق الذکــر می توانــد بــه عن وان تهدی دی ج دی ب ر روی رف اه فیزیک ی و روح ی – روان ی پرس تاران و بهی اران اث ر نامطل وب داش ته باش د و پیام د آن تغیی ر در کیفیــت زندگــی باشــد] 5[.
پرســتاران و بهیــاران بــه عنــوان یکــی از ارائــه دهنــدگان مراقبت هــای بهداشــتی در سیســتم های درمانــی، بــه منظــور ب رآورده ک ردن نیازه ای بیم اران بای د در ش یفت های مختل ف و ب ه ص ورت 24 س اعته فعالی ت داش ته باش ندکه ب ه نظ ر می رس د ای ن ام ر تعه دات خانوادگ ی و اجتماع ی ای ن اف راد را تح ت تأثی ر قــرار میدهــد] 9[. در همیــن زمینــه نتایــج حاصــل از مطالعــات Rajabi و هم کاران نش ان داد ک ه تأثی رات منف ی نوب ت کاری در پرســتاران باعــث ایجــاد تعــارض خصوصــاً در دو زمینــه رضایــت زناشــویی و رضایــت شــغلی میشــود کــه باعــث ایجــاد اثراتــی نامطل وب از جمل ه اث رات روان ی و کاه ش کیفی ت زندگ ی آنه ا می شــود] 10[. همچنیــن دیگــر مــواردی از جملــه شــاغل بــودن زوجهــا] 8[ تعــداد فرزنــدان] 5[ وضــع اقتصــادی، مذهــب، ســن ازدواج و تحصی لات از عوام ل تاثیرگ ذار ب ر س طح کیفی ت زندگ ی و زناش ویی پرس تاران و بهی اران میباش ند ک ه تأثی ر منف ی ه ر کــدام از ایــن عوامــل باعــث می شــود کــه زندگــی رونــد طبیعــی خــود را از دســت دهــد و در نهایــت بــه صــورت کاهــش کیفیــت زندگــی خــود را نشــان دهــد] 10[. در ســال های اخیــر توجــه پژوهش گران ب ه کیفی ت زندگ ی پرس تاران و بهی اران ب ه عن وان یکــی از اصلیتریــن پرســنل در تیــم خدمــات بهداشــتی درمانــی کــه بیشــترین تعــداد افــراد ایــن تیــم را نیــز تشــکیل میدهنــد جل ب ش ده و ارتق ا کیفی ت زندگ ی ای ن اف راد نی ز م ورد تاکی د ق رار گرفت ه اس ت. ب ا توج ه ب ه ای ن حقیق ت ک ه س اعات نامنظ م شــیفت های کاری و اضافــه کاریهــای ناخواســته در کنــار دیگــر عوام ل موج ود ب ر روی جس م، روان، عملک رد و کارای ی، زندگ ی ف ردی، اجتماع ی و کیفی ت و رضای ت زندگ ی پرس تاران و بهی اران تاثیرگ ذار اس ت و باتوج ه ب ه ای ن مطالع ه ب ا ه دف بررس ی عوامل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران بیمارســتان های آموزش ی دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان انج ام گردی د.
روش کار
مطالعــه از نــوع بررســی مقطعــی بــود کــه در میــان 620 نفــر از پرس تاران و بهی اران ه ر س ه بیمارس تان آموزش ی دانش گاه عل وم پزشــکی کرمــان در ســال 1393 انجــام شــد. افــراد بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده بــرای مطالعــه انتخــاب شــدند .معیاره ای ورود ب ه مطالع ه ش امل س ابقه کار بی ش از 6 ماه، اش تغال ب ه عن وان پرس تار ی ا بهی ار در س ه بیمارس تان آموزش ی منتخ ب دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان و معیاره ای خ روج ش امل وج ود ســابقه طــلاق، فــوت فامیــل درجــه یــک و عزیــزان افــراد شــرکت کنن ده در مطالع ه و ح وادث تل خ و اس ترس زای مش ابه مؤث ر ب ر کیفی ت زندگ ی اف راد بودن د. جم عآوری اطلاع ات ب ا اس تفاده از ف رم )پرسش نامه( کوت اه کیفی ت زندگ ی س ازمان بهداش ت جهان ی )WHOQOL-BREEF( ص ورت گرف ت ک ه ب ا حض ور پژوهش گر در بیمارســتانهای مــورد مطالعــه، ضمــن توضیــح هــدف مطالعــه ب رای پرس تاران و بهی اران از آنه ا خواس ته میش د ک ه در فرص ت مناســب اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه کننــد. ســپس در روز بعــد اق دام ب ه جم ع آوری پرسش نامهها میگردی د. اف راد ب دون هی چ گونــه اجبــار جهــت همــکاری در پژوهــش تشــویق میشــدند و درص ورت نی از ب ه زم ان بیش تر ب رای تکمی ل پرسش نامه، م دت زمــان بیشــتر از یــک روز بــه آنهــا اختصــاص داده میشــد.
پرسشــنامه شــامل 26 ســؤال اســت کــه کیفیــت زندگــی افــراد را در چهــار حیطــه مرتبــط بــا ســلامت یعنــی ســلامت جســمانی )Physical-Health(، ســلامت روانــی) Mental-Health(، روابــط اجتماعــی) Social-Relationship( و محیــط زندگــی )Environment( را در 24 س ؤال م ورد بررس ی ق رار میده د )ه ر یــک از حیطههــا بــه ترتیــب دارای 7، 6، 3 و 8 ســؤال میباشــد( و 2 س ؤال دیگ ر مرب وط ب ه هی چ ی ک از حیطهه ا نب وده و وضعی ت س لامت و کیفی ت زندگ ی اف راد را ب ه ط ور کل ی م ورد بررس ی قرار میده د. روای ی و پایای ی ای ن مقی اس توس ط Nejat و هم کاران محاس به گردی ده اس ت، ب ه ط وری ک ه مقادی ر همبس تگی درون خوش های و آلف ای کرونب اخ در تم ام حیطهه ا ب الای 7/0 ب ه دس ت آمــد و در نمونههــای ایرانــی در حــد مطلــوب و رضایــت بخــش گــزارش گردیــده اســت] 11[.
ه ر س ؤال پرسش نامه دارای 5 گزین ه ب ود ک ه ب ا اس تفاده از ی ک طی ف از خیل ی ناراض ی ت ا خیل ی راض ی و ب ه ص ورت ی ک مقی اس لیکــرت نمــره گــذاری شــد. هــر فــرد میتوانســت در هــر ســؤال میانگیــن 1 ت ا 5 را کس ب کن د و پ س از انج ام محاس بههای لازم امتی ازی مع ادل 4 ت ا 20 ب رای ه ر حیط ه ب ه تفکی ک به دس ت آمد ک ه در آن نم ره 4 ب ه معن ای بدتری ن و نم ره 20 ب ه معن ای بهتری ن وضعی ت کیفی ت زندگ ی در 4 حیط ه م ورد بررس ی ب ود. اطلاع ات دموگرافی ک نی ز در ابت دای س ؤالات تخصص ی مرب وط ب ه کیفی ت
جدول 1: فراوانی متغیرهای دموگرافیک کیفی مورد بررسی در مطالعه 620) نفر(
فراوانیدرصد
جنسیت) 620 نفر(
زن5365/86
مرد845/13
تحصیلات) 620 نفر(
دیپلم1371/22
فوق دیپلم453/7
لیسانس4101/66
بالاتر285/4
شاغل بودن در نظام نوبت کاری
بلی5603/90
خیر607/9
نظام نوبت کاری) 620 نفر(
ثابت صبح606/9
ثابت عصر95/1
ثابت شب249/3
چرخشی منظم1048/16
چرخشی نامنظم4232/68
داشتن شغل دوم) 585 نفر(
بلی333/5
خیر5520/89
شاغل بودن همسر) 436 نفر متأهل(
بلی3451/57
خیر917/14
شاغل بودن همسر در نظام نوبت کاری) 644 نفر(
بلی13430
خیر31270
تعداد فرزندان) 446 نفر(
افراد متأهل بدون فرزند و افراد مجرد24239
تک فرزند1369/21
دو فرزند1799/28
سه فرزند و بالاتر632/10
ابراز تأثیر خیلی زیاد و زیاد شیفت کاری) 065 نفر نوبتکار(
بر زندگی فردی3493/62
بر زندگی خانوادگی3384/60
بر زندگی اجتماعی3372/60
زندگ ی از قبی ل س ن، جن س، س ابقه کار، مدت ازدواج، س ابقهش یفت کاری، اش تغال در نظ ام نوب ت کاری وج ود داش ت و ش رکت کنن دگان در مطالع ه اق دام ب ه پاس خگویی ب ه آنه ا مینمودن د. پ س از جم ع آوری اطلاع ات، دادهه ا در دو س طح آم ار توصیف ی و اس تنباطی ب ا اس تفاده از ن رم اف زار آم اری SPSS نس خه 18، در س طح معن ی داری 05/0 م ورد تجزی ه و تحی ل ق رار گرفتن د. در س طح آم ار اس تنباطی از آزمونه ای رگرس یون خط ی و ضری ب همبس تگی پیرس ون جه ت بررس ی عوام ل مؤث ر ب ر 4 بع د کیفی ت زندگ ی اس تفاده ش د.
یافتهها
از 620 نف ر ش رکت کنن ده در این مطالع ه ،137 نف ر) 1/22%( بهیار و 483 نف ر) 9/77%( پرس تار، ش اغل در س ه بیمارس تان آموزش ی دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان بودنـد. از ای ن تع داد 200 نمونــه 3)/32%( از بیمارس تان باهن ر ،200 نمون ه) 3/32%( از بیمارس تان افضل ی و 220 نمون ه) 4/35%( از بیمارس تان ش فاء انتخ اب ش دند .ب ر اس اس نتای ج ب ه دس ت آم ده، میانگی ن و انح راف اس تاندارد س ن اف راد، م دت تأه ل، س ابقه کار در بیمارس تان و س ابقه کار در نظ ام نوب ت کاری ب ه ترتی ب 48/7 ± 18/23، 03/7 ± 16/86،01/7 ± 29/10 و 38/6 ± 63/9 بــه دســت آمــد .536 نفــر) 5/86%( از اف راد ش رکت کنن ده در مطالعـه زن بودن د،560 نف ر) 3/90%( در نظ ام نوب ت کاری ش اغل بودندک ه نظ ام نوب ت کاری غال ب چرخش ی نامنظــم بــود. بیــش از نیمــی از شــرکت کننــدگان در مطالعــه 9)/71%( تحصی لات لیس انس و بالات ر داش تند و 552 نف ر) 0/89%( از آنــان فقــط بــه خدمــت در بیمارســتان مشــغول بودنــد و شــغل دوم ی نداش تند. س ایر اطلاع ات در ج دول 1 آم ده اس ت.
38% 227) نف ر( از اف راد ش رکت کنن ده در مطالعه از تعداد س اعاتی ک ه در ش بانه روز ب ا خان واده خ ود س پری ش ده ب ا خان واده راض ی بودن د .3/62%، 4/60% و 2/60% از اف راد نوبت کار اذع ان ک رده بودند ک ه ش ب کاری ب ه ترتی ب ب ر زندگ ی ف ردی، زندگ ی خانوادگ ی و زندگ ی اجتماع ی آن ان تأثی ر س وء داش ته اس ت. نتای ج آزمونه ای آمــاری آنالیــز واریانــس، ضریــب همبســتگی پیرســون و t مســتقل نش ان داد ش اغل ب ودن همس ر، رضای ت از س اعات طی ش ده در کنار خان واده، بیمارس تانی ک ه ف رد در آن ش اغل اس ت، تع داد فرزن دان ،اب راز تأثی ر ش بکاری ب ر زندگ ی ف ردی، خانوادگ ی و اجتماع ی ف رد ب ر ه ر 4 بعُ د کیفی ت زندگ ی )بع د اجتماع ی، بع د جس مانی، بع د روانش ناختی، بع د محی ط زندگ ی( و نم ره نهای ی کیفی ت زندگ ی مؤث ر ب وده اس ت. ع لاوه ب ر آن طب ق آزم ون ت ی تس ت، جنس یت ب ا دو بع د جس مانی و روانش ناختی ارتب اط معن ا دار داش ت و ب ا اس تفاده از آزم ون ضری ب همبس تگی پیرس ون، س ن ب ا نم ره 4 بعد کیفی ت زندگ ی ارزیاب ی گردی د و در نهای ت ارتباط ی معن ی دار با دو بع د اجتماع ی و روانش ناختی بدس ت آم د. همچنی ن ب ا اس تفاده از
آزمــون تــی تســت شــاغل بــودن همســر در نظــام نوبــتکاری در ســه بعــد اجتماعــی، جســمانی و روانشــناختی معنــا دار بدســت آم د و ش اغل ب ودن در نظ ام نوب ت کاری و م دت ازدواج ب ا بع د جســمانی و ســابقه نوبــت کاری بــا بعــد روانشــناختی معنــی دار بدســت آمــد )جــدول 2(.
جدول 2: نتایج بررسی ارتباطات متغیرهای دموگرافیک پرستاران وبهیاران هر سه بیمارستان آموزشی کرمان با میانگین نمره 4 حیطه کیفیت زندگی و نمره نهایی کیفیت زندگی با استفاده از آزمون های تک متغیره
نام متغیربعد اجتماعیبعد جسمانیبعد رواشناختیبعد محیط زندگینمره کلی کیفیت زندگی
جنسیت*0/1790/00010/000166/00/005
بهیار- پرستار*0/6210/0590/1650/8410/222
شاغل بودن همسر*0/00010/00010/00010/00010/0001
شاغل بودن همسر در نظام نوبت کاری*0/00010/0270/02618/00/006
داشتن شغل دوم* 0/0910/7110/0770/5420/234
اشتغال در نظام نوبت کاری*0/9140/0490/5250/1510/161
رضایت از ساعات طی شده در کنار خانواده*0/00010/00010/00010/00010/0001
وضعیت تأهل*0/00010/00010/00010/1230/0001
بیمارستان**0/0110/0120/0220/0330/004
تحصیلات**0/6410/0650/2530/5140/254
تعداد فرزندان**0/00010/0040/0060/0190/0001
نوع نظام نوبت کاری**0/2130/0330/3240/0010/018
ابراز تأثیر شبکاری بر زندگی فردی**0/00010/00010/00010/00010/0001
ابراز تأثیر شبکاری بر زندگی خانوادگی** 0/00010/00010/00010/00010/0001
تأثیر شبکاری بر زندگی اجتماعی**0/00010/00010/00010/00010/0001
سن )سال*** (0/0040/0790/0070/0650/009
مدت ازدواج )سال*** (0/5150/0290/8250/6840/411
سابقه کار در بیمارستان )سال*** (0/2230/3540/0810/3240/059
سابقه شیفت کاری )سال*** (0/0620/2730/0140/2540/061
نوع آزمون: *تی مستقل، ** آنالیز واریانس، *** ضریب همبستگی پیرسون .50/0 > P اختلاف معنی دار
جدول 3: ضرایب همبستگی محاسبه شده در 4 بعد کیفیت زندگی با استفاده از آزمون Pearson Correlation
نمره کلی کیفیت زندگی متغییربعد اجتماعیبعد جسمانیبعد روانشناختیبعد محیط زندگی
1 بعد اجتماعی
10/52 بعد جسمانی
10/620/56 بعد روانشناختی
10/610/640/59 بعد محیط زندگی
1 زندگی75/085/083/087/0 نمره کلی کیفیت
دامن ه نم ره ابع اد کیفی ت زندگ ی بی ن 0 ت ا 5 ب ود ک ه میانگی ن نم ره بع د اجتماع ی در گ روه م ورد مطالع ه 39/0 ± 35/2، در بع د جســمانی 96/0 ± 29/2، در بعــد روانشناســی 17/0 ± 47/2، در
بع د محی ط زندگ ی 36/0 ± 39/2 و میانگی ن نم ره کل ی کیفی ت زندگــی افــراد 59/0 ± 38/2 بدســت آمــد. همچنیــن بــه منظــور بررســی و تعییــن ارتبــاط و همبســتگی هــر چهــار بعــد کیفیــت زندگــی و نمــره کلــی کیفیــت زندگــی از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد کــه در آن ضریــب همبســتگی نمــره کل کیفیــت زندگــی بــا بعــد محیــط زندگــی دارای بالاتریــن مقــدار )78/0 = r( و ضری ب همبس تگی کیفی ت زندگ ی ب ا بع د اجتماع ی دارای کمتریــن مقــدار) 25/0 = r( بدســت آمــد. )جــدول 3(.
جدول 4: نتایج اجرای آزمون رگرسیون خطی و گزارش عوامل باقیمانده در مدل در پرستاران و بهیاران هر سه بیمارستان آموزشی کرمان
عوامل باقیمانده در مدلسطح معناداری
بعد اجتماعی
نام بیمارستان0/001
تعداد فرزندان0/0001
شاغل بودن همسر0/039
ابراز تأثیر منفی نوبت کاری بر زندگی خانوادگی0/0001
بعد جسمانی
تعداد فرزندان0/022
شاغل بودن همسر0/007
ابراز تأثیر منفی نوبت کاری بر زندگی خانوادگی0/001
ابراز تأثیر منفی نوبت کاری بر زندگی اجتماعی04/0
بعد روانشناختی
شاغل بودن همسر0/014
رضایت از ساعات سپری شده با خانواده0/033
تعداد سالهای نوبت کاری0/022
ابراز تأثیر منفی نوبت کاری بر زندگی خانوادگی0/0001
بعد محیط زندگی
تعداد فرزندان0/002
داشتن شغل دوم0/002
ابراز تأثیر منفی شبکاری بر زندگی خانوادگی0/0001
نتایــح آزمــون رگرســیون خطــی بــا روش backward نشــان داد متغیرهــای باقــی مانــده در مــدل در بعــد اجتماعــی ،4 متغیــر بیمارس تانی ک ه ف رد در آن ش اغل اس ت، تع داد فرزن دان، ش اغل ب ودن همس ر و اب راز تأثی ر منف ی نوب ت کاری ب ر زندگ ی خانوادگی ب وده اس ت و نی ز پ س از تک رار آزم ون جه ت متغیره ای مؤث ر در بع د جس مانی کیفی ت زندگ ی ،4 متغی ر تع داد فرزن دان، ش اغل ب ودن همس ر، اب راز تأثی ر منف ی نوب ت کاری ب ر زندگ ی خانوادگ ی و اب راز تأثی ر منف ی نوب ت کاری ب ر زندگ ی اجتماع ی در م دل باقی ماندهان د. ب رای ب ار س وم م دل رگرس یون خط ی جه ت یافت ن متغیره ای مؤث ر در بعد روانش ناختی ،4 متغیر ش اغل بودن همس ر ،رضایــت از ســاعات ســپری شــده بــا خانــواده، تعــداد ســال های نوب ت کاری و اب راز تأثی ر منف ی نوب ت کاری ب ر زندگ ی خانوادگ ی ب ه عن وان متغیره ای مؤث ر معن ادار در م دل باق ی ماندن د. در بع د محی ط زندگ ی نی ز س ه متغی ر تع داد فرزن دان، داش تن ش غل دوم و ابــراز تأثیــر منفــی شــبکاری بــر زندگــی خانوادگــی بــه عنــوان عوام ل مؤث ر معن ی دار در م دل باق ی ماندن د. در پای ان همچنی ن جه ت بررس ی عوام ل دموگرافی ک مؤث ر ب ر نم ره نهای ی کیفی ت زندگ ی ب ا اس تفاده از م دل رگرس یون خط ی، چه ار متغی ر تع داد فرزن دان، داش تن ش غل دوم، رضای ت از س اعات س پری ش ده ب ا خان واده و اب راز تأثی ر منف ی ش بکاری ب ر زندگ ی خانوادگ ی در م دل باق ی ماندن د.
بحث
امــروزه سیســتم های پرســتاری بنــا بــه افزایــش روزافــزون نیــاز جامعــه، مجبــور بــه اســتفاده از پرســنل خــود بــه صــورت نوبــت کار میباش ند ک ه در پ ی آن متحم ل ع وارض روح ی و جس می بســیاری شــده و منجــر بــه کاهــش کیفیــت زندگــی ایــن افــراد می ش ود] 12[. در ای ن مطالع ه چه ار بع د کیفی ت زندگ ی ش امل اجتماع ی، جس مانی، روانش ناختی و محی ط زندگ ی در پرس تاران و بهی اران س ه بیمارس تان آموزش ی دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان بررس ی ش د .38% 227) نف ر( از اف راد ش رکت کنن ده در مطالعه از تع داد س اعاتی ک ه در ش بانه روز ب ا خان واده خ ود س پری ش ده ب ا خان واده راض ی بودن د .3/62%، 4/60% و 2/60% از اف راد نوبت کار اذع ان ک رده بودن د ک ه ش ب کاری ب ه ترتی ب ب ر زندگ ی ف ردی ،زندگــی خانوادگــی و زندگــی اجتماعــی آنــان تأثیــر ســوء داشــته اس ت، ای ن نتیج ه در ارتب اط ب ا نتای ج حاص ل از مطالع ات Costa و Boughattas مبنــی بــر تأثیــر ســوء نوبــت کاری در زندگــی ف ردی، خانوادگ ی و ایج اد ناهماهنگ ی در رواب ط کاری و اجتماع ی و کاه ش می زان س اعات حض ور اف راد در کان ون خان واده و ارتب اط ب ا دیگ ر اعض ای خان واده می باش د] 13, 41[.
ش اغل ب ودن همس ر و تع داد فرزن دان نی ز از جمل ه عوام ل تأثی ر گــذار بــر کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران شــناخته شــده اســت. در خانوادههایــی کــه هــر دو زوج شــاغل باشــند تداخــل در نقش های کاری و خانوادگ ی افزای ش یافت ه و همی ن ام ر باع ث کاهــش کیفیــت زندگــی در خانــواده میشــود] 8[. همچنیــن بــا افزایــش تعــداد فرزنــدان رابطــه بیــن زن و شــوهر )بــه خصــوص رابطــه جنســی( کــم شــده و مــادران وقــت بیشــتری را بــرای نگهــداری از فرزنــدان خــود میگذارنــد کــه امــر باعــث کاهــش رضایــت زناشــویی و بــه تبــع آن کاهــش کیفیــت زندگــی آنهــا می ش ود] 15[. از دیگ ر نتای ج مطالع ه ارتب اط معن ی دار جنس یت ب ا دو بع د جس مانی و روانش ناختی و ارتب اط معن ی دار س ن ب ا دو بع د اجتماع ی و روانش ناختی ب ود. ب ا افزای ش س ن در پرس تاران و بهی اران ب ه دلی ل مواج ه ب ا مس ئولیتهای بیش تر در اجتم اع و محی ط خان واده، کیفی ت زندگ ی آنه ا بیش تر تح ت تأثی ر ق رار میگیــرد و همچنیــن زنــان عــلاوه بــر فعالیتهــای اجتماعــی و ش غلی نقشه ای دیگ ری همچ ون مراقب ت از فرزن دان را نی ز ب ر عه ده دارن د ک ه ای ن عوام ل در کن ار ه م س بب تحلی ل ان رژی و تأثی ر ب ر می زان کیفی ت زندگ ی آنه ا و همچنی ن باع ث کاه ش کیفیــت مراقبــت و حمایــت از بیمــاران می شــود] 12, 61[.
در ای ن پژوه ش بیش ترین میانگی ن نم ره کیفی ت زندگ ی) 93/2( و همچنی ن بالاتری ن مق دار همبس تگی آن) 78/0 = r(، ب ا بع د محیط زندگ ی و پایینتری ن نم ره کیفی ت زندگ ی) 53/2( و کمتری ن مقدار همبس تگی آن) 25/0 = r( در ارتب اط ب ا بع د محی ط اجتماع ی ب ه دس ت آم د ک ه ب ا توجه ب ه وضعی ت س لامت اجتماع ی پرس تاران و بهی اران ای ران از جمل ه پایی ن ب ودن می زان حق وق ماهیان ه، امکانات رفاه ی، پاداشه ای نق دی و غیرنق دی، و همچنی ن ش فاف نب ودن دورنمــای شــغلی و عــدم وجــود جایــگاه حرفــهای ایــن رشــته در اجتم اع قاب ل توجی ه اس ت] 17[. نتای ج حاص ل از آزمون رگرس یون خطــی نشــان داد 4 متغیــر تعــداد فرزنــدان، شــاغل بــودن همســر و ابــراز تأثیــر منفــی نوبــت کاری بــر زندگــی خانوادگــی و زندگــی اجتماع ی از عوام ل مؤث ر ب ر فعالیته ای روزم ره زندگ ی، ظرفی ت کاری و انــرژی، درد و خــواب میباشــد. عهــده دار بــودن چندیــن نق ش در زندگ ی پرس تاران و بهی اران )همس ر، فرزن د، م ادر ی ا پدر( و فش ارهای ش غلی در جه ت س ازگاری ب ا تقاضاه ای ش غلی در کنار درگیریه ای جس می و عاطف ی ای ن حرف ه، بع د جس مانی زندگ ی پرس تاران را تح ت تأثی ر ق رار میده د چ را ک ه خس تگی، درد، ب ی خواب ی و غی ره همگ ی متعاق ب کار س نگین پرس تاری قاب ل پی ش بینــی میباشــد] 81[.
از دیگــر نتایــج رگرســیون خطــی ارتبــاط حیطــه ســلامت روانــی پرس تاران و بهی اران ب ا چه ار متغی ر ش اغل ب ودن همس ر، رضای ت از س اعات س پری ش ده ب ا خان واده، تع داد س الهای نوب ت کاری و اب راز تأثی ر منف ی نوب ت کاری ب ر زندگ ی خانوادگ ی ب ود. ش ب کاری و کار طولان ی ب ا بیم اران بدح ال، ایف ای نق ش حمایت ی در ارتب اط ب ا بیم اران س المند و ارائ ه مراقبته ای وی ژه ب ه بیم اران خــاص در طــول دوره اشــتغال بــر روی ســلامت روانــی افــراد تاثیرگــذار می باشــد] 18[ همچنیــن همــکاری و حمایــت همســر در ام ور زندگ ی باع ث کاه ش اث ر نامطل وب ی ک نق ش در نق ش دیگــر شــده و بــا کاهــش تداخــل در وظایــف کاری و خانوادگــی س بب بهب ود وضعی ت س لامت پرس تاران و بهی اران میگ ردد ک ه ایـن امـر بـه دلیـل ش اغل بـودن همسـر نادیـده گرفتـه ش ده و منجـر بـه درگیریه ای ذهن ی و تهدی دی ب رای س لامت روان ی افــراد می شــود] 19[. عوامــل دموگرافیــک مؤثــر بــر نمــره نهایــی کیفی ت زندگ ی ب ا اس تفاده از م دل رگرس یون خط ی ش امل تعداد فرزن دان، داش تن ش غل دوم، رضای ت از س اعات س پری ش ده ب ا خان واده و اب راز تأثی ر منف ی ش بکاری ب ر زندگ ی خانوادگ ی بودند .در تأیی د ای ن نتایـج می تـوان بیـان کـرد کـه بـا افزایـش تع داد فرزن دان پ در و م ادر بیش تر در فک ر تأمی ن نیازه ا و خواس ته های فرزن دان ب وده و حت ی در بعض ی از م وارد اف راد جه ت تحق ق ای ن ه دف ب ه ش غل دوم ی مش غول میش وند. ف رد ب ا داش تن ش غل دوم اگ ر چ ه از نظ ر درآم د و مباح ث م ادی ب ه نوع ی خودکفای ی دس ت پی دا میکن د ام ا عم لاً از نظ ر روان ی و خس تگی جس مانی واقع اً رن ج میب رد و می زان کیفی ت و ایمن ی کار در ه ر دو م ورد بـه نسـبت پایین تـر اسـت. اسـترس و ش رایط کاری در پرس تاران و بهیــاران باعــث می شــود فــرد از میــزان ســاعاتی کــه در کنــار خانــواده اســت احســاس رضایــت نداشــته باشــد کــه تأثیــر تمــام ای ن م وارد کاه ش کیفی ت زندگ ی پرس تاران و بهی اران می باش د 20]), 12[.نتیجه گیری
بـا توج ه ب ه نقـش مهـم و خطی ر پرسـتاران و بهیـاران در نظ ام ســلامت و مراقبتهــای بهداشــتی اجتنــاب از اشــتغال در شــغل دوم، تنظیــم علمــی برنامههــای نوبــت کاری، آموزشهــای مرتبــط بــا مهارتهــای زندگــی در شــبکاران ازجملــه مــواردی اســت کــه بــه افزایــش ارتقــاء کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران کمــک می کنــد.
سپاسگزاری
نویســندگان مقالــه بــر خــود لازم میداننــد کــه مراتــب تقدیــر و تشــکر را از مســئولین و تمــام پرســنل درمانــی بیمارســتان های آموزشــی اعــلام نماینــد.
2012;33(1):15-23. DOI: 10.3109/01612840.2011.605211 PMID: 22224962Gholam Nejad H, Nikpeyma N. [Occupational stressors in nursing]. Iran Occup Health J. 2009;6(1):22-7.
Alhani F, Oujiyan P. Work-family conflict among nurses and its relation to their quality of life. J Ethics Educ. 2013;2(1):46-55.
Mahmodi S, Zehni K. [The comparison of depression prevalence between shift work nurses in education hospitals of Kurdistan medical sciences university]. J Res Nurs. 2013;8(28):29-38.
Rajabi G, Sarvestani Y, Aslani K, Khojastemehr R. [Predicators of Marital Satisfaction in Married Female Nurses]. Iran J Nurs. 2013;26(82):22-33.
Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. J Sch Public Health Inst Public Health Res.
RefeRences
Mokarami H, Taghavi S, Taban E. Psychosocial factors and Their Relationship to Health-Related Quality of Life in an industrial factory in Yasuj City. Iran Occup Health. 2016;12(6):69-80.
Ghafari G, Omidi R. [Quality of life, social development index]. Tehran: Shirazeh 2010. 236 p.
Hashemi Bonjar ZS, Mirshekari L, Imankhah R, Naderi S. [Quality of Life and Related Factors in Patients with Pulmonary Tuberculosis]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016;25(132):235-47.
Salemi S, Shamsi S, Mirzabeygi G, Sanjjery M, Ala M. [Nurses Quality of life in Iran]. J Fac Nurs Midwifery Mashhad Univ Med Sci. 2010.
Amiry S, Firooz Abady M, Bahrami T, Sadaty L. [Study quality of life and related factors in the staff Alborz university of medical sciences in 2011]. J Alborz Univ Med Sci. 2013;3(1):18-22.
Hamaideh SH. Occupational stress, social support, and quality of life among Jordanian mental health nurses. Issues Ment Health Nurs.
ing in the selected hospital in the Tehran city]. Q Nurs Midwifery Guilan. 2011;21(65):1-13.
Javadi M, Sepahvand M, Mahmudi H. [The effect of life skills training on quality of life in nurses of Khorramabad Hospitals]. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2013;21(1):32-42.
Aghajani MJ. The professional burnout of nurses in different wards. J Res Dev Nurs Midwifery. 2013;9(2):97-104.
Karimi L, Karimi H, Nouri A. Predicting employees’ well-being using work-family conflict and job strain models. Stress Health. 2011;27(2):111-22. PMID: 27486614Zaki M, Mirbahaoddini R. [Quality of Family Life and its Impact on Socialization of Children, the comparison between the nurses and teachers in Zahedan]. J Women Fam Educ Cult. 2012;7(20):44-7.
Andrades Barrientos L, Valenzuela Suazo S. Quality of life associated factors in Chileans hospitals nurses. Rev Lat Am Enfermagem.
2007;15(3):480-6. PMID: 176534332006;4(4):1-12.
Mahmodi S, Zehni K. [The comparison of depression prevalence between shift work nurses in education hospitals of kurdistan medical sciences university]. Iranian J Nurs Res. 2013;8(1):29-38.
Costa G. [Sleep and working hours]. G Ital Med Lav Ergon. 2008;30(3):280-2. PMID: 19069231Boughattas W, Maalel OE, Chikh RB, Maoua M, Houda K, Braham A, et al. Hospital Night Shift and Its Effects on the Quality of Sleep, the Quality of Life, and Vigilance Troubles among Nurses. Int J Clin Med. 2014;05(10):572-83. DOI: 10.4236/ijcm.2014.510079
Shimoda GT, Aragaki IMM, Sousa CAd, Silva IA. Necessidades de saúde de nutrizes e qualidade de vida (Health needs and quality of life of nursing mothers). Acta Paul Enferm. 2013;26(3):213-8. DOI: 10.1590/s0103-21002013000300002 Khamesh F, Rocha H, Ebbady A, Hajamani Z, Salemi H. [Survey relationship between demographic factors and depressin in nurses work-
The Investigation of Occupational and
Demographic factors effective on the Quality of
Life of nurses and nurse Aides Working in Teaching
Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical sciences in 2014
Vafa feyzi 1, Akram sadat Jafari Roodbandi 2,*, salman farahbakhsh 3, Hoshyar Rezaeei 4
MSc of Occupational Health, Occupational Environmental Research Center,
Rafsanjan Medical School, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
MSc, Department of Occupational Health, Bam University of Medical Sciences,
Bam, Iran
MSc, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Student
Research Committee of Kerman University of Medical Sciences, Kerman University of
Medical Sciences, Kerman, Iran
MSc Student, Department of Nursing and Midwifery, School of Razi Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
9000517135

* Corresponding author: Akram Sadat Jafari Roodbandi, MSc, Department of Occupational Health, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran. E-mail: ergonomic. [email protected]
Abstract
Introduction: the quality of life of nurses and nurse aides is under the influence of various factors including the occupational ones, which affect the quality of their services. The purpose of this research was to investigate the occupational and demographic factors effective on the quality of life of nurses and nurse aides working in teaching hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences.
Methods: the present research was a cross-sectional one conducted in 2014 on 620 nurses and nurse aides. Simple random sampling method was utilized. The data were collected via the World Health Organization Quality of Life short form (questionnaire). Shift working, having a second job, marital status, length of marriage and having a shift working spouse were the independent variables of this study. Data were analyzed in SPSS 18 software using analysis of variance (ANOVA), Pearson’s correlation coefficient, independent t and linear regression statistical tests.
Results: the average age, length of marriage and work experience in hospital were ± 32.81 7.30 ± 10.61 ,7.84 and 7.68 ± 10.29, respectively. The number of children, having a second job, satisfaction from the hours spent with family, and belief in the effect of night work on family life were factors effective on quality of life (P > 0.05). The highest relationship of quality of life was with environmental health (r = 0.87, P = 0.001) and the lowest was with social health (r = 0.75, P = 0.002).
conclusions: Avoiding to have a second job, scientific planning of shift work schedules and trainings relevant to life skills in shift workers would help improve the quality of life of nurses and nurse aides.
15353-7236Original Articl
e

Original

Articl



قیمت: تومان


پاسخی بگذارید