مجله ارگونومیدوره 4، شماره 1، بهار 95
DOI: 10.20286/joe-04012
تاریخ دریافت مقاله: 8/9/4931 تاریخ پذیرش مقاله: 62/1/5931

واژگان کلیدی:
یافته هــا: یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه بیشــترین علــت کمــر درد مراجعــان مربــوط بــه دیســکوپاتی7)/36%( 33 ب ود و تف اوت معن ی داری در زن و م رد از نظ ر ش دت محدودی ت کاری وج ود نداش ت )66/0
= P(. بیم اران دچ ار دیس کوپاتی ش دیدترین محدودی ت کاری را نش ان دادن د )72%(. همچنی ن مش خصش د رابط ه بی ن ش دت محدودی ت کاری در بیم اران و س ن آنه ا معن ی دار اس ت و ب ا بالارفت ن س ن ش دتمحدودی ت کاری ب الا م یرود )100/0 r =0/42 ،P ≥(. بی ن ش دت درد و محدودیت ه ای کاری رابط ه معن یداوج ود داش ت و ب ا ب الا رفت ن ش دت درد، ش دت محدودی ت کاری نی ز بیش تر ب ود )0/001P >(.
نتیجه گیــری: نتای ج مطالع هی م ا نش ان داد ک ه ب ا ب الا رفت ن س ن و بیش تر ش دن ش دت درد، ش دتمحدودی ت کاری ناش ی از کم ردرد نی ز بیش تر م ی ش ود. همچنی ن بیش ترین محدودی ت کاری در بیم اراندچ ار دیس کوپاتی دی ده ش د . تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
آم اری SPSS ش ده و ب ا اس تفاده از آم ار توصیف ی و تحلیل ی آنالی ز ش د.

ر

محدودیت کاریکمردرد حادکمردرد مزمنشدت دردمقاله پژوهشی
15789-405849

محدودیت کاری و عوامل مرتبط با آن در بیماران دچار کمردرد حاد و مزمن مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان بوعلی قزوینزهره یزدی 1، مهناز عباسی 2،*، فرشته شمسی 3
دانش یار، متخص ص ط ب کار، مرک ز تحقیق ات متغیره ای اجتماع ی موث ر ب ر س امت، دانش گاه عل وم پزش کی قزوی ن، قزوی ن، ای ران.
دانش یار، روماتولوژیس ت، مرک ز تحقیق ات بیماریه ای متابولی ک، دانش گاه عل وم پزش کی قزوی ن ،قزوی ن، ای ران.
پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
108524424941

نویســنده مســئول: مهنــاز عباســی، دانشــیار، روماتولوژیســت، مرکــز تحقیقــات بیماریهــای متابولی ک، دانش گاه عل وم پزش کی قزوی ن، قزوی ن، ای ران. ایمی ل: [email protected]
چکیده
مقدمــه: کم ردرد ش ایعترین عل ت س ندرم درد مزم ن اس ت ک ه منج ر ب ه محدودی ت فعالی ت در اف راد جوانت ر از 45 س ال میش ود. مطالع ه حاضـر ب ا ه دف بررس ی ش دت محدودیـت کاری در بیم اران دچ ار کم ردرد ح اد و مزم ن انج ام ش ده اس ت.
روش کار: 90 نف ر بیم ار مبت ا ب ه کم ردرد ح اد ی ا مزم ن ک ه در م دت 3 م اه دوم س ال 93 ب ه درمان گاه روماتول وژی بیمارس تان بوعل ی مراجع ه ک رده بودن د، ب ه ص ورت نمونهگی ری در دس ترس در ای ن مطالع ه مقطع ی م ورد بررس ی ق رار گرفتن د. پرسش نامه ح اوی اطاع ات دموگرافی ک و زم ان ش روع کم ردرد و عل ت آن از بیم ار پرس یده ش د. همچنی ن پرسش نامه ارزیاب ی محدودی ت کاری از کلی ه بیم اران تکمی ل گردی د .شــدت درد بیمــاران بــا اســتفاده از معیــار VAS اندازه گیــری شــد. اطاعــات حاصــل از طــرح وارد نرمافــزار
مقدمه
کمــر درد یکــی از شــایع ترین بیماری هایــی جوامــع مختلــف دنیاســت. حــدود 65% تــا 80% افــراد در طــول زندگــی خــود کمــردرد را تجربــه می کننــد. کمــردرد شــایع ترین علــت ســندرم درد مزمــن اســت کــه منجــر بــه محدودیــت فعالیــت در افــراد جوان تــر از 45 ســال می شــود. هم چنیــن دومیــن علــت شــایع مراجعــه بــه پزشــک و ســومین علــت شــایع جراحــی اســت] 1[. شــیوع کمــردرد بــا افزایــش ســن افزایــش می یابــد و در خانم هــا شــایع تر اســت] 2[. شــرح حال طبیعــی کمــردرد مخصوصــا طول مــدت و زمــان آن مشــخص نیســت و غالبــا خوش خیــم و خود محــدود شــونده هســتند] 3[. ولــی تحقیقــات نشــان داده اســت کــه درد و عملکــرد در بیــش از 90% بیمــاران در طــی 8 هفتــه بهتــر خواهــد شــد] 4[. یــک ســری ریســک فاکتــور بــا ب روز کم ردرد در ارتب اط اس ت ک ه ش امل ن ژاد، عوام ل روان ی-اجتماعـی، فعالی ت س نگین، چاق ی، حاملگ ی و س یگار کش یدن می باشــد] 5[.
کم ردرد ممک ن اس ت ب ه ص ورت ح اد )کمت ر از س ه م اه( ی ا مزم ن )بی ش از س ه م اه( ب روز کن د. در بیم اران دچ ار کم ردرد حــاد پیش اگهــی بســیار خــوب اســت و فقــط 13% از بیمــاران بای د درم ان داروی ی دریاف ت کنن د. در حال ی ک ه بی ش از 90% در طــی 8 هفتــه بهبــود می یابنــد] 6[. ورزش هــای کمــر در فــاز حــاد کمــردرد کمــک کننــده نیســت. بعــد از اتمــام فــاز حــاد برنامــه ای جهــت تقویــت عضــات محــور مرکــزی بــدن، ورزش کشش ی و ورزش ه ای ه وازی و کاه ش وزن جه ت جلوگی ری از ع ود در آین ده بای د تنظی م ش ود] 5، 7[. در کم ردرد ح اد درم ان داروی ی موثرت ر اس ت] 8[.
اکث ر مبتای ان ب ه کم ردرد ح اد ) 75 ت ا 90 درص د( در ع رض ش ش هفت ه بهب ود می یابن د و تنه ا 10 ت ا 25 درص د در مع رض ابت ا ب ه کم ردرد مزم ن ق رار می گیرن د. طب ق تعری ف کم ردرد مزم ن ب ه کم ردردی اط اق می گ ردد ک ه بی ش از س ه م اه ب ه ط ول بیانجام د] 8، 9[. تع دادی از بیم اران نی ز هیچ گاه بهب ودی کامــل در دردشــان ایجــاد نمی شــود. بــرای بیشــتر بیمــاران خــط اول درمانــی اســتامینوفن یــا NSAID اســت. از اپیوئیــد یــا ترامــادول زمانــی اســتفاده می شــود کــه از درد ناتوان کننــده رنــج می برنــد. درمان هــای ورزشــی و آمــوزش بیمــار در درمــان کمــردرد مزمــن حائــز اهمیــت اســت. امــا اســتفاده از روش هــای تزریقــی جهــت درمــان کمــردرد مزمــن اســتفاده نمی شــود .دس تکاری نخاع ی نی ز اس تفاده می ش ود ول ی ب ه ان دازه درم ان داروی ی موث ر نیس ت] 4-2[. اطاع ات کم ی جه ت موث ر ب ودن ماس اژ و ط ب س وزنی وجـود دارد] 9[. لازم ب ه ذک ر اس ت ک ه کم ردرد مزم ن، مش کات اجتماع ی، ش خصی و اقتص ادی فراوان ی ب رای ف رد ایج اد م ی کن د] 2-5[.
مطالعــات انجــام شــده شــیوع کمــردرد را در مشــاغل مختلــف از جملــه دندان پزشــکان، پرســتاران، و کارگــران شــاغل در خــط تولیــد و عوامــل موثــر بــر آن را بررســی کرده انــد] 2, 10[. در مطالعــه ای کــه در ســال 2005 انجــام شــد، ناتوانــی حیــن کار را بی ن س ه گ روه اف راد س الم، بیم اران دچ ار کم ردرد ح اد و مزم ن مقایس ه کردن د. در ای ن تحقی ق از پرسش نامه اوسوس تری جه ت ارزیاب ی ناتوان ی ناش ی از کم ردرد اس تفاده گردی د. نتای ج مطالع ه نش ان داد ک ه می زان ناتوان ی در کار در بیم اران کم ردرد مزم ن و ح اد ب ه ط ور معن ی دار بیش تر از اف راد س الم اس ت] 11[.
مطالعــه ای توســط مصطفــی زاده ف در ســال 1383 نشــان داد کــه 51% از افــراد قــادر بــه مراقبــت از خــود بودنــد و 40% از اف راد در زندگ ی اجتماع ی روزم ره دچ ار مش کل می ش دند ک ه ب رای رس یدن ب ه کیفی ت مطل وب زندگ ی برگ زاری کارگاه ه ای آموزشــی بــرای بیمــاران، پرســنل بهداشــتی و خانواده هــای بیمــاران دارای اهمیــت می باشــد] 01[.
مطالع ه ای ک ه توس ط براک س در س ال 2003 در اف راد س الم و بیم اران مبت ا ب ه کم ردرد مزم ن و ح اد انج ام ش د، نش ان داد ک ه تف اوت قاب ل مقایس ه ای در توانای ی انج ام کاره ای ش خصی و عوام ل روح ی در دو گ روه بیم ار وج ود داش ت و احس اس درد و عوام ل روح ی مث ل ت رس از فعالی ت فیزیک ی در س ه گ روه و نی ز دو گ روه بیم ار تف اوت معن ی داری داش ت] 21[.
در مطالع ه ای ک ه توس ط لرن ر در س ال 2000 در آمری کا انج ام شــد پرسشــنامه Work Limitation Questionnaire جهــت ارزیاب ی محدودی ت ش غلی ناش ی از بیم اری تدوی ن ش د ک ه ب ر روی اف راد دچ ار اس تئوآرتروز انج ام ش د. نتای ج مطالع ه نش ان داد ک ه ای ن پرسش نامه ب ه خوب ی ق ادر ب ه تعیی ن محدودی ت کار ناشــی از اســتئوآرتروز می باشــد و بــا شــدت درد بیمــار نیــز ارتبــاط دارد] 31[.
در مطالعــه دیگــری کــه در ســال 2014 بــا اســتفاده از همیــن پرسشــنامه در ژاپــن انجــام گردیــد، اســکورهای حاصــل از ایــن پرسشــنامه در بیمــاران دچــار ســردرد، کمــردرد، درد زانــو و درد ش انه ب ا اف راد س الم مقایس ه گردی د. اس کورهای کل ی حاص ل از پرسش نامه و همچنی ن زی ر گروه ه ای پرسش نامه در بیم اران ب ه ط ور معن ی داری بالات ر از اف راد س الم ب ود] 41[.
از ای ن پرسش نامه جه ت تعیی ن محدودی ت کاری در بیماری ه ای دیگــری ماننــد افســردگی و اضطــراب و اختــالات خــواب نیــز اســتفاده شده اســت. و روایــی و پایایــی پرسشــنامه در اســتفاده در کم ردرد و بیماری ه ای دیگ ر تایی د شده اس ت] 15, 16[. ب ه عن وان مث ال، در مطالع ه ای ک ه در س ال 2006 توس ط ساندرس ون و همکارانــش تحــت عنــوان بررســی شــدت محدودیــت کاری در بیم اران مبت ا ب ه افس ردگی و اضط راب انج ام ش د. ای ن مطالع ه روی 432 شــاغل کــه 1/77 % زن و 9/22 % مــرد کــه 69 نفــر مبت ا ب ه افس ردگی و اضط راب بودن د. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد کــه بیــن محدودیــت کاری و افســردگی و اضطــراب رابطــه معنــی داری وجــود دارد] 51[.
ب ا توج ه ب ه ش یوع ب الای کم ردرد در س نین کاری و مطال ب ذک ر ش ده در مقدم ه، ای ن مطالع ه ب ا ه دف بررس ی محدودی ت کاری و عوامــل مرتبــط بــا آن در افــراد دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن مراجع ه کنن ده ب ه درمان گاه روماتول وژی انج ام گردی د.
روش کار
ایــن مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی بــه روش مقطعــی در درمانــگاه روماتول وژی بیمارس تان ولای ت انج ام گردی د. کلی ه بیماران ی ک ه بــا شــکایت کمــردرد حــاد یــا مزمــن از ابتــدای تیــر مــاه ســال 93 ب ه درمان گاه روماتول وژی بیمارس تان ولای ت و بوعل ی مراجع ه کردنــد وارد مطالعــه شــدند. معیــار ورود بــه مطالعــه بیمــاران بــا کمــردرد حــاد و بیمارانــی بودنــد کــه حداقــل از یکســال قبــل شــکایت از کمــردرد مزمــن داشــتند. تشــخیص بیمــاران جهــت ورود ب ه مطالع ه توس ط پزش ک متخص ص روماتولوژیس ت انج ام گردیــد. حجــم نمونــه بــر اســاس مطالعــات قبلــی و بــر اســاس شــیوع کمــردرد انتخــاب گردیــد. از 182 بیمــار مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه روماتولــوژی بیمارســتان در طــی ســه ماهــه دوم س ال 1393، تع داد 90 م ورد ب ه ش یوه در دس ترس وارد مطالع ه ش دند. پرسش نامه ح اوی اطاع ات دموگرافی ک از کلی ه بیم اران پرس یده ش د. اطاع ات ش امل س ن، جن س، و وزن ب ود.
همچنیــن اطاعــات مربــوط بــه زمــان شــروع کمــردرد )حــاد در صــورت زمــان کمتــر از 3 مــاه و مزمــن بــودن در صــورت زمــان بیش تر از 3 م اه( و عل ت آن )دیس کوپاتی، اس تئوآرتریت، گرفتگ ی عضان ی، نامش خص( نی ز از بیم ار پرس یده ش د.
پرسش نامه ارزیاب ی محدودی ت کاری نی ز از هم ه بیم اران پرس یده ش د. ابت دا پرسش نامه توس ط اف راد متخص ص ب ه زب ان فارس ی ترجمــه گردیــد و ســپس توســط تیمــی متشــکل از پزشــک متخصــص روماتولــوژی، اعصــاب، جراحــی اعصــاب، روانپزشــک و طــب کار مــورد بررســی و ارزیابــی روایــی و پایایــی قــرار گرفــت و نظــرات اصاحــی و پیشــنهادات اعمــال گردیــد. پایایــی آن نی ز توس ط روش آزم ون مج دد س نجیده ش د. ب ه ای ن منظ ور پرسشــنامه ها توســط بیســت نفــر از بیمــاران تکمیــل و مجــددا بع د از گذش ت پان زده روز ای ن عم ل تک رار ش د و ب ا اس تفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون ضریــب پایایــی کلــی پرسشــنامه 85/0 بدس ت آم د. همچنی ن ترجم ه معک وس ب ه معن ی ترجم ه فارســی بــه انگلیســی توســط یکــی از اســاتید مســلط بــه زبــان انگلیس ی ک ه از محت وای پرسش نامه اولی ه اطاع ی نداش ت، انج ام شــد. در گام آخــر بــا مقایســه دو نســخه تهیــه شــده فارســی و انگلیس ی اصاح ات م ورد نی از در ترجم ه فارس ی اعم ال گردی د.
پرسشــنامه محدودیــت کاری شــامل چهــار بعــد می باشــد. هــر یــک از ایــن ابعــاد اثــر بیمــاری و مشــکات ســامتی جســمی و روح ی را ب ر روی انج ام وظای ف کاری در چه ار حیط ه طی ر نش ان می ده د. پن ج س وال حیط ه اول )زم ان کار( می زان محدودی ت در توانای ی مدیری ت زم ان ش امل وج ود مش کل در مدیری ت زم ان و برنامه ری زی ش غلی ناش ی از مش کل جس می را می س نجد. ش ش س وال حیط ه دوم )فعالی ت فیزیک ی( می زان محدودی ت در توانایی فیزیک ی انج ام کار ش امل ق درت بدن ی، ح رکات ب دن، توانای ی تحم ل، هماهنگ ی در انج ام کار و انعط اف پذی ری را می س نجد .ن ه س وال بع دی )رفتاره ای فکری-رواب ط بی ن ف ردی( در حیط ه توانایی هــای ذهنــی و روابــط فــردی، میــزان محدودیــت ایجــاد ش ده در اث ر بیم اری را می س نجد. و پن ج س وال آخ ر )بازده ی کار( نی ز ایج اد کاه ش در کیفی ت و کمی ت کار ب ه دنب ال بیم اری را بررســی می نمایــد. بیمــاران پاســخ ســوالات را از صفــر )وجــود ص د در ص د مش کل( ت ا 4 )اص ا مش کلی وج ود ن دارد( عام ت می گذارنــد. نتیجــه کلــی پرسشــنامه از مجمــوع حیطه هــا بــه دســت می آیــد و بــرای محاســبه از صــد در صــد در عــدد 52 ضــرب می گــردد. عــدد بــه دســت آمــده شــاخص محدودیــت کار ناش ی از بیم اری را ب ه دس ت خواه د داد] 31[.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 1، بهار 95یزدی و همکاران

شــدت درد نیــز بــا اســتفاده از مقیــاس اندازه گیــری شــدت درد )VAS( س نجیده ش د. ی ک ن وار افق ی و ب ه ط ول 10 س انتیمتر ک ه ی ک انته ای آن صف ر، یعن ی ب دون درد و انته ای دیگ ر آن 10، یعن ی ش دیدترین درد ممک ن می باش د. از بیم اران خواس ته ش د ک ه ش دت درد خ ود را ب ر روی ای ن ن وار عام ت بگذارن د .کلیــه پرسشــنامه ها توســط یــک نفــر دانشــجوی ســال آخــر پزشــکی از بیمــاران تکمیــل گردیــد. اطاعــات حاصــل از طــرح وارد نرم اف زار آم اری SPSS ش ده و ب ا اس تفاده از آم ار توصیف ی و تحلیل ی آنالی ز ش د. اس تیودنت ت ی تس ت ب رای مقایس ه ش دت کل ی محدودی ت کاری و ابع اد آن در بیم اران دچ ار کم ردرد ح اد و مزم ن انج ام ش د. از آزم ون ANOVA ب رای مقایس ه ش دت محدودی ت کاری در چه ار گ روه تش خیصی از نظ ر عل ت کم ردرد )دیســکوپاتی، اســتوآرتریت، اسپاســم عضانــی و نامشــخص( اســتفاده شــد. همچنیــن از آزمــون همبســتگی پیرســون بــرای ارزیاب ی ارتب اط بی ن ش دت محدودی ت کاری ب ا متغیره ای کم ی مانن د ش اخص ت وده بدن ی و س ن و ش دت درد اس تفاده گردی د .
عــدد P value کمتــر از 05/0 معنــی دار در نظــر گرفته شــد.
یافته ها
در ای ن مطالع ه 90 نف ر ش امل) 60%54( زن و) 40%36( م رد ک ه میانگی ن س نی آنه ا 1/14±4/47 س ال ب ود، م ورد بررس ی قرارگرفتنــد. یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه) 70%63( نفــر از بیمــاران دیپلــم و زیــر دیپلــم و) 8/63 %32( نفــر خانــه دار و 58)%49( نف ر ش اغل بودن د. بیش ترین عل ت کم ر درد مراجع ان مربــوط بــه دیســکوپاتی) 7/63 %33( بــود. بیمــاران دچــار اس تئوآرتریت، اسپاس م عضان ی و عل ت نامش خص ب ه ترتی ب ب ا 14 نف ر) 6/15 درص د( ،25 نف ر) 85/27( و 18 نف ر) 20 درص د( بقیــه علــل کمــردرد را در مراجعیــن داشــتند. همچنیــن تعــداد )9/17 %64( نف ر دچ ار کم ر درد مزم ن و بقی ه دچ ار کم ر درد ح اد بودن د. نم ره کل ی ش دت محدودی ت کاری 5/2 و ب ا انح راف معیــار 1/1 در همــه بیمــاران شــرکت کننده در مطالعــه بــود کــه درصــد محدودیــت کاری معــادل 5,62% محاســبه می گــردد.
بررســی ها نشــان داد کــه تفــاوت معنــی داری بیــن زن و مــرد از نظ ر ش دت محدودی ت کاری وج ود نداش ت) 66/0= P(. میانگی ن شــدت محدودیــت کاری 5/2 )انحــراف معیــار 2/1( در مــردان و 4/2 )انحــراف معیــار 1/1( در زنــان بــود. همچنیــن مشــخص ش د رابط ه بی ن ش دت محدودی ت کاری در بیم اران و س ن آنه ا معن ی دار اس ت و ب ا بالارفت ن س ن ش دت محدودی ت کاری ب الا مــی رود) 100/0 > r = 0/42 ،P(. همچنیــن یافته هــا نشــان داد کــه بیــن شــدت محدودیــت کاری و BMI در بیمــاران دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن همبســتگی معنــی داری مشــاهده نشــد )760/0= P(.
جــدول 1 نشــان می دهــد میانگیــن شــدت محدودیــت کاری درحیطه ه ای مختل ف پرسش نامه و مجم وع س والات پرسش نامه دربیم اران دچ ار کم ر درد ح اد و مزم ن تف اوت معن ی داری نداش ت.
09719997

15
جدول 2: شدت محدودیت کاری در بیماران دچار کمردرد حاد و مزمن به تفکیک علت کمردرد
P- value اتیولوژی کمردرد محدودیت
نامشخص استوآرتریتاسپاسم عضلانی دیسکوپاتی 0/009 2/3±1/2 2/4±1/12/6±0/7 3/2±1/1 زمان کار
0/026 2/8±1/5 2/8±1/33/7±0/8 3/7±1/4 فعالیت فیزیکی
0/27 2/1±1/1 2/3±1/12/2±0/7 2/5±0/9 رفتارهای فکری- روابط بین فردی
0/074 2/2±1/1 2/4±1/32/1±0/9 2/9±1/2 بازدهی کار
0/051 )%52/5( 2/1±1/1 )%57/5( 2/3±1/1)%57/5( 2/3±0/6 )%72/5( 2/9±0/9 شدت کلی محدودیت کاری
اطاعات بر اساس میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 3: ارتباط بین شدت محدودیت کاری و شدت درد در بیماران دچار کمردرد
rP valueمحدودیت
زمان کار0/001>66/0
فعالیت فیزیکی0/001>64/0
رفتارهای فکری شخصیتی0/001>76/0
بازدهی کار0/001>8/0
شدت محدودیت کاری0/001>81/0
ج دول ش ماره 2 نی ز ش دت محدودی ت کاری را ب ر حس ب عل ت کم ردرد نش ان داده اس ت. همانط ور ک ه در جدول نش ان داده ش ده اســت در مولفه هــای زمــان کار و فعالیــت فیزیکــی بــه تفکیــک اتیول وژی کم ردرد میانگی ن ش دت محدودی ت تف اوت معن ی داری داشــت، در محدودیــت زمــان کار دیســکوپاتی و در محدودیــت فعالی ت فیزیک ی اس تئوآرتریت دارای امتی از محدودی ت بیش تری بودنــد) 900/0 = P و 620/0 = P(.
همچنیــن مقایســه نمــره VAS بــه تفکیــک اتیولــوژی کمــردرد نشــان داد کــه شــدت درد در اتیولــوژی کمــردرد متفــاوت اســت
جدول 1: مقایسه شدت محدودیت کاری به تفکیک حاد و مزمن در بیماران دچار کمردرد
P value نوع کمردرد بر اساس زمان محدودیت
مزمن حاد 0/21 2/8±1/1 2/5±1/2 زمان کار
0/49 3/3±1/3 3/1±1/5 فعالیت فیزیکی
0/36 2/4±0/9 2/2±0/9 رفتارهای فکری- روابط بین فردی
0/86 2/5±1/2 2/5±1/2 بازدهی کار
0/4 )%62/5( 1±2/55 )%58/7( 1±2/35 شدت کلی محدودیت کاری
اطاعات بر اساس میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
و بیشــترین میــزان درد مربــوط بــه دیســکوپاتی و پــس از آن اســتئوآرتریت میباشــد) 800/0 = P(. جــدول 3 نشــان می دهــد کــه بیــن شــدت درد و محدودیت هــای کاری رابطــه معنــی دار وج ود داش ت و ب ا ب الا رفت ن ش دت درد ش دت محدودی ت کاری نیــز در حیطه هــای مختلــف بیشــتر بــود.
بحث
همانط ور ک ه در قس مت نتای ج مش اهده گردی د کم ردرد ب ا عل ل مختلــف ســبب ایجــاد محدودیــت کاری در ابعــاد مختلــف شــغل می گ ردد و بیش ترین محدودی ت نی ز در اث ر کمردرده ای ناش ی از دیس کوپاتی می باش د. ش دت محدودی ت کاری نی ز ب ا افزای ش ســن افــراد دچــار کمــردرد افزایــش قابــل ماحظــه ای دارد. ولــی شــدت محدودیــت کاری ارتباطــی بــا زمــان کمــردرد نشــان نــداد و هــر دو گــروه دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن بــه یــک میــزان محدودی ت کاری داش تند. همچنی ن در ای ن مطالعه، نس خه فارس ی پرسش نامه محدودی ت کاری از نظ ر روای ی و پایای ی بررس ی گردی د و مشــخص شــد کــه بــرای اســتفاده در زبــان فارســی مناســب می باشــد. در قــرن اخیــر تغییــر شــیوه زندگــی و صنعتــی شــدن جوامــع و درپــی آن تبدیــل کارهــای بدنــی بــه کارهــای فکــری و اداری افزایــش چشــمگیری داشته اســت کــه مشــکات ســتون فقــرات مخصوصــا کمــر درد، بالاتریــن میــزان شــیوع را در ایــن معض ات داراس ت عل ت اصل ی آن ع دم تطاب ق صحی ح وضعی ت ب دن ب ا ای ن ن وع حی ات کم تحرک ی و پش ت می ز نش ینی اس ت .شــایعترین ایــن اختــالات اســکلتی عضانــی در محیــط کار کــه ســبب افــت بهــره وری و محدودیــت کاری میگردنــد، کمــردرد و درد زانــو میباشــند] 17, 81[.
تاکنــون در ایــران مطالعــه ای انجــام نشده اســت کــه میــزان محدودی ت کاری بیم اران دچ ار کم ردرد را ب ا پرسش نامه حاض ر مش خص نمای د. بدی ن جه ت ه دف اصل ی ای ن مطالع ه بررس ی ش دت محدودی ت کاری در بیم اران دچ ار کم ردرد ح اد و مزم ن مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه روماتولــوژی بیمارســتان ولایــت میباشــد تــا جهــت بهبــود بهــروری سیســتم و ایجــاد محیــط کار مناســب، پیشگیــری از حــوادث و بیمــاری ناشــی از کار، بهبــود راندمــان و عملکــرد انســان گام موثــری برداشته شــود.
نتایــج مطالعــهی مــا نشــان داد کــه جنســیت تاثیــری در شــدت محدودیــت کاری نــدارد و زنــان و مــردان نمــره مشــابهی را کســب کردن د. بی ن س ن و ش دت محدودی ت کاری رابط ه خط ی) 24/0= r( وج ود داش ت و ب ا ب الا رفت ن س ن، ش دت محدودی ت کاری نی ز بیش تر م ی ش د. در مطالع ات قبل ی نی ز ک ه ناتوان ی ناش ی از کمردرد را در پرس تاران بررس ی ک رده بودن د مش خص ش د ک ه ب ا افزای ش س ن می زان ناتوان ی افزای ش می یاب د. همچنی ن مطالعات قبلی نش ان داده ان د ک ه ب ا افزای ش س ن، اف کار ت رس و نگران ی ناش ی از کم ردرد افزای ش می یاب د و همراه ی وج ود درد و نگران ی ناش ی از آن، تاثی ر بیش تری ب ر روی افزای ش محدودی ت کاری دارن د] 91[.
ب ر اس اس نتای ج ب ه دس ت آمده، زم ان کم ردرد ب ه ص ورت ح اد یــا مزمــن تاثیــری در شــدت محدودیــت نداشــت. علــت توجیــه کننــده ایــن موضــوع می توانــد ناشــی از ایــن باشــد کــه بیمــاران در روزهــای بــا کمــردرد شــدید در محــل کار حضــور ندارنــد و محدودی ت کاری اندازه گی ری ش ده در س ایر بیم اران ب ا کم ردرد کمتــر از 3 مــاه مشــابه بیمــاران مزمــن بــه دســت امــده اســت .بی ن ش دت درد و ش دت محدودی ت کاری ارتب اط ق وی دی ده ش د )18/0= r(. ای ن نتای ج نی ز مش ابه ب ه مطالع ه دیگ ری اس ت ک ه ارتبــاط کمــردرد و ناتوانــی را در پرســتاران بررســی کــرده اســت 11][. همچنیــن نشــان داد کــه اتیولــوژی کمــردرد تاثیــر بــر روی محدودیــت فعالیــت فیزیکــی، زمــان کاری دارد) 51/0≥ P( و دیســکوپاتی و اســتئوآرتریت نمــره بیش تــری از محدودیــت را بــه خــود اختصــاص دادنــد. در مطالعــه ســلیمان زاده و همــکاران نیــز بیم اران ب ا درد ناش ی از دیس کوپاتی ش دیدترین محدودی ت کاری را داشــتند] 11[.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 1، بهار 95یزدی و همکاران

در مطالعــه ای ســال2000 در آمریــکا جهــت ارزیابــی محدودیــت ش غلی ناش ی از بیم اری استئوآرتـــ روز انج ام ش د. نتای ج مطالع ه نش ان داد ک ه محدودی ت کار ناش ی از اس تئوآرتروز ب ا ش دت درد بیمــار ارتبــاط دارد] 13[. در مطالعــه مــا نیــز بیــن شــدت درد و محدودیــت کاری ارتبــاط قــوی دیــده شــد بهطــوری کــه بــا بــالا رفت ن ش دت درد، ش دت محدودی ت کاری نی ز ب الا م ی رود.
مطالع ه ی مصطف یزاده جه ت بررس ی کیفی ت زندگ ی مبتای ان ب ه کم ردرد مزم ن نش ان داد بیم اران بهدنب ال فعالی ت ش دید و پی ادهروی بی ش از 1 کیلومت ر در روز، نشس تن بی ش از 1 س اعت دچــار کمــردرد میشــدند و توصیــه بــه برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــرای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب زندگــی و بــدون مش کل ش د] 10[. در مطالع ه ی م ا ح اد و مزم ن ب ودن کم ردرد تاثی ری ب ر فعالی ت فیزیک ی نداش ت.
در مطالعــه ی محمــدی بــا عنــوان اثربخشــی”درمان شــناختی حض ور ذه ن” ب ر ش دت درد و محدودی ت عملک رد زن ان مبت ا ب ه درد مزم ن در ته ران دی ده ش د ک ه ش دت درد ادراک ش ده و محدودی ت عملک رد ب ا رون د افزای ش س ن ارتب اط دارد] 20[. در مطالع ه ی م ا نی ز ارتب اط مس تقیم بی ن افزای ش س ن و ش دت محدودیــت کاری دیــده شــد.
مطالع ه ی Brox ک ه در ن روژ ب ا اندازهگی ری ناتوان ی، درد، عوام ل روح ی، عملک رد جس می در اف راد س الم و مبت ا ب ه کم ردرد ح اد و مزمــن انجــام شــد، نشــان داد کــه امتیــاز قابــل مقایســه ای در توانایــی انجــام کارهــای شــخصی در دو گــروه بیمــار وجــود دارد .و دو گ روه بیم ار از نظ ر درد و عوام ل روح ی تف اوت معن ی داری دارن د] 12[. ام ا مطالع ه م ا نش ان داد ح اد ی ا مزمن ب ودن بیماری تاثی ری در ش دت محدودی ت کاری ن دارد. از محدودیت ه ای ای ن مطالع ه ای ن ب ود ک ه ب ا حج م نمون ه نس بتا کوچ ک و ب ه ص ورت مقطع ی انج ام گردی د. و محدودی ت دیگ ر آن ع دم انج ام مطالع ه در جمعی ت عموم ی و ی ا مش اغل مختل ف ب ود. مطالع ه حاض ر ب ر روی بیم اران مراجع ه کنن ده ب ه درمان گاه جه ت درم ان کم ردرد انج ام ش د و بنابرای ن نتای ج آن قاب ل تعمی م ب ه س ایر گروه ه ا نمی باشــد. پیشــنهاد می گــردد بــا اســتفاده از ایــن پرسشــنامه جمعیت ه ای مختل ف دچ ار کم ردرد در س نین کاری و همچنی ن مش اغل مختل ف بررس ی گ ردد.
نتیجه گیری
یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه کمــردرد ســبب محدودی ت ش دید کاری در ه ر دو ن وع ح اد و مزم ن آن می گ ردد .
اج رای مداخات ی در زندگ ی اف راد و محی ط کار ب رای جلوگی ری ازایج اد کم ردرد و بهب ود س ریعتر آن ب ه افزای ش به ره وری بیش ترکم ک خواه د ک رد.
09719997

17
Brox JI, Storheim K, Holm I, Friis A, Reikeras O. Disability, pain, psychological factors and physical performance in healthy controls, patients with sub-acute and chronic low back pain: a case-control study. J Rehabil Med. 2005;37(2):95-9. DOI: 10.1080/16501970410017738 PMID: 15788344Lerner D, Reed JI, Massarotti e, Wester LM, Burke TA. The Work Limitations Questionnaire’s validity and reliability among patients with osteoarthritis. J Clin Epidemiol. 2002;55(2):197-208. PMID: 11809359Takegami M, Yamazaki S, Greenhill A, Chang H, Fukuhara S. Work performance assessed by a newly developed Japanese version of the Work Limitation Questionnaire in a general Japanese adult population. J Occup Health. 2014;56(2):124-33. PMID: 24584219Sanderson K, Tilse e, Nicholson J, Oldenburg B, Graves N. Which presenteeism measures are more sensitive to depression and anxiety? J Affect Disord. 2007;101(1-3):65-74. DOI: 10.1016/j.jad.2006.10.024 PMID: 17156851Mulgrew AT, Ryan CF, Fleetham JA, Cheema R, Fox N, Koehoorn M, et al. The impact of obstructive sleep apnea and daytime sleepiness on work limitation. Sleep Med. 2007;9(1):42-53. DOI: 10.1016/j. sleep.2007.01.009 PMID: 17825611Wenig CM, Schmidt CO, Kohlmann T, Schweikert B. Costs of back pain in Germany. Eur J Pain. 2009;13(3):280-6. DOI: 10.1016/j. ejpain.2008.04.005 PMID: 18524652Luo X, Pietrobon R, Sun SX, Liu GG, Hey L. estimates and patterns of direct health care expenditures among individuals with back pain in the United States. Spine (Phila Pa 1976). 2004;29(1):79-86. DOI: 10.1097/01.BRS.0000105527.13866.0F PMID: 14699281 19. Tan BK, Smith AJ, O’Sullivan PB, Chen G, Burnett AF, Briggs AM. Low back pain beliefs are associated to age, location of work, education and pain-related disability in Chinese healthcare professionals working in China: a cross sectional survey. BMC Musculoskelet Disord. 2014;15:255. DOI: 10.1186/1471-2474-15-255 PMID: 2506564120. Mohammadi F, Mohammadkhani P, Dolatshahi B, Asghari M. [The effects of mindfulness meditation for pain management on the severity of perceived pain and disability in patients with chronic pain]. Salmand. 2011;6(1):59-66.
RefeRences
Dixit R. Low back pain. In: Firestein GS, Budd R, Gabriel Se, O’Dell JR, McInnes IB, editors. Kelley’s Textbook of Rheumatology. Philadelphia: elsevier Health Sciences; 2012.
Hoy D, Bain C, Williams G, March L, Brooks P, Blyth F, et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis Rheum. 2012;64(6):2028-37. DOI: 10.1002/art.34347 PMID: 22231424Imboden J, Hellmann D, Stone J. Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology, Third edition: McGraw-Hill education; 2013.
Pengel LH, Herbert RD, Maher CG, Refshauge KM. Acute low back pain: systematic review of its prognosis. BMJ. 2003;327(7410):323. DOI: 10.1136/bmj.327.7410.323 PMID: 12907487Dixit RK. Approach to the patient with low back pain. In: Imboden J, Hellmann D, Stone J, editors. Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology, Third edition. New York: McGraw-Hill education; 2013.
Coste J, Delecoeuillerie G, Cohen de Lara A, Le Parc JM, Paolaggi JB. Clinical course and prognostic factors in acute low back pain: an inception cohort study in primary care practice. BMJ. 1994;308(6928):57780. PMID: 8148683Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J Med. 2001;344(5):363-70. DOI: 10.1056/NeJM200102013440508 PMID: 11172169Chou R, Qaseem A, Snow V, Casey D, Cross JT, Jr., Shekelle P, et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. 2007;147(7):478-91. PMID: 17909209Chou R, Huffman LH, American Pain S, American College of P. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med.
2007;147(7):492-504. PMID: 17909210Mostafazadeh F, Rostamnejad M, Mashofi M, Afzal Fard H. [The quality of life in patient with low backpain referral Ardabil’s clinics 2003]. Aflak J. 2003;2(3):15-20.
Solaimanizadeh L, Jafari M, Pourhaji F, Nassehi A. [Chronic low back pain and disability among nurses: a cross sectional study from Bam, Iran]. Int J Musculoskelet Pain Prevent. 2016;1(1):29-33.
Work Limitation and its Related factors in Patients with Acute and chronic Low Back Pain Referred to the Rheumatology clinic of Qazvin Bu-Ali Hospital
Zohreh Yazdi 1, Mahnaz Abbasi 2,*, freshteh shamsi 3
Associate Professor of Occupational Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
Associate Professor of Occupational Medicine, Metabolic Disease Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
General Physician, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
117525521484

* Corresponding author: Mahnaz Abbasi, Associate Professor of Occupational Medicine, Metabolic Disease Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: Low back pain is the most common cause of chronic pain syndrome which leads to activity limitation in people younger than 45 years old.
Objectives: This study aimed to evaluate the relationship between severity of low back pain and work limitation in patients with acute and chronic low back pain.
Methods: Ninety patients with acute and chronic low back pain who attended the rheumatology Clinic of Booali Hospital were evaluated in this cross-sectional study. A questionnaire containing demographic information and one about the onset and cause of low back pain were asked from patients. Work Limitation Questionnaire was asked from patients. Severity of pain was measured by Visual Analogue Scale. All the data were analysed using SPSS software.
Results: The results showed that the most common cause of low back pain was discopathy with 33 patients (%36.7). There was no significant difference between males and females in terms of work limitation (P = 0.66). Patients with discopathy showed the most severe work limitations (%72). Also, there was a significant relationship between severity of work limitation and patients’ age. Older patients had more severity of work limitations (P > 0.001, r = 0.42). There was a significant correlation between work limitation and severity of pain. Patients with increasing pain had more severity of work limitations (P > 0.001). conclusions: Our results showed that with increasing age and pain work limitations will increase due to low back pain.
123878-7319O
r
iginal A
r
ticl
e

Oقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید